15 มีนาคม 2556

คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนนิสาน ปี 5773

คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนนิสาน ปี 5773 (ช่วงวันที่ 12 มี..-10 เม..2013)

เดือนนิสาน เป็นเดือนแรกของปีปฏิทินฮีบรู แบบศาสนา(Ecclesiastical Calendar)   ซึ่งปีใหม่ของชาวฮีบรูอยู่ในช่วงเดือนที่ 7 ตามปฏิทินแบบราชการ(Civil Calendar)  แต่เนื่องมาจากการล้มลงของมนุษย์  พระเจ้าจึงได้ทรงสถาปนาให้มีการเริ่มต้นใหม่ 
ดังนั้น นิสานจึงเป็นเดือนแรก และเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรใหม่ของการไถ่บาป   
เทศกาลปัสกา (Passover)อยู่ในเดือนนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ของเดือนนิสาน  เป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากสิ่งเก่าก่อน และก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ ( เทศกาลปัสกาในปี 2013 เริ่มจากเย็นวันจันทร์ที่ 25มี.ค. -  เย็นวันอังคารที่ 2 เม.ย.13)
ในเดือนนี้ ให้เราตระหนักถึง “วงจรแห่งการไถ่ของพระเจ้า”  และเข้าใจว่าเราสามารถมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในการปลดปล่อย และการเยียวยารักษาของพระองค์ และนั่นจะทำให้เราสามารถก้าวสูงยิ่งขึ้น ๆ  ในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้  เป็นการลงน้ำลึกเพื่อพบอัตลักษณ์ของเรา  เพื่อเป็นก้าวกระโดดสู่การอัศจรรย์ในชีวิต  
“เดือนนิสาน” หรือที่รู้จักกันว่า “เดือนอาบีบ” (อพย.13:4) มีความสำคัญดังนี้  
 ดือนนี้เกี่ยวข้องกับเผ่ายูดาห์    เผ่ายูดาห์ขึ้นไปสู้รบ ทำสงครามก่อนเผ่าอื่น (วนฉ.1:2,20:18)  และยูดาห์ยังเป็นเผ่าแรกของอิสราเอลที่เคลื่อนขบวนทัพเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร (กดว.10:14)
คำว่า “ยูดาห์” หมายถึง การสรรเสริญ และเป็นวิถีทางที่จะทำให้มือของเราจับคอของศัตรูไว้ได้ต่อไป(ปฐก.49:8) ให้ทุกสิ่งที่เราทำได้เริ่มต้นขึ้นด้วยท่าทีแห่งการขอบพระคุณและการสรรเสริญพระเจ้า (วนฉ.1:2, 20:18,กดว.10:14,ปฐก. 49:8)

เดือนนี้เป็นเดือนที่ฤดูใบไม้ผลิได้เริ่มต้นขึ้น   เป็นการเริ่มต้นของเดือนที่แสงสว่างได้ฉายส่องออกมา (โดยทั่วไปประเทศอิสราเอลในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่มืดมน และไม่น่าชื่นชมยินดี แต่เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิได้เห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะเป็นช่วงเวลาที่สดใสน่ายินดี)
 
จงป่าวประกาศว่า “ความสว่างของเราจะเริ่มส่องสว่างมากยิ่งขึ้นๆ”
(อสย. 60, ลก.2:32, อสย.49:6 และ กจ.26:18)  ความสว่างยังหมายถึง การเปิดเผยสำแดง

จงคาดหวังที่พระเจ้าจะเปิดเผยให้เราทราบถึงวิถีทางและยุทธศาสตร์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เราต้องการ(ลก. 2:32) 
เดือนแห่งเทศกาลปัสกา  เทศกาลปัสกาตั้งไว้เพื่อช่วยเราให้เข้าร่วมในประสบการณ์แห่งความรอดอันยิ่งใหญ่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า  เราเข้าร่วมปัสกาด้วยการกลับมาพินิจพิจารณาปัสกาที่ทำในครั้งแรกสุด ซึ่งสังเกตได้ว่ามีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

การปลดปล่อย  จงระลึกถึงสถานที่ ที่เราออกมา  ให้เรากล่าวเช่นนี้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับปีนี้  ขอบพระคุณสำหรับวิธีของพระองค์ที่ได้ปลดปล่อยลูกออกจากอดีตที่ผ่านมา  และที่พระองค์จะกระทำด้วยวิธีต่าง ๆ ของพระองค์อีกเพื่อปลดปล่อยลูกในปีนี้ 
 
ในทุกๆ เทศกาลปัสกา ให้เราคาดหวัง การปลดปล่อยในระดับใหม่   อัครทูตเปโตรได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระออกจากคุก (กจ.12 )  จงพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือไม่ที่ดึงรั้งเราไว้? เช่นนิสัยที่ไม่ดีต่างๆ จงเชื่อว่าเราจะได้รับการปลดปล่อย  การสรรเสริญ นมัสการพระเจ้าจะนำมาซึ่งการปลดปล่อยในชีวิต  เทศกาลปัสกาเป็นช่วงเวลาของการก้าวข้าม(Passover)  อิสราเอลได้ก้าวข้ามทะเลแดง (อพย.15)ก้าวข้ามแม่น้ำจอร์แดน (ยชว.4-5)  จงตระหนักว่าเรากำลังก้าวเข้าไปสู่บางสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ จงพิจารณาว่าอะไรคืออุปสรรคปัญหา ที่เป็นทะเลแดงหรือแม่น้ำจอร์แดนที่เราจะต้องข้ามให้ได้

เดือนที่ความอดสูได้ถูกกลิ้งพ้นไปแล้ว (ยชว.5:9) ความรู้สึกถึงความล้มเหลวในอดีตใด ๆ ก็ตาม ที่เราอนุญาตให้มันหลงเหลือ และเป็นส่วนหนึ่งในอัตลักษณ์ตัวตนของเรา มันจะขวางกั้นเราไว้   พระเยซูคริสต์ประสงค์จะกลิ้งสิ่งนั้นออกไปให้พ้นจากเรา

เดือนแห่งการจัดเตรียมใหม่ๆ (ยชว.5:10-12)  เทศกาลปัสกาในแต่ละครั้งเป็นช่วงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประสงค์นำการอวยพรมาถึงชีวิตของเรา โดยการจัดเตรียมสิ่งใหม่ ๆ  จงให้แน่ใจว่าเราได้ร้องขอการจัดเตรียมนี้จากพระองค์

เดือนแห่งการติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อรับยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ (ความรักในพระเจ้าไม่ใช่เพียงสะกดด้วย "Love" เท่านั้นแต่ต้องสะกดด้วย "Time" เราต้องให้เวลาในการแสวงหาพระองค์)

เดือนแห่งการไถ่   คำว่า “ไถ่” หมายถึง "การจ่ายหนี้เพื่อออกจากความเป็นทาส " อ่านในพระธรรมนางรูธ  โบอาสได้จ่ายราคาเพื่อนำความมั่งคั่งกับสู่ชีวิตของนางรูธและนางนาโอมีจากที่เคยสูญเสียไป ให้เราป่าวประกาศทุกสิ่งที่เคยถูกล็อคไว้จะถูกปลดปล่อย พระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อไถ่ชีวิตเรา เราจงก้าวออกไปสู่เป้าประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรา
เดือนที่เป็นตัวอักษร "เฮ (Hei)"  อักษรเฮ เป็นอักษรตัวที่ 5 ในภาษาฮีบรูให้ความหมายถึง "พระสิริ (Glory)" และ "ความโอ่อ่าตระการตา(Splendor)"ในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ดังคำป่าวร้องว่า

อสย. 2:19 ...และจากพระสิริแห่งความโอ่อ่าตระการของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นกระทำให้โลกสั่นสะท้าน
 
เดือนนี้เป็นการรื้อฟื้นแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิต พระวิญญาณของพระเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของเราตลอดทั้งเดือนเพื่อที่จะทำให้เกิดความสดใหม่ เพื่อการเปิดเผยใหม่ และเพื่อทำให้เราเข้าใจอย่างรวดเร็วในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ

เดือนแห่งคำพูด เป็นเดือนแห่งการควบคุมริมฝีปาก  
หากเราพูดแง่ลบในช่วงเดือนนี้ มันจะส่งผลไปสู่ชีวิตของเราถึง 3-4 เดือนหลังจากนี้ เมล็ดพันธุ์แง่ลบจะดึงเราให้ถอยหลัง เราจะต้องหว่านเมล็ดพันธุ์ในเชิงบวก การพูดแง่บวกจะปรับเปลี่ยนบรรยากาศ(1 ปต.3:9, 1 ซมอ.1:17,2:20-21)

เดือนแห่งการเข้าสู่สงครามฝ่ายวิญญาณ
 ศัตรูที่ใหญ่ยิ่งกำลังเคลื่อนทัพมา  ในวงจรใหม่นี้  พระเจ้าต้องการจะขยายฐานชีวิตของเราให้กว้างขึ้น จงตั้งมั่นไว้ จงอธิษฐานป่าวประกาศทำสงครามฝ่ายวิญญาณ โดยมอบแผนงานต่างๆ  และจะเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น

2 ซมอ. 11:1  ครั้นถึงฤดูแล้งเมื่อบรรดากษัตริย์ยกกองทัพออกไปรบ  ดาวิดทรงใช้โยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการและอิสราเอลทั้งหมด  เขาไปกวาดล้างคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาห์ไว้  แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็ม

(สรุปความและเรียบเรียงข้อมูลจาก (http://arise5.com/updates/2013/03/11/nissan/))
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น