25 พฤษภาคม 2553

ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ (Spiritual Gifts)

ทำความเข้าใจเรื่องของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อเรามารู้จักพระเจ้า พระองค์ได้ประทานของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้เชื่อทุกคนอย่างน้อยคนละ 1 อย่าง เพื่อเราจะใช้ของประทานเหล่านั้นในการเสริมสร้างชีวิตกันและกัน ดังนั้นเราควรทำความเข้าใจในเรื่องนี้และสำรวจดูของประทานในชีวิตของเราและใช้อย่างเต็มกำลังเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์ให้จำเริญขึ้น

1.พระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มและกำหนดของประทานแก่ผู้เชื่อแต่ละคน

1 คร.12:8 พระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน

•พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวให้เราเข้าใจว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของประทานเหล่านี้จึงเป็นของพระเจ้า มิใช่ของมนุษย์ และของประทานเหล่านี้มิได้เกิดจากความปรารถนาของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง
•ของประทานจึงมิได้มีไว้เพื่อโอ้อวดกัน แต่เพื่อให้เราได้ใช้ตามน้ำพระทัยพระเจ้า
•1 คร.7:7 กล่าวว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดของประทานให้แก่แต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจง อย่างน้อยคนละหนึ่งอย่างตามชอบพระทัยพระองค์ (1 คร.12:11)
•หากเรารู้ว่า เรามีของประทานอย่างใด เราควรตระหนักว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของของประทานนั้น และใช้โดยตั้งใจถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ

2. ของประทานมีความหลากหลายแตกต่างเพื่อเสริมสร้างกัน

1 คร.12:4 ของประทานนั้นมีต่างๆ กัน…

•จากพระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าของประทานนั้นมีหลากหลาย ดังตัวอย่างใน
1 คร.8-10

พระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้ และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆ ได้

•ของประทานมีความหลากหลาย เปรียบเหมือนกับอวัยวะในร่างกายที่มีความแตกต่างกันไป และมีหน้าที่แตกต่างกัน
•ความแตกต่างนี้ มิได้มีไว้เพื่อเปรียบเทียบกัน แต่มีไว้เพื่อเสริมสร้างกัน ความแตกต่างมิได้ทำให้คุณค่าแตกต่างกัน เพราะไม่ว่าของประทานจะเป็นสิ่งใด แต่เราได้รับจากพระเจ้าองค์เดียวกัน และของประทานทุกอย่างล้วนมีคุณค่าเหมือนกันในสายพระเนตรของพระเจ้า พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องคุณค่านี้ไว้ โดยใช้ภาพอวัยวะมาเปรียบเทียบให้เราเข้าใจ (1 คร.12:14-27)
•ฉะนั้น ในการรับใช้พระเจ้าร่วมกัน เราควรมีความคิดต่อความแตกต่างของของประทานอย่างถูกต้อง ไม่คิดเปรียบเทียบอย่างผิดๆ ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกัน ไม่มีความคิดอิจฉากันหรือดูถูกดูแคลนกัน (1 คร.12:25)

3.ของประทานไม่ได้มีเพื่อตนเอง แต่มีเพื่อเสริมสร้างพระกาย

1 คร.12: 7 การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

•จุดประสงค์ที่พระเจ้าประทานของประทานแก่ผู้เชื่อก็เพื่อให้ใช้เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้ผู้เชื่อแต่ละคนมีส่วนเสริมสร้างคริสตจักรให้จำเริญขึ้นตามน้ำพระทัยพระเจ้า ของประทานเหล่านี้มิได้ประทานให้เพื่อนำมาหาผลประโยชน์ใส่ตัว แต่เพื่อเสริมสร้างพี่น้องคนอื่นๆ ในพระกายของพระคริสต์ (1 คร.14:12)
•เราจึงควรสำรวจดูว่า ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราคืออะไร เพื่อเราจะใช้ของประทานนั้นในการมีส่วนในงานของพระเจ้าอย่างเต็มกำลัง ดังที่ 1 ปต.4:10 กล่าวว่า ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า
•พระเจ้าปรารถนาให้เราใช้ของประทานด้วยมีแรงจูงใจที่ถูกต้อง และในวันสุดท้าย เราจะต้องกล่าวรายงานต่อพระเจ้า (รม.14:10-11; 2 คร.5:9-10) วันนี้ เราได้ใช้ของประทานด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องหรือไม่

4.การใช้ของประทานต้องใช้อย่างเป็นเอกภาพ

1 คร.12:4 …แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน…

•ถึงแม้ว่าของประทานจะมีหลายอย่าง และมีความแตกต่างกัน แต่ว่าทุกของประทานนั้นมาจากพระวิญญาณองค์เดียวกัน

•ในทำนองเดียวกัน แม้ว่าอวัยวะในร่างกายจะมีความแตกต่างและหลากหลายก็ตาม แต่ร่างกายนั้นก็เป็นร่างกายเดียวกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพได้ ไม่ขัดแย้งกันและไม่ก่อให้เกิดความสับสน วุ่นวาย
•พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งเอกภาพ และมีระบบระเบียบ ฉะนั้น สิ่งใดที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ย่อมไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกันแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างซึ่งกัน และพระวิญญาณองค์เดียวกันนี้เองจะทำให้เราทั้งหลายมีความเป็นเอกภาพ เราจึงต้องใช้ของประทานที่ได้รับมานี้โดยให้พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้ควบคุม ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกนึกคิดหรือความสามารถของตัวเราเอง

•เราทุกคนซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ อาจจะมีความแตกต่างกัน เช่น ต่างความคิด ต่างความเข้าใจ ต่างความสามารถ แต่เราสามารถรับใช้พระเจ้าร่วมกันได้อย่างดีเพราะเราอยู่ภายใต้การนำของพระวิญญาณองค์เดียวกัน เราจึงควรพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอในการใช้ของประทานในคริสตจักร

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณพระเจ้า..รับทราบ เพื่อจักเพียร ปฏิบัติ ดํง พันธะกิจ
    ขอพระศิริของพระเจ้าจงปรากฏแก่ 'ครอบครัวมากสุริวงศ์'
    AMEN

    ตอบลบ