06 กุมภาพันธ์ 2554

ถ้อยพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ประจำปี 2011

ใน แต่ละปี สภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโส (ACPE- the Apostolic Council of Prophetic Elders) ได้ร่วมกันแสวงหาพระเจ้าสำหรับถ้อยพระวจนะ นี่คือกลุ่มผู้เผยพระวจนะที่ได้รับความนับถือ และเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นตามแบบอย่างของพระธรรมกิจการบทที่ 13 ข้อ 1-3 ข้อความเหล่านี้ได้รับการจดบันทึกว่าเป็นถ้อยพระวจนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ได้เปิดเผยแก่ผู้เผยพระวจนะส่วนใหญ่ในกลุ่ม ไม่ใช่แค่เพียงผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นการรวบรวมคำเผยพระวจนะที่เราแต่ละคนได้นำมาแสวงหาร่วมกันบนโต๊ะ ประชุม แต่มันเป็นการตกลงร่วมกันในหมู่สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะฯ และเราเชื่อร่วมกันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับเราเช่นนี้
สภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโสได้มารวมตัวกันนับแต่ปี 1999 สำหรับปีนี้ เป็นปีแรกที่เราได้เชิญกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่มาร่วมกับเรา นั่นเป็นผลให้เราได้มีเวลาแห่งการแสวงหาที่ทรงพลังที่สุด อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในช่วงสุดท้ายของการประชุม เป็นเวลาแห่งการเคลื่อนไหวและสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์
แม้ว่าเราจะเรียกว่าถ้อยพระวจนะสำหรับปี 2011 แต่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ช่วงเวลาที่คำเผยพระวจนะจะสำเร็จลงนั้นไม่สามารถที่จะระบุได้ตามปฏิทินทั่ว ไป เพราะมันมีความหมายที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนและเป็นมากกว่าแค่ฤดูกาล ใดฤดูกาลหนึ่ง
ซึ่งองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ จะต้องมีคุณสมบัติของการเชื่อฟังและการตอบสนองของผู้เชื่อ ดังนั้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง หรือ อาจเป็นหมันไปเลยก็เป็นได้

ปีแห่งการผลัดเปลี่ยน

ปีนี้จะเป็นปีแห่งการเปิดฟ้าสวรรค์ หรืออาจเป็นปีแห่งพายุโหมกระหน่ำอย่างเต็มขั้นก็เป็นได้
หมายเลข 11 มีความหมายในเชิงพระคัมภีร์หมายถึงการผลัดเปลี่ยน ปี 2011 จึงเป็นปีที่เราจะเปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งจะจบลงภายในช่วงเวลาใดขึ้นอยู่กับการที่เราจะตอบสนองต่อการทรงนำของพระ วิญญาณบริสุทธิ์
ปี 2011 จะเป็นปีแห่งความกดดันและความเครียดอย่างหนัก โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก ที่จะดูเหมือนว่าเราจะต้องเผชิญหน้าต่อหน้ากับพลังอำนาจมืดในสงครามฝ่าย วิญญาณ
นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งปี
ท่ามกลางความกดดันของฤดูกาล หากเราท้อใจและหมดกำลังลง แนวโน้มที่จะเกิดการสูญเสียและการพ่ายแพ้อย่างใหญ่หลวงจะมีสูงขึ้น

ปีแห่งช่องแคบ

หมายเลข 11 สามารถเปรียบเป็นสถานที่ในโลก เช่น ช่องแคบยิบรอลต้าร์ซึ่งอยู่ระหว่างประเทศสเปน และโมรอคโค ในช่วงเวลานี้ เราอาจจะรู้สึกถูกบีบอัดให้แคบลง แต่ทางที่กำลังแคบลงนี้จะส่งผลให้เราไปสู่ที่ใหม่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ สำหรับเราในฤดูกาลเหล่านี้ หากเราไม่ล้มเหลวในการทดสอบระหว่างแรงกดดันต่างๆ เสียก่อน

ช่องคลอด

พระเจ้าทรงสำแดงความเข้าใจเกี่ยวกับหมายเลข 11 อีกประการหนึ่งว่า เปรียบเหมือน ช่องคลอด ในช่วงขณะกำลังคลอด ทารกจะเคลื่อนไหวจากความสบายในครรภ์ ไปสู่ความกดดัน และไม่สบายในการกำเนิดสู่ชีวิตใหม่ ชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

ความฝัน

เรื่องราวของโยเซฟเล่าความฝันของเขากับพี่ชายทั้ง 11 คน ถูกนำเสนอด้วยหมายเลข 11 ในปฐมกาล 37:9 และเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์กดดันอย่างยิ่งใหญ่ที่สัมพันธ์กันในภายหลัง พระเจ้าจะทรงเทฤดูกาลแห่งความฝันและนิมิตในปีนี้ ซึ่งจะเกิดขึ้นแม้แต่กับเด็กเล็กๆ จงระวังความกดดันที่สัมพันธ์กับความฝันที่เกิดขึ้น และจงรักษาใจให้ถูกต้องท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้น

ปีแห่งการคาดหวังอย่างยิ่งใหญ่

จงคาดหวังในสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดถึงในปีที่กำลังมาถึงนี้
กุญแจอยู่ใน ฮีบรู 11:11
“โดยความเชื่อ นางซาราห์เองเช่นกันจึงได้รับพลังตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรเมื่อชรามากแล้ว เพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อ”
จงคาดหวังความมหัศจรรย์! พระเจ้าทรงปรารถนาจะทะลายความเป็นหมันในชีวิตของคุณ หลายคนได้ล้มเลิกความฝันและลดขนาดความเชื่อของตนเองลงเมื่อเวลาผ่านไป แผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินที่จะต้องขยายใหญ่โตขึ้นมากกว่าก่อน และพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการรุดหน้าไป ไม่ใช่ถอยหลัง
นี่ไม่ใช่เวลาที่จะประนีประนอมในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้กับคุณ และจงเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระเจ้า พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่จะทรงตรัสมุสา หากพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าจะทำบางสิ่ง พระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนพระดำริของพระองค์

ช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัว ลึกขึ้นและใกล้ชิดในพระเจ้ามากขึ้น

สำหรับคนที่ไม่ได้ถดถอยในฤดูกาลแห่งการทดสอบด้วยไฟ ภารกิจใหม่ๆ จะถูกส่งต่อแก่เขาในปีแห่งการผลัดเปลี่ยนนี้ จงเข้าไปลึกขึ้นในพระเจ้า และรับเอาความสดใหม่แห่งการทรงสถิตของพระองค์ ทำเช่นนี้แล้วคุณจะสามารถผ่านไปสู่ที่ใหม่ของการรุดหน้าไป และการเจิม
สุภาษิต 20:5
“คำปรึกษาในใจของคนเหมือนน้ำลึก แต่คนที่มีความเข้าใจจะสามารถโพงมันออกมาได้”

ความอัศจรรย์อย่างสร้างสรรค์

ระดับของความอัศจรรย์จะเพิ่มสูงขึ้นและได้รับการปลดปล่อยจากพระผู้สร้างผู้ รังสรรค์ความอัศจรรย์แห่งการทรงสร้าง ซึ่งจะต่อกรกับวิญญาณมนุษยนิยมและวิญญาณแห่งปรัชญาและเหตุผล

การรื้อฟื้นพลับพลาของดาวิด
ความสำคัญใหญ่หลวงจะอยู่ในการนมัสการอีกครั้งสำหรับปีนี้ กุญแจคือการนมัสการ จะมีวิหารแห่งการนมัสการ 24 ชั่วโมงเกิดขึ้นทั่วโลกและผลที่เกิดขึ้นคือการเปิดฟ้าสวรรค์เหนือนานาประชา ชาติ และผู้คนมากมายได้รับความรอด นี่คือช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว
กิจการ 15:16-17
“ภายหลังเราจะกลับมา และจะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีก และจะตั้งขึ้นใหม่
เพื่อคนอื่นๆ จะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า คือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเขาเรียกด้วยนามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ได้ตรัสไว้”

การเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ของผู้ที่อยู่ในสายงานศิลปะและบันเทิง

การเคลื่อนไหวที่เกินธรรมดาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบันเทิงและ ภาพยนตร์ เสียงแห่งความกล้าหาญ สดใหม่ และไม่ละอายจะลุกขึ้น และคนมากมายจะรับฟังคำพยานของพวก

ถ้อยพระวจนะสำหรับสหรัฐอเมริกา

ประเทศชาติถูกแขวนไว้บนความสมดุล และนี่ไม่ใช่เวลาที่การอธิษฐานและการแสดงออกเพื่อความชอบธรรมและยุติธรรมจะ อ่อนกำลังลง อย่าปล่อยให้ความกดดันของฤดูกาลจะส่งผลให้คุณถดถอยไปสู่ความบันเทิงใจ แทนที่จะยืนอยู่บนที่สูงเหนือสถานการณ์ที่รายล้อมคุณ
เราต้องเฝ้าระวังการโจมตีของเหล่าผู้ก่อการร้าย เพราะมีหลายคนได้รับการสำแดงนิมิตและความฝันของการโจมตีที่กำลังมาถึง
หนึ่งในภาพที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เราคือวลีที่ว่า “คุณพร้อมที่จะครวญครางหรือไม่? ” นี่เป็นวลีที่ใช้ในหมู่พวกที่สนใจในการเล่นมวยปล้ำ ซึ่งใช้ในระหว่างเริ่มการแข่งขัน วลีนี้ใช้มากกว่าแค่เริ่มต้นกระตุ้นการเริ่มแข่งขันให้กับผู้เข้าแข่งขัน แต่เป็นวลีที่สร้างความคาดหวังที่น่าตื่นเต้นให้กับฝูงชน พระเจ้าทรงตรัสถามเหล่าคริสเตียนในอเมริกาวันนี้ว่า “เจ้าพร้อมที่จะครวญครางหรือไม่? ” เกมส์การแข่งขันมาใกล้แล้ว และจำเป็นที่จะต้องมีจุดสุดยอดของความน่าตื่นเต้นในขณะที่เรากำลังเข้าร่วม ในการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปในแผ่นดิน
ปี 2011 เป็น หนึ่งในปีอันตรายของประวัติศาสตร์ชาติ และพื้นฐานคือการเผาผลาญและอยู่ในภาวะอันตรายของการถูกทำลาย เราจะต้องอดอาหารและอธิษฐาน รับเอามาตรฐานที่เกินธรรมดาเพื่อจะ “ครวญคราง” ต่อสวรรค์และบนโลก

ชั่วโมงที่สิบเอ็ด วันที่ 11 เดือน 11 ปี 11

วันที่นี้จะมีความหมายนัยยะพิเศษในช่วงเวลา “ชั่วโมงที่สิบเอ็ด” ของกรอบเวลา
ยอห์น 11:11
“พระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่า "ลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้ว แต่เราไปเพื่อจะปลุกเขาให้ตื่น"
สัญญาเมย์ฟลาวเออร์ได้ถูกเซ็นต์เมื่อ วันที่ 11 เดือน 11 ปี 1620 และพระเจ้ากำลังมองหาคนรุ่นใหม่แห่งการปฏิรูป ผู้ที่จะทำพันธสัญญากับพระเจ้าและคนอื่นๆ ที่จะยืนอยู่และต่อสู้ที่จะปลุกชนชาตินี้ให้ตื่นขึ้น ในช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายมากของประวัติศาสตร์
สุภาษิต 11:11
โดยพรของคนเที่ยงธรรม บ้านเมืองก็เป็นที่ยกย่อง แต่ว่ามันคว่ำลงโดยปากของคนชั่วร้าย

โลก

ในขณะนี้มีการเคลื่อนไหวของเหล่าอาสาสมัครนักศึกษาเกิดขึ้นในระดับโลก ซาตานกำลังพยายามที่จะก่อสงครามเหมือนเมื่อครั้งมันได้ก่อขึ้นในช่วงแห่งการ เคลื่อนไหวของเหล่านักศึกษาในช่วงผลัดเปลี่ยนสู่ศตวรรษที่ 20 สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นเครื่องมือที่ทรงพลานุภาพ
และนำจุดจบมาถึงการเคลื่อนไหว ขณะที่เด็กนักศึกษาได้ร่วมสงครามต่อสู้กันและกัน เราจะต้องอธิษฐานต่อต้านการกำเนิดของสงครามโลกครั้งที่ 3 ขณะที่ซาตานต้องการที่จะสร้างสถานการณ์เลวร้ายให้เพิ่มขึ้นเพื่อวัตถุ ประสงค์ของมัน
สดุดี 110:3
ชนชาติของพระองค์ท่านจะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจ ในวันแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ท่าน

เกาหลี
ในประเทศเกาหลี จำเป็นจะต้องมีการอธิษฐานพิเศษสำหรับพันธกิจการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ที่จะหลั่งไหลออกจากประเทศนี้ไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลก
เราทั้งหลายรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าประธานาธิบดีลีจำต้องยืนต่อต้านการบุกรุกของเกาหลีเหนือ

ตะวันออกกลาง

หากเราไม่เริ่มต้นที่จะอธิษฐานวิงวอนเผื่อตะวันออกกลาง การข่มเหงจะแผ่ขยายกว้างขึ้นและเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี จะมีการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในหมู่เยาวชนในประเทศต่างๆ เช่น ซีเรีย อียิปต์ และซาอุดิอาระเบีย เขาเหล่านั้นจะรักพระเจ้าจนไม่เห็นแก่ชีวิตตนเอง

เศรษฐกิจ
เราจะต้องอธิษฐานวิงวอนต่อต้านเงินเฟ้อขั้นรุนแรง เพราะสถานการณ์นี้จะบีบบังคับผู้คนที่จะถวายเผื่องานพันธกิจโลก

ทรัพย์สินทางปัญญา
การปลดปล่อยความมั่งคั่งครั้งใหญ่จะมาจากไอเดียที่ได้รับจากพระเจ้า ในรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญา จะมีการเจิมในแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สำหรับคนเหล่านั้นที่รับใช้เพื่อแผ่นดินพระเจ้าด้วยความมั่งคั่ง

เด็กๆ
พวกเราทั้งหลายอยู่ในยุคที่มีแนวโน้มจะเกิดการฟื้นฟูของเหล่าเด็กๆ ที่จะแพร่ขยายไปทั่วโลก นักประกาศเด็กจะเริ่มต้นประกาศในคริสตจักรและตามสนามกีฬาขนาดใหญ่ คนหลายพันคนจะได้รับความรอดและรับการรักษาให้หาย
รวบรวมโดย
ซินดี้ เจคอปส์
ACPE Convening Apostle
ผู้เรียกชุมนุมอัครทูต สภาอัครทูตแห่งผู้เผยพระวจนะอาวุโส
วันที่ 5 มกราคม 2011
ที่มา:http://www.elijahlist.com/words/display_word_pf.html?ID=9526

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น