03 ธันวาคม 2553

ทำเนียบพ่อต้นแบบ


สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ในเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญสำหรับปวงชนชาวไทย
เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย เพราะมีวันสำคัญ คือในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจแห่งความศรัทธาของคนไทยทั้งชาติ

ประโยคสำคัญที่ยังตราตึงหัวใจคนไทยคือ เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม " เป็นประโยคที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช 2489 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการไว้ว่าดังนี้ และจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลามากกว่า 60 ปีแล้ว ท่านทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างมิเคยเสื่อมคลาย
ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จึงถือเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย และเป็นวันที่เราทุกคนได้ระลึกถึงคุณพ่อผู้เป็นผู้นำครอบครัวและเป็นต้นแบบของเราในการดำเนินชีวิตของเรา

สำหรับผมแล้ว คุณพ่อของผมเป็นครูคนแรกของผม ที่สอนสั่งและเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต คุณพ่อของผมเป็นครูโดยชีวิตและอาชีพของท่านมากว่า 40 ปี ก่อนเกษียนอายุราชการ
คำขวัญประจำใจของท่านที่ให้ไว้ในวันเกษียนอายุราชการ คือ “ชีวิตคนเราก็เท่านี้ ทำความดีก่อนจากกัน”
พ่อจึงเป็นต้นแบบของชีวิต!
การเป็นพ่อ ถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าพ่อเป็นผู้กำหนดอนาคตของครอบครัว อนาคตของสังคม และอนาคตของประเทศชาติเลยทีเดียว เป็นบทบาทที่ยืนอยู่บนความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการเลี้ยงดู สร้างชีวิตลูกให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

มีข้อคิดเรื่องพ่อ ตอนหนึ่งกล่าวว่า หน้าที่ที่สำคัญยิ่งของพ่อก็คือการรับผิดชอบในการเป็นแบบอย่างชีวิตให้แก่ลูก เพื่อลูกจะสามารเลียนแบบความคิด ค่านิยม บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมต่าง ๆ ของพ่อในการดำเนินชีวิตได้ เป็นเหมือนการประทับตราแห่งความเหมือนเพื่อสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อไป

เช่นเดียวกับที่ชาวสวนรับผิดชอบต่อผลผลิตที่อยู่ในสวนของตนเช่นใด พ่อก็เช่นกัน ย่อมต้องรับผิดชอบต่อบุคลิกภาพและความประพฤติของลูกฉันนั้น

ในวันแม่ที่ผ่านมา ผมได้เขียนบทความ “ความรักตัวแม่” และรวบรวมเรื่องราวของคุณแม่ที่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ เป็นทำเนียบแม่ดีเด่น ในครั้งนี้ขอจัดทำ ทำเนียบพ่อต้นแบบ” พระวจนะของพระเจ้าได้ให้แบบอย่างคุณพ่อที่ดีไว้มากมาย แต่ในครั้งนี้ขอยกตัวอย่างไว้ 3 ท่านดังนี้ครับ
1. พ่อผู้จัดเตรียมอนาคต อับราฮัม (ปฐก.24:1-9)

อับราฮัมมีบุตรคืออิสอัค ท่านได้ดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดี อับราฮัมตระหนักดีว่าอิสอัคคือเชื้อสายของท่าน ผู้ที่พระเจ้าจะอวยพรและทำให้พระสัญญาที่พระเจ้าตรัสกับท่านไว้สำเร็จ (ปฐก.7:15) เมื่อชรามากขึ้น อับราฮัมเป็นห่วงถึงอนาคตเรื่องการเลือกคู่ครองของลูก ท่านเกรงว่าการอยู่ในแผ่นดินคานาอัน จะเป็นเหตุให้อิสอัคได้แต่งง่านกับหญิงต่างชาติ กราบไหว้รูปเคารพ ท่านจึงให้คนใช้ที่ท่านไว้วางใจช่วยจัดการหาหญิงชาวฮีบรูซึ่งเป็นชนชาติที่ยำเกรงพระเจ้าให้แก่เขา เพื่ออิสอัคจะมีอนาคตที่ดี โดยดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

พ่อที่ดีย่อมอยากเห็นลูกมีอนาคตที่ดี คำสั่งสอนของพ่อในเรื่องต่างๆ จะช่วยเตรียมชีวิตลูกไปสู่การมีอนาคตที่ดี พระเยซูคริสต์เองก็ทรงเป็นพ่อผู้จัดเตรียมอนาคตที่ดีให้แก่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ พระองค์ทรงมอบคำสอนเพื่อให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ และทรงจัดเตรียมที่สำหรับเราบนสวรรค์ (ยน.14:3) ผู้เชื่อทุกคนจึงสามารถมั่นใจในอนาคตที่ดีเมื่อดำเนินชีวิตติดตามพระองค์

2. พ่อผู้เป็นแบบอย่างชีวิต โยบ (โยบ 1:1-5)
พระวจนะกล่าวว่า โยบเป็นคุณพ่อที่ดี เพราะเป็นแบบอย่างของ คนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม (ข้อ 1) โยบเป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่ เป็นบิดาของบุตรชายเจ็ดคน และบุตรหญิงสามคน ทั้งยังมีฝูงสัตว์ และคนรับใช้มากมาย
พระวจนะกล่าวว่าเขา เป็นบุคคลที่มั่งคั่งและใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก (ข้อ 3) สะท้อนถึงการมีลักษณะชีวิตที่ดี พระเจ้าจึงยกชูชีวิตของโยบให้ครอบครองสิ่งใหญ่โต และมีชื่อเสียงดีเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป โยบใช้เวลาในการอบรมบุตรอย่างใกล้ชิด โดยการที่ท่านเองทำเป็นแบบอย่าง และวางมาตรฐานที่ดีงามไว้ในชีวิตของลูก
พ่อที่ดีย่อมเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นได้ พระเยซูคริสต์เองก็ทรงเป็นแบบอย่างแก่เราด้วยชีวิตของพระองค์เอง เพื่อให้เราเลียนแบบจากพระองค์ (อฟ.5:1) และไปสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์

3. พ่อผู้สนับสนุนลูกในทางพระเจ้า ดาวิด (1 พศด.28:9-10)
ดาวิดเป็นคุณพ่อที่รักพระเจ้ามาก วิญญาณความรักพระเจ้าได้ถ่ายทอดถึงซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ (1พกษ.3:3) ดาวิดพยายามสนับสนุนซาโลมอนในทางพระเจ้า ไม่เพียงสนับสนุนซาโลมอนให้ รู้จักพระเจ้า ในความประเสริฐของพระองค์ แต่ยังสนับสนุนให้ ปรนนิบัติพระองค์ (ข้อ 9) อีกด้วย
พ่อที่ดีย่อมสนับสนุนลูกให้ดำเนินในความถูกต้องชอบธรรม คือวิถีทางของพระเจ้า พระเยซูคริสต์เอง ผู้เป็นบิดาในฝ่ายวิญญาณของเราก็ทรงสนับสนุนเราให้มีชีวิตกับพระเจ้า รู้จักพระเจ้า และปรนนิบัติพระองค์ โดยทรงมอบพระมหาบัญชาไว้ให้กับผู้เชื่อทุกคนให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐ (มธ.28:19-20)

คุณพ่อจึงเป็นต้นแบบที่ดีที่ทำให้ลูกเห็นและสนับสนุนลูกในการทำสิ่งที่ดี
ครั้งหนึ่ง จอห์น เวสลีย์ ผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ได้กล่าวไว้บอกว่า ให้เราทำความดีมากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ด้วยทุกวิธี ในทุกหนทาง ในทุกที่ ในทุกเวลา กับทุกคน และทำนานที่สุด เท่าที่จะทำได้
ขอหนุนใจทุกท่านเนื่องในเทศกาลวันพ่อแห่งชาติในปีนี้ เราทุกคนขอร่วมเทิดทูนพระคุณของคุณพ่อร่วมกัน และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการร่วมกันสานสิ่งดีที่พ่อหลวงที่ทรงทำไว้ ด้วยการทำสิ่งดีให้พ่อดู
บทกลอนทำดีเพื่อพ่อบทหนึ่งได้กล่าวว่า
การทำดี ทำถูก นั้นมีค่า
การทำดี ถูกเวลา ค่ามหันต์
การทำดี ถูกคน ผลอนันต์
การทำดี เป็นประจำ นั้นแหละดี
พ่อเป็นต้นแบบที่ดี เราควรเลียนแบบ และควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปให้ลูกหลานของเราต่อไป...

(ลงข่าวคริสตชน วันที่ 3 ธ.ค.2010)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น