25 มกราคม 2557

หมายสำคัญบนท้องฟ้าและคำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนอาดาร์ 5774

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน บทความในครั้งนี้ขอแบ่งปันในเรื่อง "หมายสำคัญบนท้องฟ้าและคำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนอาดาร์ 5774"
เพื่อทำความเข้าใจในหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างช่วงเวลาสุดท้ายปลายปีและการเริ่มต้นวงจรปฏิทินฮีบรูตามวาระเวลาของพระเจ้าปฏิทินแบบศาสนา(Ecclesiastical Calendar)

เดือนอาดาร์ (Adar - אֲדָר‎) เป็นเดือนที่ 12 ตามปฎิทินยิวแบบราชการ เดือนที่ตามปฏิทินยิวแบบศาสนา(Ecclesiastical Calendar) เดือนที่ 6 ตามปฎิทินยิวแบบราชการ(Civil Calendar) 
ในปีพิเศษ ปีอธิกสุรทิน (leap year) จะมีเดือนอาดาร์ 2 เดือน
(เดือนอาดาร์ที่ 1 หรือ อาดาร์ อาเลฟ (Adar א) มี 30 วัน ช่วง วันที่ 1 ก.พ.- 2 มี.ค.2014)
(เดือนอาดาร์ที่ 2 หรือ อาดาร์ เบท (Adar ב)   มี 29 วัน ช่วง วันที่ 3 มี.ค.- 31มี.ค.2014)
สาเหตุที่มีเดือนอาดาร์ 2 หนในปีที่เป็นปีอธิกมาส (leap year) ทั้งนี้เพราะปฏิทินฮีบรูเป็นการนับปฏิทินสุริยจันทรคติ  จะมีการนับเดือนจันทรคติที่ 13 โดยการเพิ่ม 7ครั้งทุก 19 ปีเข้าไปในเดือนจันทรคติ 12 เดือนในปีปกติสุรทินเพื่อให้ปีปฏิทินไม่คาดเคลื่อนจากฤดูกาลเร็วเกินไป
ในปีปกติสุรทินตามแบบโรมันหรือปฏิทินสุริยคติสามัญ จะมีการเพิ่มวันที่ 29 ก.พ.ทุก 4 ปี วิธีจำคือ ปี ค.ศ.ที่หารด้วย 4 ลงตัวจะมีวันที่ 29 ก.พ. เช่น ปี 2012 จะมีวันที่ 29 ก.พ. อีกครั้งคือ ปี 2016 เป็นต้น
ในปี 2014 ตามปฏิทินโรมัน หรือ ปี 5774 นี้ ช่วงเวลาจะตรงกันระหว่างปฏิทินโรมันและปฏิทินฮีบรู เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นวันที่ 1 เดือนอาดาร์ที่ 1 และจะเริ่มตรงในวัน 1 เดือนนิสาน ในวันที่ 1 เมษายน เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินยิวแบบศาสนา(Ecclesiastical  Calendar) ถือเป็นเวลาแห่งการตั้งตรง(Alignment) ระหว่างปฏิทินของเวลาของพระเจ้าและปฏิทินเวลาของโลก

ทำไมเมื่อปฏิทินตรงกันแล้วมีความสำคัญอย่างไร เพราะนั่นเป็นหมายสำคัญที่ทำให้เราได้ตระหนักวาระเวลาการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์( Messiah) หรือ ในภาษาฮีบรู คือ พระมาซีฮา(מָשִׁיחַ ) พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด

สำหรับบทความครั้งนี้ ขออธิบายไว้พอสังเขปและเมื่อใกล้ช่วงเทศกาลของยิวที่มีการเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นหมายสำคัญบนท้องฟ้า เราจะมาเจาะลึกกันในโอกาสต่อไปครับ


หมายสำคัญบนท้องฟ้า

หมายสำคัญบนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเป็นการกำหนดวาสระเวลา เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องโหราศาสตร์ (Astrology)แต่ไม่ใช่เป็นการดูดวงแบบจักรราศี (Horoscope)
 (ผมได้เขียนบทความเรื่อง คริสเตียนกับความเข้าใจเรื่องโหราศาสตร์ สามารถเข้าไปอ่านได้ตาม link ครับ)
พระเจ้าทรงใช้ทุกสิ่งที่ทรงสร้างในการเปิดเผยสำแดงถ้อยคำการเผยพระวจนะของพระองค์ เพื่อให้เราเข้าใจวาระเวลาของพระองค์ เพียงแต่มาราตานมันได้บิดเบือนทำให้เราหลงไปติดกับการล่อลวงของมันในเรื่องการดูดวงแบบจักรราศี (Horoscope)
ซึ่งพอพูดถึงเรื่อง โหราศาสตร์ คริสเตียนกลับมองว่า ผู้ที่สอนเรื่องนี้เป็นพวกสอนเพี้ยน เขียนบทความก็เพ้อฝัน เป็นต้น ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหา แต่ขอหนุนใจว่า พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้หลายตอนเช่น 

ปฐมกาล 1:14  "พระเจ้าตรัสว่า จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวันออกจากคืน และเพื่อใช้เป็นหมายสำคัญ และที่กำหนดฤดู วันและปีต่างๆ "

สดุดี 19:1-2
1 ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์

วันส่งถ้อยคำให้แก่วัน และคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืน

ลูกา 21:25,28 
 "จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น ... เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มจะบังเกิดขึ้นนั้น จงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว"


โยเอล 2:30-31
"เราจะสำแดงลางมหัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนดิน เป็นเลือดและไฟและเสาควัน ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวงจันทร์เป็นเลือดก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยองแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึง"

วิวรณ์ 6:12
"เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่หกนั้นแล้ว ดูเถิด ข้าพเจ้าก็ได้เห็นแผ่นดินไหวใหญ่โต ดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นมืดดำดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์ก็กลายเป็นสีเลือด " 

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดวงจันทร์กลายเป็นสีเลือด เรียกว่า เทแทรด (Tetrad) นั่นคือจันทรุปราคาเต็มดวงติดต่อกัน 4 ครั้ง เมื่อมีจันทรุปราคาเต็มดวงทำให้ดวงจันทร์กลายเป็็นสีเลือด
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ บอกให้เรารู้จักสังเกตและจับตาเป็นพิเศษเพื่อจะไม่พลาดจากการสำแดงของพระเจ้า ผู้ที่สังเกตและเปิดใจจะเข้าใจและเคลื่อนไปตามวาระเวลาของพระเจ้า ตัวอย่างเช่น โหราจารย์ดูดวงดาวและตามหาพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 2:16) 

ในพระธรรมปฐมกาล 1:14 บอกว่า "พระเจ้าตรัสว่า จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศ ... เพื่อใช้เป็นหมายสำคัญและที่กำหนดฤดู ..."

คำว่า "ฤดู" ตรงนี้ในภาษาฮีบรู คือคำว่า  "โมเอ็ด" (Moed-מועד) แปลคำว่า "เทศกาล" (Festival)  ในปฐมกาล 1:14 เหตุที่พระเจ้า "ให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศ" เพื่อใช้เป็นหมายสำคัญ และ เพื่อกำหนดเทศกาลของพระเจ้าซึ่งคนยิวได้ฉลองกัน มี 3 เทศกาลหลัก แบ่งย่อยได้เป็น 7 เทศกาลคือ
ซึ่งในปี 2014-2015 ช่วงเทแทรด (Tetrad) จะตรงกับเทศกาลของยิวตามพระธรรมเลวีนิติบทที่ 23 ที่บันทึกไว้ ตามนี้
(รายละเอียดแต่ละเทศกาล ผมได้เขียนไว้ใน Blog เข้าไปอ่านได้ตาม link ครับ) 


         1.เทศกาลปัสกา (Passover-Pesach) อยู่ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ (เดือน
          มี.ค. - เม.ย.) มี 3 เทศกาลย่อย นั่นคือ

1. เทศกาลปัสกา (ปี 2014 ตรงกับวันที่ 15 เม.ย./ปี 2015  ตรงกับวันที่ 4 เม.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด
2. เทศกาลขนมปังไร้เชื้อ (Unleavened Bread)
3. เทศกาลถวายผลแรก (Firstfruits) 
2.เทศกาลเพ็นเทคอสต์ (Pentecost -Shavuot) อยู่ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ (เดือน พ.ค.- มิ.ย.)   
     3. เทศกาลอยู่เพิง (Tabernacle-Sukkot) อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
    (เดือน ก.ย. - ต.ค.) มี 3 เทศกาลย่อย
 1. เทศกาลเสียงแตรเข้าสัตว์ (เริ่มต้นปีใหม่) (Rosh Hashanah)  (ปี 2015 ตรงกับวันที่ 13 ก.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด
 2. เทศกาลลบมลทินบาป (Atonement-Yom kippur)
 3. เทศกาลอยู่เพิง  (ปี 2014 ตรงกับวันที่  8 ต.ค./ปี 2015 ตรงกับวันที่ 28 ก.ย.) จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เป็นสีเลือด

ดังนั้นในสมัยพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม เมื่อเห็นว่าปรากฏการณ์แบบเทแทรด (Tetrad) บนท้องฟ้าอากาศ และมีเทศกาลพร้อมกันมีความหมายที่สมบรูณ์ของพระเจ้าเป็นปรากฏการณ์ที่เล็งถึงคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เป็นจริงตามคำพยากรณ์  

มีการคำนวนการเกิดเทแทรด (Tetrad)  พบว่าในศตวรรษที่ 20 มีเทดเทรด เกิดขึ้นมาแล้ว 5 ครั้ง นั่นคือ เกิดในช่วงปีค.ศ.1909-10,1927-28,1949-50,1967-68และ1985-86)
ที่ผ่านมามีเทแทรด 2 ครั้งที่น่าสนใจ คือในช่วงปี 1949-50 และอีกครั้งเริ่มในปี 1967  ซึ่งคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เป็นจริงตามคำพยากรณ์  ทั้ง 2 ครั้งคือ

1.ชนชาติอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกกลับมารวมเป็นประเทศ เกิดขึ้นเป็นจริงเมื่อปี ค.ศ.1948  

ปรากฏการณ์เทแทรด (Tetrad) ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลกลับมาเป็นประเทศหลังจากไม่ได้เป็นประเทศ 1,878 ปี  เมื่ออิสราเอลประกาศกลับมาเป็นประเทศ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 1948  สงครามนี้เรียกว่า สงครามของความเป็นอิสระ และเกิดในช่วงเทศกาลปัสกา หลังจากนั้นมีจันทรุปราคาเป็นการเริ่มต้นของเทแทรด (Tetrad)
   
2) ชนชาติอิสราเอลอิสราเอลได้กรุงเยรูซาเล็มกลับคืนมา   เกิดขึ้นเป็นจริงเมื่อปี ค.ศ.1967  ในช่วงวันที่ 5 - 10 มิถุนายน เรียกว่า "สงคราม 6 วัน" ( Six Day War) สงครามนี้สำคัญมากๆเพราะในตอนนั้นเขาชนะได้เมืองหลวงของเขากลับคืนมาคือ กรุงเยรูซาเล็ม หลังจาก 1,897 ปี ใน 1967 ก่อนสงครามนั้นในวันปัสกา มีจันทรุปราคาเป็นการเริ่มต้นของเทดเทรด  


พระคัมภีร์พยากรณ์เกี่ยวกับ 2 เหตุการณ์นี้หลายแห่งในพระคัมภีร์ ขอให้ดูคำพยากรณ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับอิสราเอล ดังต่อไปนี้
"พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์มาอยู่เหนือข้าพเจ้า และพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ และวางข้าพเจ้าไว้ที่กลางหว่างเขา มีกระดูกเต็มไปหมด พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกเหล่านั้น ดูเถิด มีกระดูกที่หว่างเขานั้นมากมายเหลือเกิน และดูเถิด เป็นกระดูกแห้งทีเดียว ...
ข้าพเจ้าก็พยากรณ์ดังที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชา เมื่อข้าพเจ้าพยากรณ์อยู่นั้นก็มีเสียง และดูเถิด เป็นเสียงกรุกกริก กระดูกเหล่านั้นก็เข้ามาหากันตามที่ของมัน และเมื่อข้าพเจ้ามองดู ดูเถิด ก็เห็นมีเอ็นบนมัน และเนื้อก็มาที่กระดูก และหนังก็มาหุ้มกระดูกไว้ แต่ไม่มีลมหายใจในนั้น แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า จงพยากรณ์แก่ลมหายใจ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์เถิด จงกล่าวแก่ลมหายใจว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า โอ ลมหายใจเอ๋ย จงมาจากลมทั้งสี่มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าเหล่านี้เพื่อให้เขามีชีวิต ... แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้คือวงศ์วานอิสราเอลทั้งสิ้น ดูเถิด เขาทั้งหลายกล่าวว่า กระดูกของเราแห้ง และความหวังของเราก็สิ้นไป เราได้ถูกตัดส่วนของเราออกเสีย " 
(เอเสเคียล 37:1-2, 7-9, 11; อิสยาห์ 14:1-2; เยเรมีย์ 23:7)

ในพระธรรมเอเสเคียล พระเจ้าทรงรวมรวมกองกระดูกแห้งที่ตายไปคือชนชาติอิสราเอลให้กลับมาและยิ่งใหญ่เหมือนดั่งกองทัพของพระเจ้า

ในมัทธิว 24 พระเยซูพูดถึงต้นมะเดื่อ ซึ่งเล็งถึงประเทศอิสราเอล (โฮเชยา 9:10; เยเรมีย์ 24:1-5; โยเอล 1:6-7)  

 "บัดนี้ จงเรียนคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ เมื่อกิ่งก้านยังอ่อนและแตกใบแล้ว ท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว เช่นนั้นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งปวงนี้ ก็ให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมาใกล้จะถึงประตูแล้ว เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ่งทั้งปวงนี้จะสำเร็จ "
(มัทธิว 24:32-34)

การที่พระเยซูพยากรณ์ดังนี้ ไม่ได้หมายความว่า เรารู้วันเวลาหรือฤดูที่พระองค์จะกลับมาเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสดังนี้
"แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาของเราองค์เดียว"
 (มัทธิว 24:36; 42, 44, 25:13; กิจการ 1:7; 1 เธสะโลนิกา 5:1-2; วิวรณ์ 3:3)

พระองค์บอกว่าเราจะไม่รู้ว่าพระองค์จะมาเมื่อไร เราไม่รู้โมงนั้น เราไม่รู้วันนั้น เราก็ไม่รู้เวลาและวาระนั้นเลยเพื่อให้เรารอคอยและสังเกตการสำแดงของพระเจ้าผ่านวิธีการต่างๆ  

จากคำพยากรณ์นี้ทำให้เราสามารถคำนวนการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ โดยใช้การรวมประเทศอิสราเอลเป็นตัวตั้ง หากนับจากปีค.ศ. 1948 แสดงว่าผ่านมาแล้ว 66 ปี ชั่วอายุของคนเราจะประมาณเท่าไหร่ หากคิดตามหลักการพระคัมภีร์ อาจจะเป็น 70-80 ปี (น่าจะประมาณปี 2018 หรือ 2028) ตามพระธรรมสดุดี 

สดุดี 90:10 กำหนดปีของข้าพระองค์คือเจ็ดสิบ หรือสุดแต่เรื่องกำลัง ก็ถึงแปดสิบ แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบาก ไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไป

 หรืออาจจะถึง 120 ปี (น่าจะประมาณปี 2068)   ตามพระธรรมปฐมกาล

ปฐมกาล 6:3    พระเจ้าจึงตรัสว่า "วิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาล เพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนัง อายุของเขาจะไม่เกินร้อยยี่สิบปี"
หรือบางทีอาจจะเป็นตอนนี้เลย!!! 

ทั้งนี้เพราะในช่วงปี 2014 - 2015 จะมีปรากฎการณ์จันทรุปราคา 4 ครั้งหรือ   เทแทรด (Tetrad) อีกครั้งเหมือนตอนที่อิสราเอลกลับมาเป็นประเทศและได้กรุงเยรูซาเล็มกลับคืนมา   อาจจะมีการเกิดเหตุการณ์สำคัญที่เราต้องจับตามองและอธิษฐานเผื่ออย่างเป็นพิเศษ

มีการคำนวนว่าหลังจากปี 2015 จะไม่มีเทแทรด (Tetrad)ในวันเทศกาลขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีก 567 ปี  ซึ่งหากเป็นอย่างนั้น ก็จะไม่ตรงกับคำพยากรณ์ที่กล่าวไว้ อย่างไรก็ตามเราต้องดำเนินชีวิตให้พร้อมเสมอ  

หมายสำคัญบนท้องฟ้าที่เป็นปรากฏการณ์เทแทรด (Tetrad) อาจจะเป็นสัญญาณเตือนใจเราถึงเหตุการณ์หมายสำคัญก่อนวันสิ้นยุคก็เป็นได้

สิ่งที่เป็นหมายสำคัญก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาคือ ความทุกข์ยากลำบาก หรือกลียุค (Tribulation) 3 ปีครึ่ง  จะมีสงคราม การกันดารอาหาร ก่อนที่พระเยซูจะกลับมา

 "เวลาทุกข์ใจของยาโคบ" (เยเรมีย์ 30:7) ตามที่พระเยซูพูดถึงด้วยถ้อยคำเหล่านี้ "ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย " (มัทธิว 24:21)
 
ดาเนียล 12:1 "ในครั้งนั้น มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้น และจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้น แต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยกู้ คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือ
วิวรณ์ 2:22 นี่แน่ะ เราจะโยนหญิงนั้นไว้บนเตียงคนไข้ และคนทั้งหลายที่ล่วงประเวณีกับนาง เราก็จะทิ้งไว้ให้ผจญกับความระทมทุกข์ เว้นไว้แต่ว่าคนเหล่านั้นจะสำนึกในความประพฤติชั่วของนาง
วิวรณ์ 17:14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระทำสงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงมีชัยชนะ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านาย และทรงเป็นจอมกษัตริย์ และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้น เป็นผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกและทรงเลือกไว้ และเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ก็จะมีชัยด้วย"
 
   (ข้อมูลจาก บทความ หลักฐานอันอัศจรรย์ของพระคัมภีร์Henry, John; The Prophetic Passover Fulfilled (English); April 8 2012; LandmarkBibleBaptist.net.)

อย่างไรก็ตาม เราอย่าเพิ่งไปตระหนกตกใจแต่ให้เราตื่นตระหนักและมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้า และเฝ้าอธิษฐานเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมเสมอในทุกสถานการณ์ อย่าให้เราเป็นดั่งพวกฟาริสีหรือธรรมาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ไม่กระทำตาม ไม่ได้ตระหนักถึงหมายสำคัญแห่งการสำแดงของพระเจ้าในเรื่องวาระเวลาของพระเจ้า ได้เห็นเพียงแค่หมายสำคัญเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์เท่านั้นตามที่พระเยซูคริสต์ทรงตักเตือนพวกเขาไว้
มัทธิว 12:38-40
38 คราวนั้นมีบางคนในพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสีมาทูลพระองค์ว่า "อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่าน"
39 พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า "คนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญ และจะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาห์ผู้เผยพระวจนะ
40 ด้วยว่า โยนาห์ได้อยู่ในท้องปลามหึมาสามวันสามคืน ฉันใด บุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืนฉันนั้น

ผมขอนำคำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนอาดาร์ 5774 มาให้เราอธิษฐานป่าวประกาศการอวยพรของพระเจ้าร่วมกันในช่วงเดือนอาดาร์ที่ 1และ 2 นี้

1.เดือนแห่งเผ่านัฟทาลี ซึ่งหมายถึง "ความหวานต่อฉัน"

นี่เป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อว่าคำแช่งสาปจะถูกล้างและสิ่งต่างๆกลับกลายเป็นหวานสำหรับเรา  ใน ฉธบ.33:23 เราเห็นได้ว่า เผ่านัฟทาลี "เต็มด้วยพระพรที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า"
(เผ่านัฟทาลีเป็นเผ่าแห่งนักประพันธ์ เป็นบุตรคนที่ 6 ของยาโคบ เกิดจากนางบิลฮาร์สาวใช้
นางบิลฮาห์ ได้มีบุตรชายให้แก่ยาโคบคนแรก คือ ดาน ต่อมานางก็ตั้งครรภ์อีก และมีบุตรชายให้แก่ยาโคบ นางราเชล ผู้เป็นนายหญิงจึงกล่าวว่า "ข้าพเจ้าปล้ำสู้กับพี่สาวของข้าพเจ้าเสียใหญ่โต และข้าพเจ้าได้ชัยชนะแล้ว"(ปฐมกาล30:7-8) นางราเชลจึงให้ชื่อเด็กนั้นว่า นัฟทาลี ซึ่งมาจากคำภาษาฮีบรู ที่ออกเสียงว่า นิฟทาล)


2.เดือนแห่งการสื่อสารที่คล่องแคล่วและการแสดงออกซึ่งความยินดีและเสียงหัวเราะ
ปฐมกาล 49:21 "นัฟทาลีเป็นกวางตัวเมียที่ถูกปล่อย ผู้ให้กำเนิดลูกกวางงดงาม" 
เราต้องอยู่ใน "อารมณ์แห่งการเฉลิมฉลอง"  ประกาศว่าพระเจ้าได้นำเราออกจากวงจรเก่าและเข้าไปสู่ยุคแห่งความโปรดปรานมาก

3.เดือนแห่งการค้นหา การพบสิ่งจำเป็นในโลกที่ซ่อนอยู่ (เช่น เหรียญทองในปากปลา) มีอัตลักษณ์ของเราในโลกที่มองไม่เห็น อย่าเอาแต่ภาคปฏิบัติ (คืออยากที่จะทำตามคนอื่นเพื่อให้ถูกยอมรับ) เราต้องหาอัตลักษณ์ฝ่ายวิญญาณของเราให้เจอ

4.อัตลักษณ์ที่แท้จริงของคุณควรจะต้องเริ่มสะท้อนออก
มาให้เห็นแล้วในเดือนนี้ ทั้งฝ่ายวิญญาณและกายภาพ พระเจ้าได้กำหนดวงจรขึ้นมาแล้วเพื่อช่วยให้เรามาถึงอัตลักษณ์ของเรา - ฝ่ายวิญญาณสะท้อนให้เห็นทางกายภาพ

5.เดือนของตัวอักษร "คาฟ" (ตัวอักษรฮีบรูนี้ดูคล้ายกับหน้ากาก) นี่คือเวลาที่จะถอดหน้ากากทั้งหมดและเข้าไปสู่เสียงหัวเราะ  เราต้องถอดหน้ากากออกและเข้าไปสู่ความยินดีที่แท้จริงที่คุณรู้ว่าคุณคือใคร

6.เดือนที่จะกำจัดความกังวลและวุ่นวายใจ

ซึ่งรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยดำรงชีพ ถ้าเรากำจัดความกังวลไปได้  เราจะได้เห็นปัจจัยเหล่านั้น ถ้าเราถูกความกังวลครอบครอง  เราจะไม่สามารถเห็นการจัดสรรที่พระเจ้ามีไว้สำหรับเรา (ฟป 4:6-7)

7.เดือนแห่งเสียงหัวเราะ ความยินดีอันอุดม การเป็นพยานว่าชีวิตเข้ามาในความมืด แสงสว่างที่โดดเด่นขึ้นเหนือความมืด อำนาจของความแห้งแล้งถูกทำลาย ไม่ว่าความมืดนั้นจะเป็นอะไร จงหัวเราะและคอยดูพระเจ้าทรงทะลวงมัน แสงสว่างจะทะลวงความมืดเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ และความแห้งแล้งจะถูกทำลาย จงเริ่มหัวเราะใส่ความกลัว (สดด.34:4-6)

8.เดือนแห่งม้าม จงดึงรากของความตกต่ำและสิ้นหวัง เพื่อว่าความเชื่อจะทะลุผ่านกระบวนความคิดของเราออกมาได้

9.เดือนที่โมเสสถือกำเนิด มันหมายความว่าการปลดปล่อยกำลังเริ่มขึ้นแล้ว จงดู การปลดปล่อยกำลังเริ่มขึ้นแล้วสำหรับคุณ จงจ้องสิ่งที่ล่ามเราไว้แล้วประกาศสัจจะแห่งพระเจ้าออกมา จงประกาศว่าพระองค์ได้เริ่มต้นการปลดปล่อยและอิสรภาพสำหรับเราแล้ว และมันกำลังจะมาถึง! (อพย 2:10)

10.เดือนที่จะพัฒนายุทธศาสตร์สงครามของเราเพื่อต่อสู้กับวิญญาณแห่งปฏิปักษ์พระคริสต์
อย่าปล่อยให้ยักษ์ทำให้เรากลัว จงตั้งมั่นต่อสู้การไหว้รูปเคารพ 


พวกอามาเลขพยายามที่จะเข้ามา อย่าอยู่ในความกลัวจนสิ้นปี  พระธรรม อพยพ 17:8-16 เมื่อมือของโมเสสชูขึ้น อิสราเอลก็ได้รับชัยชนะ เมื่อมือของเขาลดต่ำลง ชาวอิสราเอลก็เริ่มถูกโจมตี สำหรับเราแล้ว นี่หมายความว่า เราสามารถให้มือของเราถูกยกขึ้นอยู่ตลอดโดยการอยู่ในความเชื่อและความยินดี ซึ่งจะทำให้เรารักษาชัยชนะไว้ได้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

11.เป็นเวลาที่คำสบประมาทคุณจะถูกถอดถอน
(ถ้าคุณใส่ใจในคำเหล่านั้น มันก็จะล้อมเราไว้แล้วทำให้เราอื่นพูดสิ่งแง่ลบเกี่ยวกับตัวเรา) เราจำเป็นต้องทุบคำสบประมาทแง่ลบเกี่ยวกับตัวเราทิ้งซะ  ขอแนะนำให้อธิษฐานและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยคำสบประมาทเหล่านั้น ทั้งที่ตัวคุณสร้างเอง และที่คนอื่นกล่าวถึง จงยกโทษให้กับคนที่กล่าวมันออกมา วางพระโลหิตพระเยซูบนคำเหล่านั้นและหักมันลงด้วยพระนามของพระเยซู

12.เป็นเวลาที่ผู้นำต้องตื่นขึ้นแล้ว- เดือนหน้าเขาจะต้องก้าวสู่สงคราม


(ข้อมูลจาก :http://arise5.com/#/hebrew-months )

ในช่วงวันที่ 15-16 มี.ค.2014 ประเทศอิสราเอลมีการเฉลิมฉลองเทศกาล "ปูริม"(Purim) ต้นกำเนิดของเทศกาลปูริมอยู่ในหนังสือ เอสเธอร์ เป็นการฉลองที่น่าตื่นเต้นระลึกถึงสมัยพระราชาอาหสุเอรัสแห่งเปอร์เชียร์ที่ เอสเธอร์กับโมรเดคัยลูกพี่ลุกน้องของเธอช่วยชาวยิวให้รอดพ้นจากการถูกฆ่า ล้างเผ่าพันธุ์
(ปุริม มาจากภาษาฮีบรู แปลว่า สลาก) เป็นการอ้างอิงถึงการทอดสลากของฮามาน เพื่อหาวันที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวผู้ใหญ่และเด็ก มักจะแต่งตัวสวยงาม และมีการละเล่นพื้นเมืองต่างๆที่เรียกกันว่า "ปูริมสปีล"และมีคุกกี้ชนิดพิเศษที่เรียกกันว่า "ฮามานตาชิน" (อสธ.3:7;9:24-26)

เอสเธอร์ 3:7 ในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนนิสานปีที่สิบสองแห่งรัชกาลกษัตริย์อาหสุเอรัส เขาพากันทอดเปอร์ คือสลาก ต่อหน้าฮามานเพื่อหาวัน และเขาทอดเปอร์เพื่อหาเดือน ได้วันที่สิบสามและเดือนที่สิบสอง คือเป็นเดือนอาดาร์

เอสเธอร์ 9:24-26
24 เพราะฮามานบุตรฮัมเมดาธาคนอากัก ศัตรูของพวกยิวทั้งปวง ได้ปองร้ายต่อพวกยิวเพื่อทำลายเขาได้ทอดเปอร์ คือสลาก เพื่อล้างผลาญและทำลายเขา...
26 เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกวันเหล่านี้ว่า ปูริม ตามคำเปอร์ ดังนั้น เพราะทุกอย่างที่เขียนไว้ในจดหมายนี้ และเพราะสิ่งที่พวกยิวต้องเผชิญในเรื่องนี้และสิ่งที่อุบัติแก่เขา

สุขสันต์ในเดือนอาดาร์ เดือนแห่งการเตรียมชีวิตอยู่ในวาระเวลาของพระเจ้า
 ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น