29 ตุลาคม 2553

Power of God : ฤทธิ์อำนาจพระเจ้า


Power of God : ฤทธิ์อัศจรรย์แห่งความเชื่อ ตั้งบนความหวัง เกิดพลังรักที่ยิ่งใหญ่

สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งในพระคริสต์ทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้า ผมเพิ่งกลับจาก สัมมนา อีสานฟื้นฟู Power of God "ฤทธิ์อัศจรรย์ คืนชีวิตสู่อีสาน" ที่ศูนย์การเรียนรู้ อาคารสุนี Tower จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23-24 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีคนร่วมประมาณ 200 ท่าน

การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยพี่น้องเครือคริสตจักรแห่งพระบัญชา ในภาคอีสาน ได้รับพระพรมากมาย ในวันนี้จึงขอนำพระพรมาแบ่งปัน เล่าสู่กันฟัง

การไปทำพันธกิจครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากงานพันธกิจที่ผมเคยไปที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพี่น้องเครือคริสตจักรแห่งพระบัญชาในภาคอีสานที่ร่วมกันจัดขึ้น แม้ว่าเวลาการเตรียมตัวจะน้อย แต่เห็นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่เป็นผู้จัดเตรียมจัดสรรในหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ และทีมงานต่างๆ ที่พระเจ้าทรงส่งมาช่วยเหลือการจัดงานครั้งนี้


การจัดงานครั้งนี้ ผมประทับใจพี่น้องจากกรุงเทพฯ ที่เดินทางไปช่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น อ.ประยุทธ (หนุ่ม)และ ภรรยา ที่นำทีมนักอธิษฐานวิงวอน(Intercessor)เผื่อการเตรียมการ เป็นเหมือนกองทัพหน้าที่เข้าไปเตรียมทางให้ก่อน มีทีมงานนักอธิษฐานวิงวอน(Intercessor) ได้แบ่งปันถึงประสบการณ์ในการอธิษฐานว่าพระเจ้าทรงเปิดทางในย่านฟ้าอากาศใน จังหวัดอุบลฯ เทพผู้ครองและโมหะแห่งความมืดถูกจัดการ แม้แต่เด็กผู้หญิงวัยเพียง 8 ขวบ ก็เห็นนิมิตเช่นนั้น

การสัมมนาในครั้งนีั้ มีท่านอาจารย์ นิมิต พานิช เป็นวิทยากรหลัก และผมไปช่วยเสริม นอกจากนี้มี ดร.นพ.ยุทธนาและภรรยา, อ.ประยุทธ (หนุ่ม)และภรรยา, คุณศิรินทร์(โต) และทีมนมัสการไปช่วยสอน Workshop ในชั้นการฟังพระสุรเสียง,พันธกิจการเยียวยา, การนมัสการในพระสิริ

การสอนในสัมมนาครั้งนี้ พี่น้องที่มาฟังได้รับพระพรอย่างมาก และนอกเหนือจากคำสอนและบรรยากาศการนมัสการตลอดทั้ง 2 วัน สัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างมาก ทำให้นึกถึงคำเผยพระวจนะของ Dr.Chuck Pierce ที่ กล่าวว่า มือแห่งการเต้นรำของพระเจ้า..จะเคลื่อนไปทั่ว ประเทศไทย....พระเจ้าจะปลดปล่อยมือของเราให้ มีอิสระในประเทศไทย การนมัสการใหม่ วิธีการใหม่จะเกิดขึ้น... (วันที่ 16 ต.ค.2010)

พระ เจ้าได้ทำให้เรานมัสการแบบกองกำลังของพระเจ้า (worship warrior) เป็นนมัสการที่นำมาซึ่งการปลดปล่อยจากโรคภัยไข้เจ็บ และชัยชนะจากพระเจ้า

ในครั้งนี้ ก่อนที่จะมีการเริ่มสัมมนา มีการประชุมที่กรุงเทพฯ ระหว่างที่เรานมัสการ มีคำเผยพระวจนะว่า พระเจ้าจะส่งกองกำลังนักนมัสการ เข้ามาเสริมในกองทัพของพระเจ้า และคำเผยพระวจนะ ก็กลายเป็นจริง เพราะในสัมมนาครั้งนี้ ทีมนมัสการจากอุบลฯ ก็มาร่วมนิมิตกับคริสตจักรพระบัญชาเดชอุดม ของอาจารย์สมชาย และอาจารย์วาสนา

ผมเชื่อว่า พระเจ้าจะส่งกองกำลังมาสนับสนุนงานพันธกิจในภาคอีสานอย่างมากมาย ตามพระวจนะของพระเจ้า ใน

อิสยาห์ 62:22 ผู้เล็กน้อยที่สุดจะเป็นตระกูล และผู้นิดที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอานุภาพ เราคือพระเจ้า ถึงเวลาเราก็จะเร่ง

ดังนั้น พี่น้องในภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัด อุบลฯ ศรีสะเกษ และขอนแก่น อย่าดูหมิ่นว่าตนเองเป็นผู้เล็กน้อย เพราะต่อไปการฟื้นฟูจะไปสู่ภาคอีสาน พระเจ้าจะใช้พี่น้องภาคอีสานมากยิ่งขึ้น เหมือนดังเช่น กิเดโอน จากที่เขาคิดว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสห์ แต่พระเจ้ากลับเลือกใช้เขาในการรบกับคนมีเดียน สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น ผ่านคนกลุ่มเล็ก ๆ นี้ พระเจ้าคัดสรรคน จำนวนสามร้อยคน ต่อสู้กองทัพใหญ่ของคนมีเดียนได้ชัยชนะ ฉะนั้น ผมเชื่อว่า กองทัพของพระเจ้าในภาคอีสานจะเป็นกองทัพแห่งชัยชนะ

ในช่วงกลางคืนของวันที่ 23 ตุลาคม อ.นิมิตได้เทศนาจากพระธรรม 1 เปโตร 2:24
พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามคลองธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย
ในเวลานั้น อาจารย์ได้ให้ที่ประชุมดู VCD เรื่อง The Passion of the Christ และอ่านพระคัมภีร์จากตอนนี้ แต่อาจารย์นิมิตไม่ได้เทศน์ ให้ที่ประชุมนมัสการ และอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วย และมีพี่น้องหลายท่านหายจากการเจ็บป่วยอย่างอัศจรรย์ และพี่น้องบางท่านมีประสบการณ์นอนลง แช่ตัวในพระสิริของพระเจ้า เมื่อลุกขึ้นมาสัมผัสถึงความชื่นชมยินดีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ในค่ำคืนนั้น ไม่มีการเทศนาจากมนุษย์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เอง พระองค์ทรงเป็นผู้เทศนา !

เราจึงได้เห็นการเคลื่อนไหว และสัมผัสพระสิริของพระองค์อย่างมาก

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ใช้มือเล็ก ๆ ของเราทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้

ในการสัมมนาครั้งนี้ผมขอสรุปคำสอน เป็นคำภาษาอังกฤษ คำว่า POWER ซึ่งหมายถึง ฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ดังนี้

P = Possible (เป็นไปได้)
ฤทธานุภาพของพระเจ้ากระทำให้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นั้น เป็นไปได้ ในพระเจ้าเป็นได้ทุกสิ่ง

เราทำส่วนของเราในสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุด และพระองค์จะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กับเรา สุดเหยียดของมนุษย์คือฝีพระหัตถุของพระเจ้าที่ทำการอัศจรรย์

มัทธิว 17:20 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อย ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า "จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น" มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย"

O=offensive (รุกคืบ)

ฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็นเรื่องของการ รุกคืบเข้าไป ไม่ใช่การตั้งรับ แต่เป็นฝ่ายรุกเข้าไปในแดนศัตรู

มัทธิว 16:18 ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้ (ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้รุกคืบไปมีชัยเหนือความตาย)

W=Welfare (สวัสดิภาพ)

ฤทธานุภาพของพระเจ้ากระทำให้ผู้เชื่อรับสวัสดิภาพความผาสุกทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ

เยเรมีย์ 29:11 พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า

E= Entitle to everyone (ให้สิทธิ์แก่ทุกคน)
ฤทธานุภาพของพระเจ้า เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีประสบการณ์ได้ และทุกคนสามารถปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจได้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้นำ หรือคนใดคนหนึ่ง
มัท ธิว 28:18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า "ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว
R= Receive and Release (รับและปลดปล่อย)

พระเจ้าประทานฤทธานุภาพของพระองค์แก่เรา เพื่อเราจะรับ และปลดปล่อยช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป (ปลดปล่อยของประทาน)

อิสยาห์ 61:1-2 1 พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออก {หรือ การเบิกตา แต่ฮีบรูว่า การเปิด} ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง 2 เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์

พระธรรมลูกา บทที่ 10 พระเยซูส่งสาวกออกไปทำการอัศจรรย์ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า การอัศจรรย์จะไม่เกิดขึ้นเพียงในพระคัมภีร์ แต่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรา หากเรามีความเชื่อ ส่งต่อไปยังผู้ที่มีความหวัง ทำพันธกิจด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้า

การอัศจรรย์ครั้งต่อไป จะเป็นของทุกคน!


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น