01 กรกฎาคม 2558

แผ่นดินของพระเจ้ามีหน้าตาเป็นอย่างไร ?

แผ่นดินของพระเจ้ามีหน้าตาเป็นอย่างไร ? 
โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์
ประโยคเด็ด สั้นๆ ง่ายๆ หนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่ถูกเอ่ยถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ ขอให้แผ่น‍ดินของพระ‍องค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระ‍ทัยของพระ‍องค์ในสวรรค์เป็นอย่าง‍ไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่น‍ดินโลกมัทธิว 6:10 เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเป็นความสำคัญสูงสุดที่เราต้องอธิษฐาน และนี่คือความหมายโดยพื้นฐานของแผ่นดินของพระเจ้า เราได้หมายความอย่างที่อธิษฐานออกไปอย่างนั้น จริงๆ หรือเปล่า?
     - ถิ่นฐานดั้งเดิมของแผ่นดินของพระเจ้า สวรรค์
     - ทิศทางของแผ่นดินของพระเจ้า- เคลื่อนมา
     - จุดหมายปลายทางแผ่นดินของพระเจ้า- แผ่นดินโลก
     - พันธมิตรในแผ่นดินของพระเจ้า- พระเจ้ากับมนุษย์
     - ความผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันในแผ่นดินของพระเจ้า สวรรค์ และโลก
ปัจจัยหลัก
มีตัวผันแปรเพียงปัจจัยเดียวในเรื่องนี้ ความปรารถนาของมนุษย์ ถ้าเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ นั่นเห็นได้ชัดว่า น้ำพระทัยของพระองค์ยังไม่สำเร็จ
ดังนั้น คำอธิษฐานเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าต้องการการกระทำที่เฉพาะเจาะจง : เราแต่ละคนต้องเปลี่ยนแปลง (กลับใจจากบาป) มอบวางความปรารถนาของเราให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า (ซึ่งดีและเป็นพระพรเสมอ)
พระเยซู (เยชูวาห์ ในภาษาฮิบรู) ได้ให้ตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการอธิษฐานของพระองค์ที่สวนเกทเสมานี “…อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์" มัทธิว 26:39 สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเราในมุมมองที่ไม่น่าอภิรมย์ : การปฏิเสธตัวเอง ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามามัทธิว 26:39 ความต้องการแบบเห็นแก่ตัวมีแนวโน้มที่จะทำ ตามใจตนเองมากกว่า ปฏิเสธ
เราเชื่อหรือไม่ว่า คำอธิษฐานของพระเยซูที่ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่นั้น จะเกิดขึ้นจริงๆ ที่น้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จบนแผ่นดินโลก ถ้าเป็นเช่นนั้น แผ่นดินของพระเจ้ามีหน้าตาเป็นอย่างไร ?
อิสยาห์ 2:2-4 ในวาระสุดท้ายจะเป็นดังนี้ คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระยาห์เวห์ จะถูกสถาปนาขึ้นเป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลาย และจะถูกยกขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาเนินเขา ประชาชาติทั้งหมดจะหลั่งไหลเข้ามาหา และชนชาติจำนวนมากจะมาและกล่าวว่า "มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระยาห์เวห์ ไปยังพระนิเวศของพระเจ้าของยาโคบ แล้วพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์" เพราะว่าธรรมบัญญัติจะออกมาจากศิโยน และพระวจนะของพระยาห์เวห์จะออกมาจากเยรูซาเล็มพระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างประชาชาติทั้งหลาย และจะทรงตัดสินความให้ชนชาติจำนวนมาก และพวกเขาจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาทั้งหลายให้เป็นขอลิดแขนง ประชาชาติจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กัน และเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป
นี่คือนิมิตพื้นฐานที่ผู้เผยพระวจนะชาวอิสราเอลได้พยากรณ์ไว้ถึงแผ่นดินของพระเจ้าบนโลก ประโยคสุดท้ายในนิมิตของอิสยาห์ตอนนี้ ได้ถูกบันทึกไว้ที่กำแพงของสหประชาชาติ (โดยการตัดคำว่าพระเจ้าและเยรูซาเล็มออกไป!) เราเชื่อว่าสันติภาพของโลก เรามีการวางแผนเรื่องสันติภาพของโลก นิมิตของอิสยาห์คือนิมิตแรกและเป็นนิมิตที่กว้างไกลที่สุดเพื่อสันติภาพของโลกแก่มวลมนุษยชาติ
ทุกราชอาณาจักรมีพระราชา (อิสยาห์ 9:6) ทุกๆการปกครองมีเมืองหลวง (อิสยาห์ 2:3, 62:1,7) กษัตริย์ของแผ่นดินของพระเจ้าขอพระเยชูวาห์ และเมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็ม (สดุดี 2:2-4) จะมีสมาคมนานาชาติแห่งสันติภาพและความมั่งคั่ง (มีคาห์ 4:1-4) ความยุติธรรมในสังคมจะรุ่งเรือง (อิสยาห์ 1:26, อาโมส 5:24) สัมพันธภาพอันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระเจ้า มนุษย์ และธรรมชาติ จะเกิดขึ้นอีกครั้ง (อิสยาห์35:1-2) แม้แต่สรรพสัตว์จะมีชีวิตอยู่ในสันติสุข (อิสยาห์ 11:6-7, 65:25)

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://reviveisrael.org 

What Would The Kingdom Look Like?   By Asher Intrater
The most famous phrase of the most famous prayer in history is simply:
“Your kingdom come; Your will be done on earth as it is in heaven”
– Matthew 6:10
This is also our highest priority and the most basic definition of the kingdom of God. Do we really mean what we say when we pray this prayer?
  • The kingdom has an origin: Heaven.
  • The kingdom has a direction: Come.
  • The kingdom has a destination: Earth.
  • The kingdom has a partnership: God and Man.
  • The kingdom has a harmony: Heaven and Earth.
Main Factor
There is only one variable factor in this equation: The Human Will. If we are praying for God’s will to be done, it is apparent that much of the time, His will is NOT being done.
Therefore, the prayer for God’s kingdom demands a specific action: Each one of us must change (repent). We submit our will to God’s will (which is always good and benevolent).
Yeshua gave us the perfect example in His own prayer at Gethsemane:
“Not my will but Your will be done”
– Matthew 26:39
This involves a rather unpleasant aspect: denying ourselves.
“He who desires to come after Me must deny himself…”
– Matthew 16:24
Our selfish desires are more inclined to “indulge” than “deny.”
Do we believe that Yeshua’s prayer for the coming of the kingdom of God will ever really take place; that God’s will would be done on planet earth? If so, what would it look like?
Foundational Vision
In the latter days the mountain of the house of YHVH will become the head of mountains… and all the nations will flow to it. Many peoples will say, “Come, let us go up to the mountain of YHVH… He will teach us of His ways; and we will walk in His paths.” For the law will go out from Zion and the word of YHVH from Jerusalem. And He will judge between the nations and rebuke many peoples. They will beat their swords into shovels and their spears into pruning hooks. Nation will not lift up sword against nation; neither will they learn war any more.
– Isaiah 2:2-4
This is the foundational vision of the Israelite prophets for God’s kingdom on earth. The final words of Isaiah’s vision here are written on the wall of the United Nations (with the omission of the parts about God and Jerusalem!!). We believe in world peace; we have a plan for world peace. Isaiah’s vision is the first and foremost vision for world peace for all mankind.
Every kingdom has a king (Isaiah 9:6); every government has a capital (Isaiah 2:3; 62:1, 7). The king of God’s kingdom will be Yeshua; the capital city will be Jerusalem (Psalm 2:2-6). There will be an international society of peace and prosperity (Micah 4:1-4). Social justice will prevail (Isaiah 1:26; Amos 5:24). Total harmony will exist between God, man and nature (Isaiah 35:1-2). Even the animals will live in peace (Isaiah 11:6-7; 65:25).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น