30 กันยายน 2559

ทำความเข้าใจเรื่องคริสเตียนกับเทศกาลของยิว (แบบสายย่อพอเข้าใจง่ายๆ)

คำถามที่ว่า "คริสเตียนควรถือรักษาวันของเทศกาลต่างๆแบบยิวหรือไม่?"

สำหรับความคิดของผมแล้ว ยิวเป็นรากความเชื่อของเราในฐานะที่เป็นคริสเตียน เพราะพระเยซูกล่าวไว้ว่า "เพราะ​ความ​รอด​นั้น​มา​จาก​พวก​ยิว"(ยอห์น 4:22)
ในความจริงแล้วเทศกาลต่างๆเป็นเวลานัดหมาย(Divine Appointment)ของพระเยาห์เวห์ ไม่ใช่เพียงชาวยิวเท่านั้นแต่หมายถึงทุกคนที่เชื่อด้วย

ในพระธรรมเลวีนิติบทที่ 23 กล่าวไว้ถึงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปัสกา เทศกาลสัปดาห์ เทศกาลเสียงแตร(Rosh Hashanah) เทศกาลอยู่เพิง ให้ถือปฏิบัติตลอดไปและไม่เคยบอกให้ยกเลิกเลย
สำหรับเราคริสเตียน ควรเข้าร่วมเทศกาลด้วยความเข้าใจหลักการเบื้องหลังของเทศกาลต่างๆ ไม่ใช่แค่เลียนแบบวิธีการ ไม่ใช่เป็นการทำตามๆกันเหมือน fashion เพราะเทศกาลของคนยิวนั้นน่าหลงใหล(fascinating) เพราะพวกเขารู้วาระเวลาของพระเยาห์เวห์เพราะเขาเป็นชนชาติของพระองค์ ซึ่งเราสามารถศึกษาได้ตลอดทั้งเล่มในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม(OT) ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่(NT) ไม่ได้ระบุเจาะจงเป็นการบังคบให้คริสเตียนว่าต้องเข้าร่วมทุกเทศกาลหรือทุกพิธี (รับแต่ "พิธี"ก็พอไม่ต้อง"พิธีกรรม" เพราะเราไม่ต้องรับกรรม :)
มีเพียงพิธีบัพติศมาในน้ำและพิธีมหาสนิท ที่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างและทรงกำหนดไว้
พระเยซูไม่เคยลบล้างธรรมบัญญัติแต่ทำให้สมบูรณ์ (มัทธิว 5:17-20)
แต่ไม่ใช่การปรักปรำเพื่อทำโทษ เพราะประมวลกฏประหารให้ตายแต่พระวิญญาณประทานชีวิต(2 โครินธ์ 3:6)
ดังนั้นอย่าถือเทศกาลเคร่งครัดจนกลายเป็นรูปเคารพ เพราะการถือกฏไม่ได้ทำให้เป็นคนชอบธรรมแต่เราชอบธรรมด้วยความเชื่อ(Justify by faith) ได้รับความรอดด้วยพระคุณ(เอเฟซัส 2:8-9)
ดังเช่นจดหมายของอัครทูตเปาโลที่เตือนคริสเตียนชาวกาลาเทีย ที่เมื่อก่อนเป็นทาส แต่ได้รับการเป็นไทในพระคริสต์กลับยังเป็นทาสของกฏเกณฑ์ต่างๆ อีก

กาลาเทีย 4:10-11
10 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ถือ​วัน เดือน ฤดู และ​ปี
11 ข้าพ​เจ้า​เกรง​ว่า​การ​ที่​ข้าพ​เจ้า​ได้​ตราก​ตรำ​เพื่อ​พวก​ท่าน​นั้น​จะ​ไร้​ประ​โยชน์

อัครทูตเปาโล เตือนชาวโคโลสี อย่าถือเทศกาลเพื่อพิพากษากัน
โคโลสี 2:16-17
16 เพราะ​ฉะนั้น​อย่า​ให้​ใคร​พิพาก​ษา​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ใน​เรื่อง​การ​กิน การ​ดื่ม ใน​เรื่อง​เทศ​กาล หรือ​วัน​ต้น​เดือน หรือ​วัน​สะบา​โต
17 สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​เพียง​เงา​ของ​สิ่ง​ที่​มา​ใน​ภาย​หลัง แต่​ตัว​จริง​คือ​พระ​คริสต์

ให้เราถือเทศกาลเพื่อได้เรียนรู้จักความสมบูรณ์ในพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นผู้เป็นตัวจริง(substance) แต่เทศกาลเป็นเงา(shadow)ที่เล็งเพื่อการระลึกถึงเท่านั้น
อย่าให้ใครมาพิพากษาพี่น้องว่าไม่ถือเทศกาล หรือ พวกที่ถือเทศกาลเป็นพวกยิวหัวโบราณ ยุคนี้เป็นยุคพระคุณแล้ว ไม่มีใครมีจิตวิญญาณสูงกว่ากันในเรื่องการถือสิ่งเหล่านี้
ทุกเทศกาลที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นช่วงเวลาที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้า เข้ามาเพื่อแสวงหาพระองค์ และเป็นโอกาสทองในการทำให้คนที่ไม่เชื่อ ได้มารู้จักพระเจ้า
แม้ขนาดเทศกาลคริสต์มาสไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ เรายังยึดถือเลย เพราะเป็นโอกาสเพื่อเราจะได้พูดถึงเทศกาลต่างๆ เพื่อจะนำพระคุณ ความรักของพระคริสต์ ไปถึงคนที่ยังไม่ได้รับความรอด

โคโลสี 4:5-6
5จง​ปฏิ​บัติ​ต่อ​คน​ภาย​นอก​ด้วย​สติ​ปัญ​ญา โดย​ใช้​โอ​กาส​ให้​เป็น​ประ​โยชน์
6 จง​ให้​ถ้อย​คำ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​กอบ​ด้วย​เมต​ตา​คุณ​เสมอ ปรุง​ด้วย​เกลือ​ให้​มี​รส เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้​ว่า​ควร​จะ​ตอบ​แต่​ละ​คน​อย่าง​ไร

ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นองค์อิมมานูเอล ทรงเป็นเพิงแห่งพระสิริที่ประทับในชีวิตของเราในฐานะของผู้เชื่อทุกคน ฮาเลลูยา

ยอห์น 1:14 พระ​วาทะ​ทรง​เกิด​เป็น​มนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่าม​กลาง​เรา เรา​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ คือ พระ​สิริ​ที่​สม​กับ​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระบิดา บริ​บูรณ์​ด้วย​พระ​คุณ​และ​ความ​จริง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น