25 กันยายน 2557

5775 ปี หน้าต่างฟ้าสวรรค์ที่เปิดออก

สวัสดีครับเพื่อนผู้อ่านทุกท่าน ผมขออนุญาตแบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการนมัสการ อธิษฐาน Rosh Hashanah 5775 ปี Ayin Hei เมื่อคืนวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่าน ที่ตึก Glory บางนา-ตราด ซอย 14 

ระหว่างการนมัสการผมได้รับความเข้าใจในเรื่องความหมายของปี 5775 ปี Ayin Hei 

เป็นความเข้าใจที่ได้รับจากตัวอักษร เฮ้ (Hei Alphabet) ในภาษาฮีบรู คือ ภาพของหน้าต่างฟ้าสวรรค์ที่เปิดออก ผมได้ภาพของหน้าต่าง 4 บาน  


ผมจึงได้จดไว้ในสมุดและนำไปศึกษาใคร่ครวญและนำมาแบ่งปันให้กับผู้อ่านดังต่อไปนี้

1.window of understanding-หน้าต่างแห่งความเข้าใจ

เป็นความเข้าใจที่เราจะได้รับการสำแดง(Revelation)เพิ่มมากขึ้นในปีข้างหน้า คำว่า I see เป็นความเข้าใจในหัวใจ ไม่ใช่หัวสมอง ไม่ใช่เพียงในสิ่งที่เรามองเห็นเท่านั้น พระเจ้าจะเป็นผู้ประทานความเข้าใจเมื่อเราแสวงหาพระองค์อย่างสุดใจ  สิ่งที่เราเห็นด้วยความเข้าใจและอธิษฐานป่าวประกาศ พระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ

ยรม.33:3   จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะสำแดงสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่มีอำนาจใหญ่โต ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้า
ยรม.1:12  แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "เจ้าเห็นถูกต้องดีแล้ว เพราะเราจะเร่งเร้าถ้อยคำของเราเพื่อให้กระทำสำเร็จ"

2.window of relationship-หน้าต่างแห่งความสัมพันธ์

เป็นความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเราเปิดออกไปกับพระเจ้าและกับพี่น้อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจะเป็นความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งเหมือนบิดากับบุตร เราไ่ม่ได้เป็นผู้ที่มีหัวใจลูกกำพร้า(Orphan's Heart)
เมื่อเราเปิดหัวใจของเราให้พระเจ้าพระบิดาครอบครัวทุกหน้าต่างในหัวใจ

เราจะได้รับประสบการณ์ในความรักของพระบิดาที่เพิ่มมากขึ้น  พระวิญญาณแห่งการรับเป็นบุตรจะรับเราในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นในฐานะบุตรของพระเจ้า
รม.8:15-16
15เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก   แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า   ให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า   “อับบา”   คือพระบิดา
16พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่า   เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า

“อับบา” แปลว่าพ่อ หรือพระวิญญาณแห่งการรับเป็นบุตรบุญธรรม (adoption ) สิทธิของบุตรในธรรมเนียมยิวนั้นไม่ต้องรอให้พ่อตายก่อน แต่ทุกๆสิ่งที่พ่อมี พ่อให้เจ้า

เมื่อพระองค์รับบัพติศมา พระองค์ตรัสว่า “เราพอใจในบุตรของเรามาก” พระองค์ทรงอยู่ในเราเพื่อให้เราเติบโตและพร้อมก้าวไปสู่มิติใหม่
เป็นสิทธิที่พิเศษอะไรอย่างนี้ เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราจึงได้มีส่วนในมรดกของพระองค์ จงทูลขอจากพระองค์

3.window of opportunity -หน้าต่างแห่งโอกาสที่เปิดออกเพื่อรับพระคุณ

โอกาสที่ได้รับการเปิดโดยพระคุณ  ปีนี้จะเป็นปีแห่งพระคุณ(Divine grace) หมายเลข 5 ในพระคัมภีร์เล็งถึงพระคุณ  ความหวังใจของเราที่เคยตายไปแล้ว จะกลับมาใหม่  อย่าย่อท้อในคำอธิษฐาน เป็นเวลาที่จะได้รับโอกาส ปลดปล่อยเมล็ดพันธ์ุในตัวเราออกไป เราจะได้เก็บเกี่ยว
เมื่อหน้าต่างแห่งโอกาสเปิดออก เป็นการเชื่อมต่อติด เราจะไม่เดียวดาย เพราะรากแห่งการถูกปฏิเสธ


รากนี้กันเราไม่ให้เข้าใกล้ความสมบูรณ์กับพระเจ้า  หากไม่ตัดรากนี้ออก เราก็จะอยู่ในความทุกข์ยากตามลำพัง มันจะมีความทุกข์ยากที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นช่วง ๆ (พระเยซูชี้ให้เห็น หลักการแห่งความทุกข์ยาก ว่าเป็นที่แห่งการทดสอบ เป็นที่ที่ทำให้เกิดคำพยานชีวิต และนำเราให้เผชิญหน้ากับศัตรู) 

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะเตือนเราเพื่อให้เข้ามาเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง หากว่าเราแยกตัว ศัตรูอาจจะเข้าจู่โจมเรา 
หากเราเดินเข้าไปสู่ความเศร้าโศก นี่จะกลายเป็นปีแห่งความโศกเศร้า ให้เราคว้าชัย บางครั้งเราต้องเดินในความทุกข์ยาก แต่ในความทุกข์ยากนั้นเรายังคงสามารถรับพระพรของแต่ละเดือนได้ 

ให้เราได้อธิษฐานว่า: “พระเจ้าข้า อย่าให้ข้าพระองค์พลาดโอกาสต่าง ๆ เนื่องจากชีวิตที่ขาดความวางใจของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงเข้ามาจัดการกับรากแห่งการถูกปฏิเสธในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์เข้าสนิทกับพระองค์ และไม่แยกตัวตามลำพัง” 


4.window of blessing-หน้าต่างพระพรที่เปิดออกจากฟ้าสวรรค์และเรารับไว้ (มลค.3:10) 
 ...เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้า...

เป็นหน้าต่างแห่งพระพรที่เทลงมาอย่างเต็มล้นจนที่พอใจเรา(Satisfy) พระเจ้าจะเทลงมา ผ่านหัวใจในการมอบถวาย หว่านจะได้รับการเก็บเกี่ยว 
สดด.126:1-6 
...2 ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน แล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า "พระเยโฮวาห์ทรงกระทำการมโหฬารให้เขา" 
 3 พระยาห์เวห์ทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี 
 4 โอ ข้าแต่พระยาห์เวห์ทขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับมาจากการเป็นเชลย อย่างทางน้ำไหลที่ทางใต้ 
 5 บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตาจะได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน...

ผมได้รับความเข้าใจว่าช่องฟ้า( windows of heaven) ถูกเปิดออกตามปฐก,7:111 ทำให้เกิดฝนตก 40 วัน 40 คืน น้ำท่วมโลกในสมัยโนอาห์ เกิดการชำระสิ่งที่เป็นอธรรม และเกิดการปฏิรูปด้วยพระคุณ(Grace Revolution) ตามพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้รุ้งเป็นสัญลักษณ์กับโนอาห์

เชื่อว่าการนมัสการ อธิษฐาน 40 วันแห่งพระสิริ จะนำการปฏิรูปและการฟื้นฟูใหญ่ในประเทศไทยครับ
เราคงจะต้องเฝ้าอธิษฐานและ จับจ้อง(ฺBehold) มองดูสิ่งที่พระเจ้าจะทำต่อไปในปี 5775 นี้ !

שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה
L'Shana Tovah u'Metukah 5775 - wishing you have a "good and sweet year."

24 กันยายน 2557

Rosh Hashanah 5775

 "ชานาห์ โตวาห์" (Shanah Tovah) สุขสวัสดีในปีใหม่ (A good and sweet year) เชื่อว่าจะเป็นปีแห่งความยินดีที่เราจะจดจำในสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
น้ำผึ้ง แอ๊ปเปิ้ล เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลอง Rosh Hashanah ให้ความหวานและความยินดี
เดือนนี้เป็นเดือนทิชรี (Thisri) เดือนแห่งผลทับทิม(pomegranate) เป็นผลไม้ที่จะมีในช่วงเทศกาลอยู่เพิง(Sukkot) ทับทิมเป็นตัวแทนของชัยชนะ การเยียวยาและความสำเร็จ (overcoming, healing, and success)

23 กันยายน 2557

ทบทวนช่วงเวลาปีแห่งพระพร

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เทศกาล Rosh Hashanah ปี 5775 ปี Ayin Hei ในค่ำวันที่ 24 ก.ย.นี้ เรามาทบทวนสิ่งที่พระองค์ทรงทำตั้งแต่ปี 5771-5774 ที่ผ่านมา เรายังอยู่ในช่วงทศวรรษ 70 ทศวรรษแห่งการมองเห็น (ตัวอักษร Ayin ภาพของดวงตา) มีดังนี้ครับ
(สามารถ click เข้าไป อ่านบทความแต่ละปีตาม link ได้นะครับ)ปี 5771 ปี Ayin Aleph ปีแห่งฤดูกาลแห่งสิทธิอำนาจใหม่ ด้วยฤทธานุภาพ การยอมจำนนต่อจอมกษัตรา (A season of new authority,power,and submission to the King)

ปี 5772 ปี Ayin Beth ปีแห่งพันธสัญญา พระเจ้าทรงมองมาที่บ้านของพระองค์


ปี 5773 ปี Ayin Gimel ปีแห่งมวลอฐ ปีแห่งพระพรความมั่งคั่ง ปีการรื้อฟื้นสู่การไถ่กลับมาทั้งหมด ปีที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างช่องว่างของอดีตไปสู่อนาคต (From recovery to wholeness : A year to  bridge  the gap between past and future)
ปี 5774 ปี Ayin Dalet ปีแห่งประตู "เชิญเข้ามาเถิด เพื่อจะเห็นการเปิดประตูสู่สายธารน้ำพุใหม่" (Enter In! Seeing the Open Door to New Springs!)


"Shana- Tova" ชานา โตวา ( A Good and Sweet Year) สุขสวัสดีในช่วงปีใหม่ครับ

เชิญร่วมนมัสการ อธิษฐาน เฉลิมฉลอง ก้าวเข้าสู่ปี 5775 วันพุธที่ 24 กันยายน 2014 เวลา 18.30 – 22.30 น. ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร Glory บางนา ตราด ซ.14 ด้วยกัน

20 กันยายน 2557

พักสงบในปีสะบาโต (Shmita year)

สวัสดีครับเพื่อนผู้อ่านทุกท่าน เมื่อเราเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของพระเจ้า พระองค์ทรงให้หมายสำคัญหลายสิ่งเพื่อสำแดงถึงการทรงพระชมน์ของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรและทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับลูกของพระองค์

หมายสำคัญบนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเป็นการกำหนดวาระเวลา เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องโหราศาสตร์ (Astrology)แต่ไม่ใช่เป็นการดูดวงแบบจักรราศี (Horoscope)


 (ผมได้เขียนบทความเรื่อง คริสเตียนกับความเข้าใจเรื่องโหราศาสตร์ สามารถเข้าไปอ่านได้ตาม link ครับ)

พระเจ้าทรงใช้ทุกสิ่งที่ทรงสร้างในการเปิดเผยสำแดงถ้อยคำการเผยพระวจนะของพระองค์ เพื่อให้เราเข้าใจวาระเวลาของพระองค์ เพียงแต่มาราตานมันได้บิดเบือนทำให้เราหลงไปติดกับการล่อลวงของมันในเรื่องการดูดวงแบบจักรราศี (Horoscope)

ปฐก.1:14  "พระเจ้าตรัสว่า จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวันออกจากคืน และเพื่อใช้เป็นหมายสำคัญ และที่กำหนดฤดู วันและปีต่างๆ "


สดด.19:1-2 
1 ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์

วันส่งถ้อยคำให้แก่วัน และคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืน 


ลก.21:25,28 
 "จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น ... เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มจะบังเกิดขึ้นนั้น จงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว" 


ยอล.2:30-31  "เราจะสำแดงลางมหัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนดิน เป็นเลือดและไฟและเสาควัน ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืดดวงจันทร์เป็นเลือดก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยองแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึง" 

วว. 6:12 "เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่หกนั้นแล้ว ดูเถิด ข้าพเจ้าก็ได้เห็นแผ่นดินไหวใหญ่โต ดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นมืดดำดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์ก็กลายเป็นสีเลือด "  

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด(ฺblood moon) เรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad) นั่นคือจันทรุปราคาเต็มดวงติดต่อกัน 4 ครั้ง เมื่อมีจันทรุปราคาเต็มดวงทำให้ดวงจันทร์กลายเป็็นสีเลือด 
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ บอกให้เรารู้จักสังเกตและจับตาเป็นพิเศษเพื่อจะไม่พลาดจากการสำแดงของพระเจ้า ผู้ที่สังเกตและเปิดใจจะเข้าใจและเคลื่อนไปตามวาระเวลาของพระเจ้า ตัวอย่างเช่น โหราจารย์ดูดวงดาวและตามหาพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 2:16)  

ในพระธรรมปฐมกาล 1:14 บอกว่า "พระเจ้าตรัสว่า จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศ ... เพื่อใช้เป็นหมายสำคัญและที่กำหนดฤดู ...

(สามารถเข้าไปอ่านบทความเรื่อง ปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด (Tetrad) ตามที่ link ไว้ครับ)


คำว่า "ฤดู" ตรงนี้ในภาษาฮีบรู คือคำว่า  "โมเอ็ด" (Moed-מועד) แปลคำว่า "เทศกาล" (Festival)  ในปฐมกาล 1:14 เหตุที่พระเจ้า "ให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อใช้เป็นหมายสำคัญ และ เพื่อกำหนดเทศกาลของพระเจ้าซึ่งคนยิวได้ฉลองกัน มี 3 เทศกาลหลัก แบ่งย่อยได้เป็น 7 เทศกาลคือ

            
             1.เทศกาลปัสกา (Passover-Pesach) อยู่ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ (เดือน มี.ค. - เม.ย.) มี 3 เทศกาลย่อย นั่นคือ 

             1. เทศกาลปัสกา (ปี 2014 ตรงกับวันที่ 15 เม.ย./ปี 2015  ตรงกับวันที่ 4 เม.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด

2. เทศกาลขนมปังไร้เชื้อ (Unleavened Bread)
3. เทศกาลถวายผลแรก (First fruits) 

2.เทศกาลเพ็นเทคอสต์ (Pentecost -Shavuot) อยู่ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ (เดือน พ.ค.- มิ.ย.)   

       3. เทศกาลอยู่เพิง (Tabernacle-Sukkot) อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (เดือน ก.ย. - ต.ค.) มี 3 เทศกาลย่อย  นั่นคือ 

1. เทศกาลเสียงแตรเข้าสัตว์ (เริ่มต้นปีใหม่) (Rosh Hashanah)  (ปี 2015 ตรงกับวันที่ 13 ก.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด
 2. เทศกาลลบมลทินบาป (Atonement-Yom kippur)
 3. เทศกาลอยู่เพิง  (ปี 2014 ตรงกับวันที่  8 ต.ค./ปี 2015 ตรงกับวันที่ 28 ก.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด


ในปี 2014 ถือเป็นปีสะบาโต  (Sabbatical year) ในภาษาฮีบรูเรียกว่า ซามิตะห์ (שמיטה -Shmita  หรือ Shemitah ซึ่งหมายถึง การปลดปล่อย (release)  มาจากคำว่า เชวิอิท ( sheviit    שביעית‎) หมายถึงลำดับที่  7 (seventh) 


 ปีสะบาโตเป็นปีแห่งเฉลิมฉลองการครบรอบเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับวันลบมลทินบาป(Yom Kippur) ทุกปี่ที่ 7 เป็นปีสะบาโต เรียกว่า  ซามิตะห์  ขณะที่ทุกปีที่ 50 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครอบรอบ (Jubilee) กล่าวอีกแง่หนึ่ง คือ    7 สะบาโตของปี (7X7 = 49) และปีต่อไปจะเป็นปีแห่งเสียงเขาสัตว์ หรือจูบิลี (ปีแห่งการครบรอบ) หมายถึง ช่วเวลาแห่งการร้องตะโกน คำฮีบรู คือ โยเบล “yobel” หรือ เสียงเป่าเขาสัตว์ เป็นการเป่าเขาแกะ (ลนต.25:8-55) เพื่อโห่ร้องถึงการพิพากษาของพระเจ้า เป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในวาระสิ้นยุค 


เทศกาลจึงเป็นช่วงเวลานัดหมายของพระเจ้าและเป็นสัญญาณเตือนใจเราให้ดำเนินชีวิตให้พร้อมอยู่เสมอ  ทั้งนี้เทศกาลต่างๆ เป็นเพียงเงาที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ 


(คส.2:16-17 เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่ม ในเรื่องการถือเทศกาล วันขึ้นหนึ่งค่ำ หรือวันสะบาโต สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลัง แต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์

พระเยซูคริสต์ทรงทำให้คำเผยพระวจนะในเรื่องเทศกาลสำเร็จไปแล้ว อาทิเช่น 


เทศกาลปัสกา พระองค์ทรงมาวายพระชนม์บนไม้กาเขนเพื่อไถ่บาปเรา นำเราออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างของพระองค์

เทศกาลเพ็นเทคอสต์ ในพระธรรมกิจการฯบทที่ 2 พระวิญญาณฯเทลงมา ทำให้คำเผยพระวจนะของโยเอลและพระสัญญาของพระเยซูคริสต์เป็นจริง

จะเหลือเพียงเทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์ (Rosh Hashanah) และเทศกาลอยู่เพิงที่จะสำเร็จในช่วงเวลาสิ้นยุคนั่นคือ เมื่อปีแห่งเสียงเขาสัตว์ (Jubilee -โยเบล -70X7  สิ้นสัปตะที่ 70 สัปตะสุดท้าย ตามพระธรรมดาเนียล บทที่ 9)  มีเสียงแตรดังขึ้น (Rosh Hashanah) วาระแห่งการให้อภัยสิ้นสุดลง   พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อพิพากษาโลก (Yom Kippur) โดยชำระมลทินบาป และพระองค์พาผู้เชื่อไปอยู่ในเพิงพำนักถาวรบนแผ่นดินสวรรค์


พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด (มธ.18:22) 


ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน   ( 1 ธส.4:16)


แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้ว (ฮบ.11:16)


หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นพระวิหารคือเต็นท์แห่งสักขีพยานในสวรรค์เปิดออก  (วว. 15:5) 


เราเห็นหมายสำคัญบนท้องฟ้า เป็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด   สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับเราผ่านหมายสำคัญบนท้องฟ้า ตามพระธรรมสดุดี 19 ท้องฟ้าจะป่าวประกาศพระสิริของพระเจ้า


เมื่อเรากลับไปศึกษาเราจะพบว่า ปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด หรือที่เรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad)  สิ่งเหล่านี้พึ่งเกิดขึ้น 8 ครั้ง เท่านั้น และตามพระคัมภีร์ เลข 8 คือ การเริ่มต้นใหม่

เราพบว่าแต่ละครั้งมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น  เราจะดูโดยสังเขปดังนี้ 

จากปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือดใน ปี คศ. 32 -33  เป็นช่วงที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน และทรงฟื้นขึ้นจากความตาย เป็นการปลุกเราให้ตื่น ที่เราควรจะตื่นได้แล้วจากการหลับไหลฝ่ายวิญญาณเพื่อรับชีวิตนิรันดร์ในพระองค์   
จากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือดในปีปฏิทินเดียวกัน 4 ครั้งเรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad) เกิดขึ้นถึง 8 ครั้งดังนี้ 

ครั้งที่ 1 – 4  ปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือดที่เกิดแต่ละครั้งจะมีอาณาจักรต่างๆทำการสู้รบกัน และมีจุดประสงค์เพื่อจะทำลายอิสราเอล แต่อิสราเอลได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้า   

ครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.162 - 163 อิสราเอลถูกอาณาจักรโรมันข่มเหง
ครั้งที่ 2  ปี ค.ศ.795 - 796 อาณาจักรโรมันต่อสู้กับอิสลามเพื่อแย่งชิงอำนาจ
ครั้งที่ 3  ปี ค.ศ.842 - 843   นครวาติกันถูกโจมตีโดยอิสลาม
ครั้งที่ 4 ปี ค.ศ.860 - 861 อาณาจักรไบเซนไทน์พ่ายแพ้กองทัพอาหรับในประเทศตุรกีและหยุดการรุกรานของอิสลามในยุโรปตะวันออกอย่างถาวร 

ครั้งที่ 5  ปี ค.ศ.1493  เป็นเวลาการคุกคามคนยิวในประเทศสเปน นี่เป็นเวลาที่คริสตจักร ข่มเหงคนยิวด้วย จึงเกิดคำว่า คริสเตียนเรียกคนยิวว่าเป็นพวกที่ฆ่าพระคริสต์ และถ้าคนยิวไม่เปลี่ยนมานับถือพระเยซูคริสต์ พวกเขาจะถูกฆ่า และขยายจน บอกว่าไม่ต้องการให้คนยิวอยู่ที่นั่นอีก ออกจากประเทศ หรือมาเป็นคริสเตียน หรือถูกฆ่าตาย


ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ.1949 อิสราเอลได้เกิดเป็นประเทศอีกครั้งในปี ค.ศ.1948  และภายใน 24 ชั่วโมง ประเทศที่อยู่รอบ พยายามโจมตีอิสราเอล แต่อิสราเอลได้รับชัยชนะ  


ครั้งที่ 7 ปี ค.ศ. 1967 - 1968 กองทัพอาหรับโจมตีอิสราเอล เพื่อต้องการยึดเยรูซาเล็มและอิสราเอลได้รับชัยชนะยึดกรุงเยณูซาเล็มได้สำเร็จ ภายใน 6 วัน เรียกว่า สงคราม  6 วัน 


และในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 8 ก็ดูเหมือนจะมีสิ่งเหล่านี้ ด้วยเช่นกัน เราควรจะอธิษฐานเผื่อประเทศอิสราเอลและขอให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง เราไม่ได้รักคนยิวและเกลียดชังประเทศอื่น ึ่งไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า 


หลังจากการเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด หรือที่เรียกว่า "เทแทรด" (Tetrad) ครั้งนี้และจะไม่มีอีกรอบ 600 ปี


สำหรับในครั้งนี้ในช่วงปี 2014-2015 เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งใหม่ เป็นปีสะบาโต  ปีแห่งการพักสงบ (Shmita year)  เป็นปีที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะพักสงบในพระเจ้า 


การพักสงบไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลย แต่เราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเท่าที่จะเป็นไปได้(possible) ที่เหลือจะเป็นสิ่งที่จะเห็นการอวยพรของพระเจ้าในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้(Impossible) สุดมือของเราคือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า 


• เรามีการพยากรณ์ 2 ชั้นที่ซ้อนกันอยู่ ราวกับว่า พระเจ้าคว้าเหตุการณ์นี้ด้วย ปีแห่งสะบาโต ที่เป็นคำเชื้อเชิญจากกพระเจ้า ที่มาถึงทุกคน และอิสราเอลด้วย ที่จะเป็นพยานสำหรับประชาชาติ


• ปีแห่งสะบาโต เป็นปีที่จะไม่ต้องทำอะไรเลย และต้องวางใจว่า ไม่ต้องทำอะไร ถึง 2 ปี และกว่าจะเพาะปลูกสิ่งต่าง ๆ ต้องใช้ความเชื่ออีก ที่จะต้องวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเรา


ปีสะบาโตหรือ ซามิตะห์ (שמיטה -Shmita  หรือ Shemitah ซึ่งหมายถึง การปลดปล่อย (release)  มาจากคำว่า เชวิอิท ( sheviit    שביעית‎) หมายถึงลำดับที่  7 (seventh) 

เมื่อเราศึกษาตามพระคัมภีร์เราจะเห็นการอวยพรและการปลดปล่อยจากทาสไปส่ความเป็นไทในพระเจ้าตามพระธรรมลนต.25

เมื่อเราเฝ้าสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางในปี 2014  ประเทศอิสราเอลอาจจะเผชิญความยากลำบาก แต่เชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้อิสราเอลชนะอีก และจะมีการเทลงมาในฝ่ายวิญญาณให้กับพระกายของพระคริสต์ครั้งยิ่งใหญ่อีก สำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

สำหรับเราให้เราเตรียมตัว และเตรียมคริสตจักรของพระองค์ ด้วยความรัก ถ้าพระเจ้าส่งคนไทยมาเชื่อในคริสตจักรในตอนนี้ คริสตจักรยังไม่พร้อมที่จะสร้างสาวกที่มากมายในขณะนี้ 


เราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทำสิ่งใด กับวงจรดวงจันทร์สีเลือดนี้ แต่ที่เรารู้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หน้าตา ที่แท้จริงของเมล็ดนี้คือ พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ ในการปกป้องอิสราเอลไว้ และพระองค์จะเทพระวิญญาณของพระองค์ ลงมาในมิติที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลก และในปีสะบาโต ที่ทบเข้าไปอีก ถ้าเรามีชีวิตที่รักพระเจ้า รักผู้อื่น รักอิสราเอล เราจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้า ในเชิงเศรษฐกิจ และเราจะปลอดภัย แต่จงขอสติปัญญาจากพระเจ้า


ในช่วงเทศกาลเสียงแตรเข้าสัตว์(Rosh Hashanah) ปีนี้เป็นปี 5775 เป็นปีของอักษรฮีบรูคือ Ayin Hei (อัยยิน เฮ้) เป็นปีแห่งการเฝ้าดู (Behold) สิ่งที่พระเจ้าจะทำอย่างไรกับชีวิตของเรามากขึ้นต่อไป   เชื่อว่าจะเป็นปีที่พระเจ้าจะเทพระพรจากบัญชร(หน้าต่าง)ท้องฟ้าลงมาสู่ชีวิตเรา (มลค.3:10)


พระเจ้าต้องการให้เราเป็นความสว่างที่เจิดจ้าให้กับประชาชาติ และรับพระพรแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าลงมา  

ให้เรากลับไปและทบทวนจนมันเข้าลงลึกไปจิตวิญญาณของคุณ นี่เป็นความเข้าใจจากพระวิญญาณที่ได้สำแดง ให้เราเอาไปใคร่ครวญจนกว่าเราจะเข้าใจและตระหนักอย่างแท้จริง ในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น


พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ประชากรของพระองค์ทุกคนยึดถือปีสะบาโต(Sabbatical year)  เพื่อให้แผ่นดินได้หยุด ปีสะบาโต เป็นการจัดสรรของพระเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดิน 


ลนต.25:2-5 

2 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าแผ่นดินที่เราให้เจ้านั้น จงให้แผ่นดินนั้นถือสะบาโต 3 เจ้าจงหว่านพืชในนาของเจ้าหกปี และจงลิดแขนงสวนองุ่นของเจ้าและเก็บผลหกปี 4 แต่ในปีที่เจ็ดนั้นเป็นปีสะบาโต จงให้แผ่นดินหยุดพักสงบเป็น ปีสะบาโตแด่พระเจ้า เจ้าอย่าหว่านพืชในนา หรือลิดแขนงสวนองุ่นของเจ้า 
5 สิ่งใดที่งอกขึ้นมาเอง เจ้าอย่าเก็บเกี่ยว องุ่นอันเกิดอยู่ที่เถาอันเจ้ามิได้ตกแต่งก็อย่าเก็บ ให้เป็นปีที่แผ่นดินหยุดพักสงบ

 
จุดสูงสุดของปีสะบาโตเป็นปีที่เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี เป็นปีเสียงเขาสัตว์(Jubilee Year)  


ลนต.25:8 "เจ้าจงนับปีสะบาโตเจ็ดปีคือเจ็ดคูณเจ็ดปี เวลาปีสะบาโตเจ็ดปีจึงเป็นสี่สิบเก้าปีแก่เจ้า

ปีสะบาโตเป็นปีที่ ที่ดินจะตกกลับไปเป็นของเจ้าของดั้งเดิม คือ พระเจ้า มีกฎเกณฑ์ให้มีการยกหนี้ และปล่อยทาสให้เป็นไท เป็นเวลาแห่งการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าและพัฒนาความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานอาหารให้

 ขอพระเจ้าอวยพระพรในปี 5775 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เชื่อว่านี่จะเป็นวาระเวลาแห่งการพักสงบและพบกับพระพักตร์ของพระเจ้า!   

กจ.3:19 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อเวลาชื่นใจยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พบกับความหมาย   ปี 5775 ปี Ayin Hei ในครั้งหน้านะครับ  ชาโลม!


10 กันยายน 2557

ปี 5775 ปี Ayin Hei


ปี 5775 เป็นปีของอักษรฮีบรูคือ Ayin Hei (อัยยิน เฮ้) เป็นปีแห่งการเฝ้าดู (Behold)สิ่งที่พระเจ้าจะทำอย่างไรกับชีวิตของเรามากขึ้นต่อไป ทั้งนี้เพราะเรายังอยู่ในช่วงทศวรรษแห่งการมองเห็น นั่นคือตัวอักษรอัยยิน คือ 70 และตัวอักษรเฮ้ หมายถึงเลข 5

Hey หมายถึง “to reveal” หรือ “การเปิดผย ,ทำให้เห็น , ให้ปรากฏ , สำแดง, ความสว่าง” “Arms, อาวุธ” “Behold, การฟังหรือดู”
นอกจากนี้ยังหมายถึงอักษรภาพของ "หน้าต่าง" เป็นภาพต่อจากปีที่แล้ว คือ Dalet หมายถึงประตู
เชื่อว่าจะเป็นปีที่พระเจ้าจะเทพระพรจากบัญชร(หน้าต่าง)ท้องฟ้าลงมาสู่ชีวิตเรา (มลค.3:10)

Hey มีค่าเท่ากับ 5 หมายถึง การดูหรือเห็น (Behold)
เลข 5 หมายถึงของประทาน (5fold misnistry) (อฟ.4:11-12)
เลข 5 หมายถึง พระคุณของพระเจ้า (Divine Grace) เป็นภาพของความสมดุลของพระคุณที่อยู่กึ่งกลางของธรรมบัญญัติ (10)

ตัวอักษร Hey นี้ยังปรากฏอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์ (YHWH - יהוה ) อีกด้วย คือตัวโยด เฮ้ ว้าว เฮ้ หากเอามาเรียงกันในความหมายอักษรภาพ จะเป็นคำว่า Behold nail behold hand, ตามที่พระเยซูบอกให้โธมัส มองที่รอยตะปูและที่มือของพระองค์
เจ้าเชื่อจึงจะได้เห็นแต่ผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุข (ยน.20:29)

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ไถ่เราบนไม้กางเขน เราสามารถบอกกับคนทั้งหลายออกไปได้ว่า Hey! Jesus loves you. เฮ้! พระเยซูทรงรักคุณ

เราจะมาร่วมอธิษฐาน นมัสการในเทศกาลเริ่มต้นปีใหม่ Rosh Hashanah 5775 ในค่ำวันพุธที่ 24 ก.ย.นี้ ที่ตึก Glory บางนา เวลา 18.30-22.30 น.

05 กันยายน 2557

เตรียมชีวิตเข้าสู่ปีแห่งการพักสงบ(Sabbatical Year )

เตรียมชีวิตเข้าสู่ปีแห่งการพักสงบ หรือ ปีสะบาโต(Sabbatical Year หรือ ในภาษาฮีบรู คือ ซามิตา shemita: שמיטה)
ช่วงเวลาในเดือนกันยายน-ตุลาคม ในปี 2014 จะมีเทศกาลดังนี้

1.เทศกาลแห่งเสียงแตรเขาสัตว์ (Rosh Hashanah)(ร้อช ฮ้าชชะนาห์)จุดเริ่มต้นของปี ในช่วงวันที่ 24 ก.ย.-26 ก.ย.14 ในปีนี้จะเป็นปี 5775 ปี Ayin Hei ปีแห่งการเฝ้าดู(Behold)สิ่งที่พระเจ้าจะทำ เป็นปีที่หน้าต่างจากฟ้าสวรรค์จะเป็นออกเทพระพรอย่างล้นไหลในชีวิตของเรา (มลค.3:10)

2.เทศกาลวันลบมนทิลบาป (Day of Atonement) (Yom Kippur - ยม คิปปูร์)ช่วงวันที่ 3-4 ต.ค. 14 ในช่วง 10 วันตั้งแต่ Rosh Hashanah ถึง Yom Kippur เป็นช่วงวันแห่งความยำเกรงพระเจ้า (Days of Awe)

3.เทศกาลอยู่เพิง (Feast of Tabernacles)(Sukkot-สุคต)ช่วงวันที่ 8-15 ต.ค.14 โดยในปีนี้จะมีปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด (Blood moon)ในช่วงวันที่ 7-8 ต.ค. สิ่งนี้เป็นสัญญาณเตือนใจและเป็นหมายสำคัญจากท้องฟ้าทำให้เราตื่นตระหนักถึงวาระเวลาของพระเจ้าที่เราจะเตรียมชีวิตให้พร้อมเสมอเพื่อรอคอยการเสด็จมาครั้งที่ 2 ของพระเมสสิยาห์ เพื่อนำเราทั้งหลายไปพำนักพักสงบอย่างแท้จริงในแผ่นดินของพระองค์เมื่อสิ้นยุค

ทั้ง3เทศกาลนี้เป็นแบบที่ทำให้เราเห็นแผนการแห่งการไถ่ที่สมบูรณ์ของพระเจ้า เป็นวงจรแห่งการถวายเครื่องบูชาและวงจรแห่งการเก็บเกี่ยวในแต่ละปีสมบูรณ์ (ลนต.23:23-25)