03 มีนาคม 2559

“มารานาธา” มีความหมายว่าอะไร

บทความเรื่อง “มารานาธา” มีความหมายว่าอะไร? โดย อาเชอร์ อินเทเตอร์(Asher Intrater)

“มารานาธา” (1 โครินธ์ 16:22, วิวรณ์ 22:20) คือการร่ำร้องแห่งความเชื่อและคำอธิษฐานต่อการกลับมาของพระเจ้า และโดยทั่วไปแปลว่า “โปรดเสด็จมาเถิด พระเจ้า” สิ่งนี้เชื่อมโยงกับคำอธิษฐานที่ว่า “ให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” (มัทธิว 6:11) และ“สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมา” (มัทธิว 23:39)
ถึงแม้ว่าคำนี้ถูกพบในพระสัญญาใหม่ฉบับภาษากรีกโบราณ แต่กลับเป็นคำภาษาอาราเมคไม่ใช่ภาษากรีก ธรรมบัญญัติและหนังสือหมวดผู้เผยพระวจนะเกือบทั้งหมด (ทานัค) ล้วนแต่ถูกเขียนเป็นภาษาฮีบรูยกเว้นบางส่วนที่เขียนเป็นภาษาอาราเมค ส่วนใหญ่อยู่ในหนังสือดาเนียล คำว่า “มาราน” หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า และ “อะธา” หมายถึง เสด็จมา
ในคำพยากรณ์มีสองคำอธิบายของการเสด็จกลับมาพระเมสสิยาห์  หนึ่งในนั้นคือ “ถ่อมตัว” ในเศคาริยาห์ 9:9 -ดูเถิด กษัตริย์ของเจ้าเสด็จมาหาเจ้าทรงชอบธรรมและนำความรอดมาทรงอ่อนโยนและประทับมาบนหลังลาทรงลูกลาเสด็จมา” เราเข้าใจสิ่งนี้จากพระกิตติคุณที่ถูกทำให้สำเร็จโดยการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของเยชูวาห์ (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮิบรู) ก่อนถูกตรึงกางเขน (มัทธิว 21:5)
อีกหนึ่งคำอธิบายคือพระเมสสิยาห์ผู้เต็มด้วยพระสิริ ดาเนียล 7:13 - ข้าพเจ้าเห็นผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ เสด็จมาพร้อมด้วยหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์…พระองค์ได้รับสิทธิอำนาจ เกียรติสิริ…” ในคำพยานของเยชูวาห์ต่อหน้าเหล่าปุโรหิต (มัทธิว 26:64) และคำเทศนาเรื่องยุคสุดท้าย (มัทธิว24:30)  พระองค์กล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็นบุตรมนุษย์ที่เสด็จมาด้วยเมฆจากสวรรค์ด้วยพระสิริ ข้อความทั้งสองนี้ล้วนอ้างถึงคำพยากรณ์ในดาเนียล 7
บทความนั้นในหนังสือดาเนียลที่เป็นภาษาอาราเมคและคำว่า “เสด็จมา” คือ “อะธา” การป่าวร้องของ “มารานาธา” ในพันธสัญญาใหม่ก็เกี่ยวโยงถึงดาเนียลบทที่ 7 มันมีความสำคัญในการป่าวประกาศในความเชื่อ กล่าวว่า “เยชูวาห์ พระองค์คือพระเจ้า ท่าน”มาราน” เราเชื่อว่าพระองค์จะเสด็จมา “อะธา” ด้วยฤทธิ์เดชและพระสิริบนเมฆแห่งสวรรค์ ดังที่อธิบายในดาเนียล 7:13-14 เรากำลังอธิษฐานเผื่อคำพยาการณ์นี้ให้สมบูรณ์และเชื้อเชิญให้พระองค์เสด็จมาอีกครั้ง
มารานาธา อาเมน
ข้อมูลจาก http://reviveisrael.org 
What Does "Maranatha" Mean? By Asher Intrater

The expression "maranatha" (I Corinthians 16:22, Revelation 22:20) is a cry of faith and prayer for the coming of the Lord, and is usually translated as "Come, Lord!"  This is connected to the prayers "May Your kingdom come" (Matthew 6:11) and "Blessed is He who comes" (Matthew 23:39). 

Although this word is found in the original Greek text of the New Covenant, it is not Greek, but Aramaic. Almost all of the Law and the Prophets (Tanakh) are written in Hebrew except for a few parts in Aramaic, mostly in Daniel. The word "maran" means lord, and "atha" means come.

In the Prophets there are two descriptions of the coming of the Messiah. One is the "humble" version in Zechariah 9:9 – "Behold, your king will come to you, righteous and with salvation, humble and riding on a donkey."  We understand this from the gospels to be fulfilled by Yeshua's entrance to Jerusalem before His crucifixion (Matthew 21:5).

The other description is the Messiah in glory.  Daniel 7:13 – "Behold one like the son of man coming with the clouds of heaven… to him was given dominion and glory…"  In Yeshua's witness before the high priests (Matthew 26:64) and in His sermon on the end times (Matthew 24:30), He refers to Himself as the son of man coming on the clouds of heaven in glory.  Both of those quotes are referring back to the prophecy in Daniel 7.

That passage in Daniel is in Aramaic and the word for "come" is "atha".  The cry of "Maranatha" in the New Covenant is also a reference to Daniel 7.  It is in essence a proclamation of faith, saying, "Yeshua, you are the Lord, the "Maran." We believe that you will come "atha" in power and glory on the clouds of heaven, as described in Daniel 7:13-14.  We are praying for these prophecies to be fulfilled and are inviting you to come again."

Maranatha, Amen

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น