20 สิงหาคม 2553

เปลี่ยนถุงหนังใหม่ การรับใช้สดใส

มัทธิว 9:12-17
12 เมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่า "คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ
13 ท่านทั้งหลายจงไปเรียนคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจ ที่ว่า เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา ด้วยว่าเรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต"
17 และเขาไม่เอาน้ำองุ่นหมักใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่า ถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาด น้ำองุ่นจะรั่ว ทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วย แต่เขาย่อมเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่ แล้วทั้งสองอย่างก็อยู่ดีด้วยกันได้"นี่เป็นคำอุปมาที่พระเยซูคริสต์พูดกับ ฝ่ายพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ ที่มีวิญญาณศาสนาชอบคอยจับผิดและปรักปรำผู้อื่น คิดว่าตนเองชอบธรรมมากกว่าคนอื่นๆ

ความคิดแบบนี้เป็นถุงหนังเก่า ต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ นอกจากนี้เราต้องนำเอาวิญญาณศาสนาออกจากชีวิตของเรา

ในอดีตผมเป็นคนหนึ่งเคยมีความคิดว่า เราดีกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ถวายตัวมาทำงานเต็มเวลา หลายสิ่งเราได้รับสิทธิพิเศษเพราะเราเป็นคนวงใน ทำให้มีมุมมองความคิดแบบนักการศาสนา ฟาริสีและธรรมาจารย์ จึงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รักษาสภาพเดิม ไม่เปิดโอกาสให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตได้

ซี ปีเตอร์ แวกเนอร์ ให้คำนิยามไว้ว่า “วิญญาณศาสนาคือ ตัวแทนของซาตานที่ได้รับหน้าที่ให้ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง และรักษาสภาพเดิมไว้ โดยการใช้วิธีการทางศาสนา”

พี่น้องที่รักครับ “อย่าเสียเวลากับการปรักปรำ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง”

ดังนั้นอย่าไปเสียเวลาอยู่ในวิญญาณศาสนาที่ปรักปรำเรา เมื่อเราคิดผิดหรือทำผิด แต่เราควรจะรับการปลดปลอยชีวิตภายใน(Inner Healing) สู่เสรีภาพใหม่ในพระองค์
เราต้องยอมรับว่าเราเป็นป่วยฝ่ายวิญญาณที่ต้องการพระเจ้าเข้ามาผ่าตัดและรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณ

มัทธิว 9:12 เมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่า "คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ

พระเจ้าต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดและมุมมองของเราใหม่ เราต้องยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนถุงหนังใหม่ให้กับเราเพื่อการรับใช้ที่สดใส

จากผู้ป่วยนอกสู่ผู้ช่วยเยียวยาภายใน (OPD(Out Patient Department) – Inner Healing)แท้จริงแล้วเราเป็นคนป่วยโดยไม่รู้ตัวเองว่าป่วย เนื่องจากเราไม่เปิดใจรับการตรวจสุขภาพฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้า เพราะเราคิดว่าเราสบายดี เราไม่ต้องการหมอ

จากเหตุการณ์ปัญหาความขัดแย้งของคริสตจักรในอดีตที่ผ่านมา

สภาพชีวิตและการรับใช้ที่ผ่านมาของเรา คือ เราเป็นคนป่วยด้านจิตใจ เป็นคนไข้ฝ่ายวิญญาณ เป็นคนพิการที่ทำงานหนัก ร่างกายไม่สมประกอบ แต่ก็ยังฝืนใจทำงานรับใช้จนไม่สนใจสภาพของจิตวิญญาณ

วันนี้เราเป็นผู้ป่วยนอกที่เพียงรับยาสามัญคือคำอิษฐานเผื่อไม่เพียงพอ แต่ต้องถูก Admit เข้าห้องผ่าตัดใหญ่ รับการผ่าตัวเยียวปลดปล่อยชีวิตภายใน

เนื่องจากวิญญาณศาสนาในชีวิตของเราทำให้เราดื้อยารักษาไม่หาย และมันได้เลี้ยงไข้ เรามานานมากแล้ว
เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับการ Inner Healing เยอะมาก ทั้งจากผู้อื่นและจากพระเจ้าโดยตรง
ขอบพระคุณสำหรับผู้นำคริสตจักรต่างๆ ที่เป็นแพทย์เฉพาะทาง ได้มาสอนเราในเรื่องนี้ที่ผ่านมา
ให้ในวันนี้เราได้รับการรักษาและพัฒนาจากผู้ป่วยไปสู่ผู้ช่วยเยียวยาภายในให้กับผู้อื่นต่อๆไป

จากเรือนจำสู่เรือนเพาะชำฝ่ายวิญญาณ

สภาพความคิดของพวกเรา Staff คือ การถูกจำคุกในความคิดติอกับกรอบความคิดเดิม

แม้พระเจ้าทรงไถ่เราแล้วให้เราเป็นไท แต่ยังเป็นทาสในความคิดติดคุกทางปัญญา ไม่ได้รับการปลดปล่อยฝ่ายวิญญาณ เรียกว่า ตัวเป็นไทใจเป็นทาส

รับใช้พระเจ้าบนความกลัว ไม่มีสันติสุข และความเต็มใจที่อยากจะรับใช้

ขอบพระคุณพระเจ้า เมื่อเราได้รับมุมมองที่เปลี่ยนใหม่คือ คริสตจักรไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระเจ้า การรับใช้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระเจ้า
เราได้อธิษฐานมอบถวายคืนคริสตจักรให้กับพระองค์ครอบครองแล้ว รวมถึงเรื่องต่างๆด้วย

ทำให้เราหลุดจากพันธนาการทางความคิดว่าเราเป็นเจ้าของ แท้จริงเราไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นผู้อารักขา
เราจึงไม่ทำเพื่อสร้างอาณาจักตนเองในอาณาจักรพระเจ้า มีคริสตจักรเล็กในคริสตจักรใหญ่

สิ่งเหล่านี้ทำให้เราหยิ่งและติดกับวิญญาณศาสนา ต้องถูกจองจำต่อไป เมื่อพระองค์ทรงเป็นเจ้าของงานทุกสิ่ง พระองค์จะทำให้ดีเสมอ เราสามารถวางใจในพระองค์ได้เสมอ

ในวันนี้เราได้ก้าวออกจากจากเรือนจำฝ่ายวิญญาญสู่เรือนเพาะชำฝ่ายวิญญาณ

คริสตจักรจะเป็นที่เตรียมเราให้เป็นในการรับใช้แบบถุงหนังใหม่ รับใช้ตามของประทานและปลดปล่อยสมาชิกให้มีส่วนร่วม

เอเฟซัส 4:11-12
11 ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์
12 เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น
เมื่อเราอยู่ในคริสตจักรซึ่งเป็นเรือนเพาะชำในฝ่ายวิญญาณ พระองค์จะทำให้เราได้รับการเสริมสร้างจากเมล็ดพันธ์กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ โดยการสร้างเราในความเป็นตัวตนของเรา เพราะเรามีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน พระองค์จะตัดแต่งเราให้เหมาะสมตามน้ำพระทัยของพระองค์

มัทธิว 13:32 เมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง แต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่น และจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้"

ความเป็นตัวตนส่งผลการทำงาน (Being – Doing)

พระเจ้าได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดในการรับใช้คือ รับใช้จากท่าทีส่วนลึกและจะส่งผลเป็นการกระทำ เรียกว่าความเป็นตัวตนส่งผลการทำงาน (Being – Doing)
เปลี่ยนถุงหนังใหม่ การรับใช้สดใส
มุมมองเดิม มุมมองใหม่

จากผู้ป่วยนอกสู่ผู้ช่วยเยียวยาภายใน (OPD(Out Patient Department) – Inner Healing)

ผู้ป่วยนอก • ผู้ช่วยเยียวยาภายในจากเรือนจำสู่เรือนเพาะชำฝ่ายวิญญาณ
ผู้ต้องขัง • ผู้ปลดปล่อย
ตัวเป็นไทใจเป็นทาส • มีเสรีภาพในฝ่ายวิญญาณ
รับใช้พระเจ้าบนความกลัว • เป็นสันติสุข และความเต็มใจที่อยากจะรับใช้
มองจำกัดแค่ในคริสตจักร • มองในเรื่องอาณาจักร

Season Change ฤดูกาลใหม่แห่งการเกิดผลกำลังมา


ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงนำคริสตจักรแห่งพระบัญชานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคริสตจักร
พระองค์จะทรงนำเราไปส่ฤดูกาลใหม่แห่งการเกิดผล ในวาระเวลาของพระองค์ จากพระธรรม

อิสยาห์ 48:6-7
6 "... ตั้งแต่เวลานี้ไปเราเล่าสิ่งใหม่ให้เจ้าฟัง เป็นสิ่งที่ปิดซ่อนไว้ซึ่งเจ้าไม่รู้
7 เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่ใช่นานแล้ว ก่อนวันนี้เจ้าไม่เคยได้ยินถึง เกรงเจ้าจะพูดว่า ‘ดูเถิด เรารู้แล้ว’


น่าตื่นเต้นมากที่พระเจ้าเข้ามาบอกสิ่งใหม่ให้เราฟัง ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อน และพระองค์จะสร้างสิ่งใหม่ สิ่งใหม่จริงๆ ที่เราไม่เคยได้ยินและไม่สามารถอวดรู้กับพระองค์ได้ว่า “เรารู้แล้ว”

สิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ คืออะไร มีคำพูดที่เป็น(Rhema) เสียงในจิตใจ ว่า “สิ่งใหม่ คือ สร้างชีวิตใหม่” พระเจ้าให้คำว่า “ชีวิตใหม่ คือ การยอมตายต่อตนเอง”

ต้นไม้ตายเพื่อแตกหน่อใหม่

โยบ 14:7-9
7 "เพราะสำหรับต้นไม้ก็มีความหวัง ถ้ามันถูกตัดลง มันก็แตกหน่ออีก และหน่ออ่อนของมันจะไม่หยุดยั้ง
8 ถึงรากของมันจะแก่อยู่ในดิน และตอของมันจะตายอยู่ในผงคลีดิน
9 แต่พอได้กลิ่นไอของน้ำ มันจะงอก และแตกกิ่งออกเหมือนต้นไม้อ่อน


เมล็ดพืชยอมตายเปื่อยเน่าเพื่อเกิดผลมาก

ยอห์น 12:24 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไป ก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้ว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก

ก่อนที่พระเจ้าจะสร้างสิ่งใหม่ พระองค์จะต้องรื้อถอนสิ่งเก่าออกก่อน จึงจะเริ่มสร้างสิ่งใหม่
เมื่อเราเปิดใจเรียนรู้ ไม่ถูกครอบด้วยวิญญาณศาสนา เพราะวิญญาณศาสนาเป็นความคิดแบบฟาริสี ที่เป็นเหมือนถุงหนังเก่า ขัดขวางสิ่งใหม่ที่พระเจ้าจะทำ
ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราใหม่ เพื่อชีวิตที่สดใหม่ ส่งผลต่อการการรับใช้สดใส
ขอพระเจ้าทรงทำกับเราเถิด เราเตรียมพร้อมแล้ว ที่จะเปลี่ยนแปลงสู่ฤดูกาลใหม่ร่วมกับพระองค์!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น