30 มกราคม 2560

รู้น้ำพระทัยพระเจ้าผ่านหัวใจ

บทความเรื่อง "รู้น้ำพระทัยพระเจ้าผ่านหัวใจ" โดย Haiyong Kavilar


พวกเราที่เป็นคริสเตียนย่อมมีใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ในโบสถ์หรือนอกโบสถ์ กระนั้นสิ่งหนึ่งที่บางคนมีปัญหาอยู่ก็คือ การไม่รู้ว่าจะรับใช้ในพันธกิจแบบไหนดี เพื่อนๆบางคนอาจมีความรู้สึกลึกๆว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มิได้เรียกให้เขาทำงานในโบสถ์ แต่ก็ยังไม่รู้น้ำพระทัยพระเจ้าว่าควรจะทำพันธกิจเจาะจงในรูปแบบใด

เมื่อกล่าวถึงการรู้น้ำพระทัยพระเจ้า เพื่อนๆบางคนจะเน้นในมิติของการเผยพระวจนะ ด้วยมีความเชื่อว่าโดยคำเผยพระวจนะ เขาจะรู้ว่าควรจะทำอะไรต่อไปดี เพื่อนๆบางคนอาจจะเน้นในมิติของพระคัมภีร์ ด้วยมีความเชื่อว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำให้เขาล่วงรู้น้ำพระทัยได้ผ่านพระคำที่อยู่ในพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตาม ผมขอเสนอการรู้น้ำพระทัยพระเจ้าในอีกวิธีหนึ่งก็คือ การรู้น้ำพระทัยพระเจ้าผ่านหัวใจ

ในพันธสัญญาเดิม พระวิญญาณบริสุทธิ์มิได้อาศัย ภายใน หัวใจมนุษย์ พระองค์เพียงแต่สถิตอยู่ บน มนุษย์เพื่อให้ฤทธิ์เดชเป็นครั้งคราว แต่ในพันธสัญญาใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ บน มนุษย์เพื่อให้ฤทธิ์เดช และยังอาศัยอยู่ ภายใน หัวใจมนุษย์เพื่อนำพาให้มนุษย์กระทำตามพระทัยพระองค์

(เอเสเคียล 36:27) เรา​จะ​ใส่​วิญ​ญาณ​ของ​เรา​ไว้​ภาย​ใน​ของ​เจ้า​ทั้ง​หลาย แล้ว​ทำ​ให้​เจ้า​ดำ​เนิน​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ของ​เรา และ​รักษา​กฎ​หมาย​ของ​เรา ทั้ง​ทำ​ตาม​นั้น
สัญลักษณ์ของ Glory of Zion


ในพันธสัญญาเดิม พระบัญญัติถูกจารึกไว้บนศิลาและเรียกร้องให้มนุษย์เชื่อฟัง แต่ในพันธสัญญาใหม่ พระบัญญัติถูกจารึกไว้ในหัวใจของมนุษย์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งจะทำให้มนุษย์เชื่อฟังพระเจ้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพากำลังของตัวเอง

ในหลักข้อเชื่อข้อที่7 ของ Glory of Zion ได้กล่าวถึงพระคุณของพระเจ้าว่า 

"โดยพันธสัญญาใหม่ พระบัญญัติถูกจารึกไว้บนหัวใจของพวกเรา การดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมจึงไม่ใช่การพยายามรักษามาตรฐานภายนอก แต่เป็นการเชื้อเชิญให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผลิตผลของพระองค์ภายในเรา"

  
ในพันธสัญญาใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กระทำกิจอยู่ในหัวใจของผู้เชื่อ และได้ผลักดันให้ผู้เชื่อกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ดังนั้นด้านหนึ่งผู้เชื่อจึงสามารถล่วงรู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้ผ่านความปรารถนาที่อยู่ในหัวใจของเขา

ถ้าความปรารถนาลึกๆของเพื่อนๆคือการเป็นพรต่อเด็กๆ นั่นอาจหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้เพื่อนๆทำพันธกิจกับเด็กๆ ถ้าความปรารถนาลึกๆของเพื่อนๆคือการแก้ไขปัญหาสังคม นั่นอาจหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเพื่อนๆให้ทำพันธกิจเพื่อปฏิรูปสังคม ถ้าความปรารถนาลึกๆของเพื่อนๆคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักร นั่นอาจหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเพื่อนๆให้ทำพันธกิจในการรื้อฟื้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

คำอธิษฐานหนึ่งที่เพื่อนๆบางคนอาจอธิษฐานก็คือ อย่า​ให้​เป็น​ไป​ตาม​ใจของ​ข้า​พระ​องค์ แต่​ให้​เป็น​ไป​ตาม​พระ​ทัย​​พระ​องค์ อย่างไรก็ตามคำอธิษฐานนี้ปรากฏอยู่แค่เหตุการณ์เดียวในพระคัมภีร์คือในคืนก่อนที่พระเยซูถูกตรึง ซึ่งตลอดพระคัมภีร์เองก็ไม่ได้มีคำอธิษฐานแบบนี้ แม้แต่พระเยซูก็อธิษฐานแบบนี้แค่ครั้งเดียวในพระคัมภีร์ จึงกล่าวได้ว่าคำอธิษฐานนี้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติในชีวิตพระเยซู กระทั่งเหล่าอัครทูตก็ไม่เคยแนะนำให้ผู้เชื่ออธิษฐานแบบนี้ คำอธิษฐานนี้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติในชีวิตคริสเตียน

คำอธิษฐานที่พระเยซูสอนสาวกใน (มัทธิว 6) มีส่วนหนึ่งที่กล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ แต่ตามภาษากรีกแล้วคำอธิษฐานสามารถแปลเป็น ขอให้น้ำพระทัยพระองค์จงสำเร็จ ซึ่งพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็แปลแบบนี้ (Your will be done) ในคำอธิษฐานนี้พระเยซูไม่ได้สอนสาวกให้หยุดการใช้หัวใจแต่อย่างใด เพราะในพันธสัญญาใหม่ หัวใจของผู้เชื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ และน้ำพระทัยพระเจ้าจะปรากฏและสำเร็จได้เมื่อผู้เชื่อดำเนินตามสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานภาระให้ในหัวใจของเขา คำอธิษฐานที่ว่า อย่า​ให้​เป็น​ไป​ตาม​ใจของ​ข้า​พระ​องค์ จึงไม่ใช่คำอธิษฐานปกติในชีวิตคริสเตียน

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราจะเป็นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ บางครั้งความคิดที่ชั่วร้ายก็อาจผุดขึ้นในหัวใจของเราก็ได้ ซึ่งเราก็ต้องแยกแยะโดยอาศัยพระวจนะ แต่หลายครั้งหลายคราสิ่งดีและความปรารถนาดีที่อยู่ในหัวใจลึกๆของผู้เชื่อนั้นคือภาระที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานให้กับเขา บางทีความใฝ่ฝันลึกๆที่อยู่ในหัวใจของผู้เชื่อ คือเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงหว่านไว้และพระองค์กำลังรอคอยให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เติบโตขึ้น

ผมขอจบบทความนี้ด้วยกลอนแปดที่ผมเคยแต่งเมื่อนานมาแล้วว่า
ในวิญญาณในหัวใจในความคิด       เห็นนิมิตในวิญญาณคือการเผยฯ
ด้วยความคิดใช้ปัญญาไม่ละเลย     แต่เฉยเมยกับหัวใจอาจวิบัติ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
หลักข้อเชื่อของ Glory of Zion จาก http://www.gloryofzion.org/gzihome/beliefs.php
Systematic Theology for The New Apostolic Reformation เขียนโดย Harold Eberle


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น