05 กันยายน 2557

เตรียมชีวิตเข้าสู่ปีแห่งการพักสงบ(Sabbatical Year )

เตรียมชีวิตเข้าสู่ปีแห่งการพักสงบ หรือ ปีสะบาโต(Sabbatical Year หรือ ในภาษาฮีบรู คือ ซามิตา shemita: שמיטה)
ช่วงเวลาในเดือนกันยายน-ตุลาคม ในปี 2014 จะมีเทศกาลดังนี้

1.เทศกาลแห่งเสียงแตรเขาสัตว์ (Rosh Hashanah)(ร้อช ฮ้าชชะนาห์)จุดเริ่มต้นของปี ในช่วงวันที่ 24 ก.ย.-26 ก.ย.14 ในปีนี้จะเป็นปี 5775 ปี Ayin Hei ปีแห่งการเฝ้าดู(Behold)สิ่งที่พระเจ้าจะทำ เป็นปีที่หน้าต่างจากฟ้าสวรรค์จะเป็นออกเทพระพรอย่างล้นไหลในชีวิตของเรา (มลค.3:10)

2.เทศกาลวันลบมนทิลบาป (Day of Atonement) (Yom Kippur - ยม คิปปูร์)ช่วงวันที่ 3-4 ต.ค. 14 ในช่วง 10 วันตั้งแต่ Rosh Hashanah ถึง Yom Kippur เป็นช่วงวันแห่งความยำเกรงพระเจ้า (Days of Awe)

3.เทศกาลอยู่เพิง (Feast of Tabernacles)(Sukkot-สุคต)ช่วงวันที่ 8-15 ต.ค.14 โดยในปีนี้จะมีปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด (Blood moon)ในช่วงวันที่ 7-8 ต.ค. สิ่งนี้เป็นสัญญาณเตือนใจและเป็นหมายสำคัญจากท้องฟ้าทำให้เราตื่นตระหนักถึงวาระเวลาของพระเจ้าที่เราจะเตรียมชีวิตให้พร้อมเสมอเพื่อรอคอยการเสด็จมาครั้งที่ 2 ของพระเมสสิยาห์ เพื่อนำเราทั้งหลายไปพำนักพักสงบอย่างแท้จริงในแผ่นดินของพระองค์เมื่อสิ้นยุค

ทั้ง3เทศกาลนี้เป็นแบบที่ทำให้เราเห็นแผนการแห่งการไถ่ที่สมบูรณ์ของพระเจ้า เป็นวงจรแห่งการถวายเครื่องบูชาและวงจรแห่งการเก็บเกี่ยวในแต่ละปีสมบูรณ์ (ลนต.23:23-25)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น