13 พฤศจิกายน 2557

วิธีการวางตำแหน่งตัวเราสู่การอัศจรรย์ (How To Position Yourself for Miracles)

Bill Johnson
วิธีการวางตำแหน่งตัวเราสู่การอัศจรรย์
(เรียบเรียงจากบทความเรื่อง "How To Position Yourself for Miracles" โดย บิล จอห์นสัน (Bill Johnson),Senior Pastor,Bethel Church, Redding, USA)

"เมื่อพระวิญญญาณบริสุทธิ์เตรียมเรา เราจะสามารถทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้"
บ่อยครั้งที่เราพบในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงกล่าวกับผู้รับใช้ของพระองค์ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพวกเขา และบางครั้งพระเจ้าได้บอกถึงวิธีการของพระองค์ในการทำสิ่งต่างๆ โดย "พระวิญญาณทรงสวมทับเขา"  เราจะพบว่ามีการบันทึกเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการพบกับพระเจ้าแบบ "เผชิญหน้า"(Encounter) หลายครั้งด้วยกัน และเราจะพบความจริงว่า 
 "เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าบอกว่า พระองค์จะทรงอยู่กับใครสักคน  มันหมายความว่า ผู้นั้นจะได้รับมอบหมาย ให้ทำในสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้"   
พระเจ้าทรงประทานพระสัญญากับโมเสส  เมื่อท่านได้พบปะเผชิญหน้ากับพระองค์(อพย.3)และทรงมอบหมายงานให้เขานำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์และออกจากการควบคุมที่โหดร้ายของฟาโรห์ ไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา
เช่นเดียวกับโยชูวา พระองค์ทรงนำเขาไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา เมื่อโมเสสไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญา(เนื่องจากโมเสสไม่เชื่อฟังพระเจ้าต่อหน้าคนอิสราเอล ใน กดว.20) 
โยชูวาได้รับมอบหมายให้สานงานต่อคือการเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา ต้องต่อสู้กับยักษ์และศัตรูที่น่าสะพึกกลัว
ในพระสัญญาเดียวกัน พระองค์ทรงให้กับกิเดนโอนให้เป็นช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลจากการรุกรานของคนมีเดียนที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกร  
และอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงประทานพระสัญญานี้กับ 11 อัครสาวกเพื่อจะทำให้พระมหาบัญชา (The Great Commission)ของพระองค์สำเร็จ ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 28  พวกเขาได้รับมอบหมายให้ไปสั่งสอนและสร้างสาวกให้กับคนทุกชาติ  เมื่อพระสัญญาของพระเจ้าเทลงมาในพระธรรมกิจการฯ บทที่ 2 พวกเขาตัวสั่น นั้นเป็นการแทรกแซงของพระเจ้า
เมื่อใดที่มีการแทรกแซงของพระเจ้า คือ การเข้าสู่มิติที่เกินธรรมชาติ  เราจะถูกเตรียมเพื่อทำสิ่งที่อัศจรรย์
เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงและอยู่ด้วยกับเรา  สิ่งที่เราคาดหวังจะเกิดขึ้น
มันเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ เมื่อเราคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ท่ามกลางเรามาเพียงแค่ให้ความสะดวกสบายหรือมาเพื่อหนุนใจเราเพียงเท่านั้น
นอกจากนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ยังมาปรากฏเพื่อจะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ต่อหน้าต่อตาเรา ! 
บางทีนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อัครทูตเปาโล ต้องการให้เราเห็นเมื่อท่านอธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อสำแดงให้เราเห็นถึงความหวังใจ ในการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อเรา 
เอเฟซัส 1:18-19  ​
18 ขอ​ให้​ตา​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​สว่าง​ขึ้น เพื่อ​จะ​ได้​รู้​ว่า​พระ​องค์​ประทาน​ความ​หวัง​อะไร​แก่​ท่าน​ใน​การ​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​นั้น และ​รู้​ว่า​มรดก​ที่​มี​ศักดิ์ศรี​ของ​พระ​องค์​สำหรับ​พวก​ธรรมิก​ชน​นั้น​บริบูรณ์​เพียงไร   
19 ​และ​รู้​ว่า​ฤทธานุภาพ​ของ​พระ​องค์​ยิ่งใหญ่​มาก​มาย​เพียงไร​สำหรับ​เรา​ที่​เชื่อ​นั้น เป็น​ฤทธิ์​เดช​เดียว​กับ​การ​ทำ​กิจ​อัน​ทรง​อานุภาพ​และ​ทรง​พลัง​ของ​พระ​องค์

"เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วย"
หนึ่งในข้อความจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีผลกระทบมากในชีวิต คือ การทำตามแบบพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทำสิ่งต่างๆเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์
กิจการฯ  10:38 ​ คือ​เรื่อง​ที่ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เจิม​พระ​เยซู​ชาว​นาซาเร็ธ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​และ​ด้วย​ฤทธานุภาพ​อย่างไร  และ​เรื่อง​ที่ว่า​พระ​เยซู​เสด็จ​ไป​ทำ​คุณประโยชน์​และ​รักษา​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ถูก​มาร​เบียดเบียน​อย่างไร เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​กับ​พระ​องค์
ข้อความนี้ช่วยให้เราเห็นถึงบทสรุปของสิ่งที่ถูกเปิดเผยแล้วตลอดพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
พระเยซูทรงรักษาคนป่วยให้หายและปลดปล่อยคนให้เป็นไท  นอกจากนี้ยังพระองค์ยังสำแดงดงให้เห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บมาจากมารร้าย แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้แน่ใจว่า เราสามารถจะรักษาคนเจ็บป่วยและปลดปล่อยคนให้เป็นไทได้ " เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วย" 
แม้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์และไม่เคยหยุดในการเป็นพระเจ้า 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้อัครทูตลูกา เขียนถ้อยคำวลีนี้ ว่า "เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​กับ​พระ​องค์"  
ข้อความนี้แสดงให้เราเห็นว่ามันเป็นเหมือนกันว่า "พระเยซูทรงเป็นฮีโร่" เหมือนกับคนในพันธสัญญาเดิม  เมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับใครสักคน  เขาจะถูกคาดหวังและได้รับมอบหมายให้ทำงานที่เป็นไปไม่ได้ 
สิ่งช่วยเราสามารถเชื่อมต่อกับการมอบหมายพระเจ้า   โดยให้ตระหนักถึงการรับมอบหมายและการเข้าไปค้นพบการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า เพื่อเราจะสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  นี่คือ  การวางตำแหน่งของเราสู่การอัศจรรย์! 
บ่อยครั้งที่ บิล จอห์นสัน เห็นเข็มนาฬิกามาที่ตำแหน่ง 10:38 (10 โมง 38 นาที) 
เขาจะหยุดและหันใจตรงไปที่พระเจ้า และเขาจะขอบคุณสำหรับการเปิดเผยสำแดงทางมิติฝ่ายธรรมชาติและขอบคุณสำหรับพระสัญญาของพระเจ้าที่พบในชีวิตของพระเยซู  
สิ่งที่น่าสนใจ คือ ในขณะที่เขียนบทความนี้ เขามองที่นาฬิกาบนโทรศัพท์ของเขาและมันเป็น เวลา 10:38  ขอบคุณสำหรับพระที่จะจุดชนวนหัวใจที่พระเจ้าแทรกแซงผ่าน  โดยทางพระนามและพระสิริของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้  พระองค์เป็นจริงเสมอสำหรับเรา!
พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มต้นการรับใช้ด้วยคำสารภาพที่หนักแน่นนี้ว่า

"พระ​วิญญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​สถิต​กับ​ข้าพเจ้า เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ตั้ง​ข้าพเจ้า​ไว้ ..." ลูกา 4:18 
คำสารภาพนี้เป็นการเริ่มต้นการรับใช้ที่เปิดเผยการสำแดงในธรรมชาติชีวิตการรับใช้ของพระองค์ คือ
การมา​ประกาศ​อิสรภาพ​แก่​พวก​เชลย ประกาศ​แก่​คน​ตา​บอด​ว่า​จะ​ได้​เห็น​อีก ปล่อย​ผู้​ถูก​บีบ​บังคับ​ให้​เป็น​อิสระ   และ "เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​กับ​พระ​องค์"  

คำอธิษฐาน(Prayer)
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ลูกตระหนักมากขึ้นถึงสถานภาพของลูกที่เป็นความหวังของการทรงเรียกไปสู่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้   ขอทรงช่วยให้ลูกทำงานที่ได้รับมอบหมายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้   ขอให้ลูกจะทำโดยไม่ได้มั่นใจในความสามารถของลูก  แต่เพราะฤทธานุภาพของพระองค์   ขอการทะลุทะลวงเพื่อให้ลูกค้นพบความอัศจรรย์ของการเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำสารภาพ(Confession

พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าด้วยดั่งเช่นที่ทรงสถิตกับพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าจะยืดมั่นการทรงเรียกที่อัศจรรย์ของพระองค์  ข้าพเจ้าจะถวายพระเกียรติพระเจ้าในแผ่นดินโลก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น