19 ธันวาคม 2559

อัครทูตชนิดต่างๆ

บทความเรื่อง  "อัครทูตชนิดต่างๆ" โดย Haiyong Kavilar

แม้คำว่า อัครทูต จะปรากฏในพระคัมภีร์บ่อยกว่าคำว่าศิษยาภิบาล (คำว่าอัครทูตปรากฏในพระคัมภีร์ 97 ครั้ง ส่วนคำว่าศิษยาภิบาลปรากฏในพระคัมภีร์เพียงครั้งเดียว!) แต่หนังสือหรือคำสอนที่เกี่ยวข้องกับอัครทูตก็ยังมีไม่มากนัก กระทั่งในทศวรรษที่ 1990 ก็เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปอัครทูตครั้งใหม่(New Apostolic Reformation) ในช่วงทศวรรษ 1990 นี่เองที่คำสอนและหนังสือเรื่องอัครทูตเริ่มเป็นที่แพร่หลายในคริสตจักร ดังนั้นคำสอนเรื่องอัครทูตจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ การศึกษาเรื่องอัครทูตอย่างลึกซึ้งจึงต้องศึกษาผ่านหนังสือและคำสอนที่เกิดขึ้นหลังปี 1990 เป็นหลัก

ปีเตอร์ แวกเนอร์ (นักวิชาการด้านการเพิ่มพูนคริสตจักรแห่งสถาบันศาสนศาสตร์ฟูลเลอร์) เป็นผู้นำคนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในเรื่องการปฏิรูปอัครทูตครั้งใหม่ เขาได้ทำการศึกษาและค้นคว้าเรื่องของอัครทูตทั้งในพระคัมภีร์และในยุคปัจจุบัน เขาได้ค้นพบว่าแม้อัครทูตจะมีอยู่มากมาย แต่อัครทูตแต่ละคนก็มีพันธกิจและขอบข่ายการทำงานที่แตกต่างกัน ดั่งที่ปรากฏ (1 โครินธ์ 12:4-6) ที่ว่าแม้จะเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน ทว่าแต่ละคนก็มีพันธกิจและกิจกรรมที่แตกต่างกัน


ในหนังสือ Apostle Today ปีเตอร์ แวกเนอร์ ได้สรุปการค้นคว้าของเขาในเรื่องอัครทูตสำหรับยุคปัจจุบัน และได้จำแนกพันธกิจและชนิดของอัครทูตเป็น 3 ชนิดหลักๆ คือ

1. อัครทูตแนวตั้ง (Vertical Apostle)
อัครทูตแนวตั้งเป็นอัครทูตที่เน้นในการตั้งคริสตจักรและการสร้างเครือข่าย พันธกิจของอัครทูตแนวตั้งจะเป็นการบุกเบิกและเก็บเกี่ยวตามที่ต่างๆ  โดยอัครทูตที่เป็นผู้นำอาจจะแต่งตั้งทีมอัครทูตให้ดูแลคริสตจักรในเครือข่ายอีกทีหนึ่ง ตัวอย่างของอัครทูตในพระคัมภีร์ก็คือ เปาโล(อัครทูตผู้นำ) ทิโมธีและทิตัส(ทีมอัครทูตในเครือข่ายของเปาโล)

2. อัครทูตแนวนอน (Horizontal Apostle)
อัครทูตแนวนอนเป็นอัครทูตผู้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอัครทูตคนอื่นๆ และยังเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายต่างๆของเหล่าอัครทูต งานหนึ่งของอัครทูตแนวนอนก็คือรวบรวมเหล่าอัครทูตและนำการประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพระกาย ในพระคัมภีร์ ยากอบเป็นผู้หนึ่งที่นับว่าเป็นอัครทูตแนวนอน ในหนังสือกิจการเมื่อคริสตจักรมีปัญหาในเรื่องการเข้าสุหนัต ยากอบเป็นอัครทูตที่เป็นผู้นำในการประชุมเพื่อสะสางปัญหาในเรื่องนี้ และเมื่อการประชุมยุติ พันธกิจอัครทูตแนวนอนก็ยากอบก็เสร็จสิ้น

แม้ว่าการปฏิรูปอัครทูตครั้งใหม่จะนำพาให้คริสตจักรมีรูปแบบการปกครองที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ แต่จากประวัติศาสตร์ก็พบว่า อัครทูตในยุคปัจจุบันบางคนกลับล้มลงในบาปอย่างไม่น่าเชื่อ หรืออัครทูตบางคนก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเครือข่ายของเขา พันธกิจของอัครทูตแนวนอนจะเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอัครทูตแต่ละคน และสร้างสะพานในการเกื้อหนุนและรับผิดชอบชีวิตต่อกันและกัน(Accountability) อัครทูตแนวนอนจึงมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการลดความบาดเจ็บในพระกาย

3. อัครทูตในที่ทำงาน (Workplace Apostle)
ในกรอบความคิดแบบอัครทูต อาณาจักรพระเจ้าไม่ได้จำกัดอยู่ในกำแพงโบสถ์เท่านั้น พระมหาบัญชาใน (มัทธิว 28:19-20) ได้กล่าวถึงการนำ ประชาชาติ ให้เป็นสาวก ดังนั้นการแผ่ขยายอาณาจักรพระเจ้าจึงไม่ได้มีแต่เรื่องของการเก็บเกี่ยวเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของการปฏิรูปสังคมและประชาชาติให้สอดคล้องกับอาณาจักรพระเจ้าด้วย

อัครทูตในที่ทำงานคือเหล่าอัครทูตที่มีพันธกิจนอกกำแพงโบสถ์ โดยพันธกิจของพวกเขาจะเน้นการปฏิรูปสังคมและพลิกฟื้นสังคมให้สะท้อนค่านิยมของอาณาจักรพระเจ้า อัครทูตในที่ทำงานบางคนจะมีส่วนสำคัญในการทำลายความยากจนของประเทศ และเปลี่ยนแปลงสาธารณูปโภคของประเทศให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อัครทูตในที่ทำงานบางคนจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา อัครทูตในที่ทำงานบางคนอาจจะทำงานในโลกของสื่อบันเทิง พันธกิจของอัครทูตในที่ทำงานมีความหลากหลายมากขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกอัครทูตคนนั้นๆให้ทำพันธกิจด้านไหน ในพระคัมภีร์ ลูกาก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นอัครทูตในที่ทำงาน และเป็นผู้คอยหาทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของเปาโล

บัดนี้ถึงเวลาแล้ว ที่คริสตจักรจะกลับสู่รากฐานของเหล่าอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะ โอ ขอให้เหล่าอัครทูต จงลุกขึ้นเถิด


หนังสือแนะนำเพิ่มเติม
Apostles Today เขียนโดย C. Peter Wagner


ที่มาของรูป
รูป ปีเตอร์ แวกเนอร์ จาก

รูป หนังสือ Apostles Today จาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น