26 พฤษภาคม 2555

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทุ่งมะขามหย่อง (The King in the field)

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา คนไทยทั้งประเทศคงมีความปิติยินดีที่ได้ชมถ่ายทอดทางโทรทัศน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากโรงพยาบาลศิริราช ไป ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบพระพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและผลิตผลการเกษตร แล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 5009 เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลง ไปทรงเกี่ยวข้าวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นาย วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางน้ำ ทอดพระเนตรการแสดงสื่อผสม "ทุ่งมะขามหย่อง ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ" ประกอบด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ อาทิ ๑๖ ปีแห่งความหลัง ณ ทุ่งมะขามหย่อง การจำลองการเคลื่อนทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย ที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละของบรรพกษัตริย์ที่ยอมแลกชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน การขับบทกลอนเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบรรเทาความทุกข์ให้แก่ประชาชน ระบำสายน้ำ ลำนำแห่งแผ่นดินทอง การขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ"ผู้ปิดทองหลังพระ" เป็นต้น
โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 ณ วังไกลกังวล หัวหิน เพื่อใช้เก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่ราษฎรที่มีพื้นที่รอบบริเวณพระราชานุสาวรีย์

(ข้อมูลจาก http://news.impaqmsn.com/articles_hn.aspx?id=488190&ch=hn)
สรรเสริญพระเจ้า สำหรับคำอธิษฐานที่เราในฐานะคริสตชนคนไทยที่ได้ถวายพรแด่ด้วยคำอธิษฐานเผื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  


จากเหตุการณ์ทำให้ผมถึงความหมายของเดือนในเชิงเผยพระวจนะในเดือน Elul (ช่วงปลายเดือน ส.ค.-ก.ย.)ตามปฏิทินชาวยิว เป็นเดือนที่องค์จอมกษัตราเสด็จมาอยู่กับเรา (The King in the field) จงเข้าใกล้ชิดพระองค์และยอมให้พระพักตร์ของพระองค์ฉายแสงในชีวิตของเรา... เพื่อพระองค์จะเทการทรงสถิตมาเหนือชีวิตของเรา จงรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรงานของเราและทุกขอบเขตความรับผิดชอบของเรา
เราทั้งหลายยังคงอธิษฐานถวายพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และขอพระเจ้าประทานพระพรให้พระองค์ได้เสด็จออกจากโรงพยาบาล เสด็จกลับมาประทับที่บ้านของพระองค์ คือ ทรงอยู่ร่วมกับพสกนิกรของพระองค์ตามที่พระองค์เคยกล่าวไว้ว่า "ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า "นั่นคือคนไทยทั้งปวง" ... ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น