04 มีนาคม 2557

เทศกาลปูริม ชัยชนะแห่งการไถ่ชีวิต

Chodesh Tov! สุขสันต์สำหรับการเริ่มต้นใหม่ในเดือนอาดาร์ เบท หรืออาดาร์ที่ 2(Adar II) ครับเพื่อนผู้อ่านที่รักทุกท่าน

เดือนอาดาร์ (Adar - אֲדָר‎) เป็นเดือนที่ 12 ตามปฎิทินยิวแบบราชการ เดือนที่ตามปฏิทินยิวแบบศาสนา(Ecclesiastical Calendar) เดือนที่ 6 ตามปฎิทินยิวแบบราชการ(Civil Calendar)

ในปีพิเศษ ปีอธิกมาส (leap year) จะมีเดือนอาดาร์ 2 เดือน เดือนนี้เป็นเดือนของเผ่านัฟทาลีเป็นเผ่าแห่งนักประพันธ์และเป็นเผ่าสุดท้ายที่เคลื่อนในการจัดทัพของชนเผ่าอิสราเอล เชื่อว่าในเดือนนี้เราจะเห็นถึงการเจิมแห่งพระสิริของพระเจ้า ระมัดระวังหลังให้กับเราตามพระธรรมอิสยาห์ 58

อิสยาห์ 58:8 แล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าอย่างอรุณและแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้า และพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้า

(สามารถอ่าน บทความเรื่อง "หมายสำคัญบนท้องฟ้าและคำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนอาดาร์ 5774")

ในช่วงวันที่15-16 มี.ค.2014 ประเทศอิสราเอลมีการเฉลิมฉลองเทศกาล "ปูริม"(Purim) ต้นกำเนิดของเทศกาลปูริมอยู่ในพระธรรมเอสเธอร์ เป็นการฉลองที่น่าตื่นเต้นระลึกถึงสมัยพระราชาอาหสุเอรัสแห่งเปอร์เชียร์ที่เอสเธอร์กับโมรเดคัยลูกพี่ลุกน้องของเธอช่วยชาวยิวให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (ปุริม มาจากภาษาฮีบรู แปลว่า สลาก) เป็นการอ้างอิงถึงการทอดสลากของฮามาน เพื่อหาวันที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวผู้ใหญ่และเด็ก มักจะแต่งตัวสวยงาม และมีการละเล่นพื้นเมืองต่างๆที่เรียกกันว่า "ปูริมสปีล"และมีคุกกี้ชนิดพิเศษที่เรียกกันว่า "ฮามานตาชิน" (อสธ.3:7;9:24-26)

เอสเธอร์ 3:7 ในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนนิสานปีที่สิบสองแห่งรัชกาลกษัตริย์อาหสุเอรัส เขาพากันทอดเปอร์ คือสลาก ต่อหน้าฮามานเพื่อหาวัน และเขาทอดเปอร์เพื่อหาเดือน ได้วันที่สิบสามและเดือนที่สิบสอง คือเป็นเดือนอาดาร์

เอสเธอร์ 9:24-26
24 เพราะฮามานบุตรฮัมเมดาธาคนอากัก ศัตรูของพวกยิวทั้งปวง ได้ปองร้ายต่อพวกยิวเพื่อทำลายเขาได้ทอดเปอร์ คือสลาก เพื่อล้างผลาญและทำลายเขา...
26 เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกวันเหล่านี้ว่า ปูริม ตามคำเปอร์ ดังนั้น เพราะทุกอย่างที่เขียนไว้ในจดหมายนี้ และเพราะสิ่งที่พวกยิวต้องเผชิญในเรื่องนี้และสิ่งที่อุบัติแก่เขา


สิ่งที่น่าสนใจจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของยิว การช่วยกู้ครั้งนี้ พระยาห์เวห์ทรงใช้ราชินีเอสเธอร์หรือชื่อเดิมคือ  "ฮาดาชาห์" (Hadassah) ชื่อของเธอเป็นภาษาฮีบรู หมายถึง  "ต้นเมอเทิล"(myrtle”)  ดอกของเมอเทิลมีความหมายว่า "ความรัก" เป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานของชาวฮีบรู ที่ใช้ตกแต่งในงานแต่งงาน 
 (อ่านได้จากบทความ คำอธิษฐานอวยพรประจำเดือนเชสวาน(Cheshvan) 5774)

 คำว่า “Chadash” ซึ่งหมายถึง เพื่อต่ออายุ สร้าง และซ่อมแซม รื้อฟื้น

เป็นการรื้อฟื้นพันธสัญญา (Renewed Covenant)หรือการต่ออายุสัญญาที่กำลังจะหมด ในภาษาฮีบรูเรียกว่า “Briyth Chadashah,” ซึ่งหมายความว่า ชาวยิวถูกเริ่มใหม่ หรืออาจจะหมายถึง พันธสัญญา คือการเข้าสุหนัต( การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย แสดงถึงการชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด


เป็นภาพเงาเล็งถึงพันธสัญญาใหม่โดยการหลั่งพระโลหิตของพระคริสต์ที่ไม้กางเขนนำมาสู่แผนการความรอดมาสู่ผู้ที่เชื่อในพันธสัญญานี้

พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขน  สิ้นพระชนม์อยู่ในอุโมงค์ 3 วันและพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่ 3 หมายสำคัญนี้เป็ยชัยชนะของผู้เชื่อเช่นเดียวกับคนยิว เมื่อเอสเธอร์ได้อดอาหารอธิษฐานเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน และชัยชนะเป็นของชาวยิว

ในวันที่ 3 หลังจากการตึงกางเขนของพระองค์ในช่วงเวลาของเทศกาลปัสกา พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมมจากความตาย เป็นหมายสำคัญซึ่งเป็น"ผลแรก หรือ First Fruits" ของการเป็นขึ้นมาจากความหมาย

1โครินธ์ 15:20 แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น

พระเยซูคริสต์ทรงทำหน้าที่เป็นมหาปุโรหิตในพระวิหาร นำ"ผลแรก" มาทำพิธีถวายโบกแด่พระเจ้า เป็นการเก็บเกี่ยวของวิญญาณของบรรดาผู้คนในวันที่ 3  นำเสนอต่อพระบิดาในสวรรค์

เลวีนิติ 23:17 จงนำขนมปังสองก้อนทำด้วยแป้งสองในสิบเอฟาห์จากที่อาศัยของเจ้ามาทำพิธียื่นถวาย ให้ทำด้วยยอดแป้งใส่เชื้อปิ้งเป็นผลรุ่นแรกถวายแด่พระเจ้า

ในพระธรรมเอสเธอร์ กษัตริย์อาหสุเอรัสทรงออกพระราชกฤษฎีกาใหม่ (Renewed Decree) เพื่อประกาศความรอดให้กับคนยิว
ในทำนองเดียวกัน ทางเดียวกัน พระยาห์เวห์ นำเสนอ "พันธสัญญาใหม่" ทำให้เราทั้งหลายรอดจากการทำร้ายของมารซาตานและเป็นชัยชนะผ่านทางพระเยซูคริสต์เป็นดั่งแกะที่ถูกนำมาไปฆ่าในเทศกาลปัสกา

พระเยซูคริสต์ทรงรับมอบสิทธิอำนาจนี้และประกาศพันธสัญญาใหม่ผ่านทางพิธีมหาสนิท นั่นคือการรับประทานขนมปังไร้เชื่อในเทศกาลปัสกา


1โครินธ์ 11:25 เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว่า "ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเรา"

2โครินธ์ 3:6 ผู้ทรงโปรดประทานให้เราสามารถที่จะเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ อันมิใช่ประมวลกฎแต่เป็นมาโดยพระวิญญาณ ด้วยว่าประมวลกฎนั้นประหารให้ตาย แต่ส่วนพระวิญญาณประทานชีวิต ในเดือนอาดาร์ที่ 2 นี้ เราได้ฉลองชัยชนะในเทศกาลปูริม (Purim)ซึ่งมีความหมายด้วยมุมหนึ่งว่า "การบดขยี้"  คำป่าวประกาศ(declare)ในการอธิษฐานตามพระราชกฤษฎีกา(decree) จะมีชัยชนะเหนือศัตรู

ผมเชื่อว่า ในเทศกาลปัสกาที่จะถึงในปีนี้ ในช่วงวันที 14-22 เม.ย.ปีนี้จะเป็นปัสกาแห่งการประกาศชัยชนะอย่างเด็ดขาดร่วมกับพระคริสต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น