20 มีนาคม 2558

หมายสำคัญบนท้องฟ้า สัญญาณเตือนใจก่อนวันสิ้นโลก?


ในช่วงเดือนนิสานปี 5775  นี้ (ช่วงวันที่ 21  มี..-19 เม..2015) หากเราสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  จะมีหมายสำคัญบนท้องฟ้า นั่นคือเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง (A Total Solar Eclipse) หรือดวงอาทิตย์มืดไป ดวงจันทร์เป็นสีเลือด(ฺBlood moon) 
ตามข้อพระธรรม กจ.2:19-20 
19 เรา​จะ​สำแดง​การ​อัศจรรย์​ใน​อากาศ​เบื้อง​บน และ หมาย​สำคัญที่​แผ่นดิน เบื้อง​ล่าง เป็น​เลือด ไฟ และ​ไอ​ควัน   
20 ดวง​อาทิตย์​จะ​มืด​ไป และ​ดวง​จันทร์​จะ​กลับ​เป็น​เลือด ก่อน​ถึง​วัน​ยิ่งใหญ่​และ​สง่า​งาม​ของ​พระ​เจ้า
(อ้างอิงจาก ยอล. 2:30-31)

 สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนใจก่อนวันสิ้นโลก คริสเตียนหลายคนอาจจะตื่นตระหนกตกใจ 

สำหรับผมแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณเตือนภัย เพราะถ้าเราเข้าใจในเรื่องยุคสุดท้าย ไม่มีสิ่งใดต้องกลัว ในภัยอันตรายเพราะพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับผู้เชื่อ แต่เราควรจะตื่นตระหนักไม่ใช่ตืนตระหนกตกใจ ทำความเข้าใจและดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังอย่าให้สิ่งใดล่อลวงเราให้หลงจากทางของพระเจ้าตามที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนเรื่องยุคสุดท้ายกับเหล่าสาวก

 มธ. 24:3-4   
3 เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัวกราบทูลว่า "ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของโลกนี้"  
4พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง . 

สำหรับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนท้องฟ้าวันที่ 20 มี..2015 นั่นคือ สุริยุปราคาเต็มดวง (A Total Solar Eclipse) เกิดจากดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มิดหมดดวง ซึ่งจะเกิดขึ้นทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอาร์กติก  แม้จะเกิดในเวลากลางวันตามเวลาประเทศไทย แต่เราไม่เห็นสุริยุปราคาในวันดังกล่าว(จึงไม่ค่อยมีข่าวสารตามสื่อต่างๆ)  เนื่องจากเงาดวงจันทร์ผ่านใกล้ขั้วโลกเหนือ  
 และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางท้องฟ้าในช่วงหัวค่ำของวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 1015 เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์ผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกหมดทั้งดวง โดยเริ่มสัมผัสเงามืด หรือดวงจันทร์เริ่มแหว่งเวลา 17:16 . ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่เห็นเนื่องจากดวงจันทร์ยังไม่ขึ้น  

ข้อสังเกตที่น่าสนใจนั้นคือ  ปรากฏการณ์นี้จะเกิดในช่วงเดือนนิสานซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของปีใหม่ทางศาสนา(Ecclesiastical Calendarของอิสราเอล  นักปราชญ์โบราณจะเรียกชนิดนี้ว่า  ว่าปรากฏการณ์นี้เป็นลางสังหรณ์ (omen) มักจะมีเหตุการณ์ร้ายที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิสราเอล

แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงใช้ทุกสิ่งที่ทรงสร้างในการเปิดเผยสำแดงถ้อยคำการเผยพระวจนะของพระองค์ เพื่อให้เราเข้าใจวาระเวลาของพระองค์ เพียงแต่มาราตานมันได้บิดเบือนทำให้เราหลงไปติดกับการล่อลวงของมันในเรื่องการดูดวงแบบจักรราศี (Horoscope)
แต่คริสเตียนบางส่วนหลีกเลี่ยงเรื่องโหราศาสตร์   พวกเขามองว่าเรื่องการดูดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย

เราลืมไปว่าพระเจ้าสร้างให้ฟ้าสวรรค์ (heavens)แก่เรา ...พระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์   ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆและทรงวางตำแหน่งดวงดาวต่างๆ  พระองค์ทรงให้ฟ้าสวรรค์สำแดงถึงพระสิริของพระองค์!

ฟ้าสวรรค์ไม่ได้บอกเราได้เกี่ยวกับอนาคตแต่พระเจ้าทรงใช้ฟ้าสวรรค์เพื่อสำแดงพระองค์กับเรา

สิ่งเหล่านี้เตือนใจเราให้เราจำเป็นต้องเข้าไปแสวงหาพระเจ้า  สิ่งเหล่านี้เตือนใจเราเกี่ยวกับเวลาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงกำหนด เพื่อเราจะต้องเข้าไปแสวงหาพระพระองค์  
พระเจ้าทรงกำหนดให้ฟ้าสวรรค์สำแดงถึงวาระเวลาของพระองค์!

ปฐก.1:14  "พระเจ้าตรัสว่า จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวันออกจากคืน และเพื่อใช้เป็นหมายสำคัญ และที่กำหนดฤดู วันและปีต่างๆ "

Gen 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years: (KJV)


พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขึ้นเพื่อเป็น "หมายสำคัญ(Signs)" เพื่อกำหนด  "ฤดูกาล"(seasons,),"วัน" (days) และ "ปี"(years)

คำว่า หมายสำคัญ หรือ signs  (เป็นรากศัพท์ภาษาฮีบรูมาจากคำว่า โอธ(oth)เป็น  หมายถึง สัญญาณ (sign) ,  ลางบอกเหตุ (omen)และสัญญาณเตือน (warning)
ดังนั้นนหมายสำคัญจากดวงดาว เป็นหมายสำคัญจากพระเจ้า ในวาระสุดท้าย จะเห็นหมายสำคัญบนท้องฟ้า

กจ. 2:19 เราจะสำแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบน  และนิมิตที่แผ่นดินเบื้องล่าง  เป็นเลือด ไฟ และไอควัน 

มธ. 24:30 เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์ จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้  แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า  ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก

คำว่า "ฤดูกาล"  คือ คำว่า "โมเอ็ด" Mo’ed  หมายถึง เวลาที่ถูกกำหนดไว้  (เป็นเวลาที่พระเจ้านัดหมายเราไว้(Divine appointment) หรือ ฤดูกาล เทศกาลต่างๆในพระคัมภีร์(ลนต.23)

พระเจ้าทรงให้ปฏิทินกับเราเพื่อกำหนดช่วงเวลาของเทศกาลเอาไว้แล้ว นั่นคือดวงดาวที่อยู่เหนือศีราะของเรานั่นเอง!  ปัญหาก็คือ  ส่วนใหญ่เราจะลืมที่จะอ่านมัน!


ในปี 2014-2015 จะปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด เรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad) นั่นคือจันทรุปราคาเต็มดวงติดต่อกัน 4 ครั้ง เมื่อมีจันทรุปราคาเต็มดวงทำให้ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด (Blood moon) แต่ละครั้งจะตรงกับช่วงเทศกาลสำคัญของยิว ดั่งที่เกิดมาแล้ว 2 ครั้งที่ผ่านมา นั้นคือ

           
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ วันที่ 15 เม.. 2014 ที่ผ่านมาตรงกับเทศกาลปัสกา(Passover-Pesach)

            ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ..2014 ตรงกับเทศกาลเทศกาลอยู่เพิง(Sukkot)

            ครั้งที่ 3 นี้ผมคิดว่าน่าจับตาพิเศษเพราะจะเกิดดวงจันทร์สีเลือดวันที่ 4 เม.. 2015 ในช่วงเทศกาลปัสกา(Passover-Pesach) (ช่วงวันที่ 3-11 เม..2015)  
           ก่อนหน้านั้นคือ วันที่ 20 มี..2015  จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง (A Total Solar Eclipse)  เรียกว่า "ดวงอาทิตย์มืด" ไปตามพระวจนะกจ.2:20 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 เดือนอาดาร์ ก่อนจะเข้าสู่เดือนใหม่คือวันที่ 1 นิสาน เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินยิวแบบศาสนา(Ecclesiastical Calendarจึงเป็นเหมือนการตั้งเวลาของโลกเพื่อเคลื่อนตามเวลาของพระเจ้า สู่วาระสุดท้ายของโลกในช่วง 7 ปีสุดท้ายของโลก (อย่าเพิ่งสรุปนะครับ เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น)

           และในครั้งที่  จะเกิดในวันที่ 13 .. ตรงกับเทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์ ที่เรียกว่า "โรธ ฮาชชานาห์"(Rosh Hashanah)    เป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นปีใหม่ ปี 5776 ตามแบบปฏิทินราชการ(Civil calendar) ของอิสราเอล  แต่จะเป็นดวงจันทร์สีเลือดแบบยังไม่เต็มดวง จะเกิดดวงจันทร์สีเลือดแบบเต็มทั้งดวงในวันที่ 28 ..2015 ซึ่งตรงกับเทศกาลอยู่เพิง (Sukkot)


ช่วงปี 5775 (ปี 2014-15)  ถือเป็นปีสะบาโต  (Sabbatical year) ในภาษาฮีบรูเรียกว่า "ซามิตะห์ (שמיטה -Shmita  หรือ Shemitah ซึ่งหมายถึง การปลดปล่อย (release)  มาจากคำว่า เชวิอิท ( sheviit    שביעית) หมายถึงลำดับที่  7 (seventh) 
ปีสะบาโตเป็นปีแห่งเฉลิมฉลองการครบรอบเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับวันลบมลทินบาป(Yom Kippur) ทุกปีที่ 7 เป็นปีสะบาโต เรียกว่า  ซามิตะห์  ขณะที่ทุกปีที่ 50 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครอบรอบ (Jubilee) กล่าวอีกแง่หนึ่ง คือ    7 สะบาโตของปี (7X7 = 49) และปีต่อไปจะเป็นปีแห่งเสียงเขาสัตว์ หรือจูบิลี (ปีแห่งการครบรอบ) หมายถึง ช่วงเวลาแห่งการร้องตะโกน คำฮีบรู คือ โยเบล “yobel” หรือ เสียงเป่าเขาสัตว์ เป็นการเป่าเขาแกะ (ลนต.25:8-55) เพื่อโห่ร้องถึงการพิพากษาของพระเจ้า เป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในวาระสิ้นยุค 

เป็นไปได้ไหมว่า ปี 5776 ในปีข้างหน้านี้จะเป็นปีแห่งเสียงเขาสัตว์ (Jubilee) และนับเวลา 7 ปีสุดท้าย คือสัปตะที่ 70 ตามคำพยากรณ์ของดาเนียลก่อนจะสิ้นโลก?

เทศกาลต่างๆเป็นช่วงเวลานัดหมายของพระเจ้าและเป็นสัญญาณเตือนใจเราให้ดำเนินชีวิตให้พร้อมอยู่เสมอ  ทั้งนี้เทศกาลต่างๆ เป็นเพียงเงาที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ 

คส.2:16-17 เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่ม ในเรื่องการถือเทศกาล วันขึ้นหนึ่งค่ำ หรือวันสะบาโต สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลัง แต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์

พระเยซูคริสต์ทรงทำให้คำเผยพระวจนะในเรื่องเทศกาลสำเร็จไปแล้ว อาทิเช่น

เทศกาลปัสกา พระองค์ทรงมาวายพระชนม์บนไม้กาเขนเพื่อไถ่บาปเรา นำเราออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างของพระองค์

เทศกาลเพ็นเทคอสต์ ในพระธรรมกิจการฯบทที่ 2 พระวิญญาณฯเทลงมา ทำให้คำเผยพระวจนะของโยเอลและพระสัญญาของพระเยซูคริสต์เป็นจริง


จะเหลือเพียงเทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์ (Rosh Hashanah) และเทศกาลอยู่เพิงที่จะสำเร็จในช่วงเวลาสิ้นยุคนั่นคือ เมื่อปีแห่งเสียงเขาสัตว์ (Jubilee -โยเบล -70X7  สิ้นสัปตะที่ 70 สัปตะสุดท้าย ตามพระธรรมดาเนียล บทที่ 9)  มีเสียงแตรดังขึ้น แตรในเทศกาล 
"โรธ ฮาชชานาห์"  (Rosh Hashanah) 

วาระแห่งการให้อภัยสิ้นสุดลง   พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อพิพากษาโลก (Yom Kippur) โดยชำระมลทินบาป และพระองค์พาผู้เชื่อไปอยู่ในเพิงพำนักถาวรบนแผ่นดินสวรรค์ในเทศกาลอยู่เพิง ซึ่งเป็นเพิงพำนักนิรันดร์บนสวรรค์

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด" (มธ.18:22)

ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน   ( 1 ธส.4:16)

แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้ว (ฮบ.11:16)

หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นพระวิหารคือเต็นท์แห่งสักขีพยานในสวรรค์เปิดออก  (วว.
15:5) 

เราเห็นหมายสำคัญบนท้องฟ้า เป็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด   สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับเราผ่านหมายสำคัญบนท้องฟ้า ตามพระธรรมสดุดี 19 ท้องฟ้าจะป่าวประกาศพระสิริของพระเจ้า

เมื่อเรากลับไปศึกษาเราจะพบว่า ปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด หรือที่เรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad)  สิ่งเหล่านี้พึ่งเกิดขึ้น 8 ครั้ง เท่านั้น และตามพระคัมภีร์ เลข คือ การเริ่มต้นใหม่
เราพบว่าแต่ละครั้งมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น
 เราจะดูโดยสังเขปดังนี้

จากปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือดใน ปี คศ. 32 -33  เป็นช่วงที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน และทรงฟื้นขึ้นจากความตาย เป็นการปลุกเราให้ตื่น ที่เราควรจะตื่นได้แล้วจากการหลับไหลฝ่ายวิญญาณเพื่อรับชีวิตนิรันดร์ในพระองค์   

จากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือดในปีปฏิทินเดียวกัน 4 ครั้งเรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad) เกิดขึ้นถึง 8 ครั้งดังนี้ 

ครั้งที่ 1 – 4  ปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือดที่เกิดแต่ละครั้งจะมีอาณาจักรต่างๆทำการสู้รบกัน และมีจุดประสงค์เพื่อจะทำลายอิสราเอล แต่อิสราเอลได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้า
ครั้งที่ 1 ปี ..162 - 163 อิสราเอลถูกอาณาจักรโรมันข่มเหง
ครั้งที่ 2  ปี ..795 - 796 อาณาจักรโรมันต่อสู้กับอิสลามเพื่อแย่งชิงอำนาจ
ครั้งที่ 3  ปี ..842 - 843   นครวาติกันถูกโจมตีโดยอิสลาม
ครั้งที่ 4 ปี ..860 - 861 อาณาจักรไบเซนไทน์พ่ายแพ้กองทัพอาหรับในประเทศตุรกีและหยุดการรุกรานของอิสลามในยุโรปตะวันออกอย่างถาวร 

ครั้งที่ 5  ปี ..1493  เป็นเวลาการคุกคามคนยิวในประเทศสเปน นี่เป็นเวลาที่คริสตจักร ข่มเหงคนยิวด้วย จึงเกิดคำว่า คริสเตียนเรียกคนยิวว่าเป็นพวกที่ฆ่าพระคริสต์ และถ้าคนยิวไม่เปลี่ยนมานับถือพระเยซูคริสต์ พวกเขาจะถูกฆ่า และขยายจน บอกว่าไม่ต้องการให้คนยิวอยู่ที่นั่นอีก ออกจากประเทศ หรือมาเป็นคริสเตียน หรือถูกฆ่าตาย

ครั้งที่ ปี ..1949 อิสราเอลได้เกิดเป็นประเทศอีกครั้งในปี ..1948  และภายใน 24 ชั่วโมง ประเทศที่อยู่รอบ พยายามโจมตีอิสราเอล แต่อิสราเอลได้รับชัยชนะ

ครั้งที่ ปี .. 1967 - 1968 กองทัพอาหรับโจมตีอิสราเอล เพื่อต้องการยึดเยรูซาเล็มและอิสราเอลได้รับชัยชนะยึดกรุงเยณูซาเล็มได้สำเร็จ ภายใน 6 วัน เรียกว่า สงคราม  6 วัน

และในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 8 ก็ดูเหมือนจะมีสิ่งเหล่านี้ ด้วยเช่นกัน เราควรจะอธิษฐานเผื่อประเทศอิสราเอลและขอให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง เราไม่ได้รักคนยิวและเกลียดชังประเทศอื่น ึ่งไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า
 

หลังจากการเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด หรือที่เรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad) ครั้งนี้และจะไม่มีอีกในรอบ 600 ปี! ซึ่งเป็นเวลาที่นานมาก
หากศึกษาพระคัมภีร์เราจะพบว่า เป็นไปได้ว่า ปี 5776 ( 2015-2016) จะเป็นการเริ่มต้น  7 ปีสุดท้ายของการพิพากษาและตราที่ 6 ในวิวรณ์ถูกแกะขึ้นเพื่อการพิพากษา

ลก.21:25,28  "จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น ... เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มจะบังเกิดขึ้นนั้น จงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว"
วว6:12 "เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่หกนั้นแล้ว ดูเถิด ข้าพเจ้าก็ได้เห็นแผ่นดินไหวใหญ่โต ดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นมืดดำดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์ก็กลายเป็นสีเลือด "


เมื่อเรากลับย้อนไปมองประวัติศาสตร์ของโลก ในช่วงปีซามิตะห์ (Shemitah) ในช่วงปี 2001และ2008 ที่ผ่านมา 
  
ปี 2001 ... ในวันที่ 11 ก.ย. อเมริกาถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรง มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนในเหตุการณ์ตึก World Trade ถูกเครื่องบินชน หรือที่ เรียกว่า 911 และวันที่น่าเศร้านี้ของอเมริกา! 

ปี 2008... ในวันที่ 29 ก.ย.อเมริกาประสบเหตุการณ์ความผิดพลาดของการลงทุนในตลาดหุ้นปรับตัวลดลง 777 จุดในหนึ่งวัน มันเป็นการลดลงสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ Wall Street ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ 29 เดือนเอลูซึ่งเป็นวันก่อนเดือนที่ 7 ทิชรี (Tishri) ก่อนจะเข้าปีใหม่ตามปฏิทินฮิบรูในปีที่ 7  ปีซามิตะห์ (Shemitah) !

ดังนั้นเหตุการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือดเลือด 4 ครั้งในรอบปี (Tetrad)ในช่วงปี  2014/2015 สอดคล้องกับจุดเริ่มต้นของ "Shemitah" ได้เป็นอย่างดี  และมันเป็นไปได้ว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ 50 ปีเสียงแตรเขาสัตว์(Jubilee)  ปีแห่งการปลดปล่อย (release) (อพย.23:11,ลนต.25:10, ฉธบ.15:9; นหม.10:31)

ลนต. 25:10 เจ้า​จง​ถือ​ปี​ที่​ห้า​สิบ​ไว้​เป็น​ปี​บริสุทธิ์ และ​ประกาศ​อิสรภาพ​แก่​บรรดา​คน​ที่​อาศัย​อยู่​ทั่ว​แผ่นดิน​ของ​เจ้า ให้​เป็น​ปี​เสียง​เขา​สัตว์​แก่​เจ้า (Jubilee) ให้​ทุก​คน​กลับไป​ยัง​ภูมิลำเนา​อัน​เป็น​ทรัพย์สิน​ของ​ตน และ​กลับ​ไปสู่​ตระกูล​ของ​ตน​

ทำไมปี 5776 น่าจะเป็นปี​เสียง​เขา​สัตว์​(Jubilee)?

ทั้งนี้เพราะว่าหากนับตั้งแต่คำพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์ ถึงกรุงเยรูซาเล็มจะล่มสลายและจะมีรื้อฟื้นกรุงเยรูซาเล็มกลับมาและจะหมายสำคัญบนท้องฟ้าปรากฏจนถึงวันสิ้นยุค (ลก.21:24-38) 

ในปี ค.ศ. 70 เมื่อเยรูซาเล็มถูกยึดครองโดยชาวโรมันและชาวยิวถูกฆ่าตายและกระจัดกระจายไปทั่วโลก
ในปี ค.ศ. 638  มุสลิมพิชิตเยรูซาเล็มได้  
ในปี ค.ศ. 1917 เมื่อกองกำลังพันธมิตรภายใต้การนำของท่านนายพลแอลเลนบี้ (Allenby) มายึดกรุงเยรูซาเล็มคืนจากพวกมุสลิม และมีการนำคำเผยพรวจนะล่วงหน้าในพระคัมภีร์มาอธิาฐานป่าวประกาศถึงการกลับคืนมาของกรุงเยรูซาเล็ม สิ่งเหล่านี้ได้เป็นจริงในปีต่อมานั่นคือ

ในปี 1948 ประเทศอิสราเอลได้กลับมาเป็นประเทศอีกครั้งตามมติของสหประชาชาติ(UN) 

และในปี 1967 ถือเป็นปีแห่งการปลดปล่อยของกรุงเยรูซาเล็ม  ในวันที่ มิถุนายน 1967 คนยิวสามารถเอาชนะและยึดกรุงเยรูซาเล็มกลับคืนมาได้สำเร็จ ถือเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์และคำเผยพระวจะตามพระคัมภีร์ได้สำเร็จเป็นจริง! จึงเป็นปีแห่งการปลดปล่อยเพราะในปี 1966 เป็นปีซามิตะห์ 

ฉะนั้นเมื่อนับช่วง 7 ปีซามิตะห์ จะเป็นดังนี้ (1966 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = (49)2015 (1973 1980 1987 1994 2001 2008 2015) ดังนั้นในปี 2016 หรือปี 5776 จึงจะเป็นปีสียง​เขา​สัตว์​แก่​เจ้า (Jubilee)

นอกจากนี้ยังมีหมายสำคัญบนท้องฟ้า เป็นสัญญาณเตือนใจบอกไว้


บทสรุปเพื่อการประยกต์ในชีวิต

  1. เราต้องอธิษฐานใคร่ครวญและเฝ้าระมัดระวังชีวิต หมายสำคัญบนท้องฟ้าไม่ได้บอกเราได้เกี่ยวกับอนาคตแต่พระเจ้าทรงใช้หมายสำคัญบนท้องฟ้าเพื่อสำแดงพระองค์กับเรา เราจึงต้องเข้าไปอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า เพราะไม่มีใครทราบชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์จะเสร็จกลับมาเมื่อไหร่ แต่เราต้องเตรียมพร้อมเสมอ  หมายสำคัญในเรื่องยุคสุดท้ายมีหลายประการนอกจากหมายสำคัญบนท้องฟ้า เราต้องพิจารณาหลายสิ่งประกอบกัน
  2. หากปี 2016 หรือปี 5776 เป็นปี Jubilee สุดท้ายตามคำพยากรณ์ของดาเนียล นั้นหมายถึงเหตุการณ์กลียุค(Tribulation)ในช่วง 3 ปีครึ่งข้างหน้าจะมาถึง เราจะต้องเตรียมชีวิตให้พร้อมและโดยพระคุณของพระเจ้าจะรับผู้ชอบธรรมก่อนเข้าเหตุการณ์กลียุค(Tribulation)
  3. เราจะต้องศึกษาพระคัมภีร์ที่พูดเกี่ยวกับยุคสุดท้าย เช่นมธ.23,24 ,2ธส,และในพระธรรมวิวรณ์ เพื่อเราจะไม่ถูกล่อลวงให้หลงไปตามคำสอนผิด
  4. อย่าตื่นตระหนกตกใจแต่ตระหนักถึงความจริงของพระวจนะและเผชิญทุกสิ่งด้วยพระวจนะ
  5. เป็นเวลาที่ดีทำให้เรารู้ว่าพระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมา เราจึงต้องออกไปเร่งทำการของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐจนสุดปลายแผ่นดินโลก (กจ.1:8)
  6. เราควรจะมีภาระใจในการอธิษฐานเผื่ออิสราเอล ตามพระธรรม สดด.122:6-7,อสย.62:1-2 เพื่อพระเจ้าทรงปกป้องและนำความรอดไปสู่พวกเขา
  7. เรียนรู้เฝ้าสังเกตและใคร่ครวญสิ่งต่างๆด้วยสติปัญญาจากพระเจ้า 
ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ