10 สิงหาคม 2560

ความล้ำลึกของต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว

บทความเรื่อง "ความล้ำลึกของต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว" โดย Haiyong Kavilar

ปัญหาหนึ่งที่สร้างความงุนงงให้กับคริสเตียนก็คือ พระเจ้าทรงสร้างต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาทำไม? คำถามนี้มีคำตอบอันเป็นที่นิยมก็คือ พระเจ้าสร้างต้นไม้นี้ขึ้นมาเพื่อทดสอบมนุษย์บางคนก็ให้คำตอบเสริมว่า ความรักที่แท้จริงจะต้องไม่บีบบังคับแต่ต้องให้อิสระในการตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วจึงเป็นช่องทางเพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจว่าจะเลือกพระเจ้าหรือไม่ อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่า พระเจ้าสร้างต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาทำไม คำตอบอันเป็นที่นิยมที่ผมยกมา ด้านหนึ่งก็เป็นเพียงการสันนิษฐานของมนุษย์ 

            ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม มีภาพสัญลักษณ์และแบบเล็งต่างๆมากมาย เช่น คันประทีปทองคำในพระวิหารเป็นภาพสะท้อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปุโรหิตเมลคีเซเดคเป็นภาพสะท้อนของความปุโรหิตแห่งพระคริสต์ มานาที่ร่วงหล่นจากท้องฟ้าเป็นภาพสะท้อนถึงพระคริสต์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตที่มาจากสวรรค์ เป็นต้น ส่วนตัวผมมองว่าต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วก็เป็นภาพสัญลักษณ์ที่มีความหมายฝ่ายวิญญาณแฝงอยู่ หลังจากที่ผมใคร่ครวญมาเป็นเวลาหลายเดือน ผมก็ได้ข้อสรุปว่าต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วเป็นภาพสะท้อนที่เล็งถึง ธรรมบัญญัติ

            ในจดหมายโรม เปาโลได้กล่าวว่า ธรรมบัญญัติทำให้ผู้คนได้รู้ว่า สิ่งใดเป็นสิ่งชอบธรรมและสิ่งใดเป็นความบาป กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ธรรมบัญญัติทำให้ผู้คนได้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชั่ว

(โรม 7:7) แต่​ว่า​ถ้า​ไม่​มี​ธรรม​บัญ​ญัติ​แล้ว ข้าพ​เจ้า​ก็​คง​ไม่​รู้​จัก​บาป เพราะ​ว่า​ถ้า​ธรรม​บัญ​ญัติ​ไม่​ได้​ห้าม​ว่า “ห้าม​โลภ” ข้าพ​เจ้า​ก็​คง​ไม่​รู้​ว่า​อะไร​คือ​ความ​โลภ

          คำว่า ดี ในภาษาฮีบรูมาจากคำว่า Tov ส่วนคำว่า ชั่ว ในภาษาฮีบรูมาจากคำว่า Rah และคำว่า ธรรมบัญญัติ ในภาษาฮีบรูมาจากคำว่า Torah เมื่อนำคำว่า ดีชั่วมาประกอบกันก็จะได้เสียงเป็น Tovrah ซึ่งมีเสียงที่ใกล้เคียงกับคำว่า Torah ที่หมายถึงธรรมบัญญัติ ดังนั้นเป็นไปได้ว่า ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว มีความหมายที่สะท้อนถึงธรรมบัญญัติ 

         ในจดหมาย (1 ทิโมธี 1:8) เปาโลได้กล่าวว่า เรา​รู้​ว่า​ธรรม​บัญ​ญัติ​นั้น​ดี​ถ้า​ใช้​ให้​ถูก นั่นหมายความว่าธรรมบัญญัติสามารถใช้ในทางที่ถูกหรือผิดก็ได้ ด้านหนึ่งธรรมบัญญัติเป็นกระจกที่สะท้อนพระลักษณะอันชอบธรรมของพระเจ้า โดยธรรมบัญญัติ ผู้คนก็ได้รับรู้ว่าความชอบธรรมของพระเจ้านั้นเป็นเช่นไร การใช้ธรรมบัญญัติในทางที่ถูกก็คือ การใช้ธรรมบัญญัติเพื่อรับรู้ว่าสิ่งใดชอบธรรมและสิ่งใดเป็นบาป ส่วนการใช้ธรรมบัญญัติในทางที่ผิดก็คือการใช้ธรรมบัญญัติเพื่อกล่าวโทษคนอื่นและยกยอตัวเอง (เหมือนที่ฟาริสีกระทำ)

            ในจดหมาย (2 โครินธ์ 3) เปาโลได้กล่าวถึงพันธสัญญาใหม่กับพันธสัญญาเดิม ซึ่งพันธสัญญาเดิมเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าเขียนตัวอักษรลงบนแผ่นศิลา ซึ่งด้านหนึ่ง ด้วย​ว่าตัว​อัก​ษร​ที่​เขียน​ไว้​นั้น​ทำ​ให้​ตาย (2 โครินธ์ 3:6)  กล่าวได้ว่าเมื่อมีการใช้ธรรมบัญญัติอย่างผิดๆ ก็ก่อให้เกิดความตายได้

ด้วยเหตุนี้ผมจึงขอสรุปประเด็นเกี่ยวกับธรรมบัญญัติก็คือ
1. ธรรมบัญญัติทำให้รู้ว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดชั่ว
2. ธรรมบัญญัติสามารถใช้ในทางที่ถูกหรือผิดก็ได้
3. ธรรมบัญญัติเมื่อใช้อย่างผิดๆ ก็ก่อให้เกิดความตาย

ใน (ปฐมกาล 2:9) ได้กล่าวว่า ต้นไม้ทุกต้นในสวนเอเดนต่างเป็นต้นไม้ที่งดงาม นั่นหมายความว่า ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วก็ต้องเป็นต้นไม้ที่สวยงามด้วย

(ปฐมกาล 2:9) แล้ว​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​ต้น​ไม้​ทุก​ชนิด​ที่​งาม​น่า​ดู​และ​น่า​กิน​งอก​ขึ้น​จาก​พื้น​ดิน มี​ต้น​ไม้​แห่ง​ชีวิต​ต้น​หนึ่งอยู่​กลาง​สวน​นั้น กับ​ต้น​ไม้​แห่ง​การ​รู้​ถึง​ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว​ต้น​หนึ่ง​ด้วย

            ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วเป็นต้นไม้ที่สามารถใช้ในทางที่ถูกหรือผิดก็ได้ การใช้ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วในทางที่ถูกก็คือ การชื่นชมและมองดูความงดงามของมัน ส่วนการใช้ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วในทางที่ผิดก็คือการกินผลของมัน เมื่ออาดัมใช้ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วในทางที่ผิดโดยการกินผลของมัน ความตายก็ได้เข้ามา ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า เมื่อมีการใช้ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วในทางที่ผิด ก็ก่อให้เกิดความตายได้ ซึ่งเหมือนกับธรรมบัญญัติที่ว่า เมื่อมีการใช้ธรรมบัญญัติอย่างผิดๆ ความตายก็ได้เข้ามา

            ทั้งต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วและธรรมบัญญัติ เมื่อใช้ในทิศทางที่ถูกต้องก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากมาย ในหนังสือสดุดี ดาวิดก็ได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะธรรมบัญญัติอยู่บ่อยครั้ง โดยธรรมบัญญัติ ผู้คนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งชอบธรรมและกำหนดเวลาของพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับธรรมบัญญัติของพระองค์  

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือ พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง เขียนโดย วิทเนส ลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น