15 มีนาคม 2554

ตักเตือนใจไม่ให้หลง

คริสตจักรที่ดำเนินชีวิตในยุคสุดท้าย


ตอนที่ 2 “ตักเตือนใจไม่ให้หลง”


สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ผมได้เขียนบทความในเรื่อง "ได้เวลาตื่นตระหนัก" เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2010 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยให้เรา ได้เริ่มตระหนัก เพราะในโลกนี้มีเหตุการณ์ที่สะท้อนว่าเวลาวันของพระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว ตามที่พระเยซูคริสต์ทรงกล่าวไว้ใน


มัทธิว 24:7 เพราะประชาชาติต่อประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ


ในวันที่ 11 มีนาคม 2011ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ทางการญี่ปุ่นยืนยันยอดเหยื่อแผ่นดินไหวเกิดสึนามิมากกว่า 700 ราย สื่อคาดว่าน่าจะสูงถึง 1,600 คน สถิติแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ประมาณ 8.9 ริคเตอร์ เป็นเหตุการณ์ที่หนักมากที่สุดในรอบ 300 ปี


นายกรัฐมนตรี นาโอโตะ คัง แถลงข่าวหลังการประชุมของคณะทำงานบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยยอมรับว่าแผ่นดินไหวได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง และให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันความปลอดภัยของประชาชน และจำกัดผลกระทบจากแผ่นดินไหวให้น้อยที่สุด พร้อมกับขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามข่าวทางทีวีและวิทยุ และอยู่ในความสงบ

นั่นเป็นการเตือนใจเรา ทำให้เราต้องกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องในทางพระเจ้า ไม่อย่างนั้นเราอาจจะหลงไปกับวิถีทางของโลก ที่นำใจเราออกห่างจากทางพระเจ้า

ขอบพระคุณพระเจ้าที่รักเราจึงให้การ"ตักเตือน"ของพระองค์ทำให้เราได้ "กลับใจใหม่" ขอบคุณพระเจ้าสำหรับจากการ "ตีสอน" ของพระองค์ ที่่ทำให้เรา "กลับมา"หาพระองค์ไม่หลงทางหลงหายไป


วิวรณ์ 3:19 เรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้น เหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้น และกลับใจเสียใหม่
ฮีบรู 12:6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น
ฮีบรู 12:11 เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลย เป็นเรื่องเศร้าใจ แต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้น คือความชอบธรรมนั้นเอง


ในครั้งนี้ผมจึงเขียนเรื่อง คริสตจักรที่ดำเนินชีวิตในยุคสุดท้าย เป็นตอน ที่ 2 ให้ชื่อว่า “ตักเตือนใจไม่ให้หลง”
โดยนำหลักการจากจดหมายถึงคริสตจักรทั้ง 7 ในแคว้นเอเชียจากพระธรรมวิวรณ์(บทที่2-3) เขียนโดยอัครสาวกยอห์น นำมาสรุปเป็นข้อเตือนใจดังนี้
1.คริสตจักรเมือง เอเฟซัส (วว.2:1-7) "เตือนใจให้กลับสู่ความรักดั้งเดิม"

คริสตจักรเมือง เอเฟซัสเป็นคริสตจักรที่มี จุดที่ดี(2-3,6) คือความอดทนต่อความเหนื่อยยาก ไม่สามารถต่อทุรชน และคนมุสา เกลียดพวกนิโคเลาส์ (เป็นผู้เชื่อ ซึ่งประนีประนอมกับความบาป ตั้งตัวเป็นอัครทูตเทียมเท็จ) แต่มีจุดเสียคือ ละทิ้งความรักดั้งเดิม(4-5) คือ ความรักแบบพระคริสต์ พระเจ้าปรารถนาให้กลับใจเสียใหม่ เพราะพระองค์มีรางวัลคือกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิต(7)
... ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิต ที่อยู่ในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า"

ดังนั้นเราจึงต้องรักษาชีวิตของเราไม่ให้ล่วงหล่นจากความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราแบบไม่มีเงื่อนไข แม้ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นเช่นไร เราสามารถเผชิญสิ่งต่างๆได้ ความรักของพระองค์ทำให้เรามีชัยชนะในทุกสถานการณ์ (รม.8:35-37)

35 แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ
37 แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย

2.คริสตจักร เมืองสเมอร์นา (วว.2:8-11)
"เตือนใจให้ผ่านบททดสอบ แพ้เป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร"

เป็นคริสตจักรที่มี
จุดที่ดี (8-9) คือยอมทนทุกข์ลำบากและยากจนแม้ว่าถูดทดลองโดยมาร พระเจ้าหนุนใจว่าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายจะได้รับรางวัล คือไม่ต้องตายครั้งที่สองและได้มงกุฏแห่งชีวิต(10-11)

10 ...
และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า


11 ...ผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลย"

ดังนั้นเราจึงต้องรักษาชีวิตให้ผ่านบททดสอบจากพระเจ้า แม้มารมาทดลองเราให้ทำบาป แต่เราต้องไม่ยอมแพ้ ถ้ายอมแพ้ก็จะกลายเป็นถ่าน แต่ทดสอบสอบผ่านก็จะเป็นดังเพชรที่นำมาประดับที่มงกุฏแห่งชีวิตที่จะได้สวมใส่


ยากอบ 1:12 คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์
3.คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว.2:12-17)"เตือนใจให้มีความอดทน ทนอด ดีกว่าทำบาป"เป็นคริสตจักรที่มีจุดดี(13)คือยึดนามของพระเยซูคริสต์ไว้มั่นไม่ปฎิเสธความเชื่อ จุดเสีย(14-15)คือ บางคนถือคำสอนของบาลาอัมกินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและให้เขาล่วง ประเวณี บางคนยึดคำสอนของพวกนิโคเลาส์นิยม พระเจ้าหนุนใจให้กลับใจเสียใหม่ เพื่อได้รางวัลคือให้รับมานา คือ อาหารทิพย์และให้หินขาวคือจารึกชื่อไว้(17)

17... เราจะให้มานา ที่ซ่อนอยู่แก่ผู้ที่มีชัยชนะ และจะให้หินขาวแก่เขาด้วย ที่หินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้น"

ดังนั้นเราจึงต้องรักษาชีวิตในความเชื่อแม้ว่าเผชิญความยากลำบาก ยอมอดอาหารดีกว่าทำผิดหลักการ ตัวอย่างดาเนียลยอมไม่รับประทานอาหารสูงของพระราชาและยอมถุกขุมขังดีกว่าต้องทำผิดหลักการกราบไหว้รูปเคารพ พระเจ้าทรงดูแลและอวยพระพรชีวิตของเขาให้มีความจำเริญขึ้น พระเจ้าทรงเลี้ยงดูคนอิสราเอลด้วยมานาในถิ่นทุรกันดาร(อพย.16) พระองค์จะประทานการจัดสรรให้กับคนของพระองค์ในทุกสถานการณ์ บำเหน็จจะเป็นของผู้เชื่อ ชื่อจะอยู่ในหอเกียรติยศ(Hall of fame)แห่งสวรรค์
4.คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว.2:18-28)
"เตือนใจให้ปลดแอกเยเซเบล"

เป็นคริสตจักรที่มี
จุดที่ดี(19)คือมีความรัก ความเชื่อ การปรนนิบัติ และความอดทน
จุดเสีย (20-24)คือ
ทนฟังผู้หญิง ชื่อเยเซเบลที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้เผยพระวจนะ ล่อลวงให้ล่วงประเวณี และให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้ว ข้อแก้ไข(25)คือ จงยึดความรัก ความเชื่อ การปรนนิบัติ และความอดทนไว้ให้มั่น รางวัลที่จะได้รับคือได้รับมอบดาวประจำรุ่ง คือ พระเยซูคริสต์ ให้มีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติ

28
และเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้น

ดังนั้นเราจึงต้องมีชีวิตที่ติดสนิทนำมาซึ่งสิทธิอำนาจ เราจึงต้อง
ปลดแอกที่แบกภาระหนัก เข้ามาพักสงบในพระเจ้า
มัทธิว 11:28-30

28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก

30 ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา"5.คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว.3:1-6)"เตือนใจให้ตื่นตัวก่อนตัวตาย"เป็นคริสตจักรที่มีข้อดี(4)คือไม่ได้กระทำให้เสื้อผ้าเป็นมลทิน แสดงถึงการรักษาตนให้บริสุทธิ์ ข้อเสีย(2-3) คือมีชีวิตแต่จิตวิญญาณตายแล้ว พระเจ้าหนุนใจจงตื่นขึ้น และไม่ลบชื่อออกจากหนังสือแห่งชีวิต และได้รางวัลคือได้รับรองชื่อต่อพระพักตร์พระบิดา และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์(5)

5 ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิต เราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์
ข้อคิดคือเราต้องตื่นตัวอยู่เสมอ อย่าให้จิตวิญญาณตายด้าน ชาชินกับความผิดบาป เมื่อทำบาปต้องกลับใจ กลับมาหาพระเจ้า อย่าคิดว่าชื่อของเราอยู่ในสวรรค์ แต่หากไม่ดำเนินชีวิต ชื่ออาจจะลบออกได้หากไม่เดินอย่างถูกต้องในทางพระเจ้า เราต้องขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงของเราอยู่เสมอ ให้พระองค์ฟื้นฟูชีวิต ฟื้นจิตวิญญาณไม่ให้ตายด้านไปเพราะบาปครอบงำ แต่ให้พระคุณครอบนำเราไปสู่ชีวิต
โรม 5:21 เพื่อว่าบาปได้ครอบงำ ทำให้ถึงซึ่งความตายฉันใด พระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์ โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้น


6.
คริสตจักร เมืองฟิลาเดลเฟีย (วว.3:7-13) "เตือนใจให้อดทน ยึดมั่นในสิ่งที่มี"
เป็นคริสตจักรที่ไม่มีคำติมีแต่ชมว่าประพฤติตามคำของพระเจ้า และไม่ได้ปฎิเสธนามของพระเยซูคริสต์ แม้ว่า มีกำลังเพียงเล็กน้อย รางวัลที่ได้รับคือพระเจ้าจะเปิดประตูพระวิหาร จารึกพระนามพระเจ้า และ ชื่อเมืองนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์ในตัวของเขา

12...
เราจะตั้งให้ผู้นั้นเป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเรา และผู้นั้นจะไม่ออกไปนอกพระวิหารอีกเลย และที่ตัวของผู้นั้นเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเรา และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วย

เราจึงต้องดำเนินชีวิตเลียนแบบคริสตจักร
ฟิลาเดลเฟีย คือ อดทน ยึดมั่นในสิ่งที่มีประพฤติตามคำของพระเจ้า7.คริสตจักรเมือง เลาดิเซีย (วว.3:14-22)"เตือนใจว่าได้เวลาใช้ยาทาตา ใส่เสื้อผ้าชอบธรรม"เป็นคริสตจักรที่มีไม่มีจุดที่ดีเลย ข้อเสียมากมายเป็นคริสตจักรที่น่าสงสารที่สุด เป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นไม่ร้อน เป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ คนขัดสน คนตาบอด และเปลือยกาย หมายความว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่ยังมีทางแก้ไข(18)คือ กลับใจใหม่ โดยการซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วจากพระองค์ ซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อนุ่งห่มให้พ้นจากความอับอาย ที่ต้องเปลือยกาย หมายถึงชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์


ซื้อยาทาตา ให้แลเห็นหมายถึง ได้เห็นความสว่างและความจริงของพระองค์รางวัลที่จะได้เมื่อกลับใจคือนั่งกับพระเยซูคริสต์บนพระที่นั่ง และรับประทานอาหารร่วมกับพระองค์ฉะนั้นคริสตจักรทั้ง 7 แห่งเป็นผู้แทนของคริสตจักรทั้งหลายในโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงว่าทุกคริสตจักรมีจุดที่ดี และจุดที่เสียไม่สมบูรณ์แบบ แต่ทุกคริสตจักรต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คริสตจักรเป็นคริสตจักรบริสุทธิ์ของพระเจ้า พระเจ้าจึงจะทรงอวยพระพรแก่คริสตจักรที่รับใช้พระองค์อย่างแท้จริงดังนั้นการตักเตือนใจของพระเจ้าจะทำให้เราไม่ให้หลงทางและจะนำไปสู่การหลงหาย เพราะว่ามารมาล่อลวงให้หลงกล เราจึงต้องรับการตักเตือนเพื่อเราจะกลับ ใจและกลับมาหา แม้ว่าหลายครั้งเราต้องหยุดฟังเพื่อรับการตักเตือนจากพระเจ้า อาจจะเสียเวลาแต่ดีกว่าเสียใจไปตลอดชีวิต ขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของเราที่จะไม่คลาดจากพระคุณและพระสิริของพระเจ้า เหมือนที่พระเจ้าให้เสาเมฆและเสาเพลิงเพื่อนำพวกเขา (อพย.13) แม้พวกเขาต้องเดินอ้อมไปถิ่นทุรกันดาร แต่หากไปเร็วเกินต้องเผชิญศัตรูนำไปสู่ความตาย บทเรียนการตักเตือนใจในยุคของโมเสส ทำให้คนรุ่นใหม่อย่างโยชูวาได้เข้าในคานาอันในชีวิตของเราต้องรับการตักเตือนใจ แม้เดินอ้อมดีกว่าหลงทางและหลงหายไปสู่ความตาย


ขอพระเจ้าอวยพระพรนำการปกป้องในทุกย่างเท้าที่เราเดิน


อิสยาห์ 58:8...ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้า และพระสิริของพระเจ้าจะระวังหลังเจ้า


ลงข่าวคริสตชน วันที่ 15 มี.ค.2011 ลง web.คริสเตียนไทยในสิงคโปร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น