24 พฤศจิกายน 2559

ช่วงเวลาแห่งการถูกรับขึ้นไป (Timing of the Rapture)

ช่วงเวลาแห่งการถูกรับขึ้นไป (Timing of the Rapture)
โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์ (Asher Intrater)


พื้นฐานคำสอนของเยชูวาห์ (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู)ที่ เกี่ยวกับ
ช่วงเวลาสิ้นยุค อยู่ในพระกิตติคุณทั้งสามบท (มัทธิว บทที่ 24,
มาระโก บทที่ 13และลูกา บทที่ 21) 
อาเชอร์ อินเทรเตอร์
(
Asher Intrater)

พระองค์ได้สรุปและอธิบายคำสอนของผู้เผยพระวจนะชาวอิสราเอลทั้งหมด เหล่าอัครฑูตเขียน       
พระคัมภีร์โดยอิงจากสิ่งที่เยชูวาห์สอน
ในมัทธิว เยชูวาห์พูดถึง 2 ครั้ง คือในข้อ 31 และ 40 เกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอันหนึ่งที่ผู้เชื่อ
ทั้ง
หลายจะถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอากาศโดยเหล่าทูตสวรรค์ (Rapture การถูกรับ
ขึ้นไป) และพระคัมภีร์ได้พูดถึง
ช่วงเวลาทุกข์ยากลำบากที่ร้ายแรง (Tribulation การถูกข่มเหง) 
ซึ่งประกอบด้วย:

1. สิ่งชั่วร้ายถูกเปิดโปง
2. ผู้เชื่อจะถูกชำระให้บริสุทธิ์
3. การฟื้นฟูที่น่าอัศจรรย์จะเกิดขึ้น

บางคนสอนว่าผู้เชื่อทั้งหลายจะถูกรับขึ้นไปโดยทูตสวรรค์ก่อนช่วงเวลายาก
ลำบากนั้น หรือในระหว่างช่วง
ที่เกิดความยากลำบากนั้น อย่างไรก็ตามไม่มีการบันทึกไว้ในข้อพระคัมภีร์ที่ระบุว่าการรับขึ้นไปนั้นจะเกิด “ก่อน” หรือ   “ระหว่าง” การถูกข่มเหง แต่ทุกข้อพระคัมภีร์ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์การรับ
ขึ้นไปนั้นจะเกิดขึ้น “ในภายหลัง

1. เยชูวาห์ สอนให้เรา “อดทนจนถึง “ที่่สุด”(มัทธิว 24:13)
2. จะมีบางคนจะต้อง “หนี” ไปที่ภูเขา (ข้อ 16) ไม่มีความจำเป็นต้องหนี หากคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว
3. พระเจ้าจะย่น” วันเหล่านั้นให้สั้นเข้าเพราะเห็นแก่ผู้ที่ถูกเลือกสรร” (ข้อ 22) พระองค์ย่นช่วงเวลาสิ้น
ยุคเพื่อเหล่าธรรมมิกชน แต่พระองค์ไม่พาพวกเค้าออกไปก่อนที่ทุกอย่างจะสิ้นสุด
4. เยชูวาห์ เตือนผู้เชื่อที่เราจะไม่ “ถูกล่อลวง” หรือ “กลัว” ในช่วงเวลานั้น (ข้อ 4, 5 และ 25) 
ซึ่งถ้าเราไม่
ได้อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นคำเตือนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความหมาย
5. ช่วงเวลาที่ทูตสวรรค์มานั้นจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน “หลังสิ้นการถูกข่มเหง” (มัทธิว 24:29,มาระโก13:24) “จากนั้น” (ข้อ 30)  จะมีการเสด็จกลับมาครั้งที่สองและการรับขึ้นไป
6. เยชูวาห์ เปรียบเทียบเหตุการณ์น้ำท่วมในสมัยโนอาห์ซึ่งเกิดขึ้น "ในวันนั้น" ที่โนอาห์เข้าเรือ ไม่ใช่
ก่อนหน้า
7. เยชูวาห์ เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับการทำลายเมืองโสโดม ซึ่งเกิดเหตุ"ในวันนั้นที่โลทออกมา" (ลูกา 17:29) ซึ่งไม่ได้เกิดก่อนหน้านั้นแม้วินาทีเดียว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น