23 มิถุนายน 2555

คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนทัมมุส (Tammuz )

คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนทัมมุส(Tammuz)ปี5772(21มิ.ย.-19ก.ค.2012)
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2012 นี้ หากนับตามปฎิทินยิวเป็นเดือนทัมมุส (Tammuz) ประเทศอิสราเอลจะมีการจัดเทศกาลเพื่อฉลองในช่วงต้นเดือน คือ Rosh Chodesh การเริ่มต้นเดือนใหม่เป็นการตั้งสติก่อนสตาร์ท  เพื่อหยุดคิดใคร่ครวญและมีการอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าทรงชำระชีวิตตั้งแต่เริ่มเดือนใหม่เพื่อตลอดทั้งเดือนจะได้รับการชำระ ถือเป็นการถวายผลแรกของเวลาในการเลือกที่จะยกให้พระเจ้าก่อนสิ่งใด การถวายผลแรกทำได้หลายสิ่งทั้งการถวายส่วนทรัพย์ที่เรามีที่เป็นผลแรก ตามหลักการพระคัมภีร์ให้มีการแบ่งการถวายเป็น 3 ส่วนคือ ของบริจาค(Contributions), ผลไม้รุ่นแรก(First fruits) ,ทศางค์หรือสิบลด(Tithes) สิ่งเหล่านี้เป็นการมอบถวายจากใจให้พระเจ้า
เนหะมีย์ 12:43-44
43 และเขาทั้งหลายได้ถวายเครื่องสัตวบูชาใหญ่โตในวันนั้น และเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าทรงกระทำให้เขาเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานใหญ่ยิ่ง พวกผู้หญิงและเด็กๆ ก็เปรมปรีดิ์ด้วย และความชื่นบานของเยรูซาเล็มก็ได้ยินไปไกล
44 ในวันนั้น เขาแต่งตั้งคนให้ดูแลห้องสำหรับพัสดุ ของบริจาค ผลไม้รุ่นแรก ทศางค์ ให้รวบรวมสิ่งซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายสำหรับปุโรหิตและคนเลวีเข้ามาไว้ในนั้น ตามไร่นาในหัวเมืองเหล่านั้น เพราะยูดาห์เปรมปรีดิ์ด้วยเรื่องบรรดาปุโรหิต และคนเลวีผู้ปรนนิบัติอยู่นั้น
 
ชื่อทัมมุส (Tammuz) เป็นชื่อเดือนที่10 ตามแบบปฎิทินราชการแต่เป็นเดือนที่ 4 ตามปฎิทินศาสนา ตั้งตามชื่อเทพเจ้าของบาบิโลน ซึ่งประยุกต์มาจากพวกบาบิโลน

ยิวได้ตั้งชื่อเดือนที่ 4 ว่า เดือนทัมมุส เป็นเดือนแห่งการเตือนใจ เนื่องจากเพื่อระลึกว่า รูปเคารพเป็นเหตุให้บ้านเมืองของตนต้องพินาศย่อยยับ ชือเดือนทัลมุส เป็นชื่อของรูปเคารพจริง ๆ แต่ตั้งเพื่อเตือนใจเขาให้หันกลับมาหาพระเจ้า ดังนั้นในเดือนนี้ คนยิวจะอดอาหาร และบรรยากาศของเดือนจะเต็มไปด้วยความเศร้าโศกใจ เพื่อเตือนใจเขาเรื่องพระวิหารถูกทำลายเพราะรูปเคารพ ดังที่กล่าวชื่อรูปเคารพไว้ใน เอเสเคียล 8:14-15
14 แล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาถึงทางเข้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าด้านเหนือ และดูเถิด ที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนนั่งร้องไห้อาลัยเจ้าพ่อ ทัมมุส แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
15 "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าเห็นแล้วหรือ เจ้ายังจะเห็นการลามกยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้อีก"
ช่วงเดือนTammuz(ทัมมุส) เป็นเทศกาลไว้ทุกข์ ถือการอดอหาร เพื่อระลึกถึงการที่บาบิโลนมาทำลายพระวิหารของยิวในช่วง ปี 606-587 กคศ. และเป็นการระลึกถึงความเศร้าโศกของโมเสสที่หักแผ่นพระบัญญัติด้วยความโกรธเนื่องจากคนอิสราเอลไปกราบไหว้รูปเคารพ (อพย.32)
คำอธิษฐานอวยพรในเดือนนี้คือการให้ความชอบธรรมถูกสถาปนาขึ้นมา โดยสรุปจากบทความ เรื่อง Blessings for the Hebrew Month of Tammuz
by Ron Sawka  แปลภาษาไทยโดยคุณเอ็ม สุรชัย ขอบคุณข้อมูลจากhttp://missionkorat.blogspot.com/2012/06/blog-post_23.html#more

1.เดือนนี้เป็นเดือนที่แห่งการมองเห็นและการสถาปนาความสว่างแห่งความชอบธรรมของคุณขึ้น  แม้ว่าจะมีสิ่งที่เป็นแง่ลบหลายสิ่งตลอดเดือนนี้ ดังนั้น พวกเราจำเป็นที่จะต้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบโดยผ่านการสรรเสริญและการประกาศถ้อยคำของพระเจ้า
อิสยาห์ 58:8 แล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าอย่างอรุณและแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้า และพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้า
สดุดี 112:4 ความสว่างจะโผล่ขึ้นมาในความมืดให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงมีพระคุณ ทรงพระกรุณาและทรงชอบธรรม
ดาเนียล 12:3 และบรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิตย์นิรันดร์

2.เดือนนี้เป็นเดือนแห่งเผ่ารูเบน เขาสูญเสียมรดกแห่งการเป็นบุตรหัวปีไป  มีปัญหาและความยากลำบากมากมายในเดือนนี้ (อีกความหมายหนึ่ง มีการออกธนบัตร หุ้น หนังสือเดินทางมากมายเพื่อเผยแพร่หรือจำหน่ายด้วยในเดือนนี้) ปฐมกาล 49:3-4บรรยายถึงเผ่ารูเบนว่าเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรง,เป็นยอดแห่งความเย่อหยิ่งและยอดของความรุนแรงดั่งสายน้ำเชี่ยว

3.พวกเราต้องฉายแสง (สดใสเป็นประกายโดยผ่านการนมัสการ) มิฉะนั้น พวกเราก็อาจจะพัฒนา “ลูกวัวทองคำ” ขึ้นมาได้ การกราบไหว้รูปเคารพสามารถเริ่มต้นขึ้น คือ จู่ๆ ก็เกิดความสนใจที่รุนแรงและมักไม่นานเพื่อความสนุกสุดเหวี่ยงขึ้นมาได้ในเดือนนี้ ให้สังเกตความแตกต่างของคนสองประเภทนี้

4.เดือนแห่งการยอมรับการทรงเรียกคุณ มิฉะนั้น คุณก็จะพูดแต่รายงานที่ชั่วร้าย คือพูดแต่ในแง่ร้าย (ซึ่งพวกเรามีสิทธิที่จะเลือกว่าจะเอาอันไหน) คนส่วนใหญ่ตกลงไปในสิ่งที่ไม่ดี เป็นอันตราย และเป็นทางลบ ก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้วิธีที่จะพูดว่าพวกเขาเป็นใครและมีฐานะอะไรอย่างไร คุณต้องชอบตัวคุณเองเสียก่อน หากว่าคุณไม่ชอบตัวคุณเองแล้วละก็ แสดงว่าก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ชอบในองค์เจ้านายของคุณแน่ๆ คำพูดของคุณจะเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านซึ่งจะนำผลผลิตในการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ที่จะมาถึงในเดือนกันยายนแน่นอน คือ ในช่วงเทศกาลฉลองอยูเพิง (Feast of Tabernacles)
ปฐมกาล 49:3-4
3 รูเบนเอ๋ย เจ้าเป็นบุตรหัวปีของเรา เป็นกำลังและเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรงของเรา เป็นยอดแห่งความเย่อหยิ่งและยอดของความรุนแรง
4 เจ้าเดือดดาลอย่างน้ำเชี่ยวจึงเป็นยอดไม่ได้ ด้วยเจ้าล่วงเข้าไปถึงที่นอนบิดาของเจ้า เจ้าทำให้ที่นอนนั้นเป็นมลทิน เจ้าล่วงเข้าไปถึงที่นอนของเรา

(เพิ่มเติม :กำลังและผลแรกแห่งเรี่ยวแรง ปฐมกาล 29:32 กล่าวว่า “นางเลอาห์ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย และตั้งชื่อว่า รูเบน ด้วยนางว่า “เพราะพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของฉัน เพราะเดี๋ยวนี้สามีจะรักฉัน”
สูงสุดของเกียรติ และสูงสุดของพลังแต่ไม่มั่นคงอย่างน้ำ ปฐมกาล 35:22 “อยู่มาเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่ดินแดนนั้น รูเบนไปนอนกับบิลฮาห์ภรรยาน้อยของบิดา อิสราเอลก็รู้เรื่องนี้” และใน 1พงศาวดาร 5:1 กล่าวว่า “บุตรของรูเบนผู้เป็นบุตรหัวปีของอิสราเอล (รูเบนเป็นบุตรหัวปีก็จริง แต่เพราะเขาได้ทำให้ที่นอนของบิดาของเขามีมลทิน สิทธิบุตรหัวปีของเขาจึงถูกมอบให้กับบุตรของโยเซฟผู้เป็นบุตรของอิสราเอล ดังนั้นรูเบนจึงไม่ได้อยู่ในทะเบียนลำดับพงศ์ของบุตรหัวปี)”
รูเบนไม่ได้รับเกียรติสูงสุดเพราะว่าปัญหาต่างๆ ที่เขาไม่ได้แก้ไข เขามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยได้นำมาใช้ให้สำเร็จ เขาไม่เคยจัดการกับปัญหาทางเพศของเขา จงอธิษฐานและขอต่อองค์เจ้านายที่จะสำแดง “ปัญหาต่างๆ” ของคุณเอง เพื่อที่คุณจะสามารถจัดการแก้ไขมันได้ ผมสังเกตด้วยว่าในช่วงฤดูร้อน คริสเตียนหลายคนมีแนวโน้มที่จะถดถอย คือ กลับไปมีพฤติกรรมอย่างเดิมที่ยังไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง “เหมือนเด็กๆ” สักหน่อย บางทีนี่อาจจะเป็นเพราะแนวความคิดว่านี่คือช่วงแห่งการพักผ่อนหย่อนใจ หรืออะไรสักอย่าง จงตัดสินใจที่จะ “รุกคืบเข้าไปข้างหน้า” ในเดือนนี้เถิด
โมเสส ใช้เวลาอยู่กับองค์เจ้านายสี่สิบวันสี่สบคืน หน้าของเขาก็เรืองแสง คือรู้สึกปีติมีความสุขอย่างท่วมท้น หน้าแดงปลั่งมีสุขภาพดี “ต่อมาโมเสสลงมาจากภูเขาซีนาย มีแผ่นพระโอวาทสองแผ่นในมือของท่านด้วยขณะที่ลงมาจากภูเขานั้น โมเสสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้า” อพยพ 34.29
ประชาชนก็กราบไหว้ลูกวัวเพราะว่า พวกเขาไม่สามารถรับ “ความล่าช้า” ได้ “เมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ ไม่ลงมาจากภูเขา จึงพากันมาหาอาโรน กล่าวว่า “จงลุกขึ้นสร้างพระให้เรา ซึ่งจะนำหน้าเรา เพราะว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ เราไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรไปแล้ว” อพยพ 32.1

5.เดือนแห่งตัวอัษรเฆท หมายถึง “แสงเปล่งรัศมีออกมาจากดวงตาของคุณ” มารพยายามที่จะดับแสงนี้ แต่พระยาห์เวห์ตรัสเกี่ยวกับคุณว่า “เราคือพระเจ้า เราได้เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม เราได้ยุดเจ้าและรักษาเจ้าไว้ เราได้ให้เจ้าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติ เป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ” พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “เป็นความสว่างที่ส่องแก่คนต่างชาติ และเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์” ลูกา 2:32 “พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” ยอห์น 8:12 ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงมี “พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟ” วิวรณ์ 1.14 และบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์จึงมีความสว่างแห่งชีวิต “เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเราว่าอย่างนี้ ‘เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก’ ” กิจการของอัครทูต 13:47 และแก่นสารของความรอดนั้นก็ “คือว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมาน และพระองค์จะทรงแสดงความสว่างแก่ชนอิสราเอลและแก่คนต่างชาติ โดยที่ทรงเป็นผู้แรกซึ่งคืนพระชนม์” กิจการของอัครทูต 26.23 พวกคุณจึงเข้าใจถึงการทรงเรียกของพวกคุณแล้วว่า “พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” 1เปโตร 2:9

เฆท เป็นตัวอักษรแห่งชีวิต เพราะทั้งคำว่า คายิม “ชีวิต” และ คายาห์ “การมีชีวิต” นั้นขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนี้ และชีวิตอันแท้ก็มาจาก คาซีดัท “การอุทิศทุ่มเท” นอกจากนี้ เฆท ยังมีค่าเท่ากับเลขแปด ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับคำว่า เคน “พระคุณ” และ โคกมาห์ “สติปัญญา” “ลูกเอ๋ย อย่าให้สิ่งต่อไปนี้คลาดสายตาของเจ้า แต่จงเฝ้ารักษาไว้ คือ สติปัญญาและความเฉลียวฉลาด ทั้งสองสิ่งจะเป็นชีวิตแก่เจ้า เป็นเครื่องประดับที่คอของเจ้า แล้วเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัย และเท้าของเจ้าจะไม่สะดุด” สุภาษิต 3.21-23 ให้สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขแปด “การเริ่มต้นใหม่” กับพระคุณ
1. พันธสัญญาแห่งการเข้าสุหนัต เกิดขึ้นในวันที่ 8 ของชีวิตของทารกเพศชาย เป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นชีวิต
2. มี 8 คนรอดตายจาก มาบุล ฮากาโดล “น้ำท่วมครั้งใหญ่” สมัยโนอาห์
3. องค์เจ้านายยืนยันพันธสัญญาของพระองค์แก่อับราฮัม 8 ครั้ง
4. ดาวิด เป็นบุตรคนที่ 8 ของเจสสี
5. สุคคต(เทศกาลอยู่เพิง) เป็นเทศกาลเดียวที่มีการเฉลิมฉลอง 8 วัน เล็งถึงการรอคอย โอลาม ฮาบาห์ “โลกใหม่ที่จะมาถึง” อย่างมีความหวัง
6. พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายในวันแรกของสัปดาห์ หากเราเข้าใจว่าเจ็ดวันก่อนหน้านี้คือการบรรจบครบรอบที่สมบูรณ์แล้วละก็ วันแรกของสัปดาห์ถัดไปก็คือวันที่ 8 นั่นเอง

6.เดือนแห่งแผ่นฟิล์มภาพยนตร์  คุณสามารถเฝ้าดูกระบวนการชีวิตของคุณว่าจะดำเนินไปในทิศทางใดได้ เหตุฉะนั้น จงหยุดแล้วจงปรับปรุงแก้ไขส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเสียก่อน จงขอให้องค์เจ้านายแสดงให้คุณเห็นว่าชีวิตของคุณจะลงเอยอย่างไรหากว่าคุณไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตไปกับองค์เจ้าชีวิต!

7.เดือนนี้เชื่อมต่อกับกลุ่มดาวปู (Cancer)“กระดอง” ของเราจำเป็นที่จะต้องถูกถอดออกไปเสีย เพื่อที่พวกเราจะสามารถรับเอาการปรับปรุงแก้ไขได้ ถ้าหากคุณไม่อนุญาตให้ตัวคุณเองได้รับการปรับปรุงแก้ไขได้แล้วละก็ คุณก็จะแข็งกระด้าง และเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าไปสู่ระดับต่อไปของการเจริญเติบโตได้ จงขอองค์เจ้านายที่จะเอาความแข็งกระด้างไม่ว่าด้านใดก็ตามออกไปเสียจากตัวคุณ จงขอองค์เจ้าชีวิตที่จะเอากระดองของคุณออกไปเสียเถิด

8.นี่เป็นเดือนที่จะต้องปกป้องหัวใจและดวงตาของคุณเอาไว้ให้ดี
กล่าวคือ จงระมัดระวังสิ่งที่คุณรู้สึกและสิ่งที่คุณคิด และจงเฝ้าระวังสิ่งที่คุณอนุญาตให้ตัวคุณเองมองดู เฉลยธรรมบัญญัติ 11:26 และ 30:15 กล่าวว่า “ดูสิ วันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลาย…จงดูเถิด วันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดี ความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่าน” และในเฉลยธรรมบัญญัติ 30.19 บอกว่า “ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่” ดาวิดได้เลือกทำสิ่งนี้ และพระเจ้าเรียกเขาว่า “เป็นคนที่เราชอบใจ เป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการ” กิจการของอัครทูต 13.22 เพราะเขาไล่ตามหัวใจของพระองค์ สิ่งที่ดาวิดทำก็คือ “ข้าพเจ้าตั้งพระยาห์เวห์ไว้ตรงหน้าเสมอ เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือ ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว” สดุดี 16:8

9.เดือนของมือขวาและพันธสัญญาที่เรียงตรงกัน อ่าน เพลงซาโลมอน 5.2-12 แล้วจงระลึกถึงพันธสัญญาทั้งสิ้นของคุณ ด้วยว่ามือขวานั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่างๆ และพันธสัญญาต่างๆ จงยืนยันความสัมพันธ์ต่างๆ ที่คุณต้องรักษาไว้ จงให้พระเจ้านำทางคุณ และจัดเรียงคุณเข้ากับความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่กำลังจะมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น