18 เมษายน 2559

ชำระบ้านเตรียมชีวิตในเทศกาลปัสกา

ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์  ผมได้มีโอกาสทำความสะอาดบ้าน ชำระสิ่งที่สกปรกในบ้านออก และในด้านฝ่ายวิญญาณ ก็ได้อธิษฐานชำระบ้าน เป็นเหมือนการปัดรังควานในฝ่ายวิญญาณ เพื่อเตรียมชีวิตเข้าสู่เทศกาลปัสกา(Passover) ในช่วงวันที่ 22-30 เม.ย.นี้
ดังนั้นเทศกาลปัสกาที่จะถึงนี้เราควรจะได้ใช้เวลาสำรวจชีวิตของเราชำระสิ่งเก่า ที่เป็นดั่งเชื้อที่ไม่ดี ดั่งเช่นเทศกาลนี้ คนยิวจะมีการชำระเชื้อในบ้าน และรับประทานขนมปังไร้เชื้อ กินผักรสขม เพื่อระลึกถึงความขมขื่นใจที่เป็นทาสในอียิปต์
และพระยาห์เวห์ได้นำพวกเขาก้าวออก(passover)มาจากการเป็นทาสเข้ามาสู่ความเป็นไท
สำหรับคริสเตียนก็เช่นกัน เทศกาลนี้มีความสำคัญกับเรา เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแกะปัสกาที่ถูกฆ่าเพื่อชำระบาปผิดของเราและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเป็นผลแรกเพื่อเราจะเป็นเช่นเดียวกับพระองค์

1 โครินธ์ 5:7-8
7 จง​ชำระ​เชื้อ​เก่า​เสีย เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​เป็น​แป้ง​ดิบ​ก้อน​ใหม่ เหมือน​ขนม​ปัง​ไร้​เชื้อ เพราะ​พระ​คริสต์​ผู้​ทรง​เป็นปัสกา​ของ​เราได้​ถูก​ฆ่า​บูชา​เสีย​แล้ว​

8 เหตุ​ฉะนั้น​ให้​เรา​ถือปัสกา​นั้น มิใช่​ด้วย​เชื้อ​เก่า ซึ่ง​เป็น​เชื้อ​ของ​ความ​ชั่ว​ช้า​เลว​ทราม แต่​ด้วย​ขนม​ปัง​ที่​ไม่​มี​เชื้อ คือ​ความ​จริงใจ​และ​สัจจะ 
ในพระธรรม 1 โครินธ์ 5:7-8 อัครทูตเปาโลได้อธิบายให้คริสตจักรที่เมืองโครินธ์โดยยกตัวอย่างจากเทศกาลปัสกาของชาวยิวและการรับประทานขนมปังไร้เชื้อ(อพย.12:1-28,13:6-8) เพื่อให้เราได้ตระหนักดังนี้

ชำระเชื้อเก่าด้วยความเชื่อใหม่ (7) จงชำระเชื้อเก่าเสีย เพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่
คำว่า "เชื้อ" หรือ “ยีสต์” ในพระคัมภีร์เดิม โดยทั่วไปเป็นสัญลักษณ์ของการมีอยู่ของความชั่วร้ายหรือความไม่บริสุทธิ์(มลทิน) เชื้อนั้นสามารถทำให้แป้งขนมปังที่หมักและฟู ทำให้เกิดการเน่าเปื่อยหรือเสื่อมสภาพได้ อัครทูตเปาโลได้หนุนใจให้ดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างระมัดระวังไม่มีเชื้อ สำรวจจิตใจของตัวเองและกำจัดเชื้อแห่งการล่วงประเวณี ความมุ่งร้าย และความอธรรมทุกรูปแบบออกจากชีวิตและจากที่ชุมนุม (1 คร.5:9-13) ด้วยความสำนึกในพระคุณของพระเยซูที่ทรงเสียสละและชำระความบาป
ในพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูคริสต์ตักเตือนสาวกให้ระวังเชื้อ เชื้อ คือความคิดเก่าๆ แบบวิญญาณศาสนา เชื้อ หมายถึง หลักคำสอนที่ชั่วร้ายของฟาริสี(Pharisees) สะดูสี(Sadducees) และพวกเฮโรด(Herodias) (มธ.8:15,16:12)
รับชีวิตใหม่ด้วยการไถ่ของพระคริสต์(7) เหมือนขนมปังไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้ว
ในสมัยที่ชาวอิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์ พระเจ้าทรงนำการปลดปล่อยจากการเป็นทาส พระเจ้าสั่งให้คนยิวนำเลือดแกะมาทาที่วงกบประตูบ้านเพื่อให้ทูตแห่งความรณาของพระเจ้าได้ผ่านเลยไป ไม่ประหารบุตรหัวปี (อพย. 12:4-13) สิ่งนี้เป็นเงา(Type)เล็งถึงพระเยซูเป็นแกะในเทศกาลปัสกา พระโลหิตที่หลั่งออกเพื่อทำให้เราได้รับการผ่านเว้นจากการพิพากษา(ฮบ.9:22 )
ก้าวสู่เสรีภาพใหม่ในความจริง (8) เหตุฉะนั้นให้เราถือปัสกานั้น มิใช่ด้วยเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อของความชั่วช้าเลวทราม แต่ด้วยขนมปังที่ไม่มีเชื้อ คือความจริงใจและสัจจะ
เทศกาลปัสกา เราจึงต้องมีเตรียมชีวิตโดยการชำระเชื้อเก่าของเราและก้าวข้าม(Passover) สู่ความเป็นไทในความเชื่อใหม่ซึ่งเกิดจากสัจจะในความจริงแห่งพระวจนะ(ยน.8:31-32)
ขอหนุนใจให้เราก้าวสู่เสรีภาพใหม่ในความจริง ดังนี้
1. เริ่มต้นสิ่งใหม่ กลับใจใหม่จากสิ่งเดิม (อพย.12:1-2)
ในระหว่างการอพยพออกจากอียิปต์ มีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อเดือนใหม่ว่า นิสาน แทน ซึ่งให้ความหมายว่า "การเริ่มต้น การเปิด"
“ปัสกา” เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เราเข้าใจว่า เมื่อใดที่เป็นเวลา “ปัสกา” พระเจ้าจะกระทำสิ่งใหม่ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่เป็นพรแก่ชีวิตของเราอยู่ทุกครั้งไป (อสย.48:7)
2. เตรียมพร้อมก้าวไปไม่เหมือนเดิม (อพย.12:3,11)
เราเห็นการเตรียมพร้อมของคนอิสราเอลที่จะออกจากอียิปต์ ถ้าไม่เตรียมพร้อมจะพลาดการนำ ในพระธรรมอพยพ 12:15-20 พระเจ้าทรงให้อิสราเอล กินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มจากเย็นวันที่ 14 ของเดือนแรก ไปจนกระทั่งเย็นวันที่ 21 ของเดือนดังกล่าว จะต้องปัดกวาดบ้าน ให้ปราศจากเชื้อ ดังนั้น การจะเข้าร่วมเทศกาลปัสกา เราจะต้องมีการเตรียมตัว เตรียมชีวิตของเราให้พร้อม เพื่อรับการชำระให้บริสุทธิ์ (1 คร.11:27-32)
3. เชื่อฟังการทรงนำก้าวไปไกลกว่าเดิม (อพย.12:7)
ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น