22 พฤษภาคม 2553

วันเพ็นเทคอสต์ เปิดพระพรจากสวรรค์ ปลดปล่อยชีวิตใหม่

เนื่องจากในวันที่ 23 พ.ค.2010 นี้เป็นวัน “เพ็นเทคอสต์" (Pentecost) ซึ่งอีกวันหนึ่งที่สำคัญต่อคริสตชนคือเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา ตามพระสัญญาของพระเจ้าในสมัยอัครทูต (กิจการฯ บทที่ 2)และเป็นวันสถาปนาคริสตจักรอย่างเป็นทางการ


ในพันธสัญญาเดิม “เพ็นเทคอสต์” เป็นงานฉลองประจำปีที่ต่อจากเทศกาลผลแรก หรือวันที่ 50 นับจากวันปัสกา(Passover) (เทียบกับปัจจุบันก็คือ วันอีสเตอร์(Easter)วันฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ที่จริงแล้วใช้คำว่า ปัสกา น่าจะเหมาะสมมากกว่า เพราะEaster เป็นชื่อเทพเจ้าฤดูใบไม้ผลิของพวก Anglo xagon ปัสกาเป็นการระลึกถึงการที่พระเจ้าปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์)

เทศกาล “เพ็นเทคอสต์” เทศกาลหรือเทศกาลสัปดาห์ เป็น 1 ใน 3 เทศกาลสำคัญของคนยิว เป็นเทศกาลขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพืชผลที่เกี่ยวเก็บได้ ภาษาฮีบรู การเฉลิมฉลองนี้เรียกว่า Shavuot (ชาวูโอต) ซึ่งหมายถึง การเลี้ยงเฉลิมฉลองในเทศกาลสัปดาห์ (Feast of weeks)


ในพระคัมภีร์ใหม่ เรียกใหม่ว่า เพ็นเทคอสต์ ซึ่งเป็นคำในภาษากรีก (Ancient Greek: πεντηκοστή [ἡμέρα], pentekostē [hēmera],หมายถึง 50

เพ็นเทคอสต์ จึงเป็นเวลาแห่งการมอบถวายแด่พระเจ้า ที่พระองค์ทรงอวยพระพรจากฟ้าสวรรค์มาถึงชีวิตของเรา

เพ็นเทคอสต์ เป็นวันที่พระเจ้าเปิดฟ้าสวรรค์ เพื่อสำแดงพระวจนะของพระองค์

เมื่อคนอิสราเอล ออกจากอียิปต์ พระเจ้าไม่ได้นำพวกเขามุ่งไปยังดินแดนพันธสัญญา โดยตรง แต่พระองค์มีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญที่ต้องการสื่อสารให้พวกเขารู้ และเข้าใจ พระองค์นำพวกเขามุ่งไปยังทางใต้ของ Sinai Peninsula ไปยังภูเขาโฮเรบ หรือ ซีนาย
ห้าสิบวันหลังเทศกาลปัสกาที่เขาออกจากอียิปต์ พระเจ้านำโมเสสให้ขึ้นไปที่ยอดภูเขา ที่นั่นฟ้าสวรรค์เปิดออก และพระเจ้าให้ โทราห์ แก่เขา (กล่าวไว้ในอพยพ 19-20) เพื่อเป็นถ้อยคำของพระองค์แก่ชนชาติอิสราเอล
ดังนั้นช่วงวันเพ็นเทคอสต์ เราควรจะอุทิศตนเพื่อศึกษาและใคร่ครวญพระวจนะ

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เปิดขึ้นมาจากความตายในช่วงเทสกาลปัสกาและอยู่กับสาวกอีก 40 วัน และก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จขึ้นสวรรค์พระองคืให้สาวกไปรอคอยที่เยรูซาเล็มและหลังจากนั้นพระวิญญาณก็เสด็จมา(กิจการฯ บทที่ 2) นับแล้วก็ 50 วันหลังจากปัสกาพอดี
(ในปีนี้มีเทศกาลปัสกาหรือเรียกแบบทั่วไปคืออีสเตอร์ เมื่อ 4เม.ย.ดังนั้นปีนี้ก็ตรงกับวันที่ 23 พ.ค.)

ในวันเพ็นเทคอสต์ เป็นช่วงเวลาแห่งการเทลงมาของพระวิญญาณ พวกสาวกถูกปกคลุมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า และเต็มด้วยของประทานฝายวิญญาณ การเจิมของพระเจ้าทำให้พวกเขารักษาคนป่วยหาย คนอยู่ในพันธนาการได้รับการปลดปล่อย และพระกิตติคุณของพระเจ้าถูกประกาศออกไป และกระทำให้โลกเปลี่ยนแปลง

ฉะนั้นในวันเพ็นเทคอสต์ เราในฐานะคริสตชนจึงควรเข้ามาแสวงหาความสดใหม่ในพระวิญญาณ รับประสบการณ์แห่งพระวิญญาณมากยิ่งขึ้น รับประสบการณ์แห่งการอวยพรจากพระวิญญาณ รับไฟของพระเจ้าเพื่อเสริมกำลัง และปลดปล่อยของประทานในการรับใช้พระองค์ สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระองค์บนแผ่นดินโลก

ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

กิจการของอัครทูต 1:8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น