ช่วงเวลาแห่งการถูกรับขึ้นไป (Timing of the Rapture)

ช่วงเวลาแห่งการถูกรับขึ้นไป (Timing of the Rapture)
โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์ (Asher Intrater)


พื้นฐานคำสอนของเยชูวาห์ (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู)ที่ เกี่ยวกับ
ช่วงเวลาสิ้นยุค อยู่ในพระกิตติคุณทั้งสามบท (มัทธิว บทที่ 24,
มาระโก บทที่ 13และลูกา บทที่ 21) 
อาเชอร์ อินเทรเตอร์
(
Asher Intrater)

พระองค์ได้สรุปและอธิบายคำสอนของผู้เผยพระวจนะชาวอิสราเอลทั้งหมด เหล่าอัครฑูตเขียน       
พระคัมภีร์โดยอิงจากสิ่งที่เยชูวาห์สอน
ในมัทธิว เยชูวาห์พูดถึง 2 ครั้ง คือในข้อ 31 และ 40 เกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอันหนึ่งที่ผู้เชื่อ
ทั้ง
หลายจะถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอากาศโดยเหล่าทูตสวรรค์ (Rapture การถูกรับ
ขึ้นไป) และพระคัมภีร์ได้พูดถึง
ช่วงเวลาทุกข์ยากลำบากที่ร้ายแรง (Tribulation การถูกข่มเหง) 
ซึ่งประกอบด้วย:

1. สิ่งชั่วร้ายถูกเปิดโปง
2. ผู้เชื่อจะถูกชำระให้บริสุทธิ์
3. การฟื้นฟูที่น่าอัศจรรย์จะเกิดขึ้น

บางคนสอนว่าผู้เชื่อทั้งหลายจะถูกรับขึ้นไปโดยทูตสวรรค์ก่อนช่วงเวลายาก
ลำบากนั้น หรือในระหว่างช่วง
ที่เกิดความยากลำบากนั้น อย่างไรก็ตามไม่มีการบันทึกไว้ในข้อพระคัมภีร์ที่ระบุว่าการรับขึ้นไปนั้นจะเกิด “ก่อน” หรือ   “ระหว่าง” การถูกข่มเหง แต่ทุกข้อพระคัมภีร์ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์การรับ
ขึ้นไปนั้นจะเกิดขึ้น “ในภายหลัง

1. เยชูวาห์ สอนให้เรา “อดทนจนถึง “ที่่สุด”(มัทธิว 24:13)
2. จะมีบางคนจะต้อง “หนี” ไปที่ภูเขา (ข้อ 16) ไม่มีความจำเป็นต้องหนี หากคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว
3. พระเจ้าจะย่น” วันเหล่านั้นให้สั้นเข้าเพราะเห็นแก่ผู้ที่ถูกเลือกสรร” (ข้อ 22) พระองค์ย่นช่วงเวลาสิ้น
ยุคเพื่อเหล่าธรรมมิกชน แต่พระองค์ไม่พาพวกเค้าออกไปก่อนที่ทุกอย่างจะสิ้นสุด
4. เยชูวาห์ เตือนผู้เชื่อที่เราจะไม่ “ถูกล่อลวง” หรือ “กลัว” ในช่วงเวลานั้น (ข้อ 4, 5 และ 25) 
ซึ่งถ้าเราไม่
ได้อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นคำเตือนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความหมาย
5. ช่วงเวลาที่ทูตสวรรค์มานั้นจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน “หลังสิ้นการถูกข่มเหง” (มัทธิว 24:29,มาระโก13:24) “จากนั้น” (ข้อ 30)  จะมีการเสด็จกลับมาครั้งที่สองและการรับขึ้นไป
6. เยชูวาห์ เปรียบเทียบเหตุการณ์น้ำท่วมในสมัยโนอาห์ซึ่งเกิดขึ้น "ในวันนั้น" ที่โนอาห์เข้าเรือ ไม่ใช่
ก่อนหน้า
7. เยชูวาห์ เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับการทำลายเมืองโสโดม ซึ่งเกิดเหตุ"ในวันนั้นที่โลทออกมา" (ลูกา 17:29) ซึ่งไม่ได้เกิดก่อนหน้านั้นแม้วินาทีเดียว


ความคิดเห็น