27 กุมภาพันธ์ 2560

ตรีเอกานุภาพกับภาษาฮีบรู

ตรีเอกานุภาพกับภาษาฮีบรู โดย Haiyong Kavilar
พระเจ้าองค์เดียว
คำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพเป็นสิ่งที่สร้างความงุนงงให้กับผู้คนมาก แต่คำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพเป็นคำสอนที่ปรากฏเฉพาะในคริสตศาสนาเท่านั้น คำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพดูเหมือนจะไม่ปรากฏในศาสนาอื่นๆเลย กล่าวได้ว่าตรีเอกานุภาพเป็นอัตลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของความเชื่อคริสเตียน
การกล่าวว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียว แต่ปรากฏเป็นสามพระภาคนั้น อาจสร้างความงุนงงให้กับเพื่อนๆหลายท่าน อย่างไรก็ตามถ้าเพื่อนๆเข้าใจศัพท์ฮีบรูของคำว่า “องค์เดียว” ความงุนงงนี้คงคลี่คลายได้มาก

คำว่า Echad กับ Yachid

คำว่า “หนึ่ง” ในภาษาฮีบรูนั้นมีอยู่ 2 คำ คือคำว่า Echad กับ Yachid แต่ศัพท์สองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกัน โดยคำว่า Echad จะหมายถึงความเป็นหนึ่งที่เป็นกลุ่มก้อนซึ่งในกลุ่มก้อนเดียวนี้อาจมีสมาชิกหลายคนก็ได้ เช่น ในครอบครัวหนึ่งนั้น แม้จะมีครอบครัวเดียว แต่ในครอบครัวนี้ก็อาจประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นพ่อ แม่ ลูก คำว่าครอบครัวเดียวนี้ จะใช้ภาษาฮีบรูว่า Echad ส่วนคำว่า Yachid จะหมายถึงความเป็นหนึ่งที่มีอยู่แค่อันเดียวจริงๆโดยไม่มีส่วนประกอบหรือสมาชิกอยู่ในนั้น

เมื่อพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระเจ้าองค์เดียว ในภาษาฮีบรูนั้นคำว่า “องค์เดียว” มาจากคำว่า Echad ซึ่งหมายถึงความเป็นหนึ่งที่เป็นกลุ่มก้อน นั้นหมายความว่าในพระเจ้าก้อนเดียวนี้มี พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน แต่พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็เป็นบุคคลที่แยกจากกัน เหมือนกับครอบครัวเดียวที่มีสมาชิกเป็น พ่อ แม่ ลูก แต่สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวนี้ก็เป็นบุคคลที่แยกจากกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในพระคัมภีร์จะมีการปรากฏของพระเจ้าหลายๆพระภาคพร้อมกัน เช่น เมื่อพระเยซูรับบัพติศมาในน้ำ พระบิดาก็ตรัสจากสวรรรค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาสถิตอยู่บนพระเยซู หรือแม้กระทั่งตอนนี้พระเยซูก็ประทับอยู่ด้านขวามือของพระบิดาบนสวรรค์ แท้จริงการใช้คำว่า “พระเจ้าองค์เดียว”อาจสร้างความเข้าใจผิดได้ ถ้าจะแปลให้เข้าใจง่ายขึ้นคำว่า “พระเจ้าก้อนเดียว” อาจช่วยทำให้เห็นภาพมากกว่า เพราะในภาษาฮีบรูเมื่อมีการใช้คำว่าพระเจ้าก้อนเดียวนี้ ไม่มีการใช้คำว่า Yachid เลย มีแต่ใช้คำว่า Echad


คำว่า Elohim

ในภาษาฮีบรูคำว่าพระเจ้ามาจากคำว่า Elohim ซึ่งตามรูปศัพท์แล้วคำว่า Elohim เป็นศัพท์รูปพหูพจน์ไม่ใช่เอกพจน์ นี่สะท้อนเป็นนัยว่าพระเจ้าของอิสราเอลนั้นไม่ใช่พระเจ้าที่มีแค่พระภาคเดียว แต่เป็นพระเจ้าก้อนเดียวที่ประกอบไปด้วยสามพระภาคหรือสามบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น