25 กรกฎาคม 2559

วิธีการเชื่อมต่อกับอิสราเอล( ตอนที่ 3 )

วิธีการเชื่อมต่อกับอิสราเอล (ตอนที่3)How to Connect with Israel? (Part 3) 
โดย แอเรียล บลูเมนเธล(Ariel Blumenthal)

ในวิธีการเชื่อมต่อกับอิสราเอล ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 เราได้ดูที่คำจำกัดความตามพระคัมภีร์ถึงอิสราเอล (ประชาชน ประเทศชาติ ผู้ที่เหลืออยู่) (People, Nation, Remnant) และวิธีที่คริสเตียนเชื่อมต่อกับอิสราเอลในยุคของเรา

เราพบว่าตามพระธรรมโรมบทที่11 และเอเฟซัส บทที่ 2 และ 3 ความสัมพันธ์นี้ระหว่างยิวและชาวต่างชาติ อิสราเอลและประชาชาติ มีพระสัญญาที่นำความบริบูรณ์มาสู่แผนการของพระเจ้าสำหรับการฟื้นฟู การฟื้นคืนสภาพ และการเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระเยซู

ในตอนที่ 2 เราได้ดูวิธีการเชื่อมต่อที่ดีแต่พลาดไปจากความบริบูรณ์ แล้วเราจะไปถึงความบริบูรณ์นี้ได้อย่างไร โฉมหน้าของความบริบูรณ์สามารถเป็นเช่นไรในยุคของเรา
ก่อนอื่นหากเรากำลังมองหาความบริบูรณ์ในการเชื่อมต่อหรือการ “ต่อกิ่ง(grafting in)” สมบูรณ์ แน่นอนว่าสิ่งนี้ควรจะเกิดจากการเชื่อมต่อกับ “อิสราเอล” ซึ่งตรงต่อลักษณทั้ง 3 ประการตามพระวจนะ แต่ดีที่ว่าในช่วงยุคของเราสามารถพบกับชาวยิวกลุ่มนี้ –  ก็คือผู้ที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นยิวผู้เชื่อในพระคริสต์(Messianic Jewish) ชาวอิสราเอล พวกเขาก็คือชาวยิว (ประชาชน) ชาวอิสราเอล (ประเทศชาติ) และผู้บังเกิดใหม่ซึ่งได้รับตราประทับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่เหลืออยู่ในอิสราเอล 

ตามที่อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ในพระธรรมโรม บทที่11 นี่คือยิวกลุ่มที่ถือมัดจำเต็มจำนวนตามพันธสัญญาและพระสัญญาพระเจ้าต่ออิสราเอลทั้งในฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ (11:1-15)
เชือกสามเกลียว (Three Strand Cord)
ในพระธรรมเอเฟซัส อัครทูตเปาโลอธิบายถึงความล้ำลึกแห่งการคืนดีและความเป็นหนึ่งเดียวของยิวและชาวต่างชาติร่วมกันในพระกายของพระเมสสิยาห์เป็น “คนใหม่คนเดียว(One New Man) โดยกล่าวว่า “ความล้ำลึกของพระคริสต์(mystery of Christ)

ในเรื่องนี้ไม่ได้ถูกทำให้กระจ่างแก่บรรดาผู้เผยพระวจนะในชั่วอายุก่อนเพราะสิ่งนี้กำลังถูกเปิดเผยสำแดงในยุคของอัครทูตเปาโลเอง (2:14-16; 3:1-6)  เราก็สามารถกล่าวถึงยุคของเราเช่นนั้นได้เหมือนกัน จาก 3 สิ่งที่เราเห็นว่าได้ทำให้ความล้ำลึกนี้ไปสู่ความชัดเจนที่กระจ่างแจ้งกว่าในศตวรรษแรก
          1) กลุ่มคริสเตียนผู้เชื่อที่เหลืออยู่ ท่ามกลางเกือบทุกเผ่า ภาษาและชนชาติบนโลก
          2) ประเทศชาติของชาวยิวที่ฟื้นสภาพและมีเอกราช (มีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง) หลังจากการที่เค้าพลัดถิ่นไปเป็นเชลยมาเกือบ 2000 ปี
          3) การฟื้นคืนของผู้ที่เหลืออยู่ ผู้เชื่อในพระเยซูภายในประเทศอิสราเอล
พระคัมภีร์มีพระสัญญาไว้ว่าเมื่อคริสตจักรจากบรรดาประชาชาติมองเห็นตนเองว่า “ถูกต่อกิ่ง” ในตำแหน่งที่ถูกต้องเข้ากับผู้ที่เหลืออยู่ชาวอิสราเอล และเมื่อผู้ที่เหลืออยู่ชาวอิสราเอลก็เห็นว่าเค้า พร้อมกับผู้ที่เหลืออยู่จากทุกชนชาติรวมกันนั้นเป็น “ทายาทร่วม เป็นพระกายเดียว และผู้ร่วมรับพันธสัญญา/พระสัญญาเดียวกัน” (co-heirs, one Body, and partakers of the same covenants/promises) เมื่อนั้น เราทั้งหมดถึงจะถูกจัดวางร่วมกันสำหรับความบริบูรณ์ในยุคสุดท้าย - การฟื้นฟู การฟื้นคืนสภาพ และการเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 (รม.11:11-15 ,อฟ.3:6) 
คุณพร้อมหรือไม่ สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วด้วยวิธีการต่างๆนี้
          1) คำสอน(Teaching) : เราจำเป็นต้องมีการเปิดเผยสำแดงในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งมาทางพระวจนะและพระวิญญาณ เราต้องให้ความสำคัญต่อคำเตือนของเปาโลและไม่ “เพิกเฉย” ต่อความล้ำลึกนี้ (รม11:25)
          2) ความสัมพันธ์ (Relationshipเราได้แห็นการสามัคคีธรรมที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างผู้นำของกลุ่มเมสสิยานิคยิวกับผู้นำคริสตจักรจากทั่วโลก “คนใหม่คนเดียว”ไม่ได้หมายถึงว่าผู้เชื่อชาวยิวและผู้เชื่อทุกคนจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกัน - ผู้เชื่อชาวยิวมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับคริสเตียนจำนวนมากทั่วโลกจึงไม่สามารถทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ บทบาทของผู้นำในพระกายพระคริสต์จึงเป็นหัวใจสำคัญ เมื่อผู้นำทั้งหลายซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เชื่อมาร่วมกันในการอธิษฐาน สร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ คริสตจักรที่เป็นคนใหม่คนเดียวระดับนานาชาติจึงจะเกิดขึ้นจริงได้
          3) การให้ความร่วมมือ(Cooperation) เมื่อความสัมพันธ์พัฒนา เราเริ่มเห็นการร่วมมือกันในการประชุมอธิษฐานและนมัสการ การประกาศข่าวประเสริฐ สื่อต่างๆ ฯลฯ
          4) ภาครัฐ (Government) หัวข้อสุดท้ายนี้จำเป็นต้องมีบทความแยกเป็นอีกหัวข้อหลักได้เลย แต่เราเชื่อว่าในทุกวันนี้พระเจ้ากำลังรื้อฟื้นความบริบูรณ์ในการขับเคลื่อนแบบอัครทูต ผู้เผยพระวจนะ และนำการปกครองฝ่ายวิญญาณกลับมาสู่ประชากรของพระองค์ แต่ความบริบูรณ์ของการรื้อฟื้นนี้ขึ้นอยู่กับการเชิ่มต่อร่วมกับความบริบูรณ์ของการฟื้นสภาพคนใหม่คนเดียวในความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและประชาชาติในพระคริสต์
ข้อมูลจาก http://reviveisrael.org 

1 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ