01 กรกฎาคม 2558

ความเข้าใจเรื่องการยืนเคียงข้างอิสราเอลอย่างสมดุล

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสราเอล

แนวความคิดเรื่องคริสตจักรมาแทนที่อิสราเอล (Replacement theology)

1.    ชาวยิวได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าแต่กลับปฏิเสธ ทำให้พระเจ้าเปลี่ยนแผนการของพระองค์มาเลือกคริสตจักรแทนที่อิสราเอล
2.    ในพระคัมภีร์ใหม่หลังจากเหตุการณ์วันเพ็นเทคอสต์( Pentecost)ในกจ.2  คำว่า "อิสราเอล"(Israel) หมายถึงคริสตจักร (Church)
3.    พันธสัญญาของพระเจ้าที่ทำกับชนชาติอิสราเอลผ่านโมเสส (The Mosaic covenant) (อพย. 20)  ถูกแทนที่ด้วยพันธสัญญาใหม่ (new covenant) (ลก. 22:20)
4.    การเข้าสุหนัตที่แท้จริง (circumcision) จะถูกแทนที่ด้วยการเข้าสุหนัตทางหัวใจ (รม. 2:29)

ความเข้าใจที่สมดุลไม่ตกขอบ
1.    เราเป็นคริสเตียนคนต่างชาติไม่ใช่คนยิว ไม่ต้องเข้าสุหนัตและยึดกฏธรรมเนียมประเพณีแบบยิว(กจ.15)
2.    เราดำเนินชีวิตตามพระคุณไม่ตกเป็นทาสของธรรมบัญญัติแต่เราไม่ได้ล้มล้างยกเลิกธรรมบัญญัติ ตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงสอน(มธ.5:17) 
3.    การถือรักษาข้อปฏิบัติต่างๆแบบยิวเป็นความสมัครใจไม่ใช่กฏข้อบังคับและไม่ได้ดูหมิ่นกัน เช่นการรับประทานอาหารตามหลักKosher หรือการถือวันต่างๆ (คส.2:16-17)
ทำความเข้าใจในเรื่องพันธสัญญา

คำว่า "Testament " ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษากรีก คือ คำว่า  διαθήκη -ดีอาเธเก้  ให้นิยามหมายถึงคำว่า "พันธสัญญา"และคำว่า"พินัยกรรม"อีกด้วย  

รูปแบบของพันธสัญญา

1.    เป็นแบบพันธสัญญาที่กษัตริย์มอบให้ (Royal Grant Treaty Covenant) : ไม่มีเงื่อนไขและเป็นพันธสัญญานิรันดร์ 

2.    แบบพันธสัญญาที่กษัติย์ทำกับประชากรของพระองค์(Suzerain-vassal Treaty )
พันธสัญญานี้ทำโดยมีเงื่อนไขคือการเชื่อฟังตามคำบัญชาหรือพระบัญญัติ พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์และอิสราเอลเป็นประชากรของพระเจ้า(Colony)

วันนี้เราได้ทำพันธสัญญาร่วมยืนเคียงข้างกับชนชาติของพระเจ้าคืออิสราเอล เป็นการแสดงตัวร่วมความเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตของพระเยซู (Yeshua) คือเป็นคนใหม่คนเดียวกัน (One New Man) (อฟ.2:15)
การทำพันธสัญญาระหว่างเรากับอิสราเอล เป็นเรื่องสองหัวใจที่มาเชื่อมกัน ไม่ใช่เรื่องสองสมองที่เชื่อมกัน และมีบททดสอบและพิสูจน์ในการดำเนินในพันธสัญญา

พันธสัญญา จึงมีความหมายสำหรับคู่สมรสที่ต้องกล่าวคำสัญญาต่อกันในวันแต่งงาน (Marriage vows) มีความหมายถึง การทำสัญญาที่กลั่นออกมาจากเลือดเนื้อจิตวิญญาณภายใน พันธสัญญาระหว่างชายและหญิงโดยพระเจ้าเป็นผู้ที่ผูกพันครอบครัวด้วยพันธสัญญา คู่สมรสจึงเป็นเนื้อเดียวกัน 

การร่วมพันธสัญญากับอิสราเอลในภาคปฏิบัติ

นิยามของคำว่า คนใหม่คนเดียวกัน (One New Man) สรุปความเข้าใจดังนี้
One - Oneness หนึ่งเดียวกันในความเชื่อ  เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาห์ผู้มาตายไถ่บาปบนกางเขน เป็นทางสู่ความรอดทางเดียว (กจ.4:12)

New -New wineskin - หนึ่งเดียวกันในความคิด เรื่องคริสตจักรแบบถุงหนังใหม่(มธ.9:17)

Man - Manifesto prayer – หนึ่งใจเดียวกันในถ้อยแถลงการณ์อธิษฐาน(สดด.122:6,อสย.62:1-2)

หมายเหตุ การยืนเคียงข้างอิสราเอล ไม่ได้หมายความว่าเราจะเกลียดชังชนชาติที่ข่มเหงและทำร้ายคนอิสราเอล เราควรจะให้อภัยในสิ่งที่พวกเขาทำ และอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าทรงอวยพรให้พวกเขาได้รับความรอด

ความสำคัญในการร่วมพันธสัญญากับอิสราเอล
1.    อิสราเอลเป็นชนชาติแห่งพระพรตามพระสัญญาของพระเจ้า(ปฐก.12)
2.    ความรอดมาจากรากของยิว(ยน.4:22) ยิวจึงเป็นรากความเชื่อของเราและเราเป็นกิ่งทีได้รับการเลี้ยงจากราก(รม.11)
3.    คนยิวและคนต่างชาติเป็นคนใหม่คนเดียวกันผ่านทางพระเยซูคริสต์(อฟ.2:15)
4.    อิสราเอล เป็นดั่งปฏิทินการเผยพระวจนะของพระเจ้า (Israel: God's Prophetic Calendar) เพื่อให้เราเคลื่อนตามวาระเวลาของพระเจ้า

สิ่งที่ UCC เคลื่อนและทำพันธสัญญาร่วมกับอิสราเอลในภาพคริสตจักร
1.    ทำพันธสัญญากับอิสราเอลอย่างเป็นทางการ ผ่านทางอ.อับเนอร์  ในช่วงวันที่ 9-16 เม..2012 
2.    เชื่อในเรื่องหลักการแห่งพระพรตามพระสัญญา เช่น ถวายผลแรกของเวลา Rosh Chodesh และการถวายผลแรก
3.    เคลื่อนตามวาระเวลา  เคลื่อนตามปฏิทินฮีบรูถือตามเทศกาลต่างๆตามหลักการพระคัมภีร์  แจกปฏิทินฮีบรูสอนความหมายในปีการเริ่มต้นปี (Rosh Hashanah)  
4.    ฉลองเทศกาลและจัดค่าย 3 ค่ายแบบหลักการเทศกาล 3 เทศกาลหลัก(ลนต.23 ปัสกา เพ็นเทคอสต์ อยู่เพิง)
5.    อธิษฐานอวยพระพรเผื่ออิสราเอล(สดด.122:6,อสย.62:1-2)
6.    ติดตามข่าวสารร่วมกิจกรรมและมีส่วนในการถวายเพื่อกองทุนอิสราเอล 
7.    สนับสนุนให้สมาชิกได้เดินทางไปยังประเทศอิสราเอลเพื่อสัมผัสการทรงสถิตในดินแดนพันธสัญญา

สิ่งที่เราสามารถทำได้ในภาพส่วนบุคคล
1.    มีส่วนร่วมในการอธิษฐานเผื่อ  เช่น   อธิษฐานเผื่อประเทศอิสราเอล,อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้และสมาชิกคริสเตียนที่จะมีโอกาสเดินทางไปเยือนอิสราเอล, อธิษฐานเผื่อและให้กำลังใจคนงานไทยในประเทศอิสราเอล
2.    มีส่วนร่วมในการถวายเพื่อกองทุนพันธกิจ
3.    ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานคนรักอิสราเอล
4.    แนะนำเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักที่เป็นคนอิสราเอล ให้เข้าใจว่าเรารักอิสราเอลและยืนเคียงข้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น