12 กรกฎาคม 2559

วิธีการเชื่อมต่อกับอิสราเอล (ตอนที่1)

วิธีการเชื่อมต่อกับอิสราเอล (ตอนที่1)  How to Connect with Israel? (Part 1)
โดย แอเรียล บลูเมนเธล (Ariel Blumenthal)


ในฐานะคริสเตียน เราจะเกี่ยวข้องกับอิสราเอลได้อย่างไร? เราจะเชื่อมต่อกับเธออย่างไร? ในโรม 11:17-24 เปาโลเปรียบเทียบเป็นภาพให้เห็นชัดเจนถึงการทาบกิ่งเข้ากับต้นมะกอกแห่งครอบครัวพันธสัญญาของพระเจ้า เพื่อให้เข้าใจคำสอนนี้อย่างสมบูรณ์ เราต้องเข้าใจก่อนว่าในทางหลักพระคัมภีร์ "อิสราเอล" มีความหมายอยู่ ใน 3 ระดับก. ประชาชนชาวยิว:

"อิสราเอล"(เจ้าชายของพระเจ้า) ได้ปรากฎขึ้นครั้งแรก โดยเป็นชื่อที่พระเจ้าได้มอบให้แก่ยาโคบ หลังจากการปล้ำสู้กับทูตของพระเจ้าที่โด่งดังในปฐมกาล 22 ในขั้นพื้นฐานนี้ "อิสราเอล" มีความหมายคือเป็นชื่อที่มอบให้กับต้นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าทั้ง 12 ของอิสราเอล และบรรดาลูกหลานของเขา โดยพันธสัญญา พระเจ้าสำแดงพระองค์ในฐานะ "พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ พระเจ้าของอิสราเอล" ดังนั้น"อิสราเอล"จึงเป็นทายาทของต้นตระกูลเหล่านี้ ผู้ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในนามประชาชนชาวยิวนั้นเอง


ข. ชาติอิสราเอล และแผ่นดินอิสราเอล

ประมาณ 400ปีต่อมา ประชากรเผ่าอิสราเอลนั้นเพิ่มทวีคูณอย่างมาก และเขาพร้อมที่จะร่วมกันตั้งชนชาติ ณ ภูเขาซีนาย ประชาชนได้รับโทราห์ กฎหมายที่บรรจุข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม กฎหมาย และสังคมของเขา หลังจากเข้าดินแดงพันธสัญญา มีพันธสัญญาอีกอันซึ่งสถาปนาประเทศชาติให้เป็นอยู่เป็นนิตย์ คืออาณาจักรเมซซานิค* ภายใต้ดาวิดและบรรพบุรุษของเรา (2ซมอ 7) อาณาจักร/ประเทศชาตินี้มีเยรูซาเล็ม(นครของดาวิด) เป็นเมืองหลวงเป็นนิจนิรันดร์ "อิสราเอล"จึงกลายเป็นประเทศชาติ ที่มีแผ่นดิน เมืองหลวง เศรษฐกิจ ฯลฯ ที่มีลักษณะเฉพาะ และด้วยพระสัญญาในการฟื้นฟูราชอาณาจักรเมสสานิคในฐานะการเป็นศูนย์กลางของนานาชาติ (กิจการ1:6) 

ค. อิสราเอล ส่วนที่ได้รับการช่วยกู้

ส่วนนี้เป็นส่วนที่พลิกแพลง... เจ้าในพันธสัญญาใหม่ และโดยเฉพาะในศาสนศาสตร์ของเปาโล เราเรียนรู้ว่าคนในทุกยุคสมัยมีซับเซตฝ่ายวิญญาณของกลุ่มอิสราเอล คือกลุ่มที่ได้รับความรอดซึ่งเป็นความสมบูรณ์ในพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งทำให้ถูกตระหนักถึง จากภายนอกนั้นกลุ่มชาวยิวนี้ดูเหมือนกับคนยิวทั่วไปพูดภาษาเดียวกัน แต่จากภายในนั้นหัวใจของพวกเขาบังเกิดใหม่อีกครั้ง "ถูกเข้าสุหนัต" และถูกประทับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชาวยิวส่วนมากยังไม่ตอบสนองต่อความรอดแห่งพระคุณของพระเจ้าในแต่ละยุคสมัย พระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชนชาตินี้ยังเป็นจริงเสมอเพราะว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนบริสุทธิ์ (โรม 11:16) นี่คือความจริงในวันของเอลิยาห์, วันของเปาโล หรือในช่วงเวลาของพวกเรา เพราะไม่ใช่อิสราเอลทั้งหมดคืออิสราเอล (โรม 9:6, 11:1-7) นอกเหนือจากนี้ บัดนี้ภายใต้พันธสัญญาใหม่แม้ผู้เชื่อต่างชาติสามารถ " ทาบกิ่ง" กับต้นมะกอกแห่งความเชื่อในพระคุณแห่งความรอดของพระเจ้าแห่งอิสราเอล (โรม 9:24, 11:17) ดังนั้นอิสราเอลคือกลุ่มคนแห่งความเชื่อในพระเยซู ตอนแรกต่อชาวยิวและยังต่อชนต่างชาติ ร่วมกันเป็น "คนใหม่คนเดียวกันในกระคริสต์" (one new man) (อฟ. 2:15)

Ariel Blumenthal
สรุป ความหมายแบบ ก. และข. อ้างถึงอิสราเอลในสภาพความเป็นจริงทางกายภาพ ในขณะที่ความหมายแบบค. มีความลึกลับมากกว่า และเล็งถึงสภาพฝ่ายวิญญาณ ทั้งหมดทั้ง3อย่างนี้เป็นการบรรยายตามหลักพระคัมภีร์ว่าถึงความหมายที่ไบเบิ้ลกล่าวถึงอิสราเอล บางครั้งเราจะพบว่าเราเชื่อมต่อกับอันหนึ่งอันใดในแต่ละครั้งที่แตกต่างกันออกไป แต่ในโรมัน(โดยเฉพาะ 11:11-26) และเอเฟซัส (2:11-3:6) สอนว่า "การเติมเต็ม" การสำแดงของพระเจ้าสำหรับชาวยิว และชาวต่างชาติ (อิสราเอล และนานาชาติ) ขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่แท้จริงถึงการลำดับความสำคัญของพระองค์ถึงเรื่อง "การทาบกิ่ง" ต้นมะกอก


จดหมายของเปาโลสอนเราในภายใต้พันธสัญญาใหม่ ว่าการเติมเต็มความลึกลับของความมุ่งหมายของพระเจ้าที่มีต่อ "อิสราเอล" อยู่ในพระคริสต์ (เมซซิฮา)  และโดยความสัมพันธ์คู่ขนานระหว่างยิว และชาวต่างชาติตามพระสัญญาทั้งหมดของพระองค์ต่ออิสราเอล ประชาชน ชนชาติ และส่วนอื่นๆ (ในตอนที่2 เราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรในทางปฏิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น