14 กรกฎาคม 2560

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Remnant(คนที่เหลืออยู่)

บทความเรื่อง "ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Remnant(คนที่เหลืออยู่)" 

โดย Haiyong Kavilar
           ในหลายปีที่ผ่านมาผมได้พบปะกับพี่น้องหลายโบสถ์หลายคณะและหลายองค์กรบางทีผมยังได้พบปะกับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มที่ลึกลับบางกลุ่มด้วยจากประสบการณ์ของผม มีความเข้าใจผิดประการหนึ่งที่ทำให้การร่วมประสานกันในพระกายมีปัญหานั่นก็คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องRemnant อันแปลเป็นภาษาไทยว่า “คนที่เหลืออยู่”
             คำว่าคนที่เหลืออยู่ เป็นคำที่ใช้ในพระคัมภีร์ ซึ่งมักมีการใช้ในบริบทที่ว่าแม้ว่าคนอิสราเอลจะมีอยู่มากมายทว่าคนอิสราเอลส่วนใหญ่กลับไม่ได้นับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไปปรนนิบัติพระอื่นแต่ยังมีคนอิสราเอลจำนวนหนึ่งที่เป็นคนส่วนน้อยที่ยังคงสัตย์ซื่อและนับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าคนอิสราเอลส่วนน้อยที่ยังคงสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านี้ถูกเรียกว่า “คนที่เหลืออยู่”

            คริสเตียนบางคนได้เปรียบเปรยความหมายของคนที่เหลืออยู่ไว้ว่าแม้จะมีคริสเตียนบนแผ่นดินโลกมากมายทว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้ร้อนรนและไม่ได้ยืนอยู่บนฐานที่ถูกต้องแต่บนแผ่นดินโลกนี้จะมีคริสเตียนสักกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นคริสเตียนส่วนน้อยอันเป็นกลุ่มที่ร้อนรนจริงและยืนอยู่บนฐานที่ถูกต้องโดยคริสเตียนส่วนน้อยนี้ถูกเรียกว่า คนที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตามส่วนตัวผมเห็นว่าการเปรียบเปรยแบบนี้เป็นการเปรียบเปรยที่เข้าใจผิดและสร้างปัญหาหลายอย่าง
 อิสราเอลส่วนใหญ่(ที่ปรนนิบัติรูปเคารพ) เทียบเท่ากับ คริสเตียนส่วนใหญ่
อิสราเอลที่ส่วนน้อย(คนที่เหลืออยู่) เทียบเท่ากับคริสเตียนส่วนน้อย(คนที่เหลืออยู่)
การเปรียบเปรยที่เข้าใจผิด
           คนที่เปรียบเปรยแบบนี้ โดยมากแล้วมักจะเชื่อว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ยังคงได้รับความรอดและยังคงเป็นพี่น้องกับคริสเตียนส่วนน้อยทว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ยังคงปรนนิบัติรูปเคารพในทางใดทางหนึ่งอยู่แต่คริสเตียนส่วนน้อยที่อยู่บนฐานที่ถูกต้องจะเป็นเหมือนหญิงพรหมจารีย์ที่บริสุทธิ์และเป็นเจ้าสาวพระคริสต์ที่หมดจดจริงๆคริสเตียนที่เชื่อว่าตนเองเป็นคนที่เหลืออยู่มักจะมีความคิดที่สบประมาทคริสเตียนส่วนใหญ่แต่ก็ยังคงมองคริสเตียนส่วนใหญ่ในฐานะพี่น้องอยู่
             ด้วยการเปรียบเปรยแบบนี้คริสเตียนที่เชื่อว่าตนเป็นคนที่เหลืออยู่มักจะจาบจ้วงลักษณะของคริสตจักรทั่วไปในปัจจุบันโดยมองว่าตนเองยืนอยู่บนฐานที่ถูกต้อง แต่โบสถ์ทั่วไปต่างตกต่ำไปจากมาตรฐานของพระเจ้าและกำลังไหว้รูปเคารพแบบอ้อมๆอยู่
             ความเข้าใจแบบนี้มักจะถูกส่งเสริมผ่านข้อพระคัมภีร์บางข้อ เช่น “จงเข้าไปทางประตูแคบ” (มัทธิว 7:13) คนที่เชื่อว่าตนเองเป็นคนที่เหลืออยู่มักจะตีความว่าตนเองเป็นคนกลุ่มน้อยและอยู่ในประตูแคบที่แท้จริงบางครั้งคนที่เชื่อว่าตนเองเป็นคนที่เหลืออยู่ก็มักจะอธิบายว่า คริสเตียนส่วนใหญ่เป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อน (วิวรณ์ 3:15) ทว่าตัวเขาที่เป็นคริสเตียนส่วนน้อยนั้นเป็นคนที่ร้อนรนจริงและมีหัวใจเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริง
             คนที่เชื่อว่าตนเป็นคนที่เหลืออยู่มักจะมีชื่อเฉพาะในการเรียกกลุ่มของตนโดยมีนัยยะที่เหยียดโบสถ์ทั่วไปบางกลุ่มเรียกตนเองว่า “ผู้มีชัยชนะ” เหตุที่เรียกกลุ่มของตนแบบนี้เนื่องจากมุมมองที่ว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ทั่วไปต่างพ่ายแพ้แต่กลุ่มของพวกเขาเป็นกลุ่มที่มีชัยชนะอย่างแท้จริง
             บางครั้งคนที่เชื่อว่าตนเองเป็นคนที่เหลืออยู่ยังคิดว่าตนเองได้รับภารกิจพิเศษบางอย่างจากพระเจ้าอันเป็นภารกิจที่มอบหมายให้เฉพาะคนส่วนน้อยที่เหลืออยู่โดยภารกิจนี้มักจะเป็นพันธกิจที่มีความพิศดารไปจากพันธกิจของคริสเตียนทั่วไปบ้างก็เชื่อว่าภารกิจที่ตนทำเป็นภารกิจพิเศษเพื่อเตรียมทางให้กับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู
             เอาหล่ะผมได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจผิดในเรื่องคนที่เหลืออยู่มาพอควรแต่ผมยังไม่ได้อธิบายว่าความเข้าใจที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นผมต้องอธิบายว่า การเปรียบเปรยที่ว่าอิสราเอลส่วนใหญ่เปรียบเหมือนคริสเตียนส่วนใหญ่” เป็นการเปรียบเปรยที่ไม่ถูกต้องการเปรียบเปรยที่ถูกต้องคือ คนอิสราเอลส่วนใหญ่เปรียบเหมือนคนในเชื้อชาติของเราที่ยังไม่ได้รับความรอด
 คนอิสราเอลส่วนใหญ่(ที่ปรนนิบัติรูปเคารพ) เปรียบเหมือน คนในเชื้อชาติของเราที่ไม่ได้นับถือพระเยซู
คนอิสราเอลที่เหลืออยู่ เปรียบเหมือน คริสเตียนทุกคนในเชื้อชาติของเรา
การเปรียบเปรยที่ถูกต้อง (และไม่สร้างปัญหา)
           ถ้าว่ากันตามหลักของการชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อคนอิสราเอลส่วนใหญ่ที่ปรนนิบัติรูปเคารพนับว่าเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ได้รับความรอดแต่คนอิสราเอลที่เหลืออยู่เป็นคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับความรอด(ความรอดในที่นี้หมายถึง ได้รับการชำระให้ชอบธรรม) ดังนั้นการเปรียบเปรยที่ว่าอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นเหมือนคริสเตียนส่วนใหญ่ นับเป็นการเปรียบเปรยที่ผิดพลาดเพราะอิสราเอลส่วนใหญ่ที่ปรนนิบัติรูปเคารพเป็นพวกที่ไม่ได้รับความรอดแต่คริสเตียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ต่างก็ได้รับความรอดทั้งสิ้นดังนั้นอิสราเอลส่วนใหญ่ที่ปรนนิบัติรูปเคารพเปรียบเหมือนคนในเชื้อชาติของเราที่ยังไม่ได้รับความรอดและคนอิสราเอลส่วนน้อยที่เหลืออยู่ซึ่งนับถือองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เปรียบเหมือนคริสเตียนทุกคนในเชื้อชาติของเราที่นับถือพระเยซูคริสต์
             ในพระคัมภีร์เปาโลได้เรียกคริสเตียนว่า “ธรรมมิกชน” ซึ่งตามรากศัพท์แล้วหมายถึงคนที่ได้รับการแยกไว้เป็นพิเศษ ตามมุมมองของเปาโล แม้ในเชื้อชาติหนึ่งจะมีหลายๆคนแต่เฉพาะคริสเตียนในเชื้อชาตินั้นเท่านั้นที่ได้รับการแบ่งแยกไว้เป็นพิเศษในสายตาของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนในเชื้อชาติหนึ่งนับเป็นคนที่พระเจ้าทรงแยกไว้เป็นพิเศษและเป็นคนที่เหลืออยู่สำหรับเชื้อชาตินั้นๆ
             ตามหลักพระคัมภีร์แล้วไม่จำเป็นต้องมี ธรรมมิกชนของธรรมมิกชนอีก และไม่จำเป็นต้องมีคนที่เหลืออยู่ของคนที่เหลืออยู่อีกเพราะว่าทุกคนที่นับถือพระเยซูคริสต์ต่างก็เป็นธรรมมิกชนและเป็นคนที่เหลืออยู่อย่างบริบูรณ์แล้วความเข้าใจผิดที่เชื่อว่าโบสถ์ของตนเท่านั้นหรือกลุ่มของตนเท่านั้นที่เป็นคนที่เหลืออยู่เป็นความเข้าใจผิดที่ก่อให้เกิดความหยิ่งในตัวเองและทำให้การร่วมประสานกันในพระกายเกิดปัญหาบางทีความเข้าใจผิดนี้ยังทำให้คริสเตียนบางคนหรือบางกลุ่มชอบทำตัวลึกลับและไม่ยอมเปิดเผยหรือเปิดใจกับคริสเตียนคนอื่นๆทั่วไปความเข้าใจผิดนี้ยังส่งผลให้การปฏิสัมพันธ์กับคริสเตียนทั่วๆไปมีปัญหาด้วยเชื่อผมเถอะ ผมเคยผ่านชีวิตแบบนี้มาก่อนแล้ว!
 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือ Raptureless เขียนโดย Jonathan Welton

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น