20 เมษายน 2559

ความหมาย 3 มิติเกี่ยวกับเทศกาลปัสกา(Three Dimensional Meaning of Passover)

สุขสันต์ในเทศกาลปัสกา(Passover : Pesach) เทศกาลที่ระลึกถึงการไถ่จากการเป็นทาสในอียิปต์ของคนอิสราเอล ซึ่งมีความหมายสำหรับคริสตชนอย่างเราเช่นเดียวกับ เพราะทุกเทศกาลเป็นการนัดหมายของพระเจ้า(Divine Appointment)เพื่อจะพบปะและนำการอวยพรมาสู่คนของพระองค์

ทศกาลปัสกา เล็งถึง พระเยซูคริสต์ หรือ พระเยชูวาห์ ทรงเป็นพระเมสิยาห์ที่ลงมาช่วยไถ่คนของพระองค์  ทรงเป็นแกะปัสกาที่ถูกฆ่าบนกางเขน และทรงชำระบาปของเราโดยพันธสัญญาแห่งพระโลหิตเปรียบเสมือนเลือดของแกะปัสกาที่ถูกฆ่าและคนอิสราเอลได้นำมาทาที่วงกบประตู เพื่อให้ทูตแห่งความตายผ่านเขาไป  คนอิสราเอลจึงได้ออกจากความเป็นทาสในอียิปต์ และเช่นเดียวกัน เราทุกคนที่เชื่อในพันธสัญญาแห่งพระโลหิตของพระองค์ก็ได้รับความรอดจากความบาปและความตายเช่นกัน
Asher Intrater

บทความครั้งนี้ ผมขออธิบายความหมาย 3 มิติเกี่ยวกับเทศกาลปัสกาโดยเรียบเรียงจากบทความเรื่อง Three Dimensional Meaning of Passover ของ อาเชอร์ อินเทรเตอร์(Asher Intrater) มีหัวเรื่องดังต่อไปนี้1. การอพยพออกจากอียิปต์ (Exodus from Egypt)
เรื่องราวของเทศกาลปัสกาและการอพยพจากอียิปต์  เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งได้บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติ(Law)และหนังสือผู้เผยพระวจนะ(Prophets)  เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างกัลปจักรวาลได้เข้ามาแทรกแซงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพื่อที่จะช่วยเหลือคนของพระองค์ที่ถูกกดขี่ข่มเหง  และนำความยุติธรรมเข้าสู่ทางสังคม  พระองค์ทรงสถาปนากฎหมายศีลธรรมสากล และคนอิสราเอลได้รับการเลือกสรรจากประชาชาติของโลก (จากผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ) พวกเขาเป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ให้เป็น "ประชากรของพระองค์"(chosen people)   

พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เอง(อพย.3:15) ในพระนามว่า  “เรา​เป็น​ผู้​ซึ่ง​เรา​เป็น” หรือ พระยาห์เวห์ มาจากตัวอักษรฮีบรู 4 ตัวคือ คือ  יהוה (Yod Hei Vav Hei) หรือ YHVH  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ความบริสุทธ์ มีความเมตตาและทรงมีพันธสัญญานิรันดร์กับคนของพระองค์   พระองค์ทรงกำหนดระบบปุโรหิต(priesthood)ในเรื่องการถวายเครื่องบูชาเพื่อชำระมลทินบาปโดยโลหิต (atonement by blood sacrifice)  การอพยพได้สำเร็จหลังจากประวัติศาสตร์ 400 ปีแห่งการเป็นทาสในอียิปต์หลังจากยุคสมัยของอัครปิตา(patriarchs) 
พันธสัญญาของพระยาห์เวห์ได้เริ่มต้นจากครอบครัวอับราฮัม ครอบครัวเดียวจนเกิดการเจริญเติบโตมากกว่า 2 ล้านคนในช่วงเวลาของโมเสส
พระเจ้าทรงเลือกฤดูกาลแห่งการไถ่ของเทศกาลปัสกา โดยเลือกวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลิ(Spring)   (เริ่มต้นในเย็นวันที่ 14 เดือนนิสาน) - เพื่อการเปิดเผยเวลาแห่งการไถ่โดยพระองค์ (อพย.12:1-13)
2.พระราชกิจแห่งการไถ่ของพระเยชูวาห์ (Gospel of Yeshua)
ชาวอิสราเอลได้รับผ่านเว้น(Pass over)ให้พ้นจากทูตแห่งความตายในอียิปต์โดยความเชื่อที่พวกเขาได้นำเลือดของลูกแกะไปทาไว้ที่วงกบของประตู  ด้วยเลือดของลูกแกะนี่เองทำให้พวกเขาได้รับการไถ่  หากปราศจากโลหิตพวกเขาก็จะไม่ได้รับการไถ่ ชีวิตและความตายขึ้นอยู่กับเลือดของลูกแกะ 
เมื่อพวกเขาได้รับพระบัญญัติ(Torah)ที่ภูเขาซีนาย  พระยาห์เวห์ทรงสถาปนาระเบียบเรื่องการการถวายเครื่องบูชาเพื่อชำระมลทินบาปโดยโลหิตที่มีการถวายทุกวัน  ในแง่มุมของความเชื่อโบราณของคนอิสราเอล  ทุกคนเชื่อในเรื่องการประทับตราด้วยพันธสัญญาแห่งโลหิต (covenant sealed by blood)
เช่นเดียวกับคนอิสราเอลโบราณ เลือดของลูกแกะเป็นสัญลักษณ์แห่งการไถ่ (symbolically redeemed) และเพื่อมวลมนุษยชาติจะได้รับการไถ่จากบาปชั่วนิรันดร์จึงต้องการการไถ่ด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก(blood of The Lamb) 
Dan Juste
ใจความสำคัญของการไถ่ด้วยเลือดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แต่มันก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วผ่านทางพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระเยชูวาห์ (พระเยซูในภาษาฮีบรูโดยพระโลหิตของพระองค์ทำให้เราได้รับการลบมลทินบาป  และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ทำให้เรามีชีวิตนิรันดร์  สำหรับเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราสามารถได้รับการลบมลทินบาปและได้รับชีวิตนิรันดร์โดยพระองค์
3.มุมมองในเรื่องยุคสุดท้าย (End Times Paradigm)
ความหมายของเทศกาลปัสกาอีกมิติหนึ่ง คือ  "การไถ่บาปครั้งสุดท้ายจะเป็นเช่นเดียวกับไถ่บาปครั้งแรก" (The last redemption will be like the first redemption)  รับบีได้กล่าวไว้  
ซึ่งหมายความว่าการเสด็จมาอย่างเต็มล้นด้วยพระสิริของพระคริสต์ เพื่อจะสถาปนาการปกครองแห่งอาณาจักรบนแผ่นดินโลกจะคล้ายกับเหตุการณ์การอพยพออกจากอียิปต์
แดน จัสเตอร์ (Dan Juster)ได้เขียนเชิงเปรียบเทียบ  (parallel)ไว้ในหนังสือของเขา คือ "วิวรณ์ : กุญแจสำคัญของปัสกา" (Revelation : the Passover Key)
ภาพของกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์เป็นภาพเงาของปฏิปักษ์ของพระคริสต์(Antichrist) ที่ยังไม่มาถึง
การกดขี่ข่มเหงจะมีความคล้ายคลึงกัน  ภัยพิบัติ (plagues) ที่จะเกิดขึ้นในโลกจะเป็นเหมือนเช่นการพิพากษาของพระยาห์เวห์ต่อความชั่วร้าย  เพื่อกระตุ้นให้คนของพระองค์กลับใจจากความชั่วร้าย
ในช่วงเวลายากลำบาก ผู้เชื่อที่แท้จริงจะได้รับการปกป้องดั่งเช่นอิสราเอลได้รับที่โกเชน(Goshen) และผู้ที่จะเป็นพยานของพระยาห์เวห์ด้วยฤทธิ์อำนาจและพระคุณ ที่จะถูกส่งมาในช่วงเวลาดั่งกล่าวจะเป็นเช่นโมเสสและอาโรน ที่ออกไปพูดกับกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ให้ปลดปล่อยประชากรของพระยาห์เวห์  และในตอนท้ายสุดจะมีการปลดปล่อยอย่างฉับพลันดั่งเช่นคนอิสราเอลได้รับชัยชนะที่ทะเลแดง
ในช่วงเทศกาลปัสกานี้ขอหนุนใจให้เรารับการชำระชีวิตจากพระยาห์เวห์และเตรียมหัวใจของเรา  สำหรับทุกเป้าประสงค์ลิขิตของพระองค์ ตามคำเผยพระวจนะที่จะเกิดขึ้นเป็นจริงในช่วงเวลานี้

ขอบคุณข้อมูลจาก http://reviveisrael.org 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น