25 กันยายน 2557

5775 ปี หน้าต่างฟ้าสวรรค์ที่เปิดออก

สวัสดีครับเพื่อนผู้อ่านทุกท่าน ผมขออนุญาตแบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการนมัสการ อธิษฐาน Rosh Hashanah 5775 ปี Ayin Hei เมื่อคืนวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่าน ที่ตึก Glory บางนา-ตราด ซอย 14 

ระหว่างการนมัสการผมได้รับความเข้าใจในเรื่องความหมายของปี 5775 ปี Ayin Hei 

เป็นความเข้าใจที่ได้รับจากตัวอักษร เฮ้ (Hei Alphabet) ในภาษาฮีบรู คือ ภาพของหน้าต่างฟ้าสวรรค์ที่เปิดออก ผมได้ภาพของหน้าต่าง 4 บาน  


ผมจึงได้จดไว้ในสมุดและนำไปศึกษาใคร่ครวญและนำมาแบ่งปันให้กับผู้อ่านดังต่อไปนี้

1.window of understanding-หน้าต่างแห่งความเข้าใจ

เป็นความเข้าใจที่เราจะได้รับการสำแดง(Revelation)เพิ่มมากขึ้นในปีข้างหน้า คำว่า I see เป็นความเข้าใจในหัวใจ ไม่ใช่หัวสมอง ไม่ใช่เพียงในสิ่งที่เรามองเห็นเท่านั้น พระเจ้าจะเป็นผู้ประทานความเข้าใจเมื่อเราแสวงหาพระองค์อย่างสุดใจ  สิ่งที่เราเห็นด้วยความเข้าใจและอธิษฐานป่าวประกาศ พระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ

ยรม.33:3   จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะสำแดงสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่มีอำนาจใหญ่โต ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้า
ยรม.1:12  แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "เจ้าเห็นถูกต้องดีแล้ว เพราะเราจะเร่งเร้าถ้อยคำของเราเพื่อให้กระทำสำเร็จ"

2.window of relationship-หน้าต่างแห่งความสัมพันธ์

เป็นความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเราเปิดออกไปกับพระเจ้าและกับพี่น้อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจะเป็นความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งเหมือนบิดากับบุตร เราไ่ม่ได้เป็นผู้ที่มีหัวใจลูกกำพร้า(Orphan's Heart)
เมื่อเราเปิดหัวใจของเราให้พระเจ้าพระบิดาครอบครัวทุกหน้าต่างในหัวใจ

เราจะได้รับประสบการณ์ในความรักของพระบิดาที่เพิ่มมากขึ้น  พระวิญญาณแห่งการรับเป็นบุตรจะรับเราในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นในฐานะบุตรของพระเจ้า
รม.8:15-16
15เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก   แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า   ให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า   “อับบา”   คือพระบิดา
16พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่า   เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า

“อับบา” แปลว่าพ่อ หรือพระวิญญาณแห่งการรับเป็นบุตรบุญธรรม (adoption ) สิทธิของบุตรในธรรมเนียมยิวนั้นไม่ต้องรอให้พ่อตายก่อน แต่ทุกๆสิ่งที่พ่อมี พ่อให้เจ้า

เมื่อพระองค์รับบัพติศมา พระองค์ตรัสว่า “เราพอใจในบุตรของเรามาก” พระองค์ทรงอยู่ในเราเพื่อให้เราเติบโตและพร้อมก้าวไปสู่มิติใหม่
เป็นสิทธิที่พิเศษอะไรอย่างนี้ เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราจึงได้มีส่วนในมรดกของพระองค์ จงทูลขอจากพระองค์

3.window of opportunity -หน้าต่างแห่งโอกาสที่เปิดออกเพื่อรับพระคุณ

โอกาสที่ได้รับการเปิดโดยพระคุณ  ปีนี้จะเป็นปีแห่งพระคุณ(Divine grace) หมายเลข 5 ในพระคัมภีร์เล็งถึงพระคุณ  ความหวังใจของเราที่เคยตายไปแล้ว จะกลับมาใหม่  อย่าย่อท้อในคำอธิษฐาน เป็นเวลาที่จะได้รับโอกาส ปลดปล่อยเมล็ดพันธ์ุในตัวเราออกไป เราจะได้เก็บเกี่ยว
เมื่อหน้าต่างแห่งโอกาสเปิดออก เป็นการเชื่อมต่อติด เราจะไม่เดียวดาย เพราะรากแห่งการถูกปฏิเสธ


รากนี้กันเราไม่ให้เข้าใกล้ความสมบูรณ์กับพระเจ้า  หากไม่ตัดรากนี้ออก เราก็จะอยู่ในความทุกข์ยากตามลำพัง มันจะมีความทุกข์ยากที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นช่วง ๆ (พระเยซูชี้ให้เห็น หลักการแห่งความทุกข์ยาก ว่าเป็นที่แห่งการทดสอบ เป็นที่ที่ทำให้เกิดคำพยานชีวิต และนำเราให้เผชิญหน้ากับศัตรู) 

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะเตือนเราเพื่อให้เข้ามาเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง หากว่าเราแยกตัว ศัตรูอาจจะเข้าจู่โจมเรา 
หากเราเดินเข้าไปสู่ความเศร้าโศก นี่จะกลายเป็นปีแห่งความโศกเศร้า ให้เราคว้าชัย บางครั้งเราต้องเดินในความทุกข์ยาก แต่ในความทุกข์ยากนั้นเรายังคงสามารถรับพระพรของแต่ละเดือนได้ 

ให้เราได้อธิษฐานว่า: “พระเจ้าข้า อย่าให้ข้าพระองค์พลาดโอกาสต่าง ๆ เนื่องจากชีวิตที่ขาดความวางใจของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงเข้ามาจัดการกับรากแห่งการถูกปฏิเสธในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์เข้าสนิทกับพระองค์ และไม่แยกตัวตามลำพัง” 


4.window of blessing-หน้าต่างพระพรที่เปิดออกจากฟ้าสวรรค์และเรารับไว้ (มลค.3:10) 
 ...เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้า...

เป็นหน้าต่างแห่งพระพรที่เทลงมาอย่างเต็มล้นจนที่พอใจเรา(Satisfy) พระเจ้าจะเทลงมา ผ่านหัวใจในการมอบถวาย หว่านจะได้รับการเก็บเกี่ยว 
สดด.126:1-6 
...2 ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน แล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า "พระเยโฮวาห์ทรงกระทำการมโหฬารให้เขา" 
 3 พระยาห์เวห์ทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี 
 4 โอ ข้าแต่พระยาห์เวห์ทขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับมาจากการเป็นเชลย อย่างทางน้ำไหลที่ทางใต้ 
 5 บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตาจะได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน...

ผมได้รับความเข้าใจว่าช่องฟ้า( windows of heaven) ถูกเปิดออกตามปฐก,7:111 ทำให้เกิดฝนตก 40 วัน 40 คืน น้ำท่วมโลกในสมัยโนอาห์ เกิดการชำระสิ่งที่เป็นอธรรม และเกิดการปฏิรูปด้วยพระคุณ(Grace Revolution) ตามพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้รุ้งเป็นสัญลักษณ์กับโนอาห์

เชื่อว่าการนมัสการ อธิษฐาน 40 วันแห่งพระสิริ จะนำการปฏิรูปและการฟื้นฟูใหญ่ในประเทศไทยครับ
เราคงจะต้องเฝ้าอธิษฐานและ จับจ้อง(ฺBehold) มองดูสิ่งที่พระเจ้าจะทำต่อไปในปี 5775 นี้ !

שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה
L'Shana Tovah u'Metukah 5775 - wishing you have a "good and sweet year."

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น