13 มิถุนายน 2553

การตอบสนองของคริสเตียนต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

ผมได้มีโอกาสไปร่วมการประชุมของผู้นำคริสตจักรต่างๆทั่วประเทศไทย ในการประชุมแผนชาติปี 2010 จัดโดยคณะกรรมการเพื่อการประกาศและการเพิ่มพูนคริสตจักร(กปพ.) ครั้งนี้ประชุมที่คริสตจักรมหาพร รังสิต สามารถเข้าชมกิจกรรมและข่าวสารได้ใน
http://www.thaivision2010.com/

วัตถุประสงค์หลักของการประชุมเป็นการสรุปผลงานที่ผ่านมาและการประสานงานเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรต่างๆ ซึ่ งเป็นสิ่งที่ดีมากที่แต่ละคริสตจักรจะมีส่วนช่วยกันในการรับใช้พระเจ้า ในครั้งนี้ อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานกปพ.
ได้แบ่งปันในหัวข้อ การตอบสนองของคริสเตียนต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมาจากแบบอย่างชีวิตของท่านที่น่าประทับใจมากผมจึงได้นำความสอนของท่านมาเรียบเรียงใหม่และนำมาแบ่งปันครับ

จากสถานการณ์ทางการเมืองในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นเหมือนสัญญาณเตือนสำหรับคริสเตียนให้ตื่นตัวเพราะช่วงสุดท้ายของยุคสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว การตื่นตัวไม่เใช่การตื่นตระหนก ต้องตระหนักมากขึ้นในการอธิษฐานเผื่อบ้านเมืองและทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการเป็นเกลือและแสงสว่างในโลกนี้(มัทธิว 5:13-16) คริสตชนไม่ควรเก็บตัวอยู่แต่ในคริสตจักรเท่านั้นแต่ต้องออกไปมีส่วนในสังคมโลกนี้ ข้อคิดการตอบสนองของคริสเตียนต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
(A-G)

A-Agile (อะไจล์):ว่องไวตอบสนองทันที

ความหมายจาก Longman Dictionary

1 able to move quickly and easily:สามารถย้ายอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

2 someone who has an agile mind is able to think very quickly and intelligently:
คนที่มีใจปราดเปรียวสามารถคิดอย่างรวดเร็วและชาญฉลาด

Agile (อะไจล์)ไม่ใช่ตกใจ เพราะ "ตกใจ" จะควบคุมตนเองไม่ได้ บางกลุ่มคนรอตกใจและไปทำสิ่งไม่ดีเช่นตกใจและไปขโมยของในห้าง ตกใจและไปเผาอาคารบ้านเรือน

คริสเตียนตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกเพราะทราบดีว่าทุกสถานการณ์พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ในทุกสถานการณ์

การตอบสนองแบบว่องไวตอบสนองทันที เหมือนอ.เปาโลที่จึงหาโอกาสทันทีในการไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า

กิจการของอัครทูต 16:10 ครั้นท่านเห็นนิมิตนั้นแล้ว เราจึงหาโอกาสทันทีจะไปยังแคว้นมาซิโดเนีย ด้วยเห็นแน่ว่า พระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวแคว้นนั้น

ดังนั้นคริสเตียนต้องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐ เพราะสถานการณ์ทางการเมืองทำให้คนเปิดใจ ต้องการการเยียวยารักษาจิตใจ ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่จะทำให้คนได้พบความจริง และพระเจ้าจะเป็นคำตอบในชีวิตของคนเหล่านี้
การตอบสนองแบบรวดเร็วไม่ใช่ไม่ไตร่ตรองแต่ต้องมากจากความรอดคอบด้วย
ฉะนั้นให้เราทำสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสูงสุดในอาณาจักรพระเจ้า

B-Beneficial(เบเนฟิคเชียล):ทำดีเป็นกุศล

ความหมายจาก Longman Dictionary

1.having a good effect [≠ detrimental]: มีผลดี

2.beneficial to/for (=it has advantages for everyone who is involved:มีประโยชน์สำหรับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.Helpful, favorable,useful:เป็นประโยชน์ดีมีประโยชน์

Beneficial(เบเนฟิคเชียล):ทำดีเป็นกุศล คือออกไปทำดี คำว่า "กุศล" คือ ทำดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัว ทำดีไม่สร้างภาพ แม้จะมีจะมีการถ่ายภาพ เพราะการสร้างภาพเป็นการทำดีแบบฉาบฉวยไม่ได้มาจากส่วนลึกในจิตใจที่สำแดงออกมา

แม้คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็ทำดี เพื่อต้องการรับบุญกุศล ไปสู่ความรอด(ไปสวรรค์) แต่คริสเตียนได้รับความรอดมาโดยพระคุณเพราะความเชื่อ แต่การทำดีมาจากท่าทีใหม่ ไม่ใช่ทำดีเพื่อรับควมรอด แต่เรารอดแล้วจึงทำความดี การกระทำ(doing)มาจากความเป็นตัวตน(being)ที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนท่าทีภายในของเราสะท้อนพระลักษณะคุณงามความดีของพระองค์

เอเฟซัส 2:8-10
8ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้
9 ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้
10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ


ทิตัส 3:8 คำนี้เป็นคำจริง ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้ เพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตส่าห์กระทำการดีการเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง

C-Collaborative (คอแลบบอเรทีพ):รวมพลร่วมแรง

ความหมายจาก Longman Dictionary

1.a job or piece of work that involves two or more people working together to achieve something : งานหรือชิ้นงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองคนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุสิ่งที่

ปัญญาจารย์ 4:9 สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี

พระคัมภีร์กล่าวว่าได้รับผลดี ถ้าร่วมมือกัน มีสุภาษิตไทยกล่าวว่า “รวมกันเราอยู่ แยกหมู่ตายเดียว" แต่บางท่านอาจจะให้ความคิดใหม่ว่า "รวมกันตายหมู่ แยกหมู่ตายเดียว" หรือ "รวมกันวุ่นวาย แตกกันตายดีกว่าอยู่"
ดังนั้นหลักการพระเจ้าจึงกล่าวว่า “สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ นอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน"(อาโมส 3:3) การตกลงกัน คือ การพูดกัน ฟังกัน จะทำให้เข้าใจกัน และจะสามารถทำงานด้วยกันได้ดี
เพราะการรวมกลุ่มร่วมกันรับใช้พระเจ้า จะได้ผลดีของงานที่ทำ

คริสตจักรต่างๆ ควรจะร่วมกันรับใช้ ดีกว่าแย่งกันรับใช้

สมการคณิตศาสตร์ของการรับใช้ เป็นดังนี้ครับ

ร่วมกันรับใช้ 1+1 > 2
แย่งกันรับใช้ 1+1 < 2

D-Different (ดิเฟอร์เร้นท์): กล้าสำแดงแตกต่าง

ความหมายจาก Longman Dictionary

1.not like something or someone else, or not like before [≠ similar]ไม่เหมือนสิ่งใดหรือผู้อื่นหรือไม่เหมือนสิ่งก่อน [≠] คล้ายกัน

2.unusual, often in a way that you do not like:ผิดปกติมักในแบบที่ไม่เหมือน

พระเจ้าทรงให้คริสเตียนมีความแตกต่าง เพราะพระองคืได้เรียกเราออกจากโลกนี้ เพื่อมาอยู่ในชุมชนของพระเจ้า คือ คริสตจักร
แม้เราอยู่ในโลกนี้ แต่เราไม่ใช่ของโลกนี้ เพราะพระเจ้าให้เราไม่เหมือนโลกนี้ และเราจะเห็นผลปลายทางที่แตกต่างระหว่างคนของพระเจ้าและคนอธรรมได้

มาลาคี 3:18 แล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรมระหว่างคนที่ปรนนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิบัติพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้นคริสเตียนต้องสำแดงความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก เราไม่ควรนิ่งดูดาย นอนหลับทับสิทธิ์ฝ่ายวิญญาณ เราสามาถแสดงความคิดเห็นของเราตามหลักการพระเจ้าได้ในระบบประชาธิปไตย
คริสเตียนควรเข้าไปมีอิทธิพลที่ดีในวงการต่างๆ เช่น สื่อสารมวลชน,การเมืองการปกครอง,เศรษฐกิจ,การศึกษา,ชุมชนต่างๆเป็นต้น

E-Economical(อีคอนอมิคอล):สรรสร้างคุณค่า

ความหมายจาก Longman Dictionary

1.using money, time, goods etc carefully and without wasting any [↪ economic]:
เวลาใช้เงินอย่างละเอียดและสินค้าอื่น ๆ โดยไม่สูญค่า] [↪เศรษฐกิจ :

2.economical with the truth :ประหยัดบนความเป็นจริง (เศรษฐกิจพอเพียง)

การสรรสร้างคุณค่าใช้สิ่งต่างๆให้คุ้มค่า เกิดผลสูงสุดในอาณาจักรพระเจ้า ดังนั้นคริสเตียนควรจะทำหน้าที่เป็นผู้อารักขาที่ดีในโลกนี้ ไม่ใช่ปล่อยโลกนี้ไปปและไม่สนใจมุ่งแต่ทางธรรมอย่างเดียว


เอสรา 7:17-20
17 แล้วด้วยเงินนี้เจ้าจงขยันขันแข็งซื้อวัวผู้แกะผู้และลูกแกะ กับธัญญบูชาคู่กันและเครื่องดื่มบูชาคู่กัน และเจ้าจงถวายสิ่งเหล่านี้บนแท่นบูชาของพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม
18 ส่วนเงินและทองคำที่เหลืออยู่นั้นเจ้าและพี่น้องของเจ้าเห็นดีที่จะทำประการใดก็จงกระทำเถิด ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าของเจ้า
19 และเครื่องใช้ซึ่งได้มอบให้เจ้าสำหรับการปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้า เจ้าจงมอบถวายไว้ต่อพระพักตร์พระเจ้าแห่งเยรูซาเล็ม
20 และสิ่งใดๆ ซึ่งยังต้องการสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้าซึ่งเจ้าจะต้องจัดหานั้น เจ้าจงจัดหาด้วยเงินพระคลังของพระราชา
คริสเตียนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาโลกนี้ได้เช่น ช่วยรณรงค์สนใจสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดโลกร้อน การทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคม เป็นต้น ซึ่งเราสามารถสรรสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้


F-First(เฟริส์ท):อาสาก่อนใคร

ความหมายจาก Longman Dictionary

1.coming before all the other things or people in a series:มาก่อนทุกสิ่งอื่น ๆ หรือคนในชุด :
for the first time

2.used to say that something has never happened or been done before:
ที่ใช้ในการบอกว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือได้มาก่อน

2โครินธ์ 10:14 การที่มาถึงท่านนั้น มิใช่โดยการล่วงขอบเขตอันควร เราเป็นพวกแรกที่นำข่าวประเสริฐของพระคริสต์มาประกาศแก่ท่าน

ปฐมกาล 45:5 แต่บัดนี้อย่าเสียใจไปเลย อย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่ เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้มาก่อนหน้าพี่ เพื่อจะได้ช่วยชีวิต


คริสเตียนควรจะมีท่าทีเหมือนอ.เปาโลและโยเซฟ ที่ใช้โอกาสในการนำพระคุณความรักของพระเจ้าไปสู่ชุมชน เป็นคนที่อาสาตัวออกไปก่อนเพื่อเตรียมการช่วยเหลือให้คนอื่น

ฉะนั้นเราน่าจะเป็นคนแรกที่เข้าไปนำการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบปัญหา ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที่

G-God Glorifying:พอพระทัยถวายพระเกียรติ

ความหมายจาก Longman Dictionary

1.the spirit or BEING who Christians, Jews, Muslims etc pray to, and who they believe created the universe
วิญญาณหรือเป็นคริสเตียนที่, Jews, มุสลิม ฯลฯ การสวดมนต์และผู้ที่พวกเขาเชื่อว่าการสร้างจักรวาล

2.to make someone or something seem more important or better than they really are:
to praise someone or something, especially God
เพื่อให้คนหรือสิ่งที่ดูเหมือนสำคัญหรือดีกว่าพวกเขาจริงๆคือให้คนสรรเสริญหรือบางอย่างโดยเฉพาะพระเจ้า

การกระทำทุกสิ่งที่ทำ คริสเตียนต้องทำเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้า

1โครินธ์ 10:31 เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

สรุป

คริสตเตียนควรสนใจในเหตุการณ์ รู้กาลเวลาว่องไวตอบสนองทันที อาสาก่อนใครเข้าไปทำดีให้เป็นการกุศล ร่วมรวมพลร่วมแรงให้แข็งขันช่วยกันกล้าสำแดงความแตกต่าง สรรสร้างคุณค่าในสังคม เพื่อเป็นพอพระทัยถวายพระเกียรติพระเจ้า
……………………….

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น