17 มกราคม 2560

สรุปถ้อยคำเผยพระวจนะสำหรับปี 2017 โดยสภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโส

อาโมส 3:7 แท้จริง​พระ​เจ้า​มิได้​ทรง​กระทำ​อะไร​เลย โดย​มิได้​เปิด​เผย​ความ​ลี้​ลับ ให้แก่​ผู้รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์ คือ​ผู้เผย​พระ​วจนะ

จากพระธรรมตอนนี้ ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญในการรับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าด้วยวิธีการต่างๆ การเผยพระวจนะเป็นวิธีการหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อนำประชากรของพระองค์เสมอมา 

การเริ่มต้นปี 2017 ผมเชื่อว่าพี่น้องคริสตชนหลายท่านอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า เพื่อรับการทรงนำจากพระองค์  

สภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโส (Apostolic Council of Prophetic Elders หรือ ACPE) เป็นการรวบผู้ที่มีของประทานอัครทูตและผู้เผยพระวจนะมาพบกันก่อนเริ่มปีใหม่เพื่อจะอธิษฐานและแสวงหาพระเจ้าขอถ้อยคำจากพระองค์ ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา 

ACPE
 ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับที่เหล่าสาวกได้ทำในกิจการฯ 13:1-3 พระวจนะตอนนี้บันทึกว่า  


พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ปลดปล่อยถ้อยคำพยากรณ์ในขณะที่พวกผู้เผยพระวจนะเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ซึ่งแตกต่างจากการปลดปล่อยจากผู้เผยพระวจนะคนเดียวเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่ 


ดังนั้น ถึงแม้ว่านี่เป็นการรวบรวมถ้อยคำเผยพระวจนะที่พวกเราแต่ละคนนำมาสู่การประชุมโต๊ะกลมนี้ แต่มันเป็นการเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ของสมาชิก ACPE ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสผ่านถ้อยคำเผยพระวจนะต่อไปนี้ที่มาถึงเราทุกคน

สำหรับปี 2017 ACPE  มีการประชุมกันเมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2016 ที่ผ่านมา และถ้อยคำบางส่วนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว 
ดร.ซินดี้ เจคอปส์(Cindy Jacobs) นำมาเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมา 

บทความในครั้งนี้ ผมขอสรุปถ้อยคำเผยพระวจนะสำหรับปี 2017 ของ ACPE ในบางส่วนที่เป็นใจความหลัก ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดจาก ต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ 
https://www.generals.org 

ขอบคุณ อ.ศิริพร สุกัญจนะศิริ(ใหญ่) แปลบทความนี้และนำ post ใน Facebook 

พระวจนะของพระเจ้าสำหรับปฏิทินปี 2017 ซึ่งเป็น 5777 ตามปฏิทินของอิสราเอล มีดังนี้ 


ปี 2017 ปีแห่งการทะลุทะลวง (The Breakthrough Year) 


มีคาห์  2:13  ผู้ที่ทะลวงออกได้จะขึ้นไปก่อนเขาทั้งหลาย เขาทั้งหลายจะทะลวงออกไปและผ่านออกประตูเมือง​ เขาจะออกไปทางนี้ ​พระราชาของเขาทั้งหลายเสด็จไปก่อน คือ​ พระเจ้าทรงนำหน้าเขา

สัญลักษณ์ของหมายเลข 17 (The Symbolism of the Number 17)

หมายเลข 17 ในพระคัมภีร์ให้สัญลักษณ์ หมายถึง การมีชัยชนะเหนือศัตรู(overcoming the enemy) และ ชัยชนะที่เด็ดขาด (complete victory)

พระเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือความบาปของมนุษย์ที่กบฏไม่เชื่อฟังพระองค์  พระองค์ทรงให้น้ำท่วมโลกโดยเริ่มต้นในวันที่ 17 เดือนเชสวาน(Cheshvan) และสิ้นสุดลง เรือโนอาห์และคนในครอบครัว 8 คนจอดสงบนิ่งอยู่บนเทือกเขาอารารัตในวันที่ 17 ของเดือนที่ 7 ในเดือนทิชรี(Tishrei)ของอีกปี  อยู่ในช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่เรียกว่า "เทศกาลอยู่เพิง" (Feast of Tabernacles)
วันแห่งการลบมลทินบาป(ยมคิปปูร์ -Yom Kippur) อยู่ในเดือนที่ 7 (เดือนทิชรี(Tishrei) และอยู่ในวันที่ 10 ของเดือนตามปฏิทินฮีบรู   ในวันนี้เรียกว่า "วันแห่งการหันหลังกลับจากความบาป" เพื่อกลับใจใหม่ นำเราทั้งหลายมาสู่ชัยชนะ  
เป็นเวลาเพื่อการทะลุทะลวงสู่ชัยชนะ!

อิสยาห์ 10:27 และในวันนั้นภาระของเขาจะพรากไปจากบ่าของเจ้า และแอกของเขาจะถูกทำลายเสียจากคอของเจ้า”...

พระเจ้าทรงตรัสว่า  "ประชากรของเรากำลังเข้าไปสู่ฤดูกาลแห่งชัยชนะที่จะทำให้เกิดการทะลุทะลวงที่ยิ่งใหญ่มากมาย เพราะศัตรูนั้นมาเหมือนอย่างน้ำท่วม แต่เราเป็นพระเจ้า กำลังปลดปล่อยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากมาย เราจะทำให้คลื่นแห่งความรุนแรงโผล่ขึ้นมา และเราจะนำสันติภาพมาสู่แผ่นดิน เราจะนำการตื่นตัวในฝ่ายวิญญาณเราจะปลดปล่อยการฟื้นฟู!

จงรับเอาการทะลุทะลวงในปีนี้ (Receive Your Breakthrough This Year)

ปีนี้เป็นปีที่พระพรทั้งหลายจะตามมาทันเรา ถ้าเราเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเราถ้าเรายื่นมือออกไปสู่สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อเห็นแก่พระองค์ เราจะเริ่มมั่งคั่งจำเริญขึ้น การที่เราจะใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าเพื่อการวางแนวอย่างถูกต้องในความสัมพันธ์ต่างๆ ของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อจะปลดปล่อยพระพรเหล่านี้
สำหรับบางคนมันหมายถึงการย้ายที่ และสำหรับคนอื่นๆ หมายถึงการออกจากสิ่งเก่าเพื่อสิ่งใหม่ สำหรับหลายคนมันจะหมายถึงการอยู่ในความสัมพันธ์บนพันธสัญญาต่อไปแม้จะถูกทดสอบ

พระสัญญาและเงื่อนไข (The Promise and the Condition)
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:1-2 
1 “ถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลก
2พระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเหนือท่านและตามทันท่าน ถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายแบบฮีบรูสำหรับเวลาของเรา ปี 2017 ตามปฏิทินโรมันตรงกับปี 5777 ตามปฏิทินฮีบรู ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นมงกุฏครอบดาบ(crowned sword)
ดาบนั้นตัดเอาสิ่งเก่าออกและปลดปล่อยสิ่งใหม่ ศัตรูได้พยายามที่จะ "ตัด" ความสัมพันธ์มากมาย และต่อสู้การเคลื่อนไหวใหม่เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่กำลังมาสู่ครอบครัวทั้งหลาย และสู่พระกายของพระคริสต์ เราเห็นซาตานกำลังพ่ายแพ้ในหลายๆ ระดับด้วยกันในขณะที่เรามีประสบการณ์กับการทะลุทะลวงที่ยิ่งใหญ่ ทั้งในด้านส่วนตัวและส่วนรวม
นี่คือปีแห่งการทะลุทะลวงเพื่อจะปลดปล่อยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:
เสื้อคลุม หรือการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกปลดปล่อยข้ามคนรุ่นต่างๆ นี่เป็นปีของการทำให้มรดกของคุณ (ที่จะทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังมั่นคง
(Mantles or anointings of the Holy Spirit released across generations. This is the year of securing your legacy.)
ผู้นำใหม่มากมายได้รับการยอมรับและถูกปลดปล่อยออกมา 
 (New leaders recognized and released.)
การปรับเปลี่ยนในรัฐบาล/การปกครอง และมีการจัดตั้งพันธมิตรใหม่ของโลก
(Shifts in government and new international alliances forming.)

มีการเปิดโปงการทุจริตในระดับประเทศมากขึ้น ทั้งในสหรัฐและในประเทศอื่นๆ
(More corruption exposed on national levels, both in the United States and other nations.)

เสื้อคลุมมากมายกำลังถูกส่งผ่าน(Mantles are being passed)

การจากไปของ ซี ปีเตอร์ แวกเนอร์ (C. Peter Wagner) เป็นการพลิกเกมสำหรับพระกายของพระคริสต์ โครงสร้างต่างๆ ที่เป็นเหล้าองุ่นเก่ากำลังถูกทดสอบ และคนทั้งหลายที่เต็มใจจะกลายเป็นเหล้าองุ่นใหม่จะถูกเลื่อนขึ้น คริสตจักรทั้งหลายที่ยอมให้ตัวเองกลายเป็นศูนย์แห่งการส่งออกไปของอัครทูตจะเติบโตและเห็นคนมากมายได้รับความรอด


สถาบันศาสนศาสตร์ฟูลเลอร์ (Fuller Theological Seminary) กำลังจะเข้าสู่เวลาของการรื้อฟื้นใหม่เฉกเช่นสมัยที่ ซี ปีเตอร์ แวกเนอร์ได้เชิญจอห์น วิมเบอร์ (John Wimber)มาสอนเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์(signs and wonders)ในชั้นเรียน  ชั้นเรียนที่เขาสอน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกเทลงมาอีกครั้งเหนือบรรดาศาตราจารย์ทั้งหลาย ส่วนโรงเรียนศาสนศาสตร์อื่นๆ เช่น พริ้นซ์ตัน (Princeton) พระเจ้าก็จะทรงเยี่ยมเยียนด้วย เมื่อบรรดาศาตราจารย์หนุ่มสาวทั้งหลายรับการสัมผัสด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า และเข้ามาสู่การรื้อฟื้นใหม่ในฝ่ายวิญญาณ หลักสูตรแบบเหล้าองุ่นใหม่จะถูกนำเข้ามาในสถานบันศาสนศาสตร์และโรงเรียนพระคริสต์ธรรมทั้งหลายทั่วโลก มรดกของการรื้อฟื้นใหม่ที่ปีเตอร์ แวกเนอร์ทิ้งเอาไว้ร่วมกับสิ่งที่จอห์น วิมเบอร์มีกำลังจะมาเหนือคนรุ่นใหม่

เสื้อคลุมที่หลากหลายกำลังลงมาเช่นเดียวกับสิ่งที่ปีเตอร์ แวกเนอร์มี เสื้อคลุมมากมายจากพระเจ้าสำหรับการเขียนหนังสือ, "การเห็นเชิงพยากรณ์ถึงแนวโน้มต่างๆการรักษาให้คริสตจักร (ekklesia) มีความสดใหม่ และพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ทุกครั้งของพระเจ้านั้นกำลังถูกกระจายออกไปสู่บรรดาผู้นำที่วางแนวอย่างถูกต้องเหมาะสมสำหรับช่วงเวลานี้
ปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาล การเปลี่ยนที่ตั้ง บ้านเรือน อาคาร และการเป็นอิสระจากระบบการเป็นหนี้ต่างๆ ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ

นักรบฝ่ายวิญญาณรุ่นใหม่ๆ จะถูกฝึกฝนและผงาดขึ้นมาเพื่อทำการอธิษฐานวิงวอนเชิงเผยพระวจนะในระดับรัฐบาล การขับเคลื่อนต่างๆ ในเรื่องการอธิษฐานแบบเดิมจะได้รับการเสริมกำลัง และนักรบแห่งการอธิษฐานรุ่นใหม่จะขึ้นมาเพื่อการทำสงคราม จะมีการตื่นตัวเพื่อการอธิษฐานและการทำสงครามฝ่ายวิญญาณ การปลดปล่อยจะเกิดขึ้นในหลายๆ ระดับผ่านการเคลื่อนไหวมวลชนที่สดใหม่นี้
จะมีการเขย่าอย่างต่อเนื่องในขณะที่ดาบของพระเจ้าแทงทะลุความมืดแห่งศตวรรษเหนือประเทศทั้งหลาย บางคนจะประสบกับความวุ่นวายอย่างมากและการเขย่าต่างๆ
แต่ข่าวดีคือ ท่ามกลางการเขย่าเหล่านั้น จะมีเวลาสำหรับการรื้อฟื้นใหม่และการมาร่วมกันเหมือนอย่างในเอเศเคียล 37 เมื่อการเขย่ากระดูกแห้ง ทำให้เกิดลมหายใจใหม่และชีวิตเข้ามาในกองทัพของพระเจ้า

คริสตจักร (Ekklesia) เอ๋ยจงผงาดขึ้น (Let the Ekklesia Arise)

เครือข่ายพันธมิตรต่างๆ เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าที่ส่งเสียงแห่งความหวังใจกำลังปรากฏตัวขึ้น คนมากมายจะสอนเรื่องของ "คริสตจักร (ekklesia)" จากธรรมาสน์และในการสัมนาทั้งหลายของพวกเขา เพื่อเร้าใจคนของพระเจ้าให้ผงาดขึ้นและเป็นผู้ที่ถูกเรียกออกมา

จะมีการเจิมที่รุนแรงเหนือคริสตจักร (ekklesia) เพื่อจะถอนรากและถล่ม "ประตูและกำแพงของศัตรู" ด้วยสิ่งนี้ถ้าเราสัตย์ซื่อที่ออกไปสู่สังคมเพื่อจะเป็นเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง จะมีการปลดอำนาจและเขย่าระบบเก่าต่างๆ ที่ล่มสลาย

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง และยังคงจับประชาชนของตนให้อยู่ในพันธนาการจะเห็นการเขย่าที่ใหญ่โตมาก การระเบิดครั้งแล้วครั้งเล่าจะมาสู่คนทั้งหลายที่ทุจริต ซึ่งคิดว่าตัวเองได้รับการปกป้องและซ่อนตัวอยู่ผ่านการติดสินบนและการบีบคั้น พวกเขาจะพบว่าตัวเองหลุดจากอำนาจเข้าคุก และในบางกรณีถึงกับเสียชีวิต

พระเจ้าทรงสำแดงกับพวกเราอย่างชัดเจนว่า นี่คือฤดูกาลใหม่ที่คริสตจักร (ekklesia) จะได้รับการเจิมที่ไม่เพียงแต่จะขุดราก แต่ยังทำให้พังลงมา รวมทั้งยังเป็นฤดูกาลพิเศษสำหรับการสร้างและการปลูกอีกด้วย การสำแดงเพื่ออวยพรเมืองและประเทศของเราจะเป็นเพลงสดุดีสำหรับคริสตจักร (ekklesia) ถ้าเราถอนรากแต่ไม่ปลูก การทำเช่นนั้นประเทศต่างๆ มีแต่จะพบกับสิ่งที่เลวร้ายกว่าที่เคยเป็นเท่านั้น

ดังนั้น พวกเราจึงขอเตือนนักอธิษฐานวิงวอนทั้งหลายให้อธิษฐานไปไกลเกินกว่าการดึงเอาระบบเก่าต่างๆ ลงมา แต่ให้อธิษฐานเข้าไปในโครงสร้างและระบบต่างๆ ที่จำเป็นต้องก่อร่างขึ้นหลังจากนั้น ให้เราวิงวอนสำหรับผู้นำใหม่ๆ และระบบที่มีประสิทธิภาพที่จะเข้าอยู่ในจุดที่จะสร้างประเทศของพวกเขาเหล่านั้นขึ้น

ถึงเวลาที่จะสร้างแล้ว(It’s Time to Build!)
เยเรมีย์ 1:9-12
9 แล้วพระเจ้าทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ถูกต้องปากข้าพเจ้า และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า ดูเถิด เราเอาถ้อยคำของเราใส่ในปากของเจ้า
10 ดูซิ ในวันนี้เราได้ตั้งเจ้าไว้เหนือบรรดาประชาชาติ และเหนือราชอาณาจักรทั้งหลาย ให้ถอนออกและให้พังลง ให้ทำลายและให้คว่ำเสีย ให้สร้างและให้ปลูก
11 และพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่า เยเรมีย์เอ๋ย เจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้ากราบทูลว่า ข้าพระองค์เห็นไม้ตะพดอัลมันด์อันหนึ่ง
12 แล้วพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า เจ้าเห็นถูกต้องดีแล้ว เพราะเราเฝ้าดู​​ถ้อยคำของเรา เพื่อให้กระทำสำเร็จ


สิ่งหนึ่งที่จะต้องถูกปลูกลงคือ สิ่งที่เรียกว่า "การปฏิรูปด้วยความรัก" (The Love Revolution) เฉกเช่นเดียวกับฤดูร้อนแห่งความรัก (Summer of Love) ในปี 1967 (ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวมวลชนคนของพระเยซู หรือ The Jesus People Movement - ผู้แปลได้เปลี่ยนโฉมหน้าของคนรุ่นหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ 50 ปีให้หลัง โลกนี้ก็จะได้เห็นโฉมหน้าใหม่ของคริสตชนอีกครั้ง
คำเตือนใน โครินธ์ 14:1 คือ "จงให้เป้าหมายของท่านเป็นความรัก" ที่จะถูกปลูกลงในประชาชาติทั้งหลายในขณะที่คริสตจักรผงาดขึ้นมาในวิถีทางที่สามารถมองเห็นได้มากขึ้น เนื้อเพลงของเพลงหลักจากการเคลื่อนไหวมวลชนคนของพระเยซู (The Jesus People Movement) คือ "คนทั้งหลายจะรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนด้วยความรักของเราจะส่งเสียงสะท้อนครั้งใหม่ในขณะที่ ถ้อยคำแห่งความรักของพระเจ้าและการรักซึ่งกันและกันถูกร้องขึ้นมาอีกในวิถีใหม่ พวกเราจะเป็นผู้นำความดีงามของพระเจ้าไปในทุกที่ที่เราไป!

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆ ทางด้านการเงิน (Changing Financial Structures)

วิธีที่คนทั้งหลายหาเงินกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป นักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่จะผงาดขึ้นซึ่งจะเป็นเหล่านักคิดแบบนอกกรอบ โครงสร้างใหม่ของการสร้างความมั่งคั่งจะถูกเปิดออก ยกตัวอย่างเช่น ในอดีตนั้นตลาดหุ้นเป็นตัวหลักใหญ่ในการสร้างความร่ำรวย แต่เวลานี้จะเป็นยุคของเศรษฐีเงินล้านจากยูทูป (YouTube)
คริสตจักร องค์กรพันธกิจมิชชั่น และพันธกิจอื่นๆ จะได้ประโยชน์อย่างมากจากการสร้างความมั่งคั่งนี้ เพราะผู้บริจาครายใหม่ๆ จะเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทางด้านทุนทรัพย์เพื่อสร้างตามนิมิตในระดับโลกนี้ ของประทานแห่งการให้จะโดดเด่นในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าที่กำลังจะมา และคนที่ร่ำรวยเหล่านั้นจะเข้าใจว่า จะใช้ของประทานของพวกเขาในการทำให้อาณาจักรของพระเจ้ารุดหน้าไปได้อย่างไร
จับตาประเทศละตินอเมริกาในขณะที่โครงสร้างต่างๆ ที่จับผู้คนทั้งหลายให้อยู่ในความยากจนกำลังจะเริ่มคลี่คลายและอ่อนกำลังลง

การขับเคลื่อนใหม่ของยอห์น 17 (A New John 17 Movement) 

พระเจ้าตรัสกับพวกเราว่า ในปีหน้าเราจะเห็นการเริ่มขับเคลื่อนใหม่ของยอห์น 17 ซึ่งจะเป็นคำตอบแก่คำอธิษฐานของพระเยซู สายต่างๆ จะไหลไปด้วยกันจนกระทั่งเราเห็นแม่น้ำแห่งการฟื้นฟูไหลไปทั่วโลกนี้ จะมีการคืนดีกันครั้งใหญ่ระหว่างคณะนิกาย ประเทศต่างๆ และกลุ่มคน
พระเจ้าจะทรงเจิมคนทั้งหลายที่สร้างสันติในฤดูกาลนี้ ซึ่งพระเจ้าทรงทำให้พวกเขาสามารถที่จะเป็นเสียงแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่แตกกัน และช่วยรักษาเยียวยาช่องโหว่เหล่านั้น
การเคลื่อนไหวของยอห์น 17 นี้จะยืดไปถึงครอบครัวต่างๆ รวมทั้งมี "จุดจดจ่อกับครอบครัว (focus on the family)" ที่มีช่องโหว่อันยาวนานระหว่างพี่น้อง และระหว่างพ่อแม่กับลูกๆ ของพวกเขาที่จะได้รับการรักษาให้หาย พระเจ้ากำลังเรียกให้ครอบครัวอธิษฐานด้วยกัน และ "จุดไฟ" แท่นบูชาของครอบครัวขึ้น ป้อมปราการในระบบครอบครัวกำลังถูกทำลายลงอย่างเหนือธรรมชาติและเต็มไปด้วยฤทธิ์เดช นี่จะรวมไปถึงการทำลายป้อมปราการต่างๆ ของความยากจน โรคภัยไข้เจ็บ การเสพติดเหล้า ติดยา และการใช้ยาในทางที่ผิดอีกด้วย
การเคลื่อนไหวของยอห์น 17 จะวางแนวต่อสู้กับความอยุติธรรมและป้อมปราการต่างๆ ของความเป็นศาสนา ในขณะที่คนเหล่านี้ตัดสินใจด้วยกันว่าพวกเขาต้องการการเคลื่อนไหวใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พวกเราได้ยินคำว่า เหล้าองุ่นใหม่ เหล้าองุ่นใหม่!

การมาบรรจบกันของการเคลื่อนไหวต่างๆ ในอดีตของพระเจ้า พร้อมกับการปรากฏให้เห็นของไฟแห่งเพ็นเทคอส นั่นคือ การประกาศใหญ่ด้วยการรักษาโรคและการปลดปล่อย พระสิริแห่งฝนปลายฤดู (The Latter Rain Glory) กำลังถูกเทออกมาในมิติแห่งพระสิริครั้งใหม่ การเคลื่อนไหวในอดีต เช่น ภาระกิจของการประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ, ความรักสำหรับผู้ที่หลงหายของ The Jesus People Movements, ของประทานทั้งหลายของพระวิญญาณบริสุทธิ์จาก The Charismatic Movement, The Third Wave Theological Credibility, การสำแดงของการขับเคลื่อนในการเผยพระวจนะ, และเครือข่ายความสัมพันธ์ของการปฏิรูปแบบอัครทูต ที่รวมเอาความเข้าใจของการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงสังคมในภูเขาแต่ละลูก (หรือมิติ) เข้ามาไว้ด้วย

การมาบรรจบกันของยุคต่างๆ ครั้งใหญ่นี้จะมาพร้อมกับคลื่นลูกที่สี่(Fourth Wave) ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการปฏิรูป(Great Transformation)ที่จะนำสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศต่างๆ ครั้งยิ่งใหญ่

ลมของพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังจะพัดมาพร้อมกับการขับเคลื่อนใหม่ๆ เพื่อการรื้อฟื้นท่ามกลางวัยรุ่นในคริสตจักรเก่าแก่เป็นร้อยปีทั้งหลาย ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกเทออกมาอย่างสดใหม่ ซึ่งจะปรากฏให้เห็นผ่านคนหนุ่มสาวและคนชรา การอัศจรรย์ต่างๆ ที่เห็นไม่บ่อยนักจะเกิดขึ้นแบบน่าทึ่ง

"การอิทธิฤทธิ์ (working of miracles) มากมายซึ่งมักจะเป็นการเกิดขึ้นมาใหม่ (เช่น อวัยวะงอกขึ้นมา - ผู้แปล) จะปรากฏให้เห็นในคริสตจักรนับร้อยๆ ทั่วโลก คริสตจักรต่างๆ ที่อายุนับร้อยปีซึ่งได้อธิษฐานขอการเคลื่อนไหวใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้เห็นคำอธิษฐานของพวกเขาได้รับคำตอบ มันเป็นเวลาสำหรับเพ็นเทคอสครั้งใหม่! บางคนที่วิพากวิจารณ์คนที่รอคอยการรื้อฟื้นใหม่นี้มาอย่างยาวนาน จะพบว่าตัวเองถูกให้ออกจากการเป็นผู้นำในคริสตจักรและคณะของตน ทั้งคนหนุ่มสาวและคนชราจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาบนพวกเขา

อีกครั้งหนึ่งที่สิ่งนี้จะส่งผลให้มิชชั่นนารีใหม่ๆ มากมายถูกส่งออกไปทั่วโลก ทั้งยังเต็มใจที่จะไปยังที่ๆ ยากลำบากและประกาศยากที่สุดอีกด้วย เอเซียกลางจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการขับเคลื่อนของมิชชั่นครั้งนี้ พระเจ้ากำลังเรียกให้คนรุ่นใหม่ที่จะออกไปและประกาศข่าวประเสริฐแก่โลกนี้! จำนวนคนที่จะออกไปประกาศจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนหน้าพวกเขา

มิชชั่นนารีเหล่านี้จะนำข่าวประเสริฐไป อีกทั้งมีการเจิมในเรื่องการสำแดงที่จะให้ "คำตอบต่างๆ ที่ให้ความหวังใจ" แก่ความต้องการในปัจจุบันของประเทศต่างๆ ที่พวกเขาถูกส่งไป
พระเจ้าจะทรงใช้รัฐการเกษตรทั้งหลายที่อยู่ตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเมืองต่างๆ เลียบฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ (Mississippi)  ที่จะซ่อมแซมการแบ่งแยกที่มาเหนือประเทศนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเลือกข้างในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้

สงครามจากฤดูที่แล้วที่ทำให้คนของพระเจ้า "อ่อนล้า" จะจางหายไปในขณะที่ฝนที่นำความสดชื่นใหม่ของพระวิญญาณพระเจ้าตกลงมาอย่างสดใหม่ มันเป็นเวลาของการทะลุทะลวงและหลุดออกจากความเจ็บปวด ความท้อแท้ใจ และความอิดโรยจากการต่อสู้ของวันวาน

ฤดูของการเก็บเกี่ยว(Harvest Season)

การเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยได้ยินมากำลังจะเกิดขึ้น คนนับเป็นแสนๆ จะรับความรอด ตะวันออกกลางจะมีประสบการณ์กับการฟื้นฟู และนี่จะยืดไปสู่การประกาศกับพวกมุสลิมทั้งที่พูดและไม่พูดภาษาอาราบิค มองดูอียิปต์ที่จะเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและการตื่นตัวในฝ่ายวิญญาณนี้
พระสิริของพระเจ้ากำลังจะถูกเทออกมาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และบริเวณเหล่านี้ถูกมอบไว้อย่างเจาะจงเพื่อเป็นศูนย์ของการฟื้นฟู:
ลอสแอนเจลิส, รัฐแคลิฟอร์เนีย; ซิลิโคนวัลเล่ย์, เรดดิ้ง, รัฐแคลิฟอร์เนีย; พอร์ทแลนด์, รัฐออเรกอน; ซีแอตเติ้ล, รัฐวอชิงตัน; ฟีนิกซ์, รัฐอาริโซน่า; มีน้ำพุใหม่ออกมาจาก โคโลราโด้ สปริงซ์, รัฐโคโลราโด้; รัฐโอกลาโฮม่า; ออสติน, รัฐเท็กซัส; แคนซัส ซิตี้, รัฐมิซซูรี่; เมดิสัน, รัฐวิสคอนซิน; อินเดียน่าโพลิส, รัฐอินเดียน่า; แนชวิล, รัฐเทนเนสซี; โอแลนโด้, รัฐฟลอริด้า; ฟอร์ท มิลซ์, เซ้าท์ คาโรไลน่า; รัฐเวอร์จิเนีย; อันนาโพลิส, รัฐแมรี่แลนด์; แฮร์ริสเบิร์ก, รัฐเพนซิลเวเนีย; นิวยอร์ก ซิตี้; บอสตัน, รัฐแมสซาชูเสทซ์; รวมทั้งเมืองต่างๆ และภูมิภาคอื่นๆ ด้วย
เขตใจกลางเมืองต่างๆ และบริเวณอื่นๆ ที่ซาตานได้เคยสร้างป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดจะเริ่มถูกบูรณะขึ้นใหม่ และการฟื้นฟูในเมืองต่างๆ เช่น ดีทร๊อยท์ และชิคาโก้จะกลายเป็นข่าวที่ทำให้ประหลาดใจ! พระเจ้าตรัสว่า "เราจะไม่ลืมเขตใจกลางเมืองต่างๆ!
เวลาของการเก็บเกี่ยวนี้จะส่งผลให้ผู้ที่โด่งดังเป็นเป้าสายตของผู้คนมาถึงความรอด ทั้งในแวดวงสังคม, สื่อมวลชน, รัฐบาล และการศึกษา พวกเขาจะเป็นกระบอกเสียงและไม่อายที่จะประกาศตน! ความกล้าหาญของพวกเขาในโลกสังคมสื่อจะทำให้เกิดการกระตุ้นอย่างใหญ่โตในข่าาวสารต่างๆ

พระเจ้ากำลังจะเขย่าวัฒนธรรมกระแสนิยม (pop culture)! พระองค์จะใช้สิ่งนี้เพื่อพระสิริของพระองค์
ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ากำลังจะแตะต้องชนพื้นเมืองทั้งหลายในโลกนี้ ในที่ซึ่งมีการกดขี่ผ่านการเป็นเมืองขึ้น พวกเขากำลังจะประสบกับเยียวยารักษาอย่างยิ่งใหญ่ และรับเอาอำนาจและพระคุณที่จะยกโทษความโหดร้ายทารุณที่พวกเขาถูกกระทำ ผลลัพธ์คือ พระเจ้าจะทรงใช้พวกเขาเพื่อจะแตะต้องประเทศต่างๆ มากมายด้วยความจริงแห่งฤทธิ์อำนาจที่ช่วยได้ของพระองค์
บ่อน้ำแห่งการฟื้นฟูในอดีตกำลังจะไหลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อการประกาศอย่างกล้าหาญเกิดขึ้นบนท้องถนน และในวิทยาเขตตามสถานศึกษาที่ลัทธิมาร์ซิสและการศึกษาแผนใหม่ (ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม) ได้หยั่งรากลง ละตินอเมริกาจะเป็นผู้นำในการเคลื่อนนี้ของพระเจ้า

การฟื้นฟูศิลปวิทยาการครั้งใหม่ (A New Renaissance)

บทเพลงและเสียงใหม่ๆ จะไหลมาจากพวกผู้นำนมัสการที่กำลังขึ้นมา พลับพลาของดาวิดจะเห็นการปลดปล่อยนักร้องเพลงสดุดีใหม่ๆ อย่างมากมายที่จะร้องบทเพลงของบรรดาประชาชาติ นักนมัสการรุ่นใหม่ที่มีความรักอย่างแรงกล้า ซึ่งนมัสการแบบสุดใจสุดจิตกำลังปรากฏขึ้น!
บทเพลงมากมายจะถูกแต่งขึ้นมาซึ่งจะมีอิทธิพลไม่เพียงต่อคริสตจักร แต่ยังมีอิทธิพลต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย บทเพลงเหล่านี้จะสร้างสาวกในประเทศต่างๆ เช่นเดียวกับที่ วงสี่เต่าทอง (the Beatles) และพวกฮิปปี้ที่เคยปลดปล่อย "free love sexual revolution" (การร่วมรักอย่างเสรีท่ามกลางพวกฮิปปี้โดยไม่จำเป็นต้องแต่งงาน - ผู้แปล) ซึ่งเป็นแง่ลบ รวมทั้งการกบฏและทำบาปนั้น แต่เราจะร้องเสียงเพลงแห่งการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณในสังคม! ระฆังแห่งเสรีภาพที่แท้จริงจะสั่นลั่นบทเพลงแห่งเสรีภาพอีกครั้ง
แอนดรู เฟ็ชเชอร์(Andrew Fletcher)ซึ่งเป็นนักการเมืองจากสก๊อตแลนด์เคยกล่าวไว้ว่า "ให้ผมร้องบทเพลงที่กินใจคนทั้งประเทศ แล้วผมจะไม่ใส่ใจเลยว่าใครจะออกกฏหมายอะไรของประเทศนั้น" หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ พลังของเสียงร้องก่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม
นักนมัสการที่มีพลังจะผงาดขึ้นมาในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนเข้าไปในเมืองและในภูมิภาค เพื่อจะเปิดฟ้าสวรรค์ออกเป็นวงกว้าง ผ่านการสรรเสริญและนมัสการ พวกเขาจะ "แทงทะลุความมืด" ที่เทพผู้ครองและอิทธิเทพสร้างขึ้นมาเหนือภูมิภาคนั้น

นักนมัสการเหล่านี้จะกลายเป็น "ผู้ที่ถูกส่งออกไป" ซึ่งจะเข้าไปในส่วนต่างๆ ของเมืองและประเทศที่ยังไม่มีใครไป เพื่อจะตระเตรียมหนทางสำหรับนักประกาศฟื้นฟูซึ่งจะมาภายหลังพวกเขา

การขับเคลื่อนด้วยการมัสการนี้จะเห็นการสร้างพลับพลาดาวิดขึ้นใหม่อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิม รวมกับการก่อตั้งนิเวศอธิษฐาน 24/7 ที่จะมีขึ้นอีกมากมาย พวกเขาเหล่านี้จะมีความเข้าใจของการเชื่อมต่อระหว่างคริสตจักรและอิสราเอลที่พระเจ้าประทานให้ และคนมากมายจะเรียกการขับเคลื่อนใหม่นี้ว่า การขับเคลื่อนของผู้เชื่อแบบ “Davidic Messianic”

การขับเคลื่อนของเหล่าผู้ที่นำมาซึ่งการปฏิรูป (A Movement of Reformers)
2017 เป็นปีฉลองครบรอบปีที่ 500 ของการปฏิรูปศาสนา (Reformation - 31 ตุลาคม 1517 - ผู้แปล)

คนมากมายจะพูดถึงความจำเป็นของการปฏิรูปสังคมและปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้น คนหนุ่มสาวจะรวมตัวกันเพื่อเริ่มการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่แสดงออกให้เห็นถึงความรักอันแรงกล้าที่จะเข้าไปในแต่ละด้านของวัฒนธรรมที่พวกเขามีเพื่อจะเห็นการปฏิรูปเกิดขึ้น
นี่จะเป็นเวลาสำหรับการเทลงมาอย่างยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณและการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณเท่าที่โลกนี้เคยรู้จัก! ประเทศต่างๆ ที่ยังไม่เคยถูกผลกระทบจากการปฏิรูปเลยจะมีประสบการณ์นั้นในเวลานี้ นี่จะเกิดขึ้นในทั่วทุกทวีป! พระเจ้าตรัสว่า "อัฟริกา, อัฟริกา, อัฟริกา เจ้ากำลังเคลื่อนเข้าไปในชั่วโมงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้า!"

เยอรมันและฝรั่งเศสจะถูกผลกระทบอย่างลึกซึ้งจากการเคลื่อนครั้งนี้ของพระเจ้า พวกคาลวินและลูเธอร์กำลังลุกขึ้นมา! จะมีการเขียนหนังสือมากมาย และประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนของพระเจ้าในอดีตจะถูกนำมาศึกษา นี่จะเข้าไปในคริสตจักรคาทอลิกด้วย รวมทั้งพวกคอปติกจากอียิปต์, พวกคริสตจักร ออโธด๊อกซ์ในรัสเซียและเอเชียตะวันออก มันจะมีผลกระทบคริสตจักรออโธด๊อกซ์ทั้งสายตะวันออกและตะวันตก ในขณะที่บรรดาผู้นำที่อาวุโสเก่าแก่ในนิกายเหล่านี้และเคลื่อนไหวต่างๆ ของคริสตจักรจะชื่นชมยินดี แต่บางคนจะลุกขึ้นมาและข่มเหงสิ่งใหม่นี้ของพระเจ้า

โซเชียลมีเดียจะเป็นเหมือนเครื่องพิมพ์ของกูเทินเบอร์ในการปฏิรูปนี้ (Social media will be the Gutenberg press in this reformation.)

ข่าวสารจะเป็นที่น่าประหลาดใจเมื่อเจ้าของโซเชียลมีเดียที่หัวสมัยใหม่มากเหล่านี้เริ่มประกาศว่าพวกเขาตอนนี้เป็นผู้เชื่อแล้ว นี่จะมีผลกระทบกับซิลิโคนวัลเล่ย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างใหญ่หลวง พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเรียกหาการอธิษฐานวิงวอนจำนวนมหาศาลเพื่อผู้ที่มีอิทธิพลเหล่านี้ที่สามารถส่งผลกระทบในส่วนต่างๆ ของสังคม

พวกวัยรุ่นที่ดูเหมือนล้มเหลวผิดพลาดในฤดูกาลที่แล้วและเข้าไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ "พวกหัวซ้ายจัด" ร่วมกับพวกหัวสมัยใหม่ และมีประเด็นที่ยกมนุษย์เป็นพระเจ้า จะพบกับความทนทุกข์กับความท้อแท้อย่างยิ่ง เมื่อรู้ว่าบางสิ่งไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือหวังไว้ แต่ถ้าคริสตจักรจะเอื้อมไปถึงพวกเขาในเวลาที่ความฝันสลายไปนี้ พวกเขาจะได้รับความรอด และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อการประกาศและการสร้างสาวกที่ทรงพลังอย่างยิ่ง เท่าที่ประเทศของพวกเขาเหล่านี้เคยได้ยินมา

ผลกระทบของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา (The Effects of the United States’ Election) 

ผู้เผยพระวจนะหลายคนได้รับถ้อยคำว่า โดนัล ทรัมพ์(Donald Trump)จะกลายเป็นประธานาธิบดีคนต่อไป และจะกลายเป็นไซรัสแห่งศตวรรษที่ 21  เขาได้รับการทรงเรียกให้พังเบ้าหลอมของความถูกต้องตามกระแสการเมือง (political correctness - ทัศนคตินโยบายที่ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติ, เพศ, สติปัญญา หรือความบกพร่องของทางร่างกาย เป็นต้น - ผู้แปล) เราได้รับถ้อยคำว่า ถ้าพวกเราอธิษฐานเผื่อเขา เขาจะนำการรักษาประเทศนี้ให้หายดี แทนที่จะเป็นการแบ่งแยก

นักอธิษฐานวิงวอนจะต้องถูกสร้างขึ้นมา ไม่งั้นสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในวิถีทางที่พระเจ้าตั้งใจ การแบ่งแยกตามสีผิวต้องรับการรักษาให้หาย และคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด จะต้องมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวตามยอห์น 17 นี้ สิ่งนี้ไม่สามารถจะเป็นการขับเคลื่อนโดย "คนผิวขาวเท่านั้น" แต่คริสตจักรจะต้องทำงานและต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งเป็นเสียงที่ดังขึ้น เพื่อต่อสู้การเหยียดผิวที่ยังคงมีอยู่ในประเทศนี้

คนพื้นเมืองของอเมริกา (อินเดียนแดง - ผู้แปล) จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปเชิงกฏหมายและพลเรือนนี้ และแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าอินเดียนก็จะถูกปฏิรูปด้วย

จะมีการพิสูจน์เชิงวิยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับศาสตร์เกี่ยวข้องกับเด็กที่อยู่ในครรภ์ ซึ่งนี่จะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปทางด้านการแพทย์และความคิดโดยรวม ว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์จะถูกประกาศว่าเป็นมนุษย์ บางคนที่ถือเช่นนี้มาตลอดจะไม่เงียบเสียง และจะกลายเป็นผู้สนับสนุนสำหรับเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์

พวกเราเคยพยากรณ์ถึง "การกระด้างกระเดื่องเพื่อรักษาความเป็นอนุรักษ์นิยม" (a conservative revolt)และตอนนี้เราพยากรณ์ถึง "การกระด้างกระเดื่องของโซเชียลมีเดีย"“(social media revolt”) ซึ่งคนมากมายใช้รูปแบบนี้เพื่อการสื่อสารซึ่งส่งผลให้เครือข่ายและหนังสือพิมพ์ต่างๆ ที่ข่มเหงความจริงของพระเจ้าไม่สามารถทำงานได้สะดวก พระเจ้ากำลังจะลุกขึ้นในวิธีที่จะปลดปล่อยการเจิมแห่งความจริง จะมีการปฏิวัติมากมายทางด้านสื่อซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการทำสิ่งต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร นี่จะส่งผลให้เกิดการเขย่าทางด้านการเงินซึ่งจะทำให้สื่อข่าวต่างๆ ที่อยู่มายาวนานเริ่มสูญเสียเงินนับล้านเหรียญ แม้กระทั่งทำให้บางสำนักข่าวต้องขาดทุน! นี่จะทำให้คนมากมายที่พึ่งพาพวกเหล่านี้ให้เป็น "เสียง" ของพวกเขาต้องตกตะลึง

การทุจริตในวงการสื่อจะถูกเปิดโปงและความรู้สึกท้อแท้อย่างยิ่ง เมื่อรู้ว่าบางสิ่งไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือหวังไว้จะลงลึกมากขึ้นในคนทั่วไปที่พึ่ง "สื่อข่าวแบบดั้งเดิมต่างๆ" จะมีนักข่าวที่มีการเจิมออกมาจากฤดูกาลนี้ซึ่งจะออกมาแนวหน้าและไม่ละอายว่าตัวเองเป็นผู้เชื่อ และจะพบกับความชื่นชอบอย่างมาก

วอชิงตัน ดีซีจะเป็น "จุดที่ระเบิด" ของการเปิดโปงเรื่องทุจริต บางเรื่องที่ถูกเปิดเผยจะทำให้ทั้งประเทศตกใจเพราะพระเจ้าทรงเคลื่อนต่อไปในการชำระพรรคการเมืองทั้งสองพรรคให้สะอาด ผู้พิพากษาที่ทุจริตก็จะถูกเปิดโปงด้วย พระเจ้าบอกให้เราใช้รูปแบบของเอเสเคียล 22 เป็นแบบในการป่าวประกาศต่อสู้การทุจริต

ข้อตกลงทางการค้าใหญ่ๆ จะถูกเขียนขึ้นใหม่ และศัตรูเก่าจะกลายเป็นหุ้นส่วนทางการค้า พระเจ้ากำลังจัดแนวเรียงแถวประเทศต่างๆ เพื่อพระประสงค์ของพระองค์

พระเจ้าต้องการที่จะปลดปล่อยทั้งการปกป้องสำหรับประเทศนี้ รวมทั้งสติปัญญาเพื่อการปฏิรูปกองตรวจคนเข้าเมืองด้วยความเห็นอกเห็นใจในขณะที่ต้องจัดการกับอิทธิพลของการก่ออาชญากรรม การอธิษฐานอย่างจริงจังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเรื่องนี้ พระกายของพระคริสต์เป็นผู้ที่วิ่งนำหน้าในเรื่องการคืนดีกันระหว่างสีผิว และนี่จะแสดงให้เห็นได้ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่โลกนี้กำลังมองหาอยู่

การเรียกประชุมอธิษฐานร่วมกันอย่างต่อเนื่องจะนำทั้งสันติภาพ การปกป้อง และความมั่นคงมาสู่ประเทศนี้ พระเจ้าต้องการที่จะให้เส้นทางที่จะสถาปนาสิ่งที่เรียกว่า "พระบัลลังก์แห่งพระสิริ" ไปตลอดจนถึงปี 2020 ถ้านักอธิษฐานวิงวอนจะอธิษฐานอย่างต่อเนื่องสำหรับนิมิต 2020 พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยพระสิริของพระองค์ในระดับที่ไม่มีใครในพวกเราจะสามารถจินตนาการถึงได้

ด้านเศรษฐกิจ (The Economy)

สหรัฐอเมริกาจะเป็นที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนรอบโลก
เศรษฐกิจของครอบครัวจะได้รับการอวยพร ถ้าพวกเขาจะแสวงหาพระเจ้าว่าจะออกจากการเป็นหนี้ได้อย่างไร และเก็บออมเพื่อพวกเขาจะสามารถลงทุนในโอกาสทางด้านการเงินใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น
การลงทุนที่สำคัญๆ และนวัตรกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้น บางอย่างพระเจ้าจะปลดปล่อยแม้กระทั่งผ่านความฝัน ฝั่งตะวันออกกลางและสิ่งที่รู้จักกันว่าเป็น the rust belt ของสหรัฐอเมริกาจะเริ่มต้นเบ่งบาน การลงทุนใหม่ๆ ในเขตใจกลางเมืองจะเปิดออก ในขณะที่พวกเขารับการปลดปล่อยออกจากประวัติศาสตร์ของความรุนแรงและการเสพยา
คริสตจักรของประเทศนี้จะเริ่มลุกขึ้นมาและทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อจะกำจัดความยากจน นี่จะมีผลกระทบต่อเขตใจกลางเมืองต่างๆ ในขณะที่พวกเขาพิจารณาว่าเป็นทั้งทุ่งนาเพื่อพันธกิจและทุ่งแห่งทรัพย์สมบัติ เพราะผู้คนที่อยู่ในเขตใจกลางของเมืองนั้นเป็นทรัพย์สมบัติมีค่าของพระเจ้า
การเขย่าทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังมาสู่ยุโรป
อิตาลี, สเปน และโปรตุเกสจะถูกทดสอบ คนของพระเจ้าจะได้รับการดูแลท่ามกลางวิกฤตนี้ การวางแนวสอดคล้องกับอิสราเอลจะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในฤดูกาลนี้

(ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำเผยพระวจนะของประเทศต่างๆ ขอยกตัวอย่างบางประเทศและบางเรื่อง)

อเมริกาเหนือและอลาสก้า(North America and Alaska)
ความมั่งคั่งของอเมริกาเหนือจะถูกปลดล๊อคและแหล่งทรัพยากรจะถูกเปิดออกมา จะมีท่อส่งแก๊สใหม่ในอลาสก้า มันจะเป็นข่าว เช่น "ความร่ำรวยที่ซ่อนอยู่" ของทองคำและแร่ธาตุที่หายากถูกค้นพบ

กองทัพของอเมริกา การก่อการร้ายและไอซิส(The US Military – Terrorism and ISIS )
จะมีการสร้างกองทัพของอเมริกาขึ้นใหม่ เสรีภาพทางศาสนาจะถูกรื้อฟื้น และอาจารย์สอนศาสนาในกองทัพจะสามารถเทศนาข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าได้อย่างเสรีอีกครั้ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชี้ถึงความจำเป็นที่สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นเพื่อจะเห็นความโปรดปรานของพระเจ้าเทลงมาในกองทัพ
พวกนักปฏิรูปจะถูกวางเข้าที่ในกองทัพ ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะเยี่ยมเยียนฐานทัพทั้งหมดทั่วโลก
ยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ที่จะเอาชนะพวกไอซิสจะถูกปลดปล่อยออกมาผ่านผู้นำใหม่ที่เข้าประจำที่ และความกลัวจะลงมาเหนือคนเหล่านั้นที่เป็นพวกผู้ก่อการร้ายที่ "เป็นอันธพาล" (rogue) เสียงจากสื่อหลักและโซเชียลมีเดียที่เห็นด้วยกับพวกผู้อพยพที่มีภูมิหลังเป็นผู้ก่อการร้าย จะทนทุกข์อย่างมาก
ประเทศต่างๆ เหล่านั้นที่สนับสนุนและซ่อนพวกผู้ก่อการร้ายจะถูกคว่ำบาตรทั้งทางด้านการเมืองและทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ ที่เป็นอันธพาล เช่น เกาหลีเหนือจะถูกทำให้หยุด (พฤติกรรมเช่นนี้)

พันธมิตรใหม่ระหว่างประเทศต่างๆ (New Alliances Between Nations)

จะมีการกระชับความเป็นพันธมิตรระหว่างอเมริกากับสหราชอาณาจักร จะมีการทำข้อตกลงต่างๆ ทางด้านการค้าระหว่างสองประเทศนี้ที่จะปรับเปลี่ยนความสมดุลย์เชิงการค้า
พระเจ้ากำลังจัดการเป็นการภายในกับรัฐสภาของสหราชอาณาจักร และเสียงที่เข้มแข็งจะดังขึ้นเพื่อจะพูดเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรกับอิสราเอล
Brexit and Amerix! การออกจากถุงหนังหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่ง
(หมายเหตุ - นี่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนไหวภายในคนของสหภาพยุโรป!)

สหประชาชาติ(UN)
ประเด็นสุดขั้วทางด้านการเมืองและสังคมที่ซ่อนอยู่หลังฉากของ UN กำลังจะปรากฏออกมาให้คนมากมายในหลายๆ ประเทศได้เห็น ประเทศต่างๆ ที่ชอบธรรมจะยืนกรานต่อแผนการต่างๆ เพื่อการสร้างสังคมผ่าน International Planned Parenthood และการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มียีนส์ที่เป็นที่ต้องการเท่านั้นสามารถมีลูกได้ (eugenics) บรรดานักปฏิรูปจะลุกขึ้นมาจากท่ามกลางสิ่งนี้พร้อมกับปรัชญาที่สอดคล้องกับหลักการของพระเจ้า คนเหล่านี้จะเป็นกระบอกเสียงที่เข้มแข็งสำหรับการวางแนวใหม่ออกจากประเด็นที่วิปริตนี้ ให้มาสู่การให้ความช่วยเหลือด้วยความเมตตาสงสารที่ปราศจาก "สายโยง" ที่ติดกับองค์กรที่อธรรมเหล่านี้ บรรดาทูตที่เป็นนักประกาศจะลุกขึ้นมาอย่างไม่มีความละอายในข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
การสนบัสนุนทางการเงินจากประเทศที่ชอบธรรมจะถูกยับยั้ง ในขณะที่ประเทศเหล่านี้ใน UN หยุดให้กรสนับสนุนต่อประเด็นความสุดขั้วทางสังคมที่สนับสนุนการรักร่วมเพศว่าเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง รวมทั้งการทำแท้งด้วย

ประเทศอิสราเอล(Israel)
หมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ จะระเบิดขึ้นในหลายๆ ที่ นาซาเร็ทและไฮฟาจะได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปรากฏอย่างยิ่งใหญ่ พวกยิวจากรัสเซียจะมีการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณอย่างกว้างขวางและจะกลายเป็นนักประกาศที่เต็มไปด้วยพลังที่จะป่าวประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
ประเทศต่างๆ ที่รวมตัวกันต่อสู้อิสราเอลจะพบตัวเองเผชิญกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจในวันข้างหน้า ประเทศต่างๆ จะถอนการสนับสนุนทางด้านการเงินจากการริเริ่มต่างๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งประเทศต่างๆ ที่ข่มเหงอิสราเอล
อิสราเอลจะกลายเป็นจุดวาบไฟท่ามกลางประชาชาติ ความสับสนของประเทศต่างๆ จะเกิดขึ้นและจะมีการแบ่งข้างระหว่างความมืดกับความสว่างอย่างรวดเร็วขึ้น
นี่จะเริ่มขบวนการซึ่งภูเขาที่เคยเป็นที่ตั้งของพระวิหารจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญท่ามกลางประชาชาติอีกครั้ง
การเขย่ามากขึ้นอีกจะเกิดในประเทศนี้ แต่พระเจ้าจะปลดปล่อยการขับเคลื่อนของคนหนุ่มสาวระหว่างคนยิวและคนอาหรับที่จะกลายเป็นเสียงแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในแผ่นดิน

ทวีปเอเซีย(Asia)
เวียดนามกำลังเตรียมที่จะเป็น "ดาวรุ่งแห่งเอเซีย" ไปไกลเท่ากับจำนวนผู้คนที่กำลังจะมารับความรอด นี่จะมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อแม้กระทั่งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ฮานอยจะกลายเป็นแสงสว่างสู่ประเทศต่างๆ
ประเทศจีน
จะมีการเขย่าต่างๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจงมองดูในมองโกเลียสำหรับการเคลื่อนไหวที่ยิ่งหญ่ของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้น! ....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น