25 พฤษภาคม 2554

ปัญหาโลก(ไม่)แตก

สวัสดีครับเพื่อนผู้อ่านทุกท่าน หลายเดือนที่ผ่านมา ผมได้ดูข่าวและได้อ่านบทความจากต่างประเทศ ได้พูดถึงนายฮาโรลด์ แคมปิง(Harold Camping)ซึ่งเป็นประธานแฟมิลี เรดิโอ (Family radio)

ชุมชนผู้ยึดถือหลักความเชื่อเรื่องการพิพากษาโลก ซึ่งได้พยากรณ์ว่าโลกจะถึงกาลอวสาน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2011 ดยมีการตีความและพยากรณ์ดังนี้ ผู้พยากรณ์อ้างว่า

พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก และสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ ให้มนุษย์เป็นผู้ครองโลก แต่มนุษย์ทำบาป แม้พระเจ้ารักโลกมาก ก็จำใจต้องทำลายโลกเพื่อล้างสิ่งบาป โดยครั้งแรกทำลายด้วยการให้น้ำท่วมโลก เมื่อวันที่ 17 เดือนที่ 2 ของ4,990 ปีก่อนคริสตกาล

5,000 ปี หลังทำลายโลกครั้งแรกแล้ว พระเจ้าก็ได้เขียนคัมภีร์ไบเบิลขึ้นมา และคนพวกที่เรียกตัวเองว่า Family Radio ก็ได้อ้างว่า ค่อยๆ ไขรหัสลับต่างๆ จากไบเบิลพันธะสัญญาใหม่ จนพบวันโลกแตก 21 พ.ค.2011

ในไบเบิล ในปฐมกาล 7:4 พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์เรื่องให้สร้างเรือใหญ่ขึ้นมาก็เพราะว่า อีกเจ็ดวัน เราจะบันดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลก ยาวนานสี่สิบวันสี่สิบคืน แล้วสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง ที่เราสร้างมานั้นเราจะทำลายเสียสิ้นจากพื้นแผ่นดินโลก

จากนั้นกลุ่ม แฟมมิลี่ เรดิโอ ก็เอาคำว่า 7 วันของพระเจ้าค้นหาในไบเบิลต่อไป จนพบว่าใน 2 เปโตร 3:8 นั้น 1 วันของพระเจ้าจะยาวเท่ากับ 1,000 ปีบนโลกมนุษย์

7
วันที่อ้างถึงใน ปฐมกาล 7:4 สามารถเข้าใจได้ว่าเป็น 7,000 ปี
7,000
ปีหลังจากปี 4990 ก่อนคริสตกาล (ปีน้ำท่วมโลก ) ก็คือปี ค.ศ. 2011

(
ปฏิทินของเรา) 4990 + 2011 – 1 = 7,000 1 ปี ต้องถูกลบออก เพราะในการนับจากวันทางปฏิทินปีก่อนคริสตกาล ของภาคพันธะสัญญาเดิม ถึงวันทางปฏิทินปี ค.ศ. ในภาคพันธะสัญญาใหม่ เพราะปฏิทินไม่มีปีศูนย์

ดังนั้นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ กำลังแสดงให้เราเห็นโดยถ้อยคำของ 2 เปโตร 3:8 ที่พระองค์ต้องการให้เรารู้ถึง 7,000 ปีแน่นอนนั้น ภายหลังจากที่พระองค์ทรงทำลายโลกด้วยน้ำในยุคของ โนอาห์พระองค์มีแผนที่จะทำลายโลกทั้งหมดตลอดกาล เนื่องจากปี ค.ศ. 2011 เป็น 7,000 ปีพอดีหลังจากปี 4990 ก่อนคริสตกาลที่น้ำท่วมโลกอย่างน่าประหลาดใจ

น้ำท่วมโลกเริ่มเมื่อวันที่ 17 เดือนที่ 2 ของ 4,900 ปีก่อนคริสตกาล แล้วทีนี้เมื่อนับมา 7 วัน หรือ 7,000 ปี ตามคำของพระเจ้าที่พระองค์จะทำลายโลกอีกครั้งด้วยไฟ มันก็ตรงเป๊ะกับวันที่ 21 พ.ค.2011

ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาคือ ผู้ที่ศรัทธาในคำทำนายของแคมปิง บางคนถึงกับยอมสละทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิต เพื่อรอการขึ้นสวรรค์ในวันเสาร์ที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ทำนายไว้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาเพราะโลกแตกไม่เป็นปัญหา เพราะพวกเขาจะไปอยู่กับพระเจ้า แต่ปัญหาคือโลกมันยังไม่แตก พวกเขาต้องดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร เพราะได้ทรัพย์สมบัติไปหมดแล้ว บ้างก็เขียนจดหมายลาญาติพี่น้องไว้แล้วด้วย

หลังจากเหตุการณ์วันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา นายแคมปิงได้ออกมาแสดงความรู้สึกเสียใจและกล่าวพยากรณ์วันโลกแตกครั้งใหม่ในระหว่างที่ไปจัดรายการวิทยุ "โอเพ่น ฟอรัม" ที่เมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในระหว่างที่จัดรายการเป็นเวลา90 นาทีซึ่งมีการตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าว

นายแคมปิง ยังคงมีความเชื่อว่า จะเกิดวันโลกาวินาศขึ้นอย่างแน่นอน และรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ที่เป็นเช่นนี้เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาต่อมนุษยชาติอีก 5 เดือน และวันที่ 21 ตุลาคมนี้คือจุดจบ

ดังนั้นเราคงจะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นจุดจบของโลก หรือ จะเป็นจุดจบของนายแคมปิง!

จากเหตุการณ์นี้ มีสิ่งที่น่าชมเชยทีมงานของนาย แคมปิง คือพวกเขาได้จัดรายการวิทยุและมีทีมงานออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปทั่วโลก แม้ว่าจะมีท่าทีอย่างไร ข่าวประเสริฐก็ได้แพร่ออกไป

ทำให้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างตระหนักมากขึ้นในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า และเป็นหมายสำคัญที่เตือนใจว่าจะมีข่าวลือเรื่องต่างๆ ที่เราต้องใคร่ครวญพิจารณาเพื่อไม่หลงไปจากหลักการของพระวจนะ และดำเนินชีวิตให้พร้อมเสมอ แม้เราไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์จะมาเมื่อไหร่

แต่จะมาแน่และเราทั้งหลายต้องเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมเสมอ สำหรับเวลาของพระองค์!

มัทธิว 24:10-32
10 คราวนั้นคนเป็นอันมากจะถดถอยไป และอายัดกันและกันทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกันด้วย
11 ผู้เผยพระวจนะปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้น และล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป
12 ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลง เพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป
13 แต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอด
14 ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง...
20 จงอธิษฐานขอ เพื่อการที่ท่านต้องหนีนั้นจะไม่ตกในฤดูหนาว หรือในวันสะบาโต 21 ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้ และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีก 22 ถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า จะไม่มีมนุษย์รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรร จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า
23 ในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า "แน่ะ พระคริสต์อยู่ที่นี่" หรือ "อยู่ที่โน่น" อย่าได้เชื่อเลย
24 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จ และผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้น ทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลง ถ้าเป็นได้ 32 "จงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อ เมื่อแตกกิ่งแตกใบ ท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว

(ลงในweb. ของคริสตจักรวังธรรม จ.เชียงราย วันที่ 31 พ.ค.2011),,(ลง web.cbnsiam.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น