31 ตุลาคม 2557

วันสาธุการพระนามของพระเจ้า(Hallowed be Thy name)

เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคม ขอกล่าวคำว่า "สุขสันต์วันสาธุการพระนามของพระเจ้า"(Hallowed be Thy name) ทั้งนี้เพราะการสาธุการแด่พระเจ้า ดีกว่าการไปยกย่องสรรเสริญพวกผีใน "วันฮาโลวีน" (Halloween day)

ประวัติ"วันฮาโลวีน" (Halloween day) โดยสังเขปมีดังนี้ 
(ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org) 

วันฮาโลวีน ( Halloween) เป็นงานฉลองในคืนวันที่ 31 ตุลาคม ประเทศทางตะวันตก เด็กๆ จะแต่งกายเป็นภูตผีปีศาจพากันชักชวนเพื่อนฝูงออกไปงานฉลอง มีการประดับประดาแสงไฟ และที่สำคัญคือแกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟ เรียกว่า แจ๊ก-โอ'-แลนเทิร์น(jack-o'-lantern)
เดิมฮาโลวีนมีรากฐานมาจากเทศกาลของเซลติคที่ชื่อว่า Samhain และวันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสเตียนในการระลึกถึงนักบุญออนเซ็นต์ ในวันนี้มีการเฉลิมฉลองทางโลก แต่อีกนัยหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับศาสนาด้วย ซึ่งชาวไอริชที่ประสบปัญหาข้าวยากหมากแพงในประเทศของตน ได้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาที่ทวีปอเมริกาเหนือช่วงทศวรรษที่ 1840 เป็นผู้นำประเพณีนี้เข้ามาเผยแพร่ 
ความเชื่อของชาวเซ็ลต์ (Celt) เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองในประเทศอังกฤษ โดยเชื่อว่าทุกวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี จะเป็นวันที่ประตูนรก (โดยเชื่อกันว่าจะถูกเปิดขึ้นมาใน 6 โมงเย็น 6 นาที 6 วินาที ซึ่งถึงแม้จะเป็นแค่วินาทีเดียวแต่ประตูนรกจะใหญ่เท่ากับ 1 เมือง) บรรจบกับมิติโลกมนุษย์กันอย่างพอดี ทำให้เหล่าวิญญาณพยายามหาทางเข้าสิงมนุษย์ ซึ่งวิธีการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณเข้าสิงคือ "การปลอมตัว" ทำตัวเป็นผีเสียเอง ด้วยการตกแต่งต่างๆ นานาให้ดูน่ากลัวที่สุด  จึงทำให้คนจะต้องหาทางแก้ไขด้วยการปิดไฟในบ้านทุกดวง ให้บ้านมืดมิด ร่วมกับอากาศที่หนาวซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของบรรดาผีร้าย อีกทั้งยังมีบางส่วนจะแต่งตัวเป็นผีต่างๆ เพื่อกลบเกลือนวิญญาณว่าไม่ใช่คนเป็นนั้นเอง 

สำหรับประเพณี "ทริกออร์ทรีต" (Trick or Treat แปลว่า หลอกหรือเลี้ยง) นั้น เริ่มขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยชาวยุโรป ซึ่งถือว่า วันที่ 2 พ.ย. เป็นวัน 'All Souls' พวกเขาจะเดินร้องขอ 'ขนมสำหรับวิญญาณ' (soul cake) จากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยเชื่อว่า ยิ่งให้ขนมเค้กมากเท่าไร วิญญาณของญาติผู้บริจาคก็ได้รับผลบุญ ทำให้มีโอกาสขึ้นสวรรค์ได้มากเท่านั้น โดยเทศกาลทริกออร์ทรีต ยังส่งผลบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับ และพิธีทางศาสน

ในคริสต์ศาสนา นิกายคาทอลิก Halloweenป็นคำภาษาอังกฤษ เพี้ยนมาจากคำ All Hallows Eves ซึ่งแปลว่า วันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย (Hallow + Eve = Halloween) คำว่า Hallow เป็นคำแองโกลแซกซัน แปลว่า ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ตรงกับภาษาเยอรมันว่า heiligen 

ในปัจจุบันนิยมใช้คำมาจากภาษาละตินว่า sanctify คำว่า Hallow ยังมีใช้ในบทสวดอธิษฐานเก่าๆ เช่น Hallowed be thy Name (ขอพระนามจงเป็นที่สักการะ) คำว่า Hallow ยังแปลว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ศักดิ์สิทธิ์ นักบุญ ดังนั้น All Hallowmas จึงแปลว่า วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ในปัจจุบันใช้คำว่า All Saints Day คู่กับ Christmas ซึ่งแปลว่า วันสมโภชพระคริสต์หรือคริสต์

สำหรับเราแล้วใน เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ปี ค.ศ.1517 เป็นวันที่สำคัญของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ (Protestant หมายถึง ผู้คัดค้าน) เพราะเป็นวันที่มาร์ติน ลูเธอร์( Martin Luther) ได้คัดค้านคำสอนที่ผิดของพวกโรมันคาธอลิก(Catholic) เกี่ยวกับเรื่องการขายใบยกโทษบาปและการกระทำทางพิธีกรรมที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยต้องมีผู้กลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคือ นักบวช และท่านได้ไปติด ข้อคัดค้าน 95 ข้อ (95 Theses)ที่ประตูวิหารเมืองวิตเทนเบิร์ก(Wittenberg)   จึงเป็น "วันแห่งการปฏิรูปของศาสนา"  ทำให้เกิดการกลับสู่หลักข้อเชื่อที่สำคัญ ที่ว่า เราทั้งหลายรอดโดยพระคุณเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ(Justify by faith) ไม่ใช่เพราะการกระทำผ่านทางพิธีกรรมทางศาสนา   เราสามารถเข้ามาแสวงหาพระเจ้าโดยไม่ต้องผ่านผู้กลาง เพราะพระเยซูคริสต์ทำให้เราแล้วบนไม้กางเขน

เอเฟซัส 2:8-9 
8 ด้วย​ว่า​ซึ่ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รอด​นั้น​ก็​รอด​โดย​พระ​คุณ​เพราะ​ความ​เชื่อ และ​มิใช่​โดย​ตัว​ท่าน​ทั้ง​หลาย​กระทำ​เอง แต่​พระ​เจ้า​ทรง​ประทาน​ให้​
9 ความ​รอด​นั้น​จะ​เนื่อง​ด้วย​การ​กระทำ​ก็​หา​มิได้ เพื่อ​มิ​ให้​คน​หนึ่ง​คน​ใด​อวด​ได้​

ฮีบรู 4:14 -16
14 เหตุ​ฉะนั้น เมื่อ​เรา​มี​มหา​ปุโรหิต​ผู้​เป็น​ใหญ่​ที่​ผ่าน​ฟ้า​สวรรค์​เข้า​ไป​ถึง​พระ​เจ้า​แล้ว คือ​พระ​เยซู​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ขอ​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​มั่นคง​ใน​พระ​ศาสนา​ของ​เรา​
15 เพราะ​ว่า เรา​มิได้​มี​มหา​ปุโรหิต​ที่​ไม่​สามารถ​จะ​เห็น​ใจ​ใน​ความ​อ่อนแอ​ของ​เรา แต่​ได้​ทรง​ถูก​ทดลอง​ใจ​เหมือน​อย่าง​เรา​ทุก​ประการ ถึง​กระนั้น​พระ​องค์​ก็​ยัง​ปราศจาก​บาป​
16 ฉะนั้น​ขอ​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย จง​มี​ใจ​กล้า​เข้า​มาถึง​พระ​ที่​นั่ง​แห่ง​พระ​คุณ เพื่อ​เรา​จะ​ได้รับ​พระ​เมตตา และ​จะ​ได้รับ​พระ​คุณ​ที่​จะ​ช่วย​เรา​ใน​ขณะที่​ต้อง​การ

ผลงานของท่านลูเทอร์นี้ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่รู้หนังสือละตินได้มีโอกาสเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาได้ด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของลูเธอร์ที่ต้องการให้บุคคลสามารถ รับผิดชอบในความเชื่อของตน โดยไม่ต้องอาศัยบุคคลที่ 3 เช่น นักบวช กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในศาสนาเป็นเพียงสิ่งเปลือกนอกที่ไม่สำคัญเท่ากับการที่บุคคลนั้นได้เผชิญหน้าต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยตนเอง 

วันนี้ขอป่าวประกาศข้อความจากพระวจนะและขอให้ตะปูที่ตรึงพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราจะตอกตรึงหัวใจแห่งความเชื่อของคริสตชนไว้อย่างมั่นคง ทำให้มีชัยเหนือผีร้ายวิญญานชั่วตลอดไป  
อาเมน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น