01 พฤศจิกายน 2559

พระนามอัศจรรย์อยู่ท่ามกลางเรา

บทความครั้งนี้ ผมขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระนามของพระเยซูคริสต์  พระนามของพระองค์ทรงเป็นพระนามอัศจรรย์เพื่อเป็นการเปิดประตูสู่การก้าวกระโดดในมิติอัศจรรย์ร่วมกับพระองค์ 

พระนาม พระเยซู (Jesus) หรือ พระเยซูแห่งนาซาเรธ (Jesus of Nazareth) เป็นชาวยิวซึ่งเป็นศาสดาของคริสต์ศาสนา ชาวคริสต์เรียกเยซูแห่งนาซาเร็ธว่า พระเยซูคริสต์ และถือว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า เป็นพระเจ้าเอง และเป็นหนึ่งในพระตรีเอกานุภาพ

คำว่า "เยซู" มาจากคำในภาษากรีกคือ "อิเอซูส" Ιησους ซึ่งมาจากการถ่ายอักษรชื่อ Yeshua     [เยชูวา] ในภาษาอราเมอิกหรือฮีบรูอีกทอดหนึ่ง คริสตชนอาหรับเรียกเยซูว่า "ยาซูอฺ" ตามภาษาซีรีแอก (Syriac)  ส่วนชาวอาหรับมุสลิมเรียกว่า "อีซา" ตามอัลกุรอาน ความหมายคือ "ผู้ช่วยให้รอด"

       ส่วนคำว่า "คริสต์" เป็นสมญาซึ่งมาจากคำในภาษากรีกว่า "คริสตอส" Χριστός [Christos]  ซึ่งเป็นคำแปลของคำภาษาฮีบรู Messiah อันหมายถึง "ผู้ได้รับการเจิม" ชาวอาหรับเรียกว่า "มะซีฮฺ" ซึ่งหมายถึงการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สูงส่ง เช่น กษัตริย์มหาปุโรหิต ศาสดาประกาศ เป็นต้น 

(ข้อมูลจาก สารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย)  

            ตามคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ 

อิสยาห์ 9:6   “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา  มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา  และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน  และท่านจะเรียกนามของท่านว่า  "ที่ปรึกษามหัศจรรย์  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  พระบิดานิรันดร์  องค์สันติราช"

การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์เป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับมวลมนุษย์ ผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ก็ได้รับของขวัญอันล้ำค่ากว่าสิ่งใดในโลก เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา (อิมมานูเอล)

มัทธิว 1:23   ดูเถิด  หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง  และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล  (แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา)
           
พระนามของพระเยซูคริสต์ จึงมีความสำคัญต่อชีวิตของเรา เพราะพระองค์ทรงเป็น

1.    ที่ปรึกษามหัศจรรย์  (Wonderful  Counsellor)
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ ผู้ทรงสามารถประทานทางออกแก่ผู้ที่เผชิญปัญหา ผู้ใดก็ตามที่ถ่อมใจลง  ขอคำปรึกษาและพึ่งพาพระองค์จะไม่ผิดหวังเลย เพราะพระองค์ทรงสัพพัญญู เปี่ยมด้วยพระปัญญา  จึงสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างมหัศจรรย์

2.    พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  (Mighty God)
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ มีฤทธานุภาพสูงสุด

เอเฟซัส 1:21-22     
21   สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง  เหนือศักดิเทพ  เหนืออิทธิเทพ  เหนือเทพอาณาจักร  และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น  มิใช่ในยุคนี้เท่านั้น  แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย
22   พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์  และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร

  ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์จะได้รับการปกป้องดูแลอย่างดี และไม่มีสิ่งใด  ปัญหาใดของเราจะเกินกำลังของพระองค์เพราะพระองค์กระทำได้ทุกสิ่งด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

มาระโก 10:27   พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่า  "ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้  แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้า  เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง"

3.    พระบิดานิรันดร์ (Everlasting   Father
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นดั่งบิดาในฝ่ายจิตวิญญาณของผู้เชื่อทุกคน  พระองค์เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อให้มนุษย์กลับมามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า  โดยพระองค์เราจึงสามารถเข้าหาพระเจ้าได้ตลอดเวลา เราผู้ซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าได้รับการปกป้องดูแล  การสั่งสอน และได้รับความรัก ความอบอุ่นจากพระองค์  พระองค์ทรงพระชนม์เป็นนิตย์  และทรงอยู่กับเราตลอดไป

ยอห์น 14:6   พระเยซูตรัสกับเขาว่า  "เราเป็นทางนั้น  เป็นความจริงและเป็นชีวิต  ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา

โรม 8:15   เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก  แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า  ให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า "อับบา"คือพระบิดา

4.    องค์สันติราช (Prince of Peace
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์สันติภาพ  ผู้นำการคืนดีกับพระเจ้ามาสู่มวลมนุษย์  และนำสันติภาพและสันติสุขมาสู่มนุษย์  ผู้ที่ต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจจะได้รับสันติสุขที่ท่วมท้นเป็นสันติสุขทีเกินบรรยายและไม่อาจหาได้จากโลกนี้

ยอห์น 14:27  เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย  สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น  เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้  อย่าให้ใจของท่านวิตก  และอย่ากลัวเลย

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณ อาจารย์ปัทมโรจน์ สำหรับความรู้และความเข้าใจ ขอพระเจ้าอวยพระพรอย่างยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้ ตลอดการดำเนินชีวิตในวิถึของลูกพระเจ้า องค์ผู้สูงสุด เอเมนคะ

    ตอบลบ