30 มิถุนายน 2560

การรับเครื่องหมาย 666 เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต

บทความเรื่อง "การรับเครื่องหมาย 666 เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต" โดย Haiyong Kavilar


        ในพระคัมภีร์มีคำพยากรณ์หลายประการที่สำเร็จไปแล้วและก็มีคำพยากรณ์บางประการที่ยังไม่สำเร็จ ตัวอย่างคำพยากรณ์ที่สำเร็จไปแล้วก็คือการที่หญิงพรหมจารีย์คนหนึ่งจะตั้งครรภ์บุตรชายคนหนึ่งและผู้คนจะเรียกบุตรชายคนนั้นว่าอิมมานูเอล (อิสยาห์ 7:14), (มัทธิว 1:23) ซึ่งคำพยากรณ์นี้สำเร็จโดยการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูอีกตัวอย่างของคำพยากรณ์หนึ่งที่สำเร็จไปแล้วคือการมาของเอลียาห์ ใน (มาลาคี 4:5-6)ได้พยากรณ์ว่าก่อนวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะส่งเอลียาห์ลงมาโดยเอลียาห์จะนำให้หัวใจของพ่อหันไปหาลูก และนำให้หัวใจของลูกหันไปหาพ่อซึ่งคำพยากรณ์นี้ได้สำเร็จลงแล้วโดยยอห์นบัพตัศมา ซึ่งพระเยซูได้กล่าวว่ายอห์นบัพติศมา นี่แหละคือเอลียาห์ที่พระเจ้าทรงส่งมา (มัทธิว 11:13-15, 17:10-12) 

         ความแตกต่างระหว่างยิวคริสเตียนกับยิวที่ไม่ใช่คริสเตียนคือยิวคริสเตียนเชื่อว่าคำพยากรณ์ที่หมายถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระเมสสิอาห์ได้สำเร็จลงแล้วโดยพระเยซูแต่ยิวที่ไม่ใช่คริสเตียนมองว่าคำพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิอาห์เป็นคำพยากรณ์ที่ยังไม่สำเร็จฝ่ายที่มองว่าคำพยากรณ์นั้นสำเร็จแล้วก็จะมองคำพยากรณ์เหล่านั้นในมิติของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่ฝ่ายที่มองว่าคำพยากรณ์ยังไม่สำเร็จก็มักจะเฝ้ารอให้คำพยากรณ์นั้นเกิดขึ้นในอนาคต

        มาร์ติน เทรช ผู้เขียนร่วมของหนังสืออนาคตศาสตร์แห่งชัยชนะ(Victorious Eschatology) ได้เคยกล่าวถึงปัญหาหนึ่งในแวดวงคริสเตียนไว้ว่า 
       “การไม่สนใจประวัติศาสตร์เป็นจุดบอดใหญ่อย่างหนึ่งของคริสตจักรในยุคปัจจุบัน ถ้าพวกเรารู้ประวัติศาสตร์พวกเราก็จะเข้าใจว่าคำพยากรณ์ของพระเยซูที่เกี่ยวกับทุกขเวทนาที่จะมาถึงนั้น...ได้สำเร็จลงในคนชั่วอายุนั้นตามที่พระเยซูได้พยากรณ์ (คำพยากรณ์เกี่ยวกับความทุกขเวทนาได้สำเร็จลงช่วงปีคศ. 66-70) แต่ถ้าเราละเลยข้อมูลทางประวัติศาสตร์พวกเราก็จะจินตนการไปว่าพระเยซูกำลังพยากรณ์ถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21”

        คำพยากรณ์หลายประการในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงความทุกขเวทนาต่างๆเช่น สงคราม กันดารอาหาร หรือโรคระบาด ที่อยู่ใน (มัทธิว 24)ต่างก็เป็นคำพยากรณ์ที่สำเร็จลงไปแล้วในคนชั่วอายุนั้น ซึ่งพระเยซูก็ได้ตอกย้ำถึงคำพยากรณ์เหล่านี้ว่าจะสำเร็จในช่วงอายุของคนยุคนั้นไม่ใช่ในอนาคตของพวกเรา
 (มัทธิว 24:34) เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ว่า คน​ใน​ยุค​นี้​[คนในยุคที่ฟังคำตรัสของพระเยซู]จะ​ไม่​ล่วง​ลับ​ไป​ก่อน​ทุก​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น

             ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวยิวในช่วงปีคศ.66-70เราจะเห็นได้ว่าคำพยากรณ์เกี่ยวกับความทุกขเวทนาต่างก็ได้สำเร็จลงแล้วในช่วงปีนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของชาวยิวยุคนั้นเราก็อาจไปคาดหวังว่าความทุกขเวทนาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตครั้งเรา ทั้งๆที่คำพยากรณ์เกี่ยวกับความทุกขเวทนานั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วการไม่รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ มีแนวโน้มที่จะทำให้เราคาดหวังถึงอนาคตที่มืดมนทั้งๆที่ความมืดมนเหล่านั้นได้สำเร็จลงไปแล้วในอดีต

           วิวรณ์ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับคำพยากรณ์ในวิวรณ์ก็มีคำพยากรณ์บางอย่างที่ยังไม่สำเร็จและก็มีคำพยากรณ์หลายๆอย่างที่สำเร็จลงแล้วในวิวรณ์มีคำพยากรณ์หนึ่งที่มักจะทำให้ผู้คนเกิดความกลัวก็คือการรับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายหรือ666 ซึ่งคำพยากรณ์นี้ได้เขียนไว้ใน (วิวรณ์ 13)โดยสัตว์ร้ายจะบังคับให้ผู้คนรับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากและมือขวาซึ่งใครที่ไม่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนี้ก็จะไม่มีสิทธิในการซื้อขาย

         มีบางคนได้ตีความคำพยากรณ์ของรับเครื่องหมายนี้ไว้ว่าในอนาคตผู้นำรัฐบาลโลกที่เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์หรือสัตว์ร้ายจะบังคับให้ทุกคนทั่วโลกฝังชิพที่มือขวาและหน้าผาก โดยชิพจะมีข้อมูลทางการเงินของแต่ละคนบันทึกไว้อยู่โดยการซื้อขายและการแลกเปลี่ยนนี้จะไม่ใช้เหรียญหรือธนบัตรแต่จะใช้การโอนถ่ายข้อมูลทางดิจิตอลที่ฝังอยู่ในชิพแทน

        อย่างไรก็ตามการตีความว่าการรับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายคือการฝังชิพในอนาคตก็เป็นการตีความที่มีจุดบอดอยู่ 

        ประการแรก  ก็คือการรับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายตามบริบทของหนังสือวิวรณ์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องสัญลักษณ์ฝ่ายวิญญาณมากกว่าที่จะเป็นชิพวัตถุจริงๆเพราะในวิวรณ์ก็ได้กล่าวถึงเครื่องหมายหรือการประทับตราของพระเจ้าด้วยซึ่งถ้าเครื่องหมายของพระเจ้าเป็นชิพวัตถุ เครื่องหมายของสัตว์ร้ายก็ต้องเป็นชิพวัตถุแต่ถ้าเครื่องหมายของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ฝ่ายวิญญาณเครื่องหมายของสัตว์ร้ายก็ควรเป็นสัญลักษณ์ฝ่ายวิญญาณ

           ประการที่สอง  หากคำพยากรณ์ในเรื่องของสัตว์ร้ายเป็นคำพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพวกเรา หนังสือวิวรณ์ก็จะเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อคริสตจักรในตลอด2000 ปีที่ผ่านมาหากคำพยากรณ์ในวิวรณ์เป็นหนังสือที่พยากรณ์ถึงอนาคตของพวกเราที่อยู่ในศตวรรษนี้คริสเตียนในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาก็คงอยู่ในภาวะที่น่าสงสารยิ่งเพราะไม่สามารถที่จะดึงประโยชน์จากคำพยากรณ์เหล่านี้ได้มากนัก แถมยังต้องอยู่ในความหวาดผวาที่กลัวว่าภัยพิบัติในหนังสือวิวรณ์จะเกิดขึ้นในชั่วอายุของเขา 

            ประการที่สาม คำว่าแผ่นดินโลกในภาษากรีกที่ปรากฏในหนังสือวิวรณ์ส่วนใหญ่แล้วใช้คำว่า “ge” ซึ่งตามรากภาษากรีกศัพท์คำนี้จะหมายถึงแผ่นดินทั่วโลก หรือ แผ่นดินในเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็ได้ซึ่งในพระคัมภีร์ก็มีอยู่หลายครั้งที่คำว่า “ge” มีความหมายถึงแผ่นดินในบริเวณหนึ่งแต่ถ้าพระคัมภีร์ต้องการสื่อถึงความเป็นทั่วโลก พระคัมภีร์มักจะใช้คำว่า “kosmos” ที่หมายถึงโลกแบบทั่วทั้งโลกการที่พระคัมภีร์วิวรณ์ใช้แต่คำว่า “ge” นั่นก็เป็นไปได้ว่าเรื่องราวในวิวรณ์ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่บริเวณหนึ่งในโลก

       สิ่งสำคัญในการตีความคำพยากรณ์เรื่องการรับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายก็คือประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิโรมในช่วงศตวรรษแรกในหนังสือ ไม่มีแรบเจอร์ (Raptureless) ของโจนาธาน เวลตัน ได้เขียนไว้ว่า 
     “เกี่ยวกับการรับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องดูบันทึกประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมในจักรวรรดิโรม โดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายสินค้าในตลาดในสมัยของจักรพรรดิเนโร การที่ผู้คนจะเข้าไปยังตลาดได้นั้น พวกเขาจำต้องเดินผ่านประตูทางเข้าทว่าก่อนที่พวกเขาจะเข้าประตูนี้ได้ พวกเขาจะต้องนมัสการรูปปั้นของจักรพรรดิเมื่อพวกเขานมัสการเสร็จแล้วพวกเขาจะต้องนำขี้เถ้าที่ใช้ในการนมัสการมาวางไว้ที่มือและโปะที่หน้าผากแล้วพวกเขาถึงจะมีสิทธิในการเข้าประตูเพื่อไปซื้อขายสินค้าในตลาดพิธีกรรมที่ประตูหน้าตลาดนี้มีชื่อเรียกว่า “การรับเครื่องหมาย” ซึ่งพิธีกรรมนี้คือเรื่องราวของการรับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย”
     
        คริสตศาสนาในช่วง 700ปีแรกต่างก็เข้าใจมาตลอดว่าสัตว์ร้ายในหนังสือวิวรณ์คือเนโรหรือไม่ก็จักรวรรดิโรมันส่วนเลข 666 ที่อยู่ในวิวรณ์ ก็มีความหมายที่สื่อถึงจักรพรรดิเนโรเนื่องจากหนังสือวิวรณ์แม้จะเขียนเป็นภาษากรีกแต่ผู้เขียนเป็นชาวยิวที่มีความรู้ภาษาฮีบรูซึ่งภาษาฮีบรูเป็นภาษาที่พยัญชนะสามารถใช้แทนตัวเลขได้ในหนังสือวิวรณ์ก็มีบางจุดที่ผู้เขียนใช้ภาษากรีกกับภาษาฮีบรูอธิบายควบคู่กันไปเช่น ใน (วิวรณ์ 9:11, 16:16) ซึ่งหากถอดจำนวน 666ออกมาจากภาษาฮีบรูโดยเทียบเคียงกับภาษากรีก ก็จะได้ชื่อของ “เนโร ซีซาร์”

    เครื่องหมายของสัตว์ร้ายหรือ 666ในหนังสือวิวรณ์จึงเป็นคำพยากรณ์สื่อถึงจักรพรรดิเนโรที่บังคับให้คนในจักรวรรดิ(ไม่ใช่ทั่วทั้งโลก)รับเครื่องหมายของเขา(โดยการนำขี้เถ้าที่ใช้นมัสการรูปปั้นของจักรพรรดิมาวางไว้ที่มือและโปะที่หน้าผาก)ก่อนที่จะมีสิทธิเข้าประตูหน้าตลาดเพื่อซื้อขายสินค้า

     ดังนั้นเมื่อค้นคว้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วคำพยากรณ์เกี่ยวกับการรับเครื่องหมาย666 จึงเป็นคำพยากรณ์ที่สำเร็จลงไปแล้วในอดีตซึ่งเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษแรก ดังนั้นหากในอนาคตของพวกเราเกิดมีเทคโนโลยีที่มีการซื้อขายโดยไม่ใช้เงินเทคโนโลยีนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสัตว์ร้ายหรือการรับเครื่องหมายและที่สำคัญเทคโนโลยีของการซื้อขายโดยไม่ใช้เงินก็เป็นเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องมีการฝังชิพแต่อย่างใด เพียงแต่ใช้ลายนิ้วมือหรือสื่งอื่นแสดงตัวตนก็พอแล้วการส่อเค้าของเทคโนโลยีการซื้อขายโดยไม่ใช้เงินจึงไม่ได้สะท้อนถึงการปรากฏของปฏิปักษ์พระคริสต์หรือยุคสุดท้ายแต่อย่างใด

 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม


หนังสือ VictoriousEschatology เขียนโดย Harold Eberle และ MartinTrench

หนังสือ Rapturelessเขียนโดย Jonathan Welton

เว็บไซต์ของ สภาเชิงอัครทูตสำหรับอนาคตศาสตร์ (Apostolic Council on Eschatology)
http://www.endtimecouncil.com/

สมารถเข้าไปอ่านได้ในอีกช่องทางหนึ่งคือ https://www.pageqq.com/en/content/page/edit/cntth1/0-3613403.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น