ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จำเป็นด้วยหรือ ที่ต้องไปร่วมประชุมที่โบสถ์ ?

บทความเรื่อง จำเป็นด้วยหรือ ที่ต้องไปร่วมประชุมที่โบสถ์ ? โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์

บางคนถามว่า : ถ้าฉันอ่านไบเบิลและอธิษฐานเองแล้ว ทำไมฉันจะต้องไปร่วมคริสตจักรท้องถิ่นด้วย? จริงอยู่ที่ การรับการอภัยโทษบาป (ความรอด) นั้น ไม่จำเป็นต้องไปร่วมประชุมที่สถานนมัสการ แต่อย่างไรก็ดี มีเหตุผลอีกหลายประการที่เราควรต้องไป นี่เป็นหนึ่งในหลายๆ ข้อ 
 1. ความตั้งใจของพระเยชูวา – หลังจากที่เปโตรสารภาพความเชื่อ เยชูวา (พระเยซูในภาษาฮีบรู) ได้ตอบสนองกลับไปว่า “บนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักร” มัทธิว 16:18 เป็นไปได้อย่างไร หากใครสักคนที่อุทิศตัวว่าจะเดินติดตามพระเยชูวา แต่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับปณิธานของพระองค์ในการสร้างคริสตจักร
 2. สงครามฝ่ายวิญญาณ – และในตอนเดียวกัน เยชูวากล่าวอีกว่า “พลังแห่งความตาย จะมีชัยชนะเหนือคริสตจักรก็หามิได้” มัทธิว 16:18 ในชุมชนผู้มีความเชื่อในพระเจ้า จะมีสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณที่จะปกป้องเราจากการโจมตีของมารซาตาน ถ้าคนใดไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนความเชื่อในพระเจ้า ก็ช่วยไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับการโจมตีจากศัตรูซาตาน
 3. ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐ – ในการเทศนาแรกของเปโตร ท่านได้หนุนใจให้ทุกคนกลับใจเสียใหม่ รับบัพติศมาในน้ำ และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ.2:38) และทุกคนที่ได้รับความรอด ก็เข้ามาร่วมคริสตจักร (สมทบกันเข้ามา – กิจการ.2:37 และ 47)  การตอบสนองต่อข่าวประเสริฐของพวกเขานั้นเป็นการผูกพันตัวอย่างลึกซึ้งกับพระเจ้าและชุมชนของพระองค์บนโลก
 4. คำอธิษฐานที่เป็นหนึ่งเดียว – เปโตรถูกจับและนำไปขังคุก แต่ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระโดยวิธีที่เหนือธรรมชาติ จากการมาเยี่ยมเยือนของทูตสวรรค์ (กิจการ 12:3) หนึ่งในเหตุผลที่การอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นคือ “ในขณะที่เปโตรอยู่ในคุก คริสตจักรได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อท่านอย่างแข็งขัน” (กิจการ 12:5 คำอธิษฐานที่มีการรวมพลังนั้นจะมีพลังมากกว่าการอธิษฐานของคนคนเดียว คำอธิษฐานที่มีพลังเกิดจากการรวมตัวกันในชุมชนแห่งความเชื่อ (มัทธิว 18:19)
 5. ความรับผิดชอบทางศีลธรรม – เมื่อเรามาเป็นผู้ติดตามเยชูวาห์ เราดำเนินชีวิตตามหลักเรื่องความสัตย์ซื่อและความเป็นหนึ่ง เมื่อเราทำบาป พี่น้องของเราจะช่วยให้คำปรึกษาและเผชิญหน้ากับมัน สิ่งนี้สมควรจะเกิดขึ้นในคริสตจักร (มัทธิว 18:15-19) ถ้าไม่มีการผูกพันตัวในชุมชนแห่งความเชื่อ ก็จะไม่มีกรอบของความสัมพันธ์ที่จะเสริมสร้างและตรวจสอบกันและกันในด้านศีลธรรม
 6. เหล่าผู้อาวุโสในทุกเมือง – ตลอดการเดินทางในพันธกิจของอาจารย์เปาโล (เซาโล) เราได้เห็นรูปแบบที่ซ้ำๆ กัน ในคำอธิษฐาน การเทศนาพระกิตติคุณ การรวบรวมผู้เชื่อใหม่เข้าสู่คริสตจักร และการแต่งตั้งผู้อาวุโส “ทุกคริสตจักร เขาแต่งตั้งผู้นำ” กิจการ 14:23” ในทุกสถานที่ ทุกเมือง ผู้เชื่อจะร่วมกับผู้นำที่มีสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณในชุมชน ไม่มีรูปแบบอื่นนอกจากนี้ในพระคัมภีร์
 7. จดหมายของอาจารย์เปาโล-มันเป็นเรื่องน่าขันที่บางคนอ้างการไม่เข้าร่วมประชุมด้วยการหยิบยกข้อพระคัมภีร์จากจดหมายของอาจารย์เปาโล ทั้งๆที่จดหมายของอาจารย์เปาโล – โรม โครินธ์ กาลาเทีย เอเฟซัส ฟิลิปปี โคโลสี – ได้ถูกเขียนไปถึงคริสตจักรท้องถิ่น เราได้อ่านจดหมายเหล่านั้นราวกับว่าอยู่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นนั้นๆ
 8. ของประทานฝ่ายวิญญาณ- หลายคนอ้างถึงการทรงนำส่วนตัวโดยพระวิญญาณ แน่นอนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราตามแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ดี คำอธิบายหลักในของประทานพระวิญญาณในโครินธ์ 12-14 ที่เราพบได้คือของประทานทั้งหมดนั้นเพื่อเสริมสร้างชุมชนผู้เชื่อท้องถิ่น 1 โครินธ์ 12:4,14,26 และ 14:4,5,12
 9. จดหมายของเยชูวา – ไม่เพียงแต่จดหมายของอาจารย์เปาโลถึงคริสตจักรเท่านั้น แต่ยังมีของเยชูวาด้วย ในวิวรณ์ 2-3 เราพบจดหมายของเยชูวาถึงคริสตจักรทั้ง 7 เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นความคาดหวังของพระองค์ที่จะเห็นผู้เชื่อเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น
 10. คริสตจักรสากล – คริสตจักรท้องถิ่นคือเซลล์ๆ หนึ่งและหรืออวัยวะหนึ่งของพระกายพระเมสสิยาห์ ในขณะเดียวกัน เราร่วมอยู่ภายใต้การนำของเยชูวา (เอเฟซัส 1:22) สำแดงให้เห็นพระปัญญาของพระเจ้า (เอเฟซัส 3:10) รับพระสิริ (เอเฟซัส 3:21) เปิดเผยความล้ำลึกของเจ้าสาว (เอเฟซัส 5:25) และดำรงไว้ซึ่งหลักและรากฐานแห่งความจริง (1ทิโมธี 3:15)
เราอาจจะพบการร่วมประชุมในคริสตจักรท้องถิ่นตามตึก อาคารบ้านช่องของใครสักคน หรือที่ลึกลับกลางป่า ! แต่หลักการพื้นฐานนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้เราทุกคนพบที่ที่เป็นเหมือนบ้าน เหมือนครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งความเชื่อระดับท้องถิ่นของเยชูวา!
ข้อมูลจาก http://www.onenewmanthailand.com/ 

Do I Have to Join a Congregation? by Asher Intrater

Asher Intrater

Some people ask: “If I read the Bible and pray, why do I have to join a local church?”  Well, to receive forgiveness of sins (salvation), one does not have to join a congregation. However, there are many reasons why one should. Here are a few:
 1. Yeshua’s Intention – right after Simon Kefa’s (Peter) statement of faith, Yeshua responded by saying, “on this rock I will build my kehila (ecclesia, church)” – Matthew 16:18.  How can one say he is committed to follow Yeshua, but not cooperate with Yeshua’s intention to build His church?
 2. Spiritual Warfare – in the same passage Yeshua says that the “gates of hell will not prevail against it” –Matthew 16:18.  Within a godly community of faith, there should be spiritual authority to protect us from attacks of the devil.
  If one is not part of a godly faith community, he is needlessly exposed to demonic attacks.
 3. Response to Gospel – In Peter’s first message, he encouraged the people to repent, be immersed in water, and receive the Holy Spirit (Acts 2:38).  Those who were saved, immediately joined the community of faith (“were added to them” – Acts 2:41 and 47). Their response to the gospel was a deep commitment to the Lord and His community on earth (Acts 2:42-474:32-35).
 4. United Prayer – Peter was arrested and put in prison, but was supernaturally set free by direct angelic intervention (Acts 12:3).  One of the reasons for that miracle was “at the time Peter was in jail, the church offered strong prayer for him to God” – Acts 12:5. United prayer is stronger than individual prayer.  United prayer happens within the community of faith (Matthew 18:19).
 5. Moral Accountability – As followers of Yeshua, we are to live according to principles of faithfulness and integrity. When we sin, our brothers and sisters are to help us out by counsel and confrontation. This is supposed to happen within the congregation (Matthew 18:15-19).  If there is no commitment to a community of faith, there is no framework of relationships to hold one another to moral accountability.
 6. Elders in Every City – Throughout the travels and ministry of Paul (Saul), we see a recurrent pattern: prayer, evangelistic preaching, gathering the new believers into a congregation, appointing elders.  “In every church they appointed elders…” – Acts 14:23. In every place and every city, the believers joined a community with leaders having spiritual authority.  There is no other pattern in Scripture.
 7. Pauline Epistles – It is ironic that some justify not joining a congregation by quoting verses from the epistles of Paul.  Yet most of Paul’s epistles – Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians – were addressed to local churches.  We are to read the epistles as members of a local congregation.
 8. Gifts of the Spirit – Others refer to their being led personally and independently by the Holy Spirit. Certainly the Holy Spirit leads each of us individually.  However the primary explanation of the gifts of the Holy Spirit is found in I Corinthians 12-14.  There we find that ALL of the gifts are ALWAYS for strengthening a local congregation of faith (I Corinthians 12:4142614:451226). 
 9. Yeshua’s Epistles – Not only did Paul write letters to local congregations, so did Yeshua!  In Revelation 2-3, we find Yeshua’s epistles to 7 different churches.  It was obviously His expectation that ALL of His followers would be members of local congregations.
 10. Universal Ecclesia – A local congregation is a cell or body part of the greater Body of Messiah.  In that way, we participate in Yeshua’s headship (Ephesians 1:22), displaying the wisdom of God (Ephesians 3:10), receiving the glory of God (Ephesians 3:21), revealing the mystery of the “bride” (Ephesians 5:25), and maintaining the pillar of truth in the world (I Timothy 3:15).
A local church congregation may meet in its own building, or in someone’s home, or secretly in the middle of a forest! But the basic principles don’t change. May we all find a good “family home” as part of a local community of faith in Yeshua!

ความคิดเห็น