03 กันยายน 2558

การค้นพบใหม่ของคริสตจักรแบบดั้งเดิม(Rediscovering the Original Ekklesia)

การค้นพบใหม่ของคริสตจักรแบบดั้งเดิม(Rediscovering the Original Ekklesia)
โดย โคดี้ อาร์เชอร์คอดี้  (Cody Archer) 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เน้นคำว่า เอคเคิลเซีย (ภาษากรีก แปลว่าคริสตจักร หรือ เคฮิลาในภาษาฮีบรู) เพื่อจะช่วยเราในการค้นหาความหมาย และดำเนินอยู่บนเอคเคิลเซียดั้งเดิมนั้น

ตลอดทุกข้อพระคัมภีร์ที่เราเห็นในภาษาทางโลกที่เราใช้ในทุกวันนี้ สื่อความเป็นจริงฝ่ายวิญาณในอาณาจักรพระเจ้า ให้เราพิจารณาความหมายดั้งเดิมของคำว่า อัครทูต (Apostle) ก่อนที่พันธสัญญาใหม่จะถูกเขียนขึ้น ชาวฟินิเชี่ยน และชาวกรีกได้ส่งกองกำลังเรือรบเพื่อทำภาระกิจบางอย่างที่เจาะจง หรือเพื่อแล่นออกไปสู่ดินแดงต่างชาติเพื่อล่าอาณานิคม กัปตันของเรือเอกจะถูกเรียกว่า ‘Apostle’ (อัครทูต) คริสตจักรควรจะเป็นดังเรือเหล่านี้ ที่ถูกนำโดยอัครทูตผู้ซึ่งถูกส่งตัวมาโดยกษัตริย์เพื่อขยายเขตแดน และมีอิทธิพลเหนือโลกนี้ด้วยวัฒนธรรมของสวรรค์

ถูกเรียกเพื่อปกครอง (Called out to Govern)

คำชี้แจงที่ถูกใช้เพื่ออธิบายคำว่าเอคเคิลเซีย(Ekklesia)ในหลายวันนี้ไม่ได้อยู่บนรากเนื้อหาความหมายแบบดั้งเดิม หลายศตวรรษก่อนพันธสัญญาใหม่จะถูกเขียนขึ้น ชาวกรีกได้ใช้คำว่าเอคเคิลเซียเพื่ออธิบายถึงกลุ่มประชากรที่ถูกเรียกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการปกครอง กลุ่มคนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปกว่า 6000คน เขาจะมาพบปะกันเป็นประจำเพื่อหารือและลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับข้อเสนอตามกฎหมายใหม่ พร้อมกับกลยุทธ์ทางการทหาร และการเลือกตั้งผู้พิพากษา
แม้ว่าชาวกรีกเป็นผู้คิดค้นคำนี้ แต่แท้จริงแล้วชาวโรมันเป็นผู้ที่เลือกใช้ พัฒนา และได้จัดเตรียมนำคำว่า เอคเคิลเซียมาใช้ และนำหน้าที่ของมันเข้ามาสู่หัวใจของอาณาจักรของเขาด้วย เอคเคิลเซียถูกรวบรวมรอบๆจักรพรรดิ/กษัตริย์เพื่อที่จะฟัง และบันทึกถ้อยคำของพระองค์ และเขาจะได้เห็นว่าพระประสงค์ของพระองค์และความปรารถนานั้นจะสำเร็จในอาณาจักรของพระองค์

นี่คือคำอธิบายว่าเราทั้งหลายถูกเรียกให้ปฏิบัติหน้าที่เอคเคิลเซียได้อย่างไร ในฐานะการเป็นผู้ครอบครองภายใต้ผู้ครอบครองสูงสุดคือองค์จอมกษัตราเยชูวา์ เราถูกเรียกให้ออกจากอาณาจักรแห่งความมืด และเข้าร่วมกับองค์กษัตริย์ของเราด้วยความใกล้ชิด สนิทสนม (คส. 1:13) เพื่อเราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ และปฏิบัติการตามรายงานของผู้บันทึกน้ำพระทัย กลยุทธ์ และแผนการของพระองค์ และภายใต้สิทธิอำนาจและการเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์นั้น เราได้รับมอบหมายให้เชื่อฟัง และปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ยินในการทรงสถิตย์ของพระองค์ (มธ.28:18-20)

ขับเคลื่อนวาระของกษัตริย์ (Advancing the Kings Agenda)

นี่คือสิ่งที่เยชัวพูดถึงใน มธ 16:13-19 เมื่อพระองค์ถามเหล่าสาวกว่า แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร?” เปรโตรทูลตอบว่า พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ (กษัตริย์ผู้ได้รับการเจิม) พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่แล้วเยชัวก็ได้ประกาศว่าพระองค์จะทรงสร้างคริสตจักร(เอคเคิลเซีย; Ekklesia)ของพระองค์เหนือการสำแดงนี้ (แน่นอนว่าในบทสนทนาดั้งเดิมนั้น เยชูวาห์ใช้ภาษาฮีบรูและภาษาอาราเมอิค เคฮิลา แต่หลังจากนั้นผู้อ่านชาวกรีกได้ใช้คำว่า เอคเคิลเซียแทน) กล่าวอีกอย่างคือ ท่านได้เห็นเอคเคิลเซียได้ทำการปกครองในรัฐอำนาจภายใต้กษัตริย์ของเขา แต่เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะตั้งเอคเคิลเซียของเรา ผู้ที่เราเป็นศีรษะ และกษัตริย์ และประตูนรกจะไม่สามารถหยุดความรุ่งเรืองแห่งการปกครองของเรานั้นได้
ความหมายอย่างเป็นทางการดั้งเดิมของเอคเคิลเซียในพันธะสัญญาใหม่คือที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคำสั่งที่พระเจ้าประทานให้แก่มวลมนุษย์ใน ปฐก 1:26 “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครอง....ปกครองบนแผ่นดินทั้งหมดนี้พูดถึงการครอบครอง การปกครอง ออกคำสั่ง บริหารจัดการ ปกป้อง รักษา และอื่นๆอีกมากมาย เราถูกเรียกให้ครอบครองทั่วทั้งแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆ และทรัพยากรด้วย
เราได้เคลื่อนเข้ามาใกล้การรื้อฟื้นสิ่งต่างๆมากขึ้น ส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้รวมถึงการที่เอคเคิลเซียของเยชัวทั่วโลกค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเธอ และ เรียกร้องเพื่อเป็นกายของผู้คนที่ถูกเรียกเพื่อครอบครองแผ่นดินโลก และทุกของเขตของสังคมที่อยู่ภายใต้การทรงนำของเยชัว (กิจการ 1:8)

ขอบคุณข้อมูลจาก http://reviveisrael.org/

Cody Archer
Rediscovering the Original Ekklesia  by   Cody Archer

I believe we are living in a time where the Holy Spirit is highlighting the word Ekklesia (Greek for Church, Kehila in Hebrew) in order to help us rediscover and walk in its original meaning.
Throughout Scriptures we see the secular language of the day being used to communicate spiritual realities in the kingdom of God. Consider the original meaning of the word apostle: before the New Covenant was written, the Phoenicians and Greeks would send out a fleet of battle ships for specific missions, or to sail to foreign lands with the purpose of colonizing new territory. The captain on the lead ship was called the ‘Apostle.’ The church is supposed to be like these ships, led by apostles, who have been sent out by the King to colonize and influence the earth with the culture of heaven.

Called out to Govern

The definition many today are giving for Ekklesia is not rooted in its original context and meaning. Centuries before the New Covenant was written, the Greeks were using the word Ekklesia to describe a group of citizens called out for governmental purposes. This group was made up of about 6000 men over the age of 18. They would meet on a regular basis to discuss and vote upon new law proposals, come up with military strategy and elect magistrates.
Though the Greeks invented this word, it was really the Romans who adopted, developed and implemented the ‘Ekklesia’ and its function into the heart of their empire. The Ekklesia was gathered around the Roman Emperor/king to hear and record his words. Then they were to see that his will and desires were being implemented across his kingdom.
This is how we as the Ekklesia are called to function, as rulers under the supreme Ruler – King Yeshua. We have been called out from the kingdom of darkness to gather around our King in nearness and intimacy (Col 1:13). We are to hear His voice and act as scribes who record His will, plans and strategy. Then, under His authority and in partnership with Him, we are commissioned to obey and act upon what we heard in His presence (Matt 28:18-20)
.
Advancing the Kings Agenda
This is what Yeshua was getting at in Matt 16:13-19 when He asked His disciples,
“Who do you say that I am?” Peter answered, “You are the Christ (anointed king), the Son of the living God.”– Matt 16:13-19
Then Yeshua declared He would build His Ekklesia upon this revelation. (Of course, in the original dialogue Yeshua used the Hebrew/Aramaic Kehila, but the later Greek readers of the Gospels would hear/read “Ekklesia.”) In other words, “You have seen Rome’s Ekklesia function in governmental authority under their king, but now is the time to establish My Ekklesia, of whom I am the head and King, and the gates of hell will not be able to stop the advancement of My government.”
The original governmental meaning of Ekklesia in the New Covenant is directly related to the mandate God gave to mankind in Gen 1:26:
“Let us make man in Our image… let them have dominion… over all the earth.” – Gen 1:26
This speaks of ruling, governing, bringing order, administration, protection, maintenance and more. We have been called to rule over all the earth, its creatures and resources.
We are moving closer to the restoration of all things. Part of this process includes the global Ekklesia of Yeshua rediscovering her original identity and calling as a governmental body of people called out to rule the earth and every sphere of society under King Yeshua’s leadership (Acts 1:8).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น