16 กรกฎาคม 2560

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของอัครทูตในอิสราเอล(Apostolic Integrity and Authenticity in Israel)

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของอัครทูตในอิสราเอล(Apostolic Integrity and Authenticity in Israel)  โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์( Asher Intrater)
ในยุคนี้ เรากำลังได้เห็นการริ้อฟื้นพันธกิจของอัครทูตและผู้เผยพวจนะ (เอเฟซัส 4:11-13) ในพระกายของพระเมสสิยาห์ และทีละเล็กทีละน้อยพันธกิจของอัครทูตและผู้เผยพวจนะก็กำลังได้รับการรื้อฟื้นท่ามกลางผู้ที่หลงเหลืออยู่ในอิสราเอล แต่แล้วพันธกิจของอัครทูตและผู้เผยพวจนะส่วนใหญ่ในอิสราเอลนั้นถูกขยายเกินจริงหรือไม่ก็เป็นของปลอม และการเคลื่อนที่สามารถวัดในมาตฐานสากลว่าถูกต้องนั้นก็ถูกนำเข้ามาจากต่างชาติ ไม่ได้กำเนิดที่อิสราเอลแต่อย่างใด (ไม่ใช่พันธกิจท้องถิ่น)
อาจารย์เปาโล (เซาโล) ได้กล่าวถึงสงครามเหนือธรรมชาติใน 2 โครินธ์ 10:3-5 และสาระสำคัญของ         2 โครินธ์ 10-12 ก็ได้กล่าวถึงการต่อสู้เพื่อแยกแยะให้ออกระหว่างอัครทูตแท้ และอัครทูตเทียม (2 โครินธ์ 11:13) สงครามฝ่ายวิญญาณหลักที่อาจารย์เปาโลได้เผชิญ ใน 3 บทนี้ เกี่ยวกับความถูกต้องและ       ความน่าเชื่อถือของพันธกิจอัครทูต และช่างเป็นมุมมองที่เปิดโลกทัศน์ให้เราเป็นอย่างมาก!
ความท้าทายฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ต่อหน้าพวกเราและก็เป็นความปรารถนาจากเบื้องลึกของใจผมก็คือความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของพันธกิจอัครทูตท้องถิ่นในอิสราเอลที่มีสิทธิอำนาจของอัครทูตอย่างแท้จริง ความน่าเชื่อถือนั้นนำมาซึ่งสิทธิอำนาจ การเป็นพันธกิจท้องถิ่นของอิสราเอลก็เป็นการทำให้เห็นถึง   ความถูกต้อง สำนวนที่เป็นที่นิยมที่อิสราเอล “ความจริงจากแผ่นดิน facts on the ground”                   ในฝ่ายวิญญาณสำนวนนี้สามารถหมายถึงการเกิดผลที่แท้จริงในผู้คนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินอิสราเอล   (คนท้องถิ่น)
[หมายเหตุ: พันธกิจจะต้องเป็นพันธกิจท้องถิ่นต่อเมื่อเรียกตัวเองว่าเป็นพันธกิจของ “อิสราเอล” หรือของ “ชาวยิว” เอง ไม่เช่นนั้น ก็ไม่จำเป็น ปัจจัยที่บ่งบอกความเป็นท้องถิ่นนั้นก็คือ ประสบการณ์ทำงาน, สถานที่เกิด, เชื้อสายวงศ์ตระกูล, การใช้ภาษาฮีบรู, ภาษี, การเข้าถึงวัฒนธรรม, มุมมองทางประวัติศาสตร์ หรือ การเชื่อมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน, การเป็นพลเมือง, การรับใช้ทางทหาร, การช่วยเหลือผู้ยากไร้, และ         การบริการที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ในทำนองเดียวกันที่เยชูวาห์เองก็เติบโตมาและทำงานเป็นเวลาถึง 30 ปี ก่อนที่พระองค์จะเริ่มทำพันธกิจสั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐ]
การริ้อฟื้นของทีมพันธกิจของอัครทูตและผู้เผยพวจนะในอิสราเอลนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการการริ้อฟื้นพันธกิจของอัครทูตและผู้เผยพวจนะดั้งเดิมที่เคยมีในศตวรรษที่หนึ่ง แต่การรื้อฟื้นนี้เป็นกุญแจหลัก         ในการวางตำแหน่งที่ถูกต้องของการปกครองฝ่ายวิญญาณของพระกายของพระเมสสิยาห์โดยรวม         ในภาพใหญ่
หากพันธกิจของอัครทูตและผู้เผยพวจนะในอิสราเอลมีความถ่อมและหัวใจของผู้รับใช้ พวกเค้าสามารถเป็นแหล่งแห่งพระพรนำไปสู่การฟื้นฟูและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และยิ่งถ้ามีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ พวกเค้าจะกลายเป็นเครื่องมือใช้ทำยุทธศาสตร์อย่างดีในอาณาจักรของพระเจ้าในระหว่างที่เรากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จมาของเยชูวาห์
ข้อมูลจาก http://www.reviveisrael.org/apostolic-integrity-and-authenticity-in-israel/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น