14 กรกฎาคม 2559

วิธีการเชื่อมต่อกับอิสราเอล (ตอนที่ 2)

วิธีการเชื่อมต่อกับอิสราเอล (ตอนที่ 2)How to Connect with Israel? (Part 2)
 โดย แอเรียล บลูเมนทัล (Ariel Blumenthal)ในตอนที่ เราเรียนรู้จากพระคัมภีร์ว่า "อิสราเอล" สามารถหมายถึง: 
ก) ผู้สืบเชื้อสายทางกายภาพของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ--คือชนชาติยิว 
ข) ประเทศยิวในพื้นแผ่นดินนั้น 
ค) ผู้เชื่อในเยชูวาห์(พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู)ที่เหลืออยู่-- ทั้งยิวและคนต่างชาติด้วยกัน

คำ อุปมาเรื่องต้นมะกอกเทศในโรม11 ต้องการให้คริสเตียนทั้งหลายได้เห็นภาพของพวกเขาเองที่ได้ ถูกต่อกิ่ง”  (พันธสัญญาที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน) กับอิสราเอลซึ่งมีผลกับความบริบูรณ์เต็มขนาดของทั้งสามมิติของอิสราเอลตามพระคัมภีร์  นี่คือสูตรสำเร็จของพระเจ้าเพื่อนำมาซึ่ง "ความบริบูรณ์เต็มขนาดของคนต่างชาติ/ประชาชาติ"  "อิสราเอลทั้งหมดได้รับความรอด" และการเสด็จมาครั้งที่2 ของเยชูวาห์ (โรม 11:25-26)
ก่อนที่พวกเรา เรียนรู้ว่า "การต่อกิ่ง" อย่างสมบูรณ์จะเป็นเช่นไรในยุคของเรา   ผมอยากให้ดูว่า คริสเตียนที่เชื่อมต่อกับอิสราเอลในหลายๆทางนั่นเป็นสิ่งที่ดี  แต่กลับหยุดชะงักก่อนสู่ความบริบูรณ์เต็มขนาดที่เรากำลังแสวงหา

1)  ก + ข โดยไม่มี ค  -- เป็นการเชื่อมต่อกับอิสราเอลหรือชาวยิว  นอกความเชื่อตามพระคัมภีร์

หลายๆ ยุคสมัยล่าสุดที่ผ่านมา  คริสเตียนมากมายได้มองเห็นอิสราเอลเป็นส่วนเติมเต็มของคำเผยพระวจนะมากมายในพระ คัมภีร์เกี่ยวกับการรวบรวมคนยิวและการรื้อฟื้นประเทศของ  หลังจากการข่มเหงชาวยิวตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา คริสเตียนได้ยอมรับคำสั่งตามพระคัมภีร์ที่จะ ยั่วยุ ชาวยิวผู้ไม่เชื่อด้วยความรัก ให้อิจฉา” (โรม11:12)  มีคนมากมายนำทัวร์ไปอิสราเอล เยี่ยมชม IDF(Israel Defense Force คือหน่วยป้องกันประเทศอิสราเอล) พบกับนักการเมือง รับบี(อาจาร์ยสอนศาสนายิว) และอื่น ๆ  คนอื่นๆ ก็บริจาคเงิน หรือ ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยประเทศ และคนมากมายยืนหยัดเคียงข้างการเมืองอิสราเอลอย่างเข็มแข็ง  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้น แต่อาจพลาดเป้าความหมายในข้อ ค อย่างสิ้นเชิงอิสราเอลที่เป็นอิสราเอลที่เป็นผู้เชื่อ  ผู้เชื่อฝ่ายวิญญาณที่เป็นชาวอิสราเอลผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เหลืออยู่
โรม 9:6 และ 11:17-18 บอกเราว่า ไม่ใช่อิสราเอลทุกคนเป็นอิสราเอลที่แท้จริง  ถ้าการเชื่อมต่อในเบื้องต้นของเรา  คือการต่อเข้ากับกิ่งของต้นมะกอกเทศ  เป็นการต่อกับชาวยิวส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับความรอด นั่นหมายถึงเรากำลังต่อเข้ากับกิ่งส่วนใหญ่ที่ถูกตัดออกจากต้น(อย่างน้อยในสถานการณ์ขณะนี้)!  นั่นไม่ใช่สูตรที่ดีสำหรับ การมีส่วนกับรากที่สมบูรณ์ของต้นมะกอกเทศ!!”  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับพระพรและรับการหล่อเลี้ยงจากรากถ้าคุณกำลังต่อเข้ากับกิ่งซึ่งไม่ได้แม้เชื่อมต่อกับต้นเลย! ความผิดพลาดนี้สามารถให้อภัยในยุคสมัยที่ผ่านมา เมื่อผู้เชื่อที่เหลืออยู่ในอิสราเอลเป็นกลุ่มเล็กมากจนเรียกได้ว่าสาบสูญไปเลย  แต่ทุกวันนี้ ประเทศอิสราเอล มีประสบการณ์การฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณและกลุ่มผู้สัตย์ซื่อต่อเยชูวาห์ที่ยังคงเหลืออยู่ ผู้ซึ่งกำลังเติบโต และก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ นี่จึงเป็นเวลาสำหรับความเต็มบริบูรณ์ของต้นมะกอกเทศจะต่อเข้ากันในความสัมพันธ์ของกันและกัน

2) โทราห์(พระคัมภีร์เดิม 5 เล่มแรก) สอนความหมายของคำว่า ราก ในภาษายิวหรือฮีบรู

ทุกวันนี้  มีการสอนที่นิยมกันมากเกี่ยวกับคำว่า  “รากจากชาวยิว ในเรื่องความเชื่อ  มีการเรียนเกี่ยวกับเบื้องหลังของพระวจนะในบริบทฮีบรู วัฒนธรรมยิว เทศกาลต่างๆ และอื่นๆ  ซึ่งก็เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน--ตราบเท่าที่มันจะ ไม่ทำให้เข้าใจว่าเราต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้รับประโยชน์ฝ่ายวิญญาณ เพราะเราได้รับแล้วในพระเมสสิยาห์ การเชื่อมต่อกับธรรมบัญญัติและวัฒนธรรมของบุคคลคนหนึ่ง มันแตกต่างจากการเชื่อมต่อในความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นอย่างแท้จริง   ลองคิดแบบนี้ดู เช่น การออกไปกินที่ร้านอาหารซูชิเป็นประจำอาจช่วยคุณให้ชื่นชมอาหารญี่ปุ่น  แต่มันไม่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับความจริงของการเป็นญี่ปุ่น  แน่นอน การชื่นชมในอาหารประจำชาติ หรือการเรียนรู้ภาษา และประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น สามารถช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นกับคนญี่ปุ่น --แต่เราไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง
ต้นมะกอกเทศในโรม11 คือ ต้นไม้มนุษย์ ไม่ใช่ ต้นไม้แบบ คำสอนหรือหลักการของโทราห์(พันธสัญญาเดิม 5 เล่มแรก)  ตามที่เปาโลได้กล่าวไว้ รากของต้นไม้(บุคคลแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า) จำต้องถูกระบุลักษณะด้วยความเชื่อและพระสัญญาตามอย่างอับราฮัม มากกว่าด้วยการอิงหลักปฎิบัติทางศาสนาตามโทราห์ที่นำมาตีกรอบเอกลักษณ์ของชาวยิว(กท4-5; รม10:4) ในบริบท เป้าหมายทั้งหมดของเปาโลเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับผู้อื่นในต้นไม้  ไม่ใช่การรักษาวันสะบาโตหรือเทศกาลต่างๆ

ต้นไม้ ของประชากรของพระเจ้านี้ ก็เหมือนรุ้งกินน้ำตัวหนึ่ง  แสดงถึงความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อของความโดดเด่นของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของบรรดาประชาชาติ  ซึ่งยอห์นสามารถเห็นและรับรู้ได้ในนิมิตของท่าน (วว7:9)   “การเชื่อมต่อ หรือ การต่อเข้ากับ อิสราเอลด้วยวิธีผิดๆ ผ่านการสอนเรื่อง รากจากชาวยิว  แท้จริงสามารถถือว่าเป็นการหลอกลวงที่มโหฬารได้:  บางท่านอาจพบว่าเขาดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติตัวแบบ ยิว หรือแบบพระคัมภีร์”  แต่ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อตามพระคัมภีร์กับอิสราเอล ไม่ว่าจะตามข้อ ก, ข หรือ ค ในที่สุด เขาจะถูกนำไปสู่ความมุ่งมั่นที่ไม่ดีอย่างยิ่งในรายละเอียดของการปฏิบัติศาสนาและเอกลักษณ์ที่ตนคิดเอง และแม้กระทั่งถูกหลอกในความคิดว่าตนเองมีสายเลือดของยิวหรือชาวอิสราเอล (วว3:9)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น