23 เมษายน 2555

เทศกาลหว่านการถวาย เก็บเกี่ยวพระพรในยุ้งฉาง

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ในช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคม หลายคริสตจักรมีการจัดค่ายประจำปี เพื่อให้คริสตสมาชิกได้ไปร่วมแสวงหาพระเจ้าและไปสามัคคีธรรมกัน คริสตจักรแห่งพระบัญชาจะจัดค่ายประจำปีขึ้นในวันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค.12 ในหัวข้อคือ “สวรรค์บุกรุกโลก”(Heaven invades earth) ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลการพักสงบฟังเสียงพระเจ้า รวมถึงการแสดงออกถึงใจแห่งการเชื่อฟังเพื่อรับพระพรจากพระเจ้า ในครั้งนี้จึงขอนำหลักการเรื่อง "เทศกาลหว่านการถวาย เก็บเกี่ยวพระพรในยุ้งฉาง"มาแบ่งปันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่ายประจำปี ซึ่งหลักการเบื้องหลังมาจากเทศกาลที่พระเจ้าทรงกำหนดให้ชนชาติอิสราเอล ได้เดินทางไปรวมตัวกันเพื่อนมัสการพระเจ้าและถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์โดยกำหนดให้เป็นเวลาที่เฉพาะเจาะจงใน แต่ละปี เช่นเทศกาลปัสกา เทศกาล สัปดาห์ หรือ เทศกาลเพ็นเทอสต์ และเทศกาลอยู่เพิง ซึ่งเวลาแห่งพิธีเฉลิมฉลองนี้เป็นเวลาแห่งพระพรที่ชาวยิวได้รอคอย พระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชนชาติของพระองค์ ได้พักสงบจากการงานเพื่อจะฟังเสียงของพระเจ้า และเพื่อจะได้ถวายขอบคุณพระเจ้าเพื่อระลึกถึงการอวยพระพรจากพระเจ้า การถวายจึงเป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฟังซึ่งนำมาซึ่งพระพรจากพระเจ้าสู่ชีวิตของเรา (ฉธบ 28:8)เฉลยธรรมบัญญัติ 28:8 พระเจ้าจะทรงบัญชาพระพรให้แก่ฉางของท่าน และบรรดากิจการที่ท่านกระทำ และพระองค์จะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
พระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชนชาติของพระองค์ ได้หว่านในการถวายและจะได้เก็บเกี่ยวพระพรในชีวิต การศึกษาเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดกลับมาดังเช่น
ท่านรัฐบุรุษของสหรัฐอเมริกา เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Frankin) กล่าวไว้ว่า An Investment in education always pays the best returns.
ผมเชื่อว่ารากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานชีวิต คือ การศึกษา และสิ่งที่สำคัญคือการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดกลับมา เมื่อเราหว่านตามความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า เราจะได้รับผลอย่างไรบ้าง ดังนี้1.หว่านความเชื่อ เก็บเกี่ยวความรอด
ลนต.23:43 เพื่อชาตพันธุ์ของเจ้าจะได้ทราบว่า เมื่อเราพาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้น เราได้ให้เขาอยู่ในเพิงเรา คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
พระเจ้าทรงกำหนดเทศกาลเฉลิมฉลองไว้ โดยให้มีความหมายในฝ่ายวิญญาณ เพื่อช่วยรักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์
เทศกาลปัสกานั้น เกิดขึ้นเพื่อเตือนใจคนอิสราเอลว่า พระเจ้าคือ พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ทรงไถ่เขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ ซึ่งความหมายในฝ่ายวิญญาณคือ พระเจ้าได้ทรงไถ่เราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปแล้ว ผ่านทางการเชื่อในพระเยซูคริสต์ การเฉลิมฉลองเกิดขึ้นเพื่อ เราจะไม่ลืม พระราชกิจอันมีพระคุณของพระเจ้า คนอิสราเอลจึงเข้าร่วมเทศกาลฉลองด้วยใจที่เปี่ยมด้วยการขอบพระคุณ

2.หว่านการถวายสิ่งที่ดีที่สุด เก็บเกี่ยวพระพรด้วยความยินดี
ลนต.1:10 ถ้าของถวายที่ผู้ใดจะใช้เป็นเครื่องเผาบูชามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะ ให้ผู้นั้นเลือกเอาสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิ
ในทุกๆ เทศกาล คนอิสราเอลจะนำของต่างๆ มามอบถวายเพื่อนมัสการพระเจ้า และพระเจ้าได้บัญชาคนอิสราเอลว่าให้นำของที่ไม่มีตำหนิมาถวาย คือให้นำสิ่งที่ดีเลิศมาถวายด้วยท่าทีที่ถูกต้อง เพราะในการถวายแต่ละครั้งนั้น พระเจ้าทรงสนพระทัยท่าทีในการถวายมากยิ่งกว่าสิ่งของที่ถวาย พระคัมภีร์ได้บอกเราว่าคนที่ถวายนั้นมี 2 ประเภทคือ คนที่ถวายด้วยความฝืนใจและคนที่ถวายด้วยใจที่ยินดี(2 คร.9:7)ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี


พระเจ้าปรารถนาให้เราถวายให้พระองค์ด้วยใจชื่นชมยินดี สิ่งที่สำคัญยิ่งในการมอบถวายแด่พระเจ้านั้นคือ การถวายตัวของเราแด่พระเจ้า การถวายสิ่งของแด่พระเจ้ากำลังสะท้อนให้เห็นว่า เราถวายตัวแด่พระเจ้า เพื่อให้พระเจ้าทรงใช้ตามพระทัยพระองค์
การมอบถวายแด่พระเจ้ายังสะท้อนให้เราเข้าใจว่า ชีวิตเราเป็นของพระเจ้า เรามิได้เป็นเจ้าของตัวเราเอง เราจะใช้ชีวิตของเราตามน้ำพระทัยของพระองค์ เราควรนำสิ่งที่ดีที่สุดมามอบถวายแด่พระเจ้าด้วยความตั้งใจ อาจจะไม่ได้ถวายเพียงทรัพย์เท่านั้น แต่อาจจะถวายเวลา ถวายทักษะความสามารถเพื่อการรับใช้พระเจ้า แล้วเมื่อถวายด้วยท่าทีที่ถูกต้องพระเจ้าจะอวยพระพร เพราะพระองค์ทรงถวายชีวิตของพระองค์เพื่อเราแล้วบนไม้กางเขน จากข้อพระคัมภีร์ 2 ข้อนี้ ที่สลับข้อกันคือ

2คร.8:9 เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์


ผลที่เราจะได้รับคือพระคุณที่พระอง์ทรงประทานให้

2คร.9:8 และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย

3.หว่านการทำงานหนัก เก็บเกี่ยวการพักสงบ
ลนต 23:39 ในวันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ด เมื่อเจ้าได้เก็บพืชผลที่ได้จากแผ่นดินนั้นเข้ามาแล้ว เจ้าจงมีเทศกาลเลี้ยงแห่งพระเจ้าเจ็ดวัน ในวันแรกให้หยุดพักสงบ และในวันที่แปดก็ให้หยุดพักสงบ
จุดประสงค์ประการหนึ่งของเทศกาลฉลอง คือ “การพักสงบ” พระเจ้าปรารถนาให้ประชากรของพระองค์ได้หยุดพักจากการงานเพื่อเข้ามาสู่การพักสงบในพระองค์ เพื่อมีโอกาสแสวงหาพระองค์ร่วมกับพี่น้องในชุมชน ความจริงแล้ว พระเจ้าปรารถนาให้เราพักสงบและเข้ามาพักพิงในพระเจ้าอยู่เสมอขณะที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เพื่อเราจะมีสันติสุขในพระเจ้าและได้รับกำลังจากพระองค์ นอกจากนี้แล้วการพักสงบในพระเจ้าเป็นการสะท้อนถึงการพักสงบในแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคตที่กำลังจะมาถึง เราจึงควรเข้าร่วมค่ายฯ โดยมีใจตระหนักว่าแผ่นดินโลกนี้ เป็นที่อาศัยเพียงชั่วคราว แต่เรารอคอยและเตรียมชีวิตเพื่อไปอยู่ในสวรรคสถานซึ่งเป็นที่อาศัยที่ถาวรนิรันดร์
บทสรุปคือ:เทศกาลเฉลิมฉลองมีจุดประสงค์เบื้องหลังที่ช่วยให้ผู้เชื่อตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และการช่วยกู้ของพระเจ้า นอกจากนี้ยังเป็นเทศกาลที่เราทุกคนจะได้มอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า อีกทั้งเป็นการย้ำเตือนให้เราระลึกถึงการหยุดพักสงบในพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณ และให้ระลึกถึงในอนาคตที่จะได้พักสงบในแผ่นดินของพระบิดาบนสวรรค์อีกด้วย

ขอพระเจ้าอวยพระพรสำหรับทุกค่ายในแต่ละคริสตจักรที่จัดขึ้นให้ได้รับพระพรจากพระองค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น