19 กรกฎาคม 2559

บทเรียนจากต้นมะกอก(Olive tree)

บทเรียนจากต้นมะกอก โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์(Asher Intrater)

เรือโนอาห์ น้ำมันแห่งการเจิม สวนเกทเสมนี การเสด็จมาครั้งที่2 และการคืนดีของอิสราเอลและคริสตจักร ทั้งหมดนี้ มีอะไรที่เหมือนกัน ? คำตอบ คือมันถูกอธิบายโดยภาพของ ต้นมะกอก
หลังจากน้ำท่วม โนอาห์ส่งนกพิราบลงไปโฉบหาแผ่นดินที่จะเข้าอยู่อาศัย เมื่อนกพิราบคาบกิ่งมะกอกบินกลับมา โนอาห์และครอบครัวก็รู้ว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว   
เมื่อ​เวลา​เย็น​นก‍พิราบ​ก็​กลับ‍มา‍หา​โน‌อาห์ และ​คาบ​ใบ​มะกอก​เขียว‍สด​มา​ด้วย โน‌อาห์​จึง​รู้​ว่า​น้ำ​ลด​จาก​ แผ่น‍ดิน​แล้ว(ปฐมกาล 8:11)
จากเหตุการณ์นั้น ภาพของนกพิราบและกิ่งมะกอกได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความหวังในสันติภาพ ตลอดทั้งพระคัมภีร์ พูดถึงความหวังในอาณาจักรของพระเมสสิยาห์ที่จะมาในอนาคต ด้วยสันติสุขท่ามกลางบรรดาประชาชาติ 
พระ‍องค์​จะ​ทรง​วินิจ‌ฉัย​ระหว่าง​ประ‌ชา‍ชาติ​ทั้ง‍หลาย และ​จะ​ทรง​ตัด‍สิน​ความ​ให้​ชน‍ชาติ​จำ‌นวน​มาก และ​พวก‍เขา​จะ​ตี​ดาบ​ของ​เขา​ให้​เป็น​ผาล​ไถ‍นา และ​หอก​ของ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ให้​เป็น​ขอ‍ลิด​แขนง ประ‌ชา‍ชาติ​จะ​ไม่​ยก​ดาบ​ขึ้น​ต่อ‍สู้​กัน และ​เขา​จะ​ไม่​ศึกษา​ยุทธ‌ศาสตร์​อีก‍ต่อ‍ไป การ​พิพาก‌ษา​คน‍เย่อ‍หยิ่ง (อิสยาห์ 2:4) 
เราก็ยึดถือนิมิตคำพยากรณ์นั้นเช่นเดียวกับที่นกพิราบคาบกิ่งมะกอกไว้
ในพลับพลา มีน้ำมันอยู่ 2 ชนิด หนึ่งคือเพื่อให้แสงสว่าง อีกหนึ่งคือเพื่อการเจิม (อพยพ 25:6) 
น้ำมันเล็งถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อการเปิดเผยสำแดง และสติปัญญา (แสงสว่าง) เพื่อการเยียวยารักษาและฤทธิ์เดช (การเจิม) ชนิดของน้ำมันที่นำมาใช้ในการให้แสงสว่างและการเจิมในพระคัมภีร์นั้นคือน้ำมันมะกอก มันถูกใช้ในการจุดคันประทีป(ภาษาฮีบรูคือเมโนราห์)ในพลับพลา และเพื่อเจิมตั้งกษัตริย์ในการปกครอง, การเยี่ยวยาผู้เจ็บป่วยและเพื่อชำระปุโรหิตให้บริสุทธิ์
หนึ่งในคำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลคือ การทูลอ้อนวอนของเยชูวาห์ (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรูในสวนเกทเสมนี มาจากคำในภาษาฮีบรู gat -  גת  หมายถึง การบีบ อัด เค้น  shemen –   שמן หมายถึง น้ำมัน เกทเสมนีก็คือสถานที่ที่ลูกมะกอกถูกบีบคั้นจนออกมาเป็นน้ำมัน และสวนเกทเสมนีตั้งอยู่ที่ใด บนภูเขามะกอกเทศ เยชูวาห์อธิษฐานในสวนต้นมะกอก 
อย่าให้เป็นตามใจของข้าพระองค์ แต่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์มัทธิว 26:39 
นี่คือคำอธิษฐานที่แสดงให้เห็นถึงการอุทิศตัวและการเชื่อฟังอย่างหมดใจ  การเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริงมาจากการยอมอุทิศชีวิตและการเชื่อฟังเช่นนั้นล่ะ
คือภูเขามะกอกเทศลูกนี้แหละ ทางตะวันออกของเยรูซาเล็ม ที่เยชูวาห์จะเสด็จกลับมา พระบาทของพระองค์จะประทับที่ภูเขามะกอกเทศ เมื่อพระองค์นำทัพเหล่าทูตสวรรค์ต่อสู้กับกองทัพของโลกที่จะมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม
ใน​วัน‍นั้น พระ‍บาท​ของ​พระ‍องค์​จะ​ทรง​ยืน​อยู่​ที่​ภูเขา​มะกอก‍เทศ ซึ่ง​อยู่​หน้า​กรุง‍เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ด้าน‍ตะ‌วัน‍ออก และ​ภูเขา​มะกอก‍เทศ​นั้น​จะ​แยก​ออก​เป็น 2 ส่วน จาก​ทิศ​ตะ‌วัน‍ออก​ไป​ทิศ​ตะ‌วัน‍ตก โดย​มี​หุบ‍เขา​กว้าง​มาก​คั่น​อยู่ ภูเขา​กึ่ง‍หนึ่ง​จึง​จะ​ถอย​ไป​ทาง​เหนือ และ​อีก​กึ่ง‍หนึ่ง​จะ​ถอย​ไป​ทาง​ใต้(เศคาริยาห์ 14:2-4) 
นั่นคือเหตุผลที่ทำไมเยชูวาห์จึงสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้าย พยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆในอนาคตในขณะที่นั่งอยู่บนภูเขามะกอกเทศ 
ระหว่าง​ที่​พระ‍เยซู​ประ‌ทับ​บน​ภูเขา​มะกอก‍เทศ สาวก​ทั้ง‍หลาย​มา​เฝ้า​เป็น​ส่วน‍ตัว​กราบ‍ทูล​ว่า “ขอ​โปรด​ให้​พวก‍ข้า‍พระ‍องค์​ทราบ​ว่า​เหตุ‍การณ์​เหล่า‍นี้​เกิด‍ขึ้น​เมื่อ‍ไหร่? และ​อะไร​เป็น​หมาย‍สำคัญ​ว่า​พระ‍องค์​จะ​เสด็จ​มา​และ​ยุค​เก่า​จะ​สิ้น‍สุด​ลง?” (มัทธิว 24:3) 
เยชูวาห์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งเพื่อสถาปนาแผ่นดินแห่งสันติสุข ตามที่โนอาห์และครอบครัวของเขาได้มีความหวังใจไว้แต่ต้น
ในโรม บทที่ 11 เปาโลอธิบายภาพความบริบูรณ์ของอิสราเอลและคริสตจักร ความสำคัญของผู้เชื่อในพระเมสสิยาห์ที่เหลืออยู่ที่ได้รับการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนยิวและคนต่างชาติโดยทางความเชื่อ เราถูกเปรียบกับภาพกิ่งที่ถูกทาบเข้ากับต้นมะกอกแห่งความเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้า 
17แต่​ถ้า​บาง‍กิ่ง​ถูก​หัก​ออก​เสีย​แล้ว และ​พระ‍เจ้า​ทรง​นำ​ท่าน​ผู้​เป็น​กิ่ง‍มะกอก‍ป่า​มา​ต่อ‍กิ่ง​ไว้​แทน​กิ่ง​เหล่า‍นั้น เพื่อ​ให้​เข้า​เป็น​ส่วน​ได้​รับ​น้ำ‍เลี้ยง​จาก​ราก​ต้น‍มะกอก 
18ก็​อย่า​อวด‍ดี​ต่อ​กิ่ง​เหล่า‍นั้น ถ้า​ท่าน​อวด‍ดี ก็​อย่า​ลืม​ว่า​ท่าน​ไม่‍ได้​เลี้ยง​ราก​นั้น แต่​ราก​ต่าง‍หาก​เลี้ยง​ท่าน
19ท่าน​อาจ​จะ​แย้ง​ว่า “กิ่ง​เหล่า‍นั้น​ถูก​หัก​ออก​เสีย​แล้ว​ก็​เพื่อ​ข้า​จะ​ถูก​ต่อ​เข้า​แทน​ที่” 
20ถูก​แล้ว พวก‍เขา​ถูก​หัก​ออก ก็​เพราะ​เขา​ไม่​เชื่อ แต่​ที่​ท่าน​อยู่​ได้​ก็​เพราะ​ความ​เชื่อ​เท่า‍นั้น อย่า​เย่อ‍หยิ่ง​ไป​เลย​แต่​จง​เกรง‍กลัว 
21เพราะ‍ว่า​เมื่อ​พระ‍องค์​ไม่‍ได้​ทรง​หวง​กิ่ง​เหล่า‍นั้น​ที่​เป็น​กิ่ง​เดิม พระ‍องค์​ก็​จะ​ไม่​ทรง​หวง​ท่าน​เหมือน‍กัน 
22เพราะ‍ฉะนั้น​จง​พิจาร‌ณา‍ดู​ทั้ง​พระ‍กรุณา​และ​ความ​เข้ม‍งวด​ของ​พระ‍เจ้า คือ​พระ‍องค์​ทรง​เข้ม‍งวด​กับ​คน​เหล่า‍นั้น​ที่​หลง‍ผิด​ไป แต่​พระ‍องค์​ทรง​พระ‍กรุณา​ท่าน ถ้า​ว่า​ท่าน​จะ​ดำรง​อยู่​ใน​พระ‍กรุณา​นั้น​ต่อ‍ไป มิ‍ฉะนั้น​ก็​จะ​ทรง​ตัด​ท่าน​ออก​เสีย​ด้วย 
23ส่วน​พวก​อิสรา‌เอล ถ้า​เขา​ไม่​ดึง‍ดัน​อยู่​ใน​ความ​ไม่​เชื่อ เขา​ก็​จะ​ถูก​ต่อ​เข้า​ไป​ใหม่ เพราะ‍ว่า​พระ‍เจ้า​ทรง​สามารถ​ที่​จะ​ต่อ​เข้า​อีก​ได้ 
24เพราะ‍ว่า​ถ้า​พระ‍เจ้า​ทรง​ตัด​ท่าน​ออก​จาก​ต้น‍มะกอก‍ป่า ซึ่ง​เป็น​ต้น‍ไม้‍ป่า​ตาม​ธรรม‍ชาติ และ​ทรง​นำ​มา​ต่อ​กับ​ต้น‍มะกอก​พันธุ์​ดี ซึ่ง​ผิด​ธรรม‍ชาติ​ของ​มัน​แล้ว การ​ที่​จะ​เอา​กิ่ง​เหล่า‍นั้น ซึ่ง​เป็น​กิ่ง​เดิม​มา​ต่อ​เข้า​กับ​ต้น​ของ​มัน​เอง ก็​จะ​ง่าย​ยิ่ง‍กว่า‍นั้น​สัก‍เท่า‍ไร  
25พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย ข้าพ‌เจ้า​เกรง‍ว่า​ท่าน​จะ​อวด‍รู้ จึง​อยาก​ให้​ท่าน​เข้า‍ใจ​ข้อ‍ความ​อัน​ล้ำ‍ลึก​นี้ คือ​ส่วน‍หนึ่ง​ของ​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​มี​ใจ‍แข็ง‍กระ‌ด้าง​ไป จน‍กระ‌ทั่ง​พวก​ต่าง‍ชาติ​ได้​เข้า‍มา​ครบ​จำ‌นวน 
26และ​เมื่อ​เป็น​ดัง‍นั้น อิสรา‌เอล​ทั้ง‍ชาติ​ก็​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด ตาม​ที่​มี​คำ‍เขียน​ไว้​ใน​พระ‍คัมภีร์​ว่า “พระ‍ผู้‍ช่วย‍กู้‍ชีวิต​จะ​เสด็จ​มา​จาก​ศิ‌โยน และ​จะ​ทรง​กำ‍จัด​อธรรม​ให้​สูญ‍สิ้น‍ไป​จาก​ยา‌โคบ  
(โรม 11:17-26) 
คุณและผมต่างได้รับสิทธิพิเศษและโอกาสสำคัญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มภาพนิมิตพยากรณ์นี้


ขอบคุณข้อมูลจาก http://reviveisrael.org

(สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมในเรื่อง "บทเรียนจากต้นมะเดื่อสอนใจ")

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น