02 ตุลาคม 2553

ชีวิตที่ผ่านบททดสอบ จากชีวิตของเปโตร (2)

บททดสอบผู้นำจากชีวิตของเปโตร


จากชีวิตที่ผ่านบททดสอบ จากชีวิตของเปโตร (1)ที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นมีเหตุการณ์พลิกผันชีวิตของเปโตร เมื่อพระเยซูคริสต์ถูกจับตึงกางเขน ความกล้าหาญของท่านได้หายไป จากผู้ที่มีใจกล้าหาญคอยปกป้องพระเยซูคริสต์จากทหารโรมัน กลับกลายเป็นคนขลาดกลัวท่านปฎิเสธพระเยซูคริสต์ถึงสามครั้งก่อนไก่ขัน (มธ 26:75)
จากคนที่ออกไปทำการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า แต่กลับไปทำอาชีพเดิม คือ "ชาวประมง" ที่เคยละทิ้งและติดตามพระเยซูคริสต์ ผู้ที่จับคนดังจับปลา ทำไมจึงกลับไปจับปลาแบบเดิม

ทำแบบเดิมแต่ไม่เกิดผลแบบเดิม (ยน 21:1-11)

เปโตรที่มีความชำนาญด้านการประมงกลับไปทำอาชีพเดิมที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ จับปลาไม่ได้(อีกครั้ง) เพราะท่านไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า นั่นคือ "การจับปลา" แต่ท่านถูกเรัยกมาเพื่อ "จับคนดังจับปลา" (ลก.5:10)

ข้อคิดจากเหตุการณ์นี้ คือ สถานการณ์เป็นบททดสอบสภาวะผู้นำ(Leadership) ในสถานนี้เป็นการโยกย้ายผู้นำ (Leader-shift) อันเนื่องมาจากความผิดหวังและล้มเหลว ผู้รับใช้ที่เป็นผู้นำคริสตจักรหลายคนเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ ก็โยกย้ายตนเอง กลับไปทำอาชีพเดิม ไม่อยากรับใช้พระเจ้าแล้ว แต่ก็ไม่เกิดผลเท่าที่ควร เพราะอยู่ผิดที่และผิดเวลาของพระเจ้าและที่สำคัญคือ ความคิดแบบเดิม(ถุงหนังเก่า)จำเป็นต้องถูกเปลี่ยนและเคลื่อนไปสู่วิธีการใหม่ (ถุงหนังใหม่ new wineskin)

ดังนั้น พระเจ้าจึงต้องเข้ามาแทรกแทรงให้มีการปรับเปลี่ยนความคิดและเคลื่อนย้ายไปตามการทรงนำของพระเจ้า เรียกว่า "Change and Shift" ปรับเพื่อจะเปลี่ยน

ผมนึกถึงคำเผยพระวจนะของ Dr.Cindy Jacob เผยพระวจนะสำหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2008 ณ คริสตจักรใจสมาน (ถนนรามคำแหง 68) ว่าจะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศไทย

" ...ปี 2009 คือปีแห่งการเตรียมให้มีดาเนียลและโยเซฟทั้งหลาย นำมาซึ่งการฟื้นฟูในโลกธุรกิจ การสับเปลี่ยนโยกย้าย (a shift) และการเปลี่ยนแปลง (a change) กำลังจะเกิดขึ้น หลายคนจะมาถามว่า "ได้ ยินจากพระเจ้าอย่างไรเกี่ยวกับการปฏิรูปนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย?" เพราะว่าประเทศไทยจะเป็นดวงดาวสุกใสเพื่อการปฏิรูปในเอเชีย(Thailand will be a Shining Star for Reformation in Asia)..."

(อ้างอิงจาก http://uccfellowship.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19:admin&catid=4:admin&Itemid=15)

ก่อนจะมีการฟื้นฟูต้องมีการปรับเพื่อเปลี่ยน เคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องของพระเจ้า

พระเยซูคริสต์มาปรากฎกับสาวกอีกครั้งหลังจากที่พระองค์ฟื้นจากความตาย (ยน.21:1) และในเหตุการณ์นี้ก็เป็นการที่พระเยซูคริสต์ให้เขาจับปลาตามวิธีการของพระองค์ แล้วเขาก็ได้ปลา เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในลูกาบทที่ 5

ยน.21:6 พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า "จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้าง" เขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมาก จนลากอวนขึ้นไม่ได้"

แม้จะทำแบบเดิมแต่เกิดผลมากกว่าเดิม เพราะพระเจ้าทรงทำร่วมกับคนของพระองค์

นี่เองทำให้เปโตรได้คิดและทำให้เขาได้เปลี่ยนความคิดและโยกย้ายตนเองกลับสู่แผนการของพระเยซูคริสต์ คือ เขาจะจับคนดังจับปลา


ทำด้วยใจรัก ผลักดันจากกลัวเป็นกล้า (ยน 21:14-25)


เมื่อพวกเขาได้ปลามาแล้ว ก็มาทำ Bar-B-Q ปิ้งกินกันที่ริมชายหาด และพระเยซูคริสต์ได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ เพื่อให้พวกเขากลับมามั่นใจในการทรงเรียกของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปเหมือนพระองค์มากขึ้น

พระเยซูมอบพระบัญชาของพระองคือีกครั้งคือ "หากรักพระองค์ จงดูแลแกะของพระองค์เถิด" ความรักที่พระเยซูคริสต์ต้องการให้เปโตรมีคือ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข (ภาษากรีก คือ Agape) ไม่ไช่แบบความรักทั่วไป (ภาษากรีก คือ Phileo)

พระองค์ถึงย้ำคำถามถึง 3 ครั้ง นั่นเป็นบททดสอบที่พระเยซูทดสอบความเป็นผู้นำของเขา คือ ความรักที่มีต่อฝูงแกะของพระเจ้า

ดังนั้นความรักแท้จึงมาจากพระเจ้า (1ยน.4:7) ความรักจึงเป็นแรงขับเคลื่อน จากความกลัวเป็นความกล้าหาญ

1ยน 4:7 ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า

1ยน 4:18 ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย เพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์

แม้ว่าพระเยซูคริสต์จะได้บอกว่าเปโตรจะต้องตายเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และให้ตามพระองค์มา (ยน.21:19) ครั้งนี้ไม่มีสิ่งใดทำให้เปโตรกลัวอีกแล้ว แต่ท่านได้เป็นคนหนึ่งที่กล้าหาญเทศนาในวัน pentecost มีคนกลับใจเชื่อถึง 3,000 คนในคราวเดียว (กจ. 2:41)

อ.ซี คังเส็ง (Chee Kang Seng) ศิษยาภิบาลคริสตจักร Living streams ได้หนุนใจในชั้นพัฒนาผู้นำ(KGLS:Kingdom Glory Leadership School)ว่า พระเจ้าจะทรงก่อร่างชีวิตของผู้นำใน 3 ระดับคือ

1.ก่อร่างชีวิตฝ่ายวิญญาณในบุคลิกภาพของผู้นำ พระเจ้าจะพัฒนาชีวิตตามแบบแผนของพระองค์

รม. 8:28-29
28 เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์
29 เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก


2.ก่อร่างทักษะการเป็นผู้นำ พระเจ้าทรงพัฒนาความเข้าใจและใช้ของประทานต่างๆด้วยความเข้าใจ
3.ก่อร่างในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระบบคุณค่าของการเป็นผู้นำ พระเจ้าเปลี่ยนมุมมองเราไปสู่การเคลื่อนไปข้างหน้า


วันนี้บททดสอบจะคงอยู่ในชีวิตของเรา บททดสอบจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในชีวิตของเราทุกคน วัตถุประสงค์เพื่อพระเจ้าจะก่อร่างชีวิตของเราให้พร้อมในการรับใช้พระองค์ เมื่อเราผ่านการทดสอบไปได้ เราจะถวายพระเกียรติพระองค์ด้วยชีวิตของเรา

ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น