08 ธันวาคม 2558

“ฮานุกะห์ เทศกาลแห่งแสงสว่าง การชำระ และชัยชนะ”

เทศกาลแห่งแสงสว่าง (Festival of lights) หรือ เทศกาลคานุกะห์ (Chanukah)  ภาษาอังกฤษอ่านว่า ฮานุกะห์ (Hanukah)  เทศกาลนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยนัก เพราะไม่ได้เป็นเทศกาลหลัก 3 เทศกาลตามพระคัมภีร์คือ ปัสกา เพ็นเทคอสต์ และอยู่เพิง แต่สำหรับคนยิวนั้นเทศกาลนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นเทศกาลที่รำลึกถึงชัยชนะของกลุ่มมัคคาบี นำโดย ยูดาห์ มัคคาบีที่มีต่อกองทัพของกษัตริย์อันทิโอกัสที่ แห่งซีเรียเมื่อประมาณ 165 ปีก่อนคริสตศักราช เพราะกษัตริย์อันทิโอกัสที่ 4 ได้ทำรูปปั้นพระซุส เทพเจ้าของกรีกนำไปไว้ในพระวิหาร และถวายสุกร (ซึ่งเป็นสัตว์มลทิน) เป็นเครื่องบูชาในพระวิหารของพระเจ้า  กลุ่มมัคคาบีจึงได้ทำการบูรณะและชำระพระวิหาร โดยการจุดคันประทีป 7 กิ่ง ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ขึ้นนั่นคือ น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่ใช้จุดเทียนที่คันประทีปซึ่งเหลืออยู่เพียง 1 ขวดนั้นสามารถเป็นเชื้อเพลิงให้แสงเทียนส่องสว่างได้ยาวนานถึง 8 วัน (ปกติน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ 1 ขวดใช้ได้เพียง 1 วัน และต้องมีกรรมวิธีในการทำทั้งหมด 8 วันด้วยกัน) 

นี่จึงเป็นที่มาของการเฉลิมฉลองเทศกาล “ฮานุกะห์” เป็นระยะเวลา 8 วัน  โดยคันประทีปที่ใช้ในเทศกาลนี้จะมี 8 กิ่ง เรียกว่า “ฮานุคิอาห์(Hanukiah)  แต่จะเพิ่มอีก 1 กิ่งเพื่อตั้งเทียนเล่มกลางที่เรียกว่า ชาแมช (Shamash) เป็นเทียนผู้รับใช้ (Servant Candle)

คำว่า “คานุกะห์”   ในภาษาฮีบรู หมายถึง  การอุทิศตน การชำระ และยังหมายถึงเลข 25เทศกาลนี้จะเริ่มต้นฉลองในวันที่ 25 เดือนคิสเลฟ ไปจนถึงวันที่ 2 เดือนเทเบท (ปีนี้อยู่ในช่วงเย็นวันที่  6 – 14 ธันวาคม 2015 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 วัน)  การจุดคันประทีปในการฉลองเทศกาลฮานุกะห์จะเริ่มจุดเทียนเล่มกลางหรือชาแมก่อนและจุดเทียนเล่มแรกในวันแรก จากนั้นจะจุดเทียนแต่ละเล่มเพิ่มขึ้นวันละ 1 เล่มทุกๆ วันจนครบทั้ง 8 เล่มในวันที่ 8  คันประทีปฮานุคิอาห์จะส่องสว่างอย่างครบบริบูรณ์เป็นการแสดงความเคารพของชาวยิวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและวีรบุรุษของชนชาติอิสราเอลที่ล่วงหลับไป หลังจากจุดเทียนจึงจะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และมอบของขวัญให้กับคนในครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีการหมุน “ลูกข่างเดรเดล” (Dreidel) เป็นลูกข่าง 4 ด้านมีตัวอักษรฮีบรู 4 ตัว คืออักษรนูน กิเมล เฮ้ และชิน เมื่อนำทั้ง 4 ตัวมารวมกันจะหมายความว่า  "ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นที่นั่น"  เป็นการแสดงถึงการขอบพระคุณพระยาห์เวห์ สำหรับชัยชนะที่น่าอัศจรรย์โดยพระองค์ 

          ดังนั้น เทศกาลแห่งแสงสว่าง หรือเทศกาลฮานุกะห์ จึงเป็นภาพเงาที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในโลกที่ถูกปกคลุมด้วยความมืด (ยอห์น  8:12)  เมสไซยานิคยิวเชื่อว่าในเทศกาลฮานุกกะห์นี้ มารีย์หญิงพรหมจารีย์ได้ปฏิสนธิด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์  และได้ให้กำเนิดองค์พระเยซูคริสต์ในช่วงเทศกาลอยู่เพิง พระองค์ทรงเป็นเพิงแห่งพระสิริที่อยู่ท่ามกลางเรา (ยอห์น 1:4-5,14)  
พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ร่วมเทศกาลฮานุกะห์ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า เทศกาลฉลองพระวิหาร(ยอห์น 10:22-23)  พระองค์ทรงให้เกียรติพระวิหาร และเรียกที่นั่นว่า นิเวศแห่งพระบิดาของเรา    (ลูกา 2)  พระองค์ทรงชำระพระวิหารที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นมลทิน (มาระโก 11:15-17)  
ดังนั้น ทุกครั้งที่มีเทศกาลฮานุกะห์ พระองค์ยังคงปรารถนาจะรื้อฟื้นพระวิหารของพระองค์ต่อไป
เราทั้งหลายคือ พระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โครินธ์ 3:16-19)  นี่จึงเป็นเวลาที่เราจะอุทิศตัวเพื่อรับการชำระสิ่งมลทินออกไปและรับพระสิริเข้ามาฉายส่องในชีวิตของเรา (อิสยาห์ 60)
เราทั้งหลายสามารถฉลองเทศกาลฮานุกะห์เพื่อการชำระและป่าวประกาศชัยชนะเหนือความมืดในภาคปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.      จุดเทียนในครอบครัวของเราด้วยการใคร่ครวญภาวนาพระวจนะ ให้พระคำของพระยาห์เวห์เป็นโคมที่ส่องสว่างในชีวิต (สดุดี 119:105)  
2.      อธิษฐานเพื่อรับการปกคลุมด้วยพระสิริของพระยาห์เวห์ และรับการปกป้องให้พ้นจากเงามืดของศัตรู  
3.      ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราเป็นพระวิหารของพระองค์ ใช้เวลาอธิษฐานชำระชีวิตให้บริสุทธิ์
4.      อธิษฐานป่าวประกาศฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิต ให้เราเรียนรู้ที่จะคาดหวังในการอัศจรรย์ของพระองค์เพื่อจะมีชัยชนะเหนือกิจการแห่งความมืด
5.      ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างของโลกนี้ (ยอห์น 8:12) ให้เราดำเนินชีวิตในความสว่างและพร้อมที่จะออกไปส่องสว่างท่ามกลางความมืดของโลกนี้  เราเป็นตะเกียงที่ถูกจุดเพื่อส่องสว่างเพื่อออกไปทำสิ่งดีและเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐกับคนทั้งปวง (มัทธิว 5:14-16)

(บทความนี้ลงในสูจิบัตรของคริสตจักรแห่งพระบัญชา(UCC) วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค.2015)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น