01 มกราคม 2559

พระสัญญา 7 ประการในปี Jubilee "ปีแห่งการปลดปล่อย"

 พระสัญญา 7 ประการในปี Jubilee "ปีแห่งการปลดปล่อย" โดย เบนนี่ ฮินนน์  
Benny Hinn 

https://www.bennyhinn.org/the-7-promises-of-jubilee/

"จงนับปีสะบาโตเจ็ดปีคือเจ็ดคูณเจ็ดปี เวลาปีสะบาโตเจ็ดปีจึงเป็นสี่สิบเก้าปีแก่เจ้า จงให้เป่าเขาสัตว์ดังสนั่นในวันที่สิบเดือนที่เจ็ด เจ้าจงให้เป่าเขาสัตว์ทั่วแผ่นดินในวันลบมลทิน" (เลวีนิติ 25:8-9)

พระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์เท่านั้น แต่ยังทรง จัดระบบให้มีการจัดเตรียมวิธีการปลดปล่อยครั้งแล้วครั้งเล่าในคราวต่อๆไปโดยการประกาศปีแห่งความโปรดปรานขึ้นในดินแดนของพวกเขา

และในปี Jubilee หรือ ปีแห่งความโปรดปรานนั้น พวกเขายังได้รับพระสัญญาที่ยอดเยี่ยม 7 ประการ  ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้เชื่อในปัจจุบัน ดังนี้

1. อิสรภาพ (
Liberty)
"จงถือปีที่ห้าสิบไว้เป็นปีบริสุทธิ์ และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปีอิสรภาพแก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน และกลับไปสู่ครัวเรือนของตน" (เลวีนิติ 25:10)

พันธนาการหรือการเป็นทาสเป็นเรื่องที่ร้ายแรง และพันธนาการนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า ในปัจจุบันนี้มีผู้คนมากมายที่ตกอยู่ภายใต้พัฒนาการทางด้านการเงิน เมื่อเราขอยืมหรือกู้ยืมมาเรานั้นก็มีพันธนาการผูกมัดตัวเองไว้กับเจ้าหนี้ พระเจ้ากำลังปลดปล่อยให้พวกเราเป็นอิสระอย่างเหนือธรรมชาติ อิสรภาพใกล้เข้ามาแล้ว


2. การกู้คืนในการเป็นเจ้าของ (
Possession)
"ในปีอิสรภาพนี้ให้ทุกคนกลับไปสู่ภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน" (เลวีนิติ 25:13)

ในช่วงเวลาของพันธสัญญาเดิม นายทาสจะไม่อนุญาตให้พวกทาสกลับไปยังบ้านของตน แต่ในช่วงเวลาที่เป็นปีแห่งความโปรดปราน (Jubilee) ทาสจะได้รับการอนุญาตให้กลับไปที่บ้าน อยู่กับครอบครัวและครอบครองทรัพย์สมบัติของตน นี่คือเวลาที่ผู้เชื่อจะได้รับการครอบครองทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงสัญญา พระองค์ทรงประทานพระสัญญาให้กับเราคือการรักษาโรคการ ปลดปล่อย และความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นให้เราประกาศและเรียกสิ่งเหล่านี้เข้ามา


3. การกู้คืนเรื่องครอบครัว (
Total Restoration to Your Family)
"ให้เป็นปีอิสรภาพแก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน และกลับไปสู่ครัวเรือนของตน" (เลวีนิติ 10:25)

ด้วยเหตุที่ทุกคนได้รับการปล่อยให้กลับไปภูมิลำเนาเดิม พวกเขาจึงสามารถกลับไปสู่ครอบครัวได้ เราจึงได้รับการกู้คืนเรื่องที่อยู่อาศัย ผู้ที่เคยมีครอบครัวที่แตกแยก ลูกที่หันเหออกจากทางของพระเจ้าและถูกผูกมัดด้วยวิญญาณชั่ว เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีแห่งความโปรดปรานนี้ พระเจ้าจะนำครอบครัวให้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างเหนือ ธรรมชาติ


4. การเพิ่มพูนผลผลิตในการงาน (
Increase from the Field)

"เพราะเป็นปีอิสรภาพ จะเป็นปีบริสุทธิ์แก่เจ้า เจ้าจงรับประทานพืชผลที่งอกขึ้นเองในปีนั้น" (เลวีนิติ 25:12)

ปกตินายทาสจะได้รับผลที่ดีที่สุดจากไร่นาและส่วนที่เพิ่มพูนขึ้น ส่วนทาสนั้นก็จะได้เก็บกินในส่วนที่เหลือจากนายทาส แต่เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป ส่วนผลผลิตที่เพิ่มพูนมานั้นเป็นเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรือง และคุณจะได้เป็นผู้ที่รับส่วนเพิ่มพูนนั้นทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่เหลือเดนอีกต่อไป พระเจ้าจะส่งถ้ามีการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติในระหว่างฤดูกาลของความโปรดปรานนี้


5. อิสระจากการกดขี่และหนี้สิน (
 Freedom from Oppression)
"ถ้าเจ้าจะขายไร่นาให้เพื่อนบ้านก็ดี หรือซื้อจากเพื่อนบ้านก็ดี เจ้าอย่าโกงกัน" (เลวีนิติ 25:18)

ในขณะที่พระเจ้าเทพระพรอย่างเหนือธรรมชาติในฤดูกาลแห่งความโปรดปรานมาถึง วิญญาณชั่วจะไม่สามารถมีอำนาจที่จะกดขี่คุณอีกต่อไป คุณจะพ้นผ่านปัญหาต่างๆและหนี้สิน การกดขี่ควบคุมทาง  การเงินจะกลายเป็นอดีตของผู้ที่เชื่อซึ่งมีความเข้าใจและแสดงออก ในความเชื่อ ถึงสิ่งที่กำลังจะมาถึง

6. ความปลอดภัย (Safety)
"เพราะฉะนั้นเจ้าจงทำตามกฎเกณฑ์ของเรา และจงรักษากฎหมายของเรา และจงปฏิบัติตามทุกอย่าง เพื่อเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอย่างปลอดภัย" (เลวีนิติ 28:18)


พระเจ้าจะปกป้องการเงินของคุณไม่ว่าสถานการณ์จะดูเหมือนไม่มั่นคงและเศรษฐกิจตกต่ำ สำหรับผู้ที่เข้าใจและปฏิบัติตามในระหว่างฤดูกาลแห่งความโปรดปรานนี้ก็จะได้รับการปกป้องอย่างเหนือธรรมชาติ


7. พระพร 3 เท่า (
Triple Blessings)
"เราจะบัญชาพรของเราให้มาเหนือเจ้าในปีที่หก เพื่อจะมีพืชผลพอสำหรับสามปี" (เลวีนิติ 25:21)

พระเจ้าทรงสัญญาในระหว่างฤดูกาลแห่งความโปรดปรานว่าพระองค์จะบังคับบัญชาพระพรอย่างเหลือ   ล้นแก่ลูกๆของพระองค์ คุณจะได้รับผลผลิตมากกว่าเดิม 3 เท่ากว่าปีอื่นๆ


ให้เราป่าวประกาศรับเอาพระะพรทั้ง 7 สิ่งนี้สำหรับตัวเราเองและคนที่เรารัก และจับตาดูสิ่งที่พระองค์จะทรงทำในปีนี้

ขอบคุณข้อมูลจากอ.นิมิต พานิช

The 7 promises of Jubilee By Benny Hinn 

When the children of Israel cried out, God not only delivered them from bondage in Egypt, but He also established a system that would continue to provide deliverance again and again every fifty years by declaring a Jubilee in the land.
With the Jubilee, each generation could be delivered, and with that deliverance came seven amazing promises that should be very significant to believers today:

1. Liberty

“And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof: it shall be a jubile unto you; and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family” (Leviticus 25:10).
Bondage is a cruel master. Bondage is not of God. Today, too many people are in financial bondage. When you borrow money, you are in bondage to the lender. God is getting ready to set the captives free supernaturally. Liberty is coming!

2. Possession

“In the year of this jubile ye shall return every man unto his possession” (Leviticus 25:13).
During Old Testament times, the owners of slaves were not allowed to go home. But during the Jubilee, all were allowed to return to their homes, families, and possessions.
It is time that believers receive every possession God has promised. He has promised healing, deliverance, and prosperity. The enemy of your soul has held you back too long, for he comes to “steal, and to kill, and to destroy,” but Jesus Christ came that you can have “life…more abundantly” (John 10:10).
Satan wants keep you from God’s best. He will do everything to keep you from doing God’s will. He wants to stop you from going back to your possessions and having all that God desires for you.
The time is coming for you to return to your possessions!

3. Total Restoration to Your Family

“Ye shall return every man unto his family” (Leviticus 25:10). As part of returning to possessions, people were able to return to the family. Homes were restored during the Jubilee.
Your family may be splintered. You may have children who have strayed away from God and are imprisoned by the evil one.
Things are going to change. During the coming time of Jubilee, God is going to bring families back together supernaturally.

4. Increase from the Field

“For it is the jubile; it shall be holy unto you: ye shall eat the increase thereof out of the field” (Leviticus 25:12).
Slave owners ate the finest from the field—the increase. Slaves ate the leftovers. That is about to change.
Increase of the fields refers to prosperity. You are going to get all of it, not the scraps! God wants to move supernaturally during the coming Jubilee season.

5. Freedom from Oppression

“If thou sell ought unto thy neighbour, or buyest ought of thy neighbour’s hand, ye shall not oppress one another” (Leviticus 25:14).
When God pours out supernatural blessing during the coming Jubilee season, the devil will no longer be able to oppress you. People will no longer oppress you. You will get out of trouble and debt!
Financial oppression will be history for believers who understand and act on what is coming!

6. Safety

“Wherefore ye shall do my statutes, and keep my judgments, and do them; and ye shall dwell in the land in safety” (Leviticus 25:18).
God is going to protect your finances, despite what continues to happen among the uncertain economic challenges.
During recent months, the world has lost billions of dollars. The stock market has been chaotic. Many banks have failed. Corporations that once seemed ironclad have gone bankrupt. People who were rich one day have discovered that all their money has vanished.
Believers who understand and act during the coming season of Jubilee will be protected supernaturally!

7. Triple Blessings

“Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for three years” (Leviticus 25:21).
Start claiming these seven blessings for you and your loved ones. Then watch what God does!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น