02 ตุลาคม 2559

เตรียมชีวิตเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ในพระสิริช่วงเทศกาลของพระยาห์เวห์


Shanah Tovah! สุขสันต์สำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ ปี 5777 ขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านในการเตรียมชีวิตในเข้าสู่เดือนทิชรี (Tishri) ปี 5777 (ช่วงวันที่ 3 ต.ค.-1 พ.ย.2016) ซึ่งในเดือนนี้มีเทศกาลอยู่ 3 เทศกาลด้วยกัน คือ เทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์(Rosh Hashanah) เทศกาลลบมลทินบาป(Yom Kippur) และเทศกาลอยู่เพิง(Sukkot)
เทียบตามปฏิทินสากลจะเป็นดังนี้ เย็นวันที่ 2-3 ตุลาคม เป็นเทศกาลเสียงแตรเขาสัตว์(Rosh Hashanah) ,วันที่ 12 ตุลาคม เป็นวันลบมลทินบาป,และวันที่ 17-24 ตุลาคม เป็นเทศกาลอยู่เพิง วันที่ 3-12 ตุลาคม ช่วงเวลาแห่งความยำเกรงพระเจ้า(Days of Awe) เป็นเวลาที่จะหันชีวิตออกจากวิถีแห่งความบาป และหันกลับมาหาพระเจ้าโดยการอดอาหารอธิษฐาน
มี4 สิ่งที่จะช่วยเราเตรียมชีวิตของเราในช่วง 10 วันนี้ เพื่อเตรียมชีวิตเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ในพระสิริช่วงเทศกาลของพระยาห์เวห์ดังนี้
1. ตั้งเวลานมัสการและใคร่ครวญพระวจนะยาวมากกว่าเดิม เพื่อสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และที่จะลึกซึ้งกับพระองค์ สัมผัสการทรงสถิต และพระสิริในระดับที่สูงขั้น (สดุดี 1:2-3) 2. อธิษฐานขอพระเจ้า เปิดเผยวงจรวิถีชีวิตเก่า เป็นเวลาที่จะพิจารณาการดำเนินชีวิตของเราว่าเราเป็นอย่างไร ดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายหรือไร้จุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต (2โครินธ์ 5:10-21) 3. อธิษฐานขอพระเจ้าเปิดเผยความบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ ขอพระเจ้าเปิดเผยเพื่อเราจะกลับใจใหม่ ขอการอภัยบาป และขอพระโลหิตพระคริสต์ปกคลุมชีวิตเราให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเพราะพระเยซูไถ่เราแล้ว (โรม 3:21-26) 4. อธิษฐานขอพระเจ้านำเราสู่ความรักในระดับใหม่ในพระเจ้า เป็นเวลาที่เราจะแช่ตัวในลำธารรักของพระเจ้า และให้ไฟรักของพระองค์เต็มหัวใจเรา ให้เร่าร้อนในการที่จะรักพระองค์ในระดับใหม่ที่ลึกขึ้นกว่าเดิม (เอเสเคียล 47:1-10) ในกลุ่มสามัคคีธรรม เชิญชวนร่วมเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ 5777 ร่วมเฉลิมฉลองในกลุ่มโดยการเป่าเสียงแตรและใช้เวลาในการนมัสการและใคร่ครวญพระวจนะมากกว่าเดิม เพื่อท่านจะสัมผัสพระเจ้าในระดับที่ลึกขึ้น โยเอล 2:15 จงเป่าเขาสัตว์ที่ในศิโยน จงเตรียมทำพิธีอดอาหาร จงเรียกประชุมตามพิธี 2 พงศาวดาร 15:12 และเขาก็เข้าทำพันธสัญญาที่จะแสวงหาพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ด้วยสุดจิตสุดใจของเขา ขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ Shalom

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น