05 มกราคม 2560

พระเจ้าทรงลงโทษความบาป (God punishes sin -GPS)

พระเจ้าทรงลงโทษความบาป (God punishes sin -GPS) 

 โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์ (Asher Intrater)
มีหนึ่งความหมายที่เป็นรากฐานสำหรับเนื้อหาพระวจนะส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์คือ จงกลับใจเสียใหม่เพราะอาณาจักรพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว” 
นี่อาจเป็นข้อสรุปของผู้เผยวจนะอิสราเอลทุกคน 
เยเรมีย์ 25:5  ‘บัด‍นี้​ทุก​คน​จง​หัน‍กลับ​จาก​ทาง‍ชั่ว​ของ​ตน​และ​จาก​การ​กระ‌ทำ​ผิด​ของ​ตน เพื่อ​จะ​ได้​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่น‍ดิน​ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​ประ‌ทาน​แก่​เจ้า​และ​บรรพ‌บุรุษ​ของ​เจ้า​ตั้ง‍แต่​โบ‌ราณ​และ​ต่อ‍ไป​เป็น​นิตย์
ถ้อยคำนี้มีมาก่อนการเสด็จมาของพระเยซู  มัทธิว 3:2“จง​กลับ‍ใจ​ใหม่ เพราะ‍ว่า​แผ่น‍ดิน​สวรรค์​มา​ใกล้​แล้ว”  และก่อร่างพระกิตติคุณส่วนแรก (กิจการฯ 2:38, 17:30-31) 
กิจการฯ 2 :38  ป‌โตร​จึง​กล่าว​กับ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ว่า “จง​กลับ‍ใจ​ใหม่​และ​รับ​บัพ‌ติศ‌มา​ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์​ให้​หมด​ทุก‍คน เพื่อ​พระ‍เจ้า​จะ​ทรง​ยก​ความ​ผิด‍บาป​ของ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย แล้ว​พวก‍ท่าน​จะ​ได้​รับ​ของ‍ประ‌ทาน​คือ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์
กิจการฯ 17:30-31  
30ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้เดียงสา พระเจ้ามิได้ทรงถือโทษ แต่เดี๋ยวนี้ พระเจ้าได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่ 
31 เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยมนุษย์ผู้นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ และพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงมีความแน่ใจในเรื่องนี้ โดยทรงให้มนุษย์ผู้นั้นคืนชีวิต"
รวมทั้งถูกเน้นย้ำในการบันทึกทางพระคัมภีร์ - การเปิดเผยการล่วงหน้าเกี่ยวกับยุคสุดท้าย (วิวรณ์ 2:5, 14:7)
วิวรณ์ 2:5 เพราะ‍ฉะนั้น​จง​ระลึก‍ถึง​สภาพ‍เดิม​ที่​เจ้า​ตก​ลง‍มา​แล้ว​นั้น จง​กลับ‍ใจ​ใหม่​และ​ทำ​ตาม​ที่​ประ‌พฤติ​ใน​ตอน​แรก มิ‍ฉะนั้น​เรา​จะ​มา‍หา​เจ้า และ​จะ​ย้าย​คัน‍ประ‌ทีป​ของ​เจ้า​ออก​จาก​ที่​ของ​มัน นอก‍จาก​ว่า​เจ้า​จะ​กลับ‍ใจ​ใหม่ 
วิวรณ์ 14:7 ท่าน​ประ‌กาศ​เสียง‍ดัง​ว่า “จง​เกรง‍กลัว​พระ‍เจ้า และ​ถวาย​พระ‍เกียรติ​แด่​พระ‍องค์ เพราะ​ถึง​เวลา​ที่​พระ‍องค์​จะ​ทรง​พิพาก‌ษา​แล้ว จง​นมัส‌การ​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า‍สวรรค์ แผ่น‍ดิน​โลก ทะเล และ​บ่อ‍น้ำ‍พุ​ทั้ง‍หลาย”
เหตุผลก็คือเมื่อถึงคราวที่อาณาจักรพระเจ้ามาถึง แต่ละคนจะรับการพิพากษา กล่าวรายงานถึงสิ่งที่ตนได้ทำ เขาจะได้รับรางวัลสำหรับสิ่งดีและรับการลงโทษสำหรับสิ่งชั่วร้าย รางวัลจะดีเลิศกว่าที่จินตนาการไว้ และการลงโทษก็จะเลวร้ายกว่าที่จินตนาการไว้เช่นกัน ความหวังที่จะได้รางวัลจุดประกายแรงจูงใจเชิงบวกให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง การลงโทษก่อให้เกิดแรงจูงใจที่เกรงกลัวเพื่อหยุดการทำผิด 
แรงจูงใจจากความเกรงกลัวนี้เป็นบรรทัดฐานในการเข้าใจเนื้อหาของอาณาจักรที่เหลือทั้งหมดแบบ ไม่มีการฅ่อเฅิม”  แก่นแท้ของความจริงนี้มีความยากที่จะเข้าใจ 
ผมขอเรียกเป็นตัวย่อง่ายๆว่า "GPS" ซึ่งไม่ใช่ระบบนำทางแต่เป็นพระเจ้าทรงลงโทษความบาปตรงตามภาษาอังกฤษที่ว่า GOD PUNISHES SIN
คำโกหกแรกของมารนั้นคือบอกอาดัมและเอวาว่าพระเจ้าทรงไม่ลงโทษความบาป เจ้าจะไม่ตายแน่” (ปฐมกาล 3:4) คำโกหกแรกคือ คุณสามารถทำบาปได้และจะไม่ถูกลงโทษ” คำโกหกนี้คือบิดาแห่งคำโกหกทั้งปวง มีกลลวงที่แยบยลอีกหลายพันชั้นเกิดขึ้นมาเพื่อปกปิดคำโกหกนี้ ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายก็แค่พูดความจริงที่ว่า “ชีวิตที่กระทำบาปจะต้องตาย” (เอเสเคียล 18:20)
มีการลงโทษความบาปหลายรูปแบบ ที่เลวร้ายที่สุดคือการถูกแช่งสาปนิรันดร์ในบึงไฟ(ลูกา12:5) แต่ยังมีการลงโทษที่ระดับเบา ลงมา บางอย่างเกิดขึ้นในชั่วชีวิตนี้และอื่นๆในโลกที่จะมาถึง (ลูกา12:46-48) พระเยซูสอนว่าความเกรงกลัวหรือความยำเกรงพระเจ้าตั้งอยู่บนการลงโทษหลายรูปแบบตามประเภทของความบาป
มนุษย์เราเห็นความบาปของตัวเองได้ยาก เราเห็นความผิดของผู้อื่นได้ง่ายกว่า เรามีแนวโน้มในด้านร้ายที่จะหลอกลวงตนเองว่าสามารถทำผิดได้โดยไม่ถูกลงโทษ ความสามารถในการโยนความผิดและแก้ตัวย้อนกลับไปได้ถึงในสวนเอเดน ความคิดที่ว่า   พระเจ้าลงโทษความบาปนั้นเห็นได้ชัดทั้งทางเหตุผลและทางจริยธรรม อย่างไรก็ดีแนวโน้มของเราที่จะหลอกตัวเองทำให้เรื่องนี้ยากที่จะเข้าใจ
ให้เราวิ่งมาหาพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเรา ให้เรากลับใจจากบาปอย่างรวดเร็ว ทำลายการหลอกตัวเอง เรียนรู้การยำเกรง    ที่งดงามและบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า รับการชำระจากพระโลหิตพระเยซู รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ สติปัญญาและการเปิดเผยสำแดง และเดินในความยินดีแห่งความรอดของเรา 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://reviveisrael.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น