24 พฤศจิกายน 2559

ความเห็นพ้องทั่วไปอย่างเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับเรื่องสิ้นยุค( End Time General Consensus)

ความเห็นพ้องทั่วไปอย่างเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับเรื่องสิ้นยุค 
โดย ดาเนียล จัสเตอร์ (Dan Juster)
Eschatology หรือศาสนศาสตร์ยุคสุดท้าย คือคำสอนเรื่องเวลาสิ้นยุค และยุคใหม่ที่จะมา
ในโลกของคริสเตียนได้มีการพัฒนาความเห็นพ้องทั่วไปเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ยุคสุดท้าย เราแทบจะเรียกประเด็นเหล่านี้ว่าความจริงของวันนี้ได้ ถึงแม้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ตระหนักเช่นนั้น และนี่คือความเห็นพ้องทั่วไปอย่างเป็นเอกฉันท์:  
เวลาสิ้นยุคเริ่มจากการเสด็จมาของพระเยซู ต่อด้วยการสิ้่นพระชนม์ การฟื้นคืนพระชนม์ และการมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน   วันเพนเทคอสต์ (Shavuot ชาวูโอท) แผ่นดินของพระเจ้าได้มาแล้ว แต่การสำแดงอย่างเต็มรูปแบบจะมาพร้อมกับการเสด็จมาครั้งที่ 2 ของเยชูวาห์
ดาเนียล จัสเตอร์ (Dan Juster)
กลียุคและการแทรกแซง (Cataclysm and Intervention)
ช่วงวันท้ายๆของเวลาสิ้นยุคนั้นอ้างถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่นานก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู ช่วงเวลานี้รวมถึง    การทดลองที่ยากเข็ญที่จะเกิดกับผู้คนของพระเจ้าในช่วงที่เขาทั้งหลายจะถูกต่อต้านด้วยอำนาจมืด ในความคิดของชาวยิว ช่วงเวลานี้จะถูกเรียกเหมือนเป็นช่วงเจ็บท้องคลอดเพื่อกำเนิดพระเมสสิยาห์หรือพระผู้ช่วยให้รอด (Sanhedrin 98 แซนเฮดริน 98) คำสอนเรื่องสิ้นยุคแบบดั้งเดิมของชาวยิวนั้นมีความสอดคล้องกับคริสตจักร ในเรื่องการถูกทดลองใหญ่ในช่วงสิ้นยุค ผมเรียกมุมมองแบบนี้ว่า - กลียุคและการแทรกแซง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายนั้นประชาชนของพระเจ้าจะถูกช่วยกู้ และเราจะเข้าสู่ยุคหน้าที่จะมาถึง ความเห็นพ้องกว้างๆอย่างเป็นเอกฉันท์นี้ได้สะท้อนออกมาแม้ในประมวลคำสอนของโรมันคาทอลิคก็ตาม
ที่พูดว่าก่อนการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ คริสตจักรต้องผ่านบททดสอบสุดท้ายที่จะเขย่าความเชื่อของผู้เชื่อหลายคน การถูกข่มเหงนี้ที่มาพร้อมการแสวงบุญบนโลกนี้จะเปิดเผย “ความลึกลับของสิ่งชั่วร้าย” ในรูปแบบของการล่อลวงทางศาสนาที่ดูเหมือนช่วยแก้ปัญหาให้กับมนุษย์โดยแลกกับการจ่ายราคาด้วยการปฏิเสธความจริง  การล่อลวงทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ       ผู้ต่อต้านพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดปลอม(a pseudo-messianism) โดยมนุษย์ที่ยกตนเองขึ้นแทนพระเจ้า และพระเมสสิยาห์ที่มาในกายมนุษย์ 675
คริสตจักรจะเข้าสู่สง่าราศีของอาณาจักรผ่านปัสกาครั้งสุดท้าย เมื่อเธอจะติดตามองค์เจ้านายของเธอในความตาย และการฟื้นขึ้น อาณาจักรจะสมบูรณ์ แต่ไม่ใช่ด้วยชัยชนะจากอำนาจของคริสตจักรที่ทวีขึ้น แต่โดยชัยชนะของพระเจ้าเหนือความเหิมเกริมของความชั่วร้ายเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น 677

แล้วอิสราเอล? (
What About Israel?)
คำสอนของเราสอดคล้องป็นอย่างมากกับความเห็นพ้องอย่างเป็นเอกฉันท์นี้ แต่เราเชื่อว่ามันได้ขาดชิ้นส่วนสิ้นยุคที่เชื่อมต่อกับอิสราเอล และชาวยิว ข้อพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูได้กล่าวถึงการสู่รบครั้งสุดท้าย (โยเอล 3 อิสยาห์ 25-27 เอเสเคียล 38-39 และอื่นๆอีกมาก) ที่ได้เชื่อมโยงชาวยิวในอิสราเอลกับการสิ้นยุคนี้  ให้เรายกตัวอย่างมาสักข้อ
เศคาริยาห์ 12, 14 - เราได้อ่านเรื่องการบุกรุกของนานาชาติและการสู้รบเพื่อเยรูซาเล็ม และนี่นำไปสู่ช่วงเวลาการกลับใจหลังสงครามอย่างน่าอัศจรรย์ และอิสราเอลจะมองพระองค์นั้นผู้ซึ่งเขาได้แทง (12:10) คืออิสราเอลหันกลับมาหาพระเยซู และในช่วงปลายของสงครามครั้งใหญ่นี้ ประชาชาติทั้งหลายจะหันกลับสู่พระเจ้า และนมัสการพระองค์ในเยรูซาเล็มทุกปีในช่วงเทศการอยู่เพิง Feast of Tabernacles (Sukkot สุคท)
เราซาบซึ้งที่ในยุคสมัยของเรานี้ ได้เริ่มมีความเห็นพ้องกันทั่วไป สู่ความเป็นเอกฉันท์ถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างอิสราเอลและชาวยิวต่อศาสนศาสตร์ยุคสุดท้ายของคริสตจักร เฉกเช่นที่อิสราเอลและชาวยิวเคยเป็นศูนย์กลาง จุดรวมความสนใจของผู้เผยพระวจนะชาวฮีบรูในอดีตขณะที่กำลังเผยถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นยุค

ข้อมูลจาก http://reviveisrael.org/end-time-general-consensus/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น