04 พฤศจิกายน 2559

สรุปทิศทางปี 5777 Ayin Zayin เพื่อเข้าใจและดำเนินในเวลาของพระเจ้า

บทความครั้งนี้ ผมขอสรุปทิศทางปี 5777 อายิน ซายิน (Ayin Zayin)  ปีแห่งดาบสิทธิอำนาจการปกครอง (Year of The Ruling Sword) 
เป็นการสรุปคำสอน เรื่อง เข้าใจและดำเนินในเวลาของพระเจ้า ปี 5777  โดย อ.นิมิต พานิช ศบ.คริสตจักรแห่งพระบัญชา
ผู้อ่านสามารถเข้าไปฟังคำสอนที่แชร์ไว้ใน https://www.youtube.com ได้ครับ 

ปี 5777 Ayin Zayin ปีแห่งดาบสิทธิอำนาจการปกครอง

พระเจ้ากำลังตรัสอะไร เกี่ยวกับปีนี้ ?

1. ปีแห่งดาบ  มีสงครามทั้งในสวรรค์ และในแผ่นดินโลก แต่กระนั้น ก็เป็น…แต่พระยาห์เวห์จะปราบสิ่งสารพัดด้วยดาบแห่งสิทธิอำนาจ

2.ปีแห่งการสวมมงกุฎ!  ชัยชนะ!  ความหวังที่เต็มเปี่ยม!

 3. ปีแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  ซึ่งพระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวไปทั่วโลกและสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์

4. ปีแห่งการเห็นพ้องไปกับวาระเวลาของพระเจ้า   วาระแห่งการนัดหมายที่เราจะอธิษฐานแสวงหาและพบพระองค์ได้เสมอ

5. ปีที่จะจดจำ  จงระลึกถึงพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในอดีต และเพิ่มพูนความเชื่อขึ้นเพื่ออนาคต

6.ปีแห่งการสรรเสริญ ยึดพระวจนะของพระเจ้าไว้ และยกชูขึ้นต่อพระองค์!  จงทำให้ฟ้าสวรรค์ส่องสว่างด้วยคำสรรเสริญ

7.  ปีแห่งต้นมะกอกเทศ  คนอิสราเอลจะต้องตื่นขึ้นมา เป็นปีแห่งการเป็นคนใหม่คนเดียวกัน(One New Man)

เป็นเวลาที่จะเข้าไปสู่สิ่งใหม่ เพื่อการปกครองของพระเมสสิยาห์  

เราสามารถเริ่มต้นปี 5777 ปีที่ดาบขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเคลื่อนไหวไปทั่วโลก เป็นปีแห่งการทำสงครามเพื่อไปสู่ชัยชนะที่สมบูรณ์  มีบทสรุป ที่กำลังจะเกิดขึ้น  

กิจการฯ 3:21 ​พระ​องค์​นั้น​สวรรค์​จะต้อง​รับ​ไว้​จนถึง​วาระ​เมื่อ​สิ่ง​สารพัด​จะ​ตั้งขึ้น​ใหม่ ตาม​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ได้​ตรัส​ไว้​โดย​ปาก​บรรดา​ผู้เผย​พระ​วจนะ​บริสุทธิ์​ของ​พระ​องค์​ตั้งแต่​กาล​โบราณ​มา​

ฮีบรู 8:1 เรื่อง​ที่​เรา​พูด​อยู่นื้​มี​ข้อ​ที่​สำคัญ​คือ เรา​มี​มหา​ปุโรหิต​อย่าง​นี้ คือ​มหา​ปุโรหิต​ผู้​ประทับ​เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​แห่ง​พระ​องค์ ผู้​ยิ่งใหญ่​ใน​สวรรค์

คริสเตียนจึงต้องเรียนรู้ที่จะทำสงครามฝ่ายวิญญาณ เพื่อการมีชัยชนะเหนือความตึงเครียดของ “ฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลง”!

เราต้องเรียนรู้ว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรในฤดูกาลแห่งการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่นี้
ในฤดูกาลแห่งทางแยกแห่งความขัดแย้งนี้ พระสัญญาของพระเจ้า และการเข้ามาเชื่อมต่อเห็นพ้อง จะเป็นกุญแจแห่งการปลดล็อคอนาคตของเรา หากปราศจากความเชื่อ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า (ฮีบรู 11:6) 
จงรู้ถึงประสิทธิภาพของตัวเรา  ให้รอบตัวของเรารายล้อมไปด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่ง ที่เราต้องการ  เพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์และ การเคลื่อนเข้าสู่มิติแห่งอัครทูตสมัยใหม่

พระเจ้าทรงเลือกและทรงเจิมไว้ด้วยอำนาจอธิปไตยของพระองค์ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเก่าและทำ     ความเข้าใจในพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นเหตุของการเกิดสงครามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
เตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับยักษ์ที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง   
การใช้อาวุธแบบใหม่ สำหรับสงครามใหม่ ๆ ประพฤติตัวอย่างฉลาดในท่ามกลางศัตรู    ดำเนินอยู่ในวาระเวลาของพระเจ้า ในขณะที่คุณทำสงครามกับโครงสร้างเก่า เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่


ให้เรายึดมั่นอยู่ในพระสัญญาต่าง ๆของพระเจ้า ทำความเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นปัจจัยสำคัญ และสิ่งใดที่กีดกั้นคนหนึ่งไว้ไม่ให้ไปสู่ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้     รับการนำเอาการเปิดเผยสำแดงใหม่ๆ 

เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ด้วยการ ออกมาจากความมั่นคง  การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น  การเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดโอกาส เราต้องเรียนรู้ที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลง กลายมาเป็นพันธมิตร 
การประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจแบบการเจิมของเผ่าเศบูลุน เราจำต้องเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เข้ากับวาระเวลาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ยังคงรักษาค่านิยมหลักของเราไว้  รวมถึงรักษาขอบเขตที่ได้รับมอบหมายเอาไว้ เพื่อความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าของเรา 

การถวายเป็นกุญแจสู่พระพร
สุภาษิต 3:9-10 
9 จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า
10 แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดม และบ่อก็ของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่น

ก้าวสู่บทสรุปแห่งชัยชนะ ด้วยการตระหนักว่าปีนี้เป็นปีของสิ่่งต่างๆดังนี้

1.ปีแห่งการเผยพระวจนะ  รับคำเผยพระวจนะ อธิษฐานใคร่ครวญและดำเนินตามทางทรงนำ


อาโมส 3:7 แท้‍จริง​พระ‍ยาห์‌เวห์​องค์‍เจ้า‍นาย​ไม่​ทรง​ทำ​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง‍ใดโดย​ไม่​เปิด‍เผย​ความ​ลี้‍ลับให้​แก่​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​พระ‍องค์ คือ​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ

2.ปีแห่งการติดอาวุธและพร้อมรบ  เพื่อต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณ

2 ทิโมธี 3:17เพื่อ​คน​ของ​พระ‍เจ้า​จะ​มี​ความ​สามารถ​และ​พรัก‍พร้อม​เพื่อ​การ​ดี​ทุก‍อย่าง  
เอเฟซัส 6:12,17
12  เพราะ​เรา​ไม่‍ได้​ต่อ‍สู้​กับ​เนื้อ‍หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อ‍สู้​กับ​พวก​ภูต‍ผี​ที่​ครอบ‍ครอง พวก​ภูต‍ผี​ที่​มี​อำนาจ พวก​ภูต‍ผี​ที่​ครอง​พิภพ​ใน​ยุค​มืด​นี้ ต่อ‍สู้​กับ​พวก​วิญ‌ญาณ​ชั่ว​ใน​สวรรค‌สถาน
17 จง​เอา​ความ​รอด​เป็น​หมวก​เหล็ก​ป้อง‍กัน​ศีรษะ และ​จง​ถือ​พระ‍แสง​ของ​พระ‍วิญ‌ญาณ​คือ​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า

3.ปีแห่งฤดูกาลที่เราต้องเผชิญกับการเฝ้ามองสิ่งที่ยั่วยวน 

เราจะถูกล่อลวงด้วยคำสอนเท็จหรือสิ่งที่ถูกใจมากกว่าความถูกต้อง อยากมั่งมี  การล่อลวงเรื่องเพศ คำที่พูดว่า "ใครเขาก็ทำกัน" แต่เราต้องแตกต่าง ไม่ทำตามในสิ่งที่ผิด 

1 ยอห์น 2:15-17
15 อย่า​รัก​โลก​หรือ​สิ่ง‍ของ​ใน​โลก ถ้า​ใคร​รัก​โลก ความ​รัก​ของ​พระ‍บิดา​ไม่‍ได้​อยู่​ใน​ผู้​นั้น
16 เพราะ​ว่า​ทุก‍สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​โลก คือ​ตัณ‌หา​ของ​เนื้อ‍หนัง​และ​ตัณ‌หา​ของ​ตา และ​ความ​ทะ‌นง​ใน​ลาภ‍ยศ​ไม่‍ได้​มา​จาก​พระ‍บิดา แต่​มา​จาก​โลก
17และ​โลก​กับ​สิ่ง​ยั่ว‍ยวน​ของ​โลก​กำลัง​ผ่าน​พ้น​ไป แต่​คน​ที่​ประ‌พฤติ​ตาม​พระ‍ทัย​ของ​พระ‍เจ้า​จะ​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์ ศัตรู​ของ​พระ‍คริสต์

4.ปีแห่งการเผชิญหน้าที่มาจากพระเจ้า 

ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างกันจะต้องถูกจัดการและทำให้เข้าที่ เผชิญหน้ากับคนที่ขัดแย้งกับเรา เราจะกลับสู่การคืนดีในความสัมมพันธ์

5.ปีแห่งการร้องอุทานดังๆออกมา 


6.ปีแห่งทองคำ เป็นปีแห่งการเจริญรุ่งเรือง เป็นปีแห่งการลุกขึ้นฉายแสง(อิสยาห์ 60) ปีแห่งภูเขาเศรษฐกิจ

 อิสยาห์  61:6 แต่​เขา​จะ​เรียก​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ว่า​ปุโรหิต​ของ​พระ​เจ้า คน​จะ​พูด​ถึง​เจ้า​ว่า​เป็น​ผู้​ปรนนิบัติ​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา เจ้า​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับประทาน​ความ​มั่ง​คั่ง​ของ​บรรดา​ประชาชาติ และ​เจ้า​จะ​อวด​ความ​มั่ง​มี​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย 

 อิสยาห์  
45:3 เรา​จะ​ให้​ทรัพย์​สมบัติ​แห่ง​ความ​มืด​แก่​เจ้า และ​ขุมทรัพย์​ใน​ที่​ลี้​ลับ เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​รู้​ว่า คือ​เรา ​พระ​เจ้า ​พระ​เจ้า​แห่ง​อิสราเอล ซึ่ง​เรียก​เจ้า​ตาม​ชื่อ​ของ​เจ้า


7.ปีแห่งการแบ่งแยกระหว่างข้าวสาลีกับแกลบ มีการฝัดล่อนและคัดแยกไม่มีใครฝัดเราได้เพราะเราเป็นข้าวสาลีที่มีน้ำหนัก 

สดุดี 1:4 คน​อธรรม​ไม่​เป็น​เช่นนั้น แต่​เป็น​เหมือน​แกลบ​ซึ่ง​ลม​พัด​กระจาย​ไป

มัทธิว 3:12 ​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​ถือ​พลั่ว​พร้อม​แล้ว และ​จะ​ทรง​ชำระ​ลาน​ข้าว​ของ​พระ​องค์​ให้​ทั่ว ​พระ​องค์​จะ​ทรง​เ​ก็​บ​ข้าว​ของ​พระ​องค์​ไว้​ใน​ยุ้ง​ฉาง แต่​พระ​องค์​จะ​ทรง​เผา​แกลบ​ด้วย​ไฟ​ที่​ไม่​รู้​ดับ”

8.ปีแห่งนิมิตและพละกำลังใหม่ และน้ำองุ่นใหม่  โครงสร้างเก่าในหัวใจต้องเปลี่ยนใหม่

มัทธิว  9:17 และ​เขา​ไม่​เอา​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่ มา​ใส่​ใน​ถุง​หนัง​เก่า ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​ถุง​หนัง​จะ​ขาด น้ำ​องุ่น​จะ​รั่ว ทั้ง​ถุง​หนัง​ก็​จะ​เสีย​ไป​ด้วย แต่​เขา​ย่อม​เอา​น้ำ​องุ่น​หมัก​ใหม่​ใส่​ใน​ถุง​หนัง​ใหม่ แล้ว​ทั้ง​สอง​อย่าง​ก็​อยู่​ดี​ด้วย​กัน​ได้”


9.ปีที่จะไหลออกไปและทะลวงเข้าไปในพรมแดนใหม่ๆ ปีแห่งการเก็บเกี่ยว พระเจ้ากำลังส่งฝนชุกปลายฤดูมา โยเอล 2:23 “โอ บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​ศิโยน​เอ๋ย จง​ยินดี​เถิด จง​เปรม​ปรีดิ์​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​พวกเจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ประทาน​ฝน​ต้น​ฤดู​แก่​เจ้า​เพื่อแสดง​ความ​ชอบ​ธรรม และ​ทรง​เท​ฝน​ลง​มา​ให้​พวกเจ้า คือ​ฝน​ต้น​ฤดู​และ​ฝน​ชุก​ปลาย​ฤดู​อย่างแต่​ก่อน

สามารถฟังคำสอนเรื่อง เข้าใจและดำเนินในเวลาของพระเจ้า ปี 5777 โดยอ.นิมิต พานิช ได้ที่ link นี้ครับ
 เข้าใจและดำเนินในเวลาของพระเจ้า ปี 5777# 1

 เข้าใจและดำเนินในเวลาของพระเจ้า ปี 5777# 2

 เข้าใจและดำเนินในเวลาของพระเจ้า ปี 5777#3


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น